Tải bản đầy đủ

Giao an toan VNEN

TUẦN: 1 (Từ 7/9 đến 11/9)


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 1
Ôn tập các số đến 100

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

( 2 tiết )

Em ôn lại cách đọc, viết, so sánh và xếp thứ tự các số đến 100.

*Góc học tập: Bảng các ô vuông (NV3/3), bộ thẻ số có hai chữ số.
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…): HD cho HĐTQ điều khiển
Thẻ số từ 0 đến 9

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp cho trò chơi
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng.
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và ĐDHT
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở.
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
A. Hoạt động thực hành
* HĐ nhóm ( Cá nhân – cặp đôi – Nhóm lớn)
1. Lấy các thẻ số từ 0 đến 9 và thực hiện lần lượt các HĐ sau:
a) Em xếp các thẻ số theo thứ tự từ 0 đến 9
b) Em đố bạn:
- Số lớn nhất có một chữ số là số nào ?
- Số bé nhất có một chữ số là số nào ?
2. Nêu tiếp các số có một chữ số trong ô trống, rồi viết các số từ 0 đến 9
vào vở: 0,1,2, …, …, …., …., …, …, …..
3.Đọc kĩ bảng số , sau đó nêu tiếp các số còn thiếu vào bảng
4. a) Đố bạn :
- Số lớn nhất có hai chữ số là số nào ?
- Số bé nhất có hai chữ số là số nào ?
b)Viết vào vở:
- Các số tròn chục có hai chữ số.
- Các số có hai chữ số mà số tròn chục bằng số đơn vị.
- GV kiểm tra, chỉnh sửa
* HĐ cặp đôi( cá nhân – cặp đôi)
5. a) Chơi trò chơi số liền trước, số liền sau
b) Em viết hai số 58 và 76 vào hai mảnh giấy nhỏ. Bạn viết tiếp hai số 85
và 23 :
- Em xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.
- Bạn xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé


- HS làm vào vở
- GV đến kiểm tra, nhận xét
* HĐ cá nhân
6.a)Viết (theo mẫu): Chục , Đơn vị , Viết số , Đọc số
b) Viết ( theo mẫu): 52 = 50 + 2
7. Đọc các số và phép tính trong bảng của Cún con và Gấu con, rồi chọn
dấu thích hợp viết vào ô trống: > , < , =
57 … 56 , 89 … 93, …
- GV đến KT, chỉnh sửa
B. Hoạt động ứng dụng


TUẦN: 1 (Từ 7/9 đến 11/9)


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 2
Số hạng – Tổng

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

( 2 tiết )
Em biết tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng.

*Góc học tập: Chuẩn bị thẻ số và thẻ dấu
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…): HD cho HĐTQ điều khiển
Thẻ số theo từng nhóm

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp cho trò chơi
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng.
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và ĐDHT
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở.
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động nhóm
NV1: Chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”
- Nêu luật chơi
- Lấy thẻ số chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng
* Hoạt động chung cả lớp
NV2: Biết tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng
- Đọc kĩ nội dung sau và nghe cô hướng dẫn
GV ghi bảng: 23 + 45 = 68 và HD cho hs
* Cá nhân – Cặp đôi - Nhóm
- Nêu số hạng, tổng trong các phép cộng sau:
a) 43 + 26
b) 30 + 50 = 80
c) 45 + 23 = 68
* GV đến KT và chỉnh sửa cho nhóm.
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động cá nhân
1.Nêu số thích hợp ở mỗi ô trống theo mẫu
2. Đặt tính và tính tổng theo mẫu
3. Tính nhẩm
4. Giải bài toán
* Nhóm trưởng điều hành nhóm làm việc cá nhân, GV quan sát nhắc
nhở.
C. Hoạt động ứng dụng
1. Hỏi tuổi của một người trong gia đình rồi tính tổng số tuổi của em và người đó.
2. Giải bài toán

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ


TUẦN: 1 (Từ 7/9 đến 11/9)


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 3
Đề - xi - mét

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

( 2 tiết )
- Em biết đề - xi – mét là đơn vị đo độ dài ; đề - xi – mét viết tắc là dm.
- Ghi nhớ 1dm = 10 cm.
- Em ước lượng và vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1dm.
*Góc học tập: thẻ( 12cm, 1dm, 5cm, 5dm)- HĐCB
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…): HD cho HĐTQ điều khiển
- Thước có vạch kẻ đề - xi -mét và cm
- Bảng con

