Tải bản đầy đủ

Ngh an ngay thang 02 nam 2015 ban giao t

KHO K2 CỤC KỸ THUẬT
BAN KH-KT

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc l ập – T ự do – H ạnh phúc

Ngh ệ An, ngày tháng 02 năm 2015
BIÊN BẢN
Bàn giao trợ lý kỹ thuật ngành Pháo
A. Căn cứ
Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của thường vụ đảng ủy Kho K2 và k ế hoạch
công tác của Ban KH-KT về việc bàn giao trợ lý ngành vũ khí
Hôm nay ngày 02 tháng 02 năm 2015 tại phòng làm việc Ban KH-KT t ổ
chức tiến hành bàn giao chức danh trợ lý vũ khí.
B. Thành phần tham gia bàn giao
1. Đ/c Thượng úy Bùi Văn Đức Trưởng ban KH-KT
2. Đ/c Trung úy Trần Văn Trường Trợ lý kỹ thuật ( Người giao)
3. Đ/c Trung tá Trần Thanh Hải
Trợ lý kỹ thuật ( ng ười nh ận)
C. Nội dung bàn giao
1. Sổ thống kê SPKT: 04 quyển

2. Sổ thống kê KTQH: 02 quyển
3. Sổ thống kê dụng cụ phụ tùng: 06 quyển
4. Sổ nhật biên xuất nhập: 02 quyển
5. Sổ quản lý kỹ thuật pháo: 03 quyển
6. Thực lực súng pháo khí tài tính đến 02 tháng 02 năm 2015
7. Hồ sơ kiểm kê các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
8. Các công văn chỉ thị của ngành quân khí năm 2012, 2013, 2014
9. Quy hoạch kho SPKT
10.
Tài liệu tham khảo ngành vũ khí
D. Nhiệm vụ cần giải quyết tiếp theo
- Thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ của trợ lý vũ khí;
- Theo dỏi chỉ đạo kho vũ khí, trạm SCTH về th ực hiện nhiệm vụ BQ, BD,
SC pháo các loại; nắm số lượng, số hiệu và cấp chất lượng từng kh ẩu pháo;
- Đăng ký thống kê sổ sách, quyết toán với phòng Quân khí về số li ệu
xuất nhập về Pháo và đồng bộ các loại;
- Theo dỏi và chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ hàng tuần, tháng để
duyệt dự trù sát với thực tế nhiệm vụ đã làm;


- Làm các báo cáo định kỳ của ngành như báo cáo công tác kỹ thu ật quý I,
quý II, quý III, báo cáo năm; báo cáo về KTKT – PCCL pháo và đ ồng b ộ nhóm
II; Báo cáo kiểm kê 0h 01/01 và 0h ngày 01/7 hàng năm.
Biên bản này được lập thành 03 bản:
- Bên giao giữ: 01 bản;
- Bên nhận giữ 01 bản;
- Ban KH-KT giữ: 01 bản.
BÊN GIAO

BÊN NHẬN

TRƯỞNG BAN KH-KT

2/Trần Văn Trường

2// Trần Thanh Hải

3/ Bùi Văn ĐứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×