Tải bản đầy đủ

CẤU HÌNH CƠ BẢN TRÊN ROUTER HP VSR1000

CẤU HÌNH CƠ BẢN TRÊN ROUTER HP VSR1000
Phần 1. Mô hình thực hiện

Chú ý: trong quá trình các router khởi động thì có thể nhấn Ctrl+D để ngắt và bắt
đầu cấu hình. Sau khi thực hiện các câu lệnh cấu hình và lưu cấu hình thì trong lần
khởi động thiết bị tiếp theo không cần nhấn Ctrl + D nữa.
Nhìn chung thiết vị HP có nhiều cách cấu hình. Có cái gần giống Cisco. Nhưng trong phần dưới
đây là cấu hình trên router HP VSR1000.
Nếu bạn nào đã làm đến bài này thì đã biết cấu hình:
- Cisco
- Juniper
- Vyatta
- HP
Còn nhiều thiết bị lắm nhưng đa phần là tương tự nhau. Nếu mà làm được lab này thì các bạn
chỉ cần mất thêm ít thời gian là có thể tiếp xúc với thiết bị mới.
Phần 2. Các câu lệnh cấu hình
1. Cấu hình cơ bản
- Trên VSR10001:
+ Vào mode cấu hình chính:

+ Lưu cấu hình+ Cấu hình IP theo mô hình:

+ Lệnh kiểm tra cấu hình:

- Trên VSR10002 và VSR10003 cấu hình tương tự.
+ Kiểm tra cấu hình trên VSR10002:


+ Kiểm tra cấu hình trên VSR10003:

- Đặt IP cho 2 máy tính: sinh viên tự thực hiện.
- Ping kiểm tra các kết nối trực tiếp với nhau: sinh viên tự thực hiện.


2. Cách xóa cấu hình trên thiết bị
- Thực hiện xóa IP của interface G2/0 của VSR10001.
- Sau đó đặt lại IP mới cho interface này là 192.168.12.12

- Lưu cấu hình lại:

3. Cấu hình RIP trên cả 3 Router
- Trên VSR10001:

- Trên VSR10002 và VSR10003 cấu hình tương tự:
- Bảng định tuyến trên VSR10001 sau khi đã cấu hình RIP xong:
+ Trên VSR10001:


+ Trên VSR10002:

+ Trên VSR10003:


- XP1 ping XP2 và VSR10003 thành công:


4. Bỏ cấu hình RIP trên cả 3 router
- Trên VSR10001:- Tương tự trên VSR10002 và VSR10003.
- Bảng định tuyến của VSR10001 sau khi bỏ RIP:

- Bảng định tuyến của VSR10002 sau khi bỏ RIP:


- Bảng định tuyến của VSR10003 sau khi bỏ RIP:

- Kiểm tra các máy tính đã không còn ping được nhau.
5. Cấu hình định tuyến OSPF cho các máy tính ping được nhau:
- Trên VSR10001:


- Trên VSR10002 và VSR10003 cấu hình tương tự
- Bảng định tuyến trên VSR10001:

- Bảng định tuyến trên VSR10002:


- Bảng định tuyến trên VSR10003:

- Máy XP1 ping thành công XP2 và VSR10003:


6. Cấu hình SSH trên VSR10003
- Các lệnh cấu hình:
+ Tạo các khóa cho SSH:


+ Bật SSH:

+ Bật chứng thực vào các cổng VTY

+ Tạo user quản lý

- Dùng phần mềm Putty trên XP1 ssh vào VSR10003 để kiểm tra


- Quan sát syslog trên VSR10003:

7. Cấu hình SNMP trên VSR10002
- Lệnh cấu hình

- Từ XP1 dùng solarwind có thể đo băng thông của interface G1/0 của VSR10002.


8. Cấu hình NAT trên VSR10003. Đảm bảo kết nối internet.
- Cho interface G2/0 của VSR10003 nhận IP động.


- Kiểm tra interface này đã nhận IP động thành công. Chú ý IP nhận được là 192.168.197.132.

- Dùng VSR10003 ping 8.8.8.8 thành công.

- Kiểm tra bảng định tuyến của VSR10003: Bảng định tuyến của VSR10003 đã có dòng default
route (dòng protocol là Static).


- Kiểm tra bảng định tuyến của VSR10001 và VSR10002. Bảng định tuyến của 2 router này
chưa có default route.
+ Trên VSR10002

+ Trên VSR10001


- Cấu hình Default route trên VSR10001 và VSR10002.
+ Trên VSR10002.

+ Trên VSR10001.

- Kiểm tra bảng định tuyến của VSR10001 và VSR10002.
+ Trên VSR10001.

+ Trên VSR10002.

- Trên VSR10001 và VSR10002 vẫn chưa ping thành công 8.8.8.8


- Tiếp theo là cần phải cấu hình NAT trên VSR10003.
+ Tạo access list cho phép tất cả các IP bên trong mạng LAN. Nói cách khác là xác định địa chỉ
nào bên trong mạng LAN được kết nối internet.

+ Tạo address-group chỉ đến IP của interface kết nối internet.

+ NAT outbound trên interface G2/0 của VSR10003.

+ Lưu cấu hình

- Kết quả cấu hình:
+ VSR10001 ping 8.8.8.8

+ VSR10002 ping 8.8.8.8


+ XP1 truy cập internet thành công.


9. Cấu hình VSR10001 cấp IP động cho XP1
- Bật DHCP server.

- Tạo pool cấp IP cho XP1. XP1 sẽ nhận được các IP từ 192.168.1.10 đến 192.168.1.20.

- Xác định các IP từ 192.168.1.10 đến 192.168.1.20 là thuộc 192.168.1.0/24

- Cấu hình default gateway sẽ cấp

- Cấu hình domain name sẽ cấp

- Cấu hình DNS sẽ cấp

- Chuyển XP1 sang IP động và kiểm tra IP nhận được


- Quan sát trên VSR10001 báo syslog là đã cấp IP

10. Cấu hình HTTP và FTP trên XP2
- XP1 truy cập web thành công.

- XP1 truy cập FTP thành công.


12. Cấu hình ACL sao cho XP1 chỉ có thể truy cập Web trên XP2
- Cấu hình ACL trên VSR10002.

- XP1 chỉ truy cập web thành công qua XP2

- XP1 truy cập FTP không thành công qua XP2

- XP1 ping qua XP2 cũng không thành công
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×