Tải bản đầy đủ

CẤU HÌNH router juniper olive

CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ MẠNG
Phần 1. Thiết kế mô hình.
Dùng phần mềm Unetlab và vmware để giả lập mô hình trên.
- J1, J2, J3: Router Juniper Olive.
- R4: là router Cisco.
- Cloud như trong hình là các máy tính.


Phần 2. Hướng dẫn cấu hình thiết bị Juniper
2.1 Các câu lệnh cấu hình cơ bản và đặt IP cho mô hình
Bước 1: Start tất cả các thiết bị.
Bước 2: Cấu hình cơ bản, tên router, địa chỉ IP. Chú ý là không đặt IP cho e0/1 của R4 vì interface này dùng để kết nối internet.
Bước 2.1 Cấu hình trên J1.

Bước 2.2 Cấu hình trên J2.


Bước 2.3 Cấu hình trên J3.

Bước 2.4 Cấu hình trên R4.Bước 3: Sau khi các thiết bị khở động lại xong thì đăng nhập bằng username và password đã đặt ở trên.
- Trên J1:

- Trên J2:

- Trên J3:

Bước 4: Ping giữa các liên kết trực tiếp đã được.
- Giữa J1 và J2:


- Giữa XP và J1:

- Giữa J3 và R4:

Bước 5: Kiểm tra IP đã được đặt trên các router.
- Trên J1:


Chú ý là nếu muốn show trong mode # thì thêm key word là “run”

- Kiểm tra tương tự trên J2, J3 và R4.
2.2 Cấu hình định tuyến OSPF. Đảm bảo mạng hội tụ.
Bước 1: Cấu hình định tuyến trên J1.

Bước 2: Cấu hình định tuyến trên J2.


Bước 3: Cấu hình định tuyến trên J3.

Bước 4: Cấu hình định tuyến trên R4.

Bước 5: Kiểm tra bảng định tuyến của các router.
- Trên J1:

- Trên J2:


- Trên J3:
- Trên R4:

Bước 6: Dùng máy tính XP ping đến mọi vị trí trong mạng đã được.


2.3 Cấu hình telnet và SSH trên J1, J2 và J3
Bước 1: Cấu hình Telnet và SSH trên J1
Bước 1.1 Cấu hình Telnet và SSH trên J1

Bước 1.2 Cấu hình user để dùng khi thực hiện telnet.


Bước 1.3 Từ XP dùng putty để telnet và SSH vào J1.
- Thực hiện telnet:

- Thực hiện SSH:


Bước 2: Cấu hình Telnet và SSH trên J2. Thực hiện tương tự.
Bước 3: Cấu hình Telnet và SSH trên J3. Thực hiện tương tự.
2.4 Cấu hình NAT trên R4. Đảm bảo mọi IP có thể kết nối internet.
Bước 1: Cấu hình IP cho Ethernet 0/1 nhận IP động.

Bước 2: Cấu hình default route. (thật tế thì không cần phải đánh lệnh này trong môi trường lab như Unetlab)


Bước 3: Cấu hình R4 gửi default vào bên trong.

Bước 4: Kiểm tra bảng định tuyến của J1. Trên J2 và J3 thực hiện tương tự.

Bước 5: Cấu hình NAT.


Bước 6: Kiểm tra cấu hình NAT.
- J1 ping 8.8.8.8 thành công.

- XP truy cập internet thành công.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×