Tải bản đầy đủ

PLC giao an

PLC
Programable Logic Controller
Giảng viên: Hà Thị Kim Duyên
Khoa Điện Tử: Trường ĐHCN Hà Nội
Giảng viên: Hà Thị Kim Duyên

1


Chng1: Tng quan v h thng
iu khin trong công nghip
1.1. Khái niệm.

1.2. Các thiết bị thu nhận và chuyển đổi t
1.3. Các thiết bị xử lý tín hiệu.
1.4. Cơ cấu chấp hành.
2


Chơng 2. Giới thiệu chung về PLC
2.1. Lịch sử ra đời

2.2. Định nghĩa PLC
2.3. Cấu tạo PLC và nguyên lý hoạt
động
2.4. Ngôn ngữ lập trình và thiết bị
lập trình
2.5. ứng dụng PLC
3


Chng 3. PLC của hãng Mitsubishi
3.1. Giới thiệu về các họ PLC
3.2. PLC họ FX dòng FX2N
3.3. Tập lệnh cơ bản
3.4. Tập lệnh ứng dụng

4


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÒu
khiÓn c«ng nghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm

5


Chơng 1. Tổng quan về hệ thống điều
khiển công nghiệp
1.2. Các thiết bị thu nhận và xử lý tín
hiệu
1.2.1. Nút nhấn tự phục hồi (push button )

6


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

hiÖu

TiÕp ®iÓm th


êng më

7

TiÕp ®iÓm th
êng ®ãng


Chơng 1. Tổng quan về hệ
thống điều khiển công nghiệp
1.2.2. Nút dừng khẩn (emergency stop)
Nhẩn vào
núm khi
cấn
chuyển
trạng thái
các tiếpXoay núm theo
điểm. chiều mũi tên khi
muốn trả các tiếp
điểm về trạng thái
ban đầu
8


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

hiÖu

TiÕp ®iÓm th
êng më

ViÖt Nam

Ch©u
©u
NhËt
9

TiÕp ®iÓm th
êng ®ãng


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp
1.2.3. C«ng t¾c hµnh tr×nh (Limit
switch)
Lùc t¸c
®éng.

§ßn bÈy.

B¸nh xe
cãc.
Lß xo.
TiÕp
®iÓm
.

10


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

hiÖu

TiÕp ®iÓm th
êng më

11

TiÕp ®iÓm th
êng ®ãng


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp
1.2.4. C«ng t¾c tõ
Nam ch©m vÜnh
cöu
TiÕp ®iÓm lìi gµ

12


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

hiÖu

TiÕp ®iÓm th
êng më

13

TiÕp ®iÓm th
êng ®ãng


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp
1.2.5. C¶m biÕn quang

14


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp
1.2.6. C¶m biÕn møc
a) KiÓu phao c¬ khÝ
KiÓu 2 møc

KiÓu 1 møc

15


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

Ký hiÖu
16


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp
1.3. C¸c thiÕt bÞ xö lý tÝn
hiÖu

1.3.1. R¬ le ®iÖn tõ

17


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

hiÖu

TiÕp ®iÓm TiÕp ®iÓm th
êng ®ãng
thêng më

Cuén hót

Ch©u
©u
NhËt
18


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp
1.3.2. R¬ le thêi gian

19


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

hiÖu

Cuén hót

TiÕp ®iÓm th
êng më ®ãng
chËm

ViÖt Nam

Ch©u
©u
NhËt

TLR
20

TiÕp ®iÓm th
êng ®ãng më
chËm


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

1.3.3. C«ng t¾c t¬

Ký hiÖu
ViÖt Nam

Ch©u ©u

21

NhËt


Chơng 1. Tổng quan về hệ thống
điều khiển công nghiệp

.3.4. Các thiết bị bảo vệ
Ký hiệu theo tiêu chẩn VN

Ký hiệu theo tiêu chẩn Châu

Ký hiệu theo tiêu chẩn Nhật

22


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp
b. Aptomat
Ký hiÖu theo tiªu chÈn VN

Ký hiÖu theo tiªu chÈn Ch©u
©u

Ký hiÖu theo tiªu chÈn NhË

23


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

c. R¬le nhiÖt

24


Ch¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng
®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp

hiÖu

TiÕp ®iÓm TiÕp ®iÓm th
êng ®ãng
thêng më

Thanh nhiÖt

ViÖt Nam

Ch©u
©u
NhËt
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×