Tải bản đầy đủ

S GIAO AN 1e BE mon h c qu n tr m ng nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: Quản trị mạng
Họ và tên người giảng: Mai Xuân Quý
Năm học: 2014-2015

Quyển số:1


GIÁO ÁN SỐ: 1

Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: Các dịch vụ mạng
Thực hiện ngày 25 tháng 9 năm 2014

TÊN BÀI: Dịch vị DHCP
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Mục tiêu kiến thức: nêu được , cài đặt được, cấu hình được……
Mục tiêu kỹ năng: cấu hình được , cài đặt được…. trên máy tính các nhân, máy server
Mục tiêu thái đó: học sinh hào hứng, hứng thú….
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 3 phút

Chào hỏi kiểm tra, sĩ số lớp .

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

1

NỘI DUNG

Dẫn dắt nội dung bài mới
1.1 giới thiệu
Như chúng ta đã biết dịch vụ mạng
là một điều rất quan trọng đối với
người quản trị mạng, nó không chỉ
giúp cho người quản trị quản lý hệ
thống một cách an toàn mà còn
giúp cho người quản trị dễ dàng
phát hiện và khắc phục sự cố khi
hệ thống mạng gặp vấn đề

Khái niệm về dịch vụ DHCP
2

Chuyển sang

3

Điều kiện để làm DHCP server

THỜI
GIAN


HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA SINH VIÊN

Sử dụng phương pháp
giảng giải, thuyết
trình…

Sinh viên nghe và
ghi chép

3’

Giáo viên có thể hỏi
sinh viên hiểu thế nào
về dịch vụ DHCP

Sinh viên cho ý
kiến nghe và ghi
chép

1’

Sinh viên chú ý
lắng nghe

2’

Khái niệm: theo tổ
chức IETF giao thức
DHCP là giao thức hỗ
trợ cho vấn đề theo dõi
và cấp phát các địa chỉ
IP được chính xác.

Đã cài dịch vụ DHCP
Mỗi interface phải
được cấu hình một địa
chỉ ip tĩnh


Đã chuẩn bị sẵn danh
sách các địa chỉ ip định
cấp phát cho các máy
client

4

Ưu điểm so với việc khai báo
thông thường

Khắc phục được tình
trạng đụng địa chỉ ip và
giảm tri phí quản trị hệ
thống

Sinh viên tham
gia trả lời

2’

Giúp cho các nhà cung
cấp dịch vụ tiết kiệm
được số lượng địa chỉ
ip thật
Phù hợp với các máy
tính thường xuyên qua
lại giữa các mạng

5

Hoạt động của giao thức DHCP

Giáo viên trình bày nội
dung có trong slide
Giao thức DHCP làm
việc theo mô hình
client server theo đó
quá trình tương tác
giữa DHCP client và
server diễn ra theo các
bước sau:
B1: máy client khởi
động gửi gói DHCP
DISCOVERY-> DHCP
yêu cầu cấp phát
B2: Server nhận được
gói tin từ phía client
nếu còn có khẳ năng
cung cấp địa chỉ IP->
gửi lại cho client
DHCP OFFER
B3: Máy client sẽ lựa
chọn một trong những
lời đề nghị và gửi lại
gói tin
DHCPREQUEST chấp
nhận lời đề nghị đó
B4: Máy server nhận
được gói tin REQUEST
từ phía client sẽ gửi lại
gói DHCPACK để xác

Sinh viên nghe và 5’
ghi chép tiến trình
có thể ghi nhớ và
trình bày lại


nhận
6

Cài đặt và cấu hình dịch vụ
DHCP

Giáo viên demo và giải Học sinh quan
thích cho học sinh
sát, ghi nhớ

15

7

Củng cố giao bài tập về nhà

Giáo viên tông hợp lại
kiến thức đã học trong
bài

Học sinh nghe và
ghi nhớ

5’

8

Nhận xét

Giáo viên nhận xét về
thái độ học tập, ý thức
của lớp

Học sinh lắng
nghe

2’

Ngày 25 tháng 9 năm 2014
NGƯỜI GIẢNG
Mai Xuân QuýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×