Tải bản đầy đủ

Mu giao an kt

Lop 8
Tuần 17
TIẾT 17:
KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. Mục tiêu bài học.
a. kiến thức
- Giúp học sinh củng cố hệ thống hóa kiến thức đã học.
b. kĩ năng.
- Biết phân biệt hành vi đúng sai.
c. thái độ.
- Thái độ nghiem túc trong khi làm bài kiểm tra.
II. Chuẩn bị.
a. GV: Đề kiểm tra, Đáp án.
b. Học sinh: Giấy kiểm tra, kiến thức.
II/ CHUẨN BỊ :
GV: Đề kiểm tra HS: Ơn kỹ bài để làm kiểm tra
III / KIỂM TRA
a. Ma trận đề kiểm tra .
b. Đề kiểm tra :
IV / ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM :
GV ghi cụ thể đáp án và thang điểm nhỏ nhất là 0,25 điểm.

V / TỔNG KẾT :
1. Nhận xét :
a. Ưu điểm :
b. Hạn chế :
Tổng
9/1
9/2
So với bài kiểm tra trước
kết
Tăng %
Giảm %
Điểm TS
%
TS
9/1
9/2
9 -10
7-8
5- 6
3–4
1–2
3 . Hướng khắc phục:
a. GV.
b. HS .


TTKD

A. TRắc nghiệm (2 điểm)
I. Chọn ý đúng nhất trong các câu sau .
Câu 1. Câu tục ngữ nào sau đây nói về tình bạn?
a. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
b. Thấy người hoạn nạn thì thương.
c. Ăn cùng mâm,nằm cùng chiếu.
d. Bán anh em xa mua láng giềng
gần.
Câu 2. Ý kiến nào sau đây là đúng?
a. Tình bạn là tình cảm giữa hai người với nhau và chỉ hai người mà thôi.
b. Bạn bè là phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.
c. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.


d. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có giữa những người khác giới.
Câu 3. Câu nào trong những câu sau là đúng ?
a. Học sinh học lực trung bình không thể có khả năng sáng tạo.
b. Mọi học sinh khi đến trường, đều có khả năng sáng tạo.
c. Học sinh có học lực khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
d. Chỉ học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo.
Câu 4 . Giữ chữ tín là:
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện.
B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhát với những hợp đồng quan trọng.
C. Quan trọng lời hứa trong mọi trường hợp.
D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ khách hàng lớn.
II: Điền dấu (X ) thích hợp vào cột Đúng hoặc Sai trong bảng sau:
Nội dung
Chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau
Nói dối ông bà để đi chơi
Kính trọng lễ phép
Đua đòi ăn chơi cùng bạn bè

Đúng

Sai


B. T lun (8 im)
Cõu 1. (3) Hóy nờu nhng c im c bn ca tỡnh bn trong sỏng, lnh
mnh ? Em cú th lm gỡ xõy dng tỡnh bn trong sỏng, lnh mnh ?
Cõu 2. (5) Em hóy cho bit cỏc quyền v ngha v ca cha m vi con
chỏu; Quyn v ngha v ca con chỏu i vi ụng b,cha m?
HNG DN CHM
A. Trc nghim (2 im) mi ý ỳng cho 0,25 im
Cõu 1:a
Cõu 2:c
Cõu 3:b
Cõu4:c
II.
Ni dung
Chm súc b m lỳc m au
Núi di ụng b i chi
kớnh trng l phộp
ua ũi n chi cựng bn bố

ỳng
X

Sai
X

X
X

B. Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1:(3 điểm)
- Tình bạn trong sáng lành mạnh có đặc điểm cơ bản sau:
+ Phù hợp với nhau về quan niệm sống.( 0,5)
+Bình đẳng và ton trọng lẫn gau.(0,5)
+ Trân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau.(0,5)
+Thông cảm, đồng cảm sâ sức đối với nhau.(0,5)
- Để xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh chúng ta cần phải có
thiện chí, thông cảm và hiểu nhau.( 1 điểm)
Câu 2:(5 điểm)
* Quyền và nghĩa vụ cả cha mẹ, ông bà:(3,5 điểm)
+ Nuôi dạy con thành nhng công dân tốt.(0,5)
+Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.(0,5)
+Tôn trọng ý kiến của con.(0,5)
+ không đợc phân biệt đối sử giữa các con.(0,5)
+ Không đợc ngợc đãi, xúc phạm, ép con làm những điều trái pháp luật.
(0,5)
- Ông bà nội, ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo
dục cháu cha thành niên hoặc đã thành niên bi tàn tật không có ngời
chăm sóc, nuôi dỡng.( 1, điểm )


* Quyền và nghĩa vụ của con cháu.(1,5 điểm)
+ Yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà cha mẹ.
+Chăm sóc nuôi dỡng ông bà, cha mẹ, đặc biệt hi ông bà,cha mẹ ốm
đau bệnh tật.
+ Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngợc đãi ông bà, cha mẹ.
c.Thu bài:
- GV nhận xét giờ kiểm tra.
a. Hớng dẫn học sinh tự học ở nhà.
- Chuẩn bị cho học kì IITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×