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

A. Hoạt động cơ bản
* HĐ nhóm( Cá nhân – Cặp đôi – Nhóm)
* Thực hành với băng giấy
1. Đo độ dài các băng giấy và viết số đo tương ứng vào bảng con.
- Quan sát băng giấy dài 10 cm
Đọc: Băng giấy dài 10 cm, ta nói băng giấy dài 1 đề - xi - mét
* Nhận biết đề - xi - mét
2. Đọc kĩ 1dm = 10 cm; 10cm = 1 dm
3. Chơi trò chơi: “ Xếp thẻ”
- Chọn thẻ thích hợp, xếp dưới hình tương ứng.
* GV nhận xét, tuyên dương
B. Hoạt động thực hành
* HĐ cá nhân
1.Xem hình vẽ Viết theo mẫu
2. Viết cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp
3. Tính theo mẫu
4. Vẽ vào vở đoạn thẳng AB có độ dài 1 dm
5. Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm
( Từng cá nhân thực hiện yêu cầu của bài tập, chia sẻ cùng bạn bên cạnh,
GV quan sát, kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn để hoàn thành bài tập).
C. Hoạt động ứng dụng
1. Độ dài một bước chân của em là ( khoảng) bao nhiêu đề- xi- mét?
2. Độ dài một gang tay của mẹ là ( khoảng) bao nhiêu đề- xi- mét?

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ
TUẦN:2 (Từ 15/9 đến 16/9 )


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 4
Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
( 2 tiết )
Em biết tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

*Góc học tập: thẻ số
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):
*Trò chơi “Cắm hoa”Hộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ

- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp cho trò chơi
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng.
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và ĐDHT
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở.
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động nhóm
1. Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
- Nêu luật chơi
- Lấy thẻ số chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng
* Hoạt động chung cả lớp
2. Đọc kĩ nội dung và nghe cô hướng dẫn
3. Em hãy nêu số bị trừ, số trừ, hiệu trong các phép trừ sau
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động cá nhân
1.Nêu số thích hợp ở mỗi ô trống theo mẫu
2. Tính nhẩm
3. Đặt tính rồi tính hiệu
4. Giải bài toán
5. Giải bài toán
* Nhóm trưởng điều hành nhóm làm việc cá nhân, GV quan sát nhắc
nhở.
C. Hoạt động ứng dụng
1. Hỏi đâu là số bị trừ, đâu là số trừ, đâu là hiệu ở phép tính 27-14=13
2. Làm tính 35-21=


TUẦN:2 (Từ 18/9 đến 21/9 )


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 5
Em ôn lại những gì đã học
( 2 tiết )

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

Em ôn lại:
- Cách đọc, viết, so sánh các số;
- Tên gọi, thành phần và kết quả các phép tính cộng, trừ.
*Góc học tập: thẻ số
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):
*Trò chơi “Đố bạn”Hộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ

- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp cho trò chơi
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng.
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và ĐDHT
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở.
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
Hoạt động thực hành
* Hoạt động nhóm
1. Trò chơi “Đố bạn”
- Nêu luật chơi- Đọc các số từ 57 đến 77- Nêu các số tròn chục nhỏ hơn 80.
2. Thi trả lời nhanh: Nêu luật chơi
* Hoạt động cá nhân
3. Viết số 53, 99, 80, 27 theo mẫu
4. Nêu số thích hợp ở mỗi ô trống
5. Tính nhẩm
6. Đặt tính rồi tính
7. Viết số 23, 70, 39, 51theo thứ tự lớn đến bé và ngược lại
8. Giải bài toán
9. Giải bài toán
* Nhóm trưởng điều hành nhóm làm việc cá nhân, trao đổi nhóm đôi,
nhóm lớn. GV quan sát nhắc nhở.
C. Hoạt động ứng dụng
1. Quan sát xem Hoa về nhà theo con đường nào
Giải quyết bài tập ứng dụng ngay trên lớp

TUẦN:2 (Từ 17/9 đến 18/9 )


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 5
Em ôn lại những gì đã học
( 2 tiết )

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

* Em ôn lại:
- Cách đọc, viết, so sánh các số.
- Tên gọi thành phần và kết quả các phép tính cộng, trừ.
*Góc học tập: thẻ số
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…): HD HĐTQ điều khiển
*Trò chơi “Đố bạn”
Hộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ

- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp chơi trò chơi: Đố bạn
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng.
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập.
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
- Các nhóm bắt đầu thực hiện hoạt động thực hành.
Hoạt động thực hành
* HĐ nhóm
2. Thi trả lời nhanh
- Nhóm trưởng điều hành cá nhân thi trả lời nhanh với các nhóm khác bằng
hình thức vòng tròn.
* HĐ cá nhân
3. Viết số 53, 99, 80, 27 theo mẫu
4. Nêu số thích hợp ở mỗi ô trống
5. Tính nhẩm
6. Đặt tính rồi tính
7. Viết số 23, 70, 39, 51 theo thứ tự lớn đến bé và ngược lại
8. Giải bài toán
9. Giải bài toán
- Từng cá nhân thực hiện yêu cầu của BT, chia sẻ cùng bạn bên cạnh, GV
quan sát, kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn để hoàn thành bài tập.
- GV hỏi: Qua bài học em nắm được điều gì? Em còn thắc mắc điều gì
không?
C. Hoạt động ứng dụng
1. Quan sát xem Hoa về nhà theo con đường nào? Vì sao?
Giải quyết bài tập ứng dụng ngay trên lớp


TUẦN 3: (Từ

)


MÔN

TOÁN
Bài 6
Em đã học được những gì”
(1 tiết )
Em tự đánh giá về: So sánh các số, đặt tính, làm tính, giải toán và đo đoạn
thẳng

TÊN BÀI

MỤC TIÊU BÀI

GIÁO VIÊN
CHUẨN
BỊ

*Góc học tập: Giấy kiểm tra HS làm vào
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):HS
Tư liệu thư
viện lớp
A. Hoạt động cơ bản

CÁC
HOẠT ĐỘNG

1/ Viết
2/ Đặt tính rồi tính
3/ Điền dấu (<,> = ) thích hợp vào ô trống
4/ Giải bài toán
5/ Đô độ dài đoạn thằng AB và viết số đo vào chỗ chấm

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ

TUẦN: 3 (Từ

)


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 7
Em thực hiện phép tính
Dạng 36 +24 ,26+ 4 như thế nào ?
(3 tiết )

MỤC TIÊU BÀI

GIÁO VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

- Em biết cách thực hiện phép cộng dạng 36 + 24; 26 + 4

*Góc học tập: Que tính 5 chục que tính10 que tính rời
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…): …
*Bộ trò chơi đomino toán
- 5 chục que tính và 10 que tính rời

Tư liệu thư
viện lớp
- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp chơi trò chơi
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập.
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
- Các nhóm bắt đầu thực hiện hoạt động cơ bản
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động cả lớp
1. Chơi trò chơi “Truyền điện” vòng tròn theo hướng dẫn của giáo viên

CÁC
HOẠT ĐỘNG

1. Tính 36+ 24=?
a.Có 36 que tính thêm 24 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
b,Nghe thầy cô hướng dẫn cách đặt tính và tính 36 +24
GV ghi bảng: 36 + 24= 60 và hướng dẫn cho học sinh
Cá nhân- cặp đôi- nhóm
- Nêu cách đặt tính và tính
- Giáo viên đến kiểm tra và chỉnh sửa cho nhóm.
* Hoạt động nhóm:
3.Em đọc và giải thích cho bạn cách đặt tinh và tính 26 +24.
Cá nhân- cặp đôi- nhóm
- Nêu cách đặt tính và tính
- Giáo viên đến kiểm tra và chỉnh sửa cho nhóm.
4.Tính và viết kết quả vào bảng nhóm
Cá nhân- cặp đôi- nhóm
- Nêu cách tính
- Giáo viên đến kiểm tra và chỉnh sửa cho nhóm.
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động cá nhân
1. Tính
2. Đặt tính rồi tính
3. Tính nhẩm
4. Quan sát tranh và viết phép tính thích hợp vào vở
5. Giải bài toán và ghi bài giải vào vở
6,Chơi trò chơi “đominô” phép cộng theo hướng dẫn của thầy cô giáo


TUẦN: 4 (………………. )


MÔN

TOÁN 2
Bài 8
Bài toán về nhiều hơn
(2 tiết )
Em biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.

TÊN BÀI

MỤC TIÊU BÀI

GIÁO VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

*Góc học tập: Bảng nhóm
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):- Mỗi học sinh có 7 que tính

Tư liệu thư
viện lớp
CÁC
HOẠT ĐỘNG

- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp chơi trò chơi
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập.
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
- Các nhóm bắt đầu thực hiện hoạt động cơ bản
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động nhóm đôi
1. Thực hiện các hoạt động sau
Cá nhân- cặp đôi- nhóm
- Giáo viên đến kiểm tra và chỉnh sửa cho nhóm.
2.Đọc và trả lời câu hỏi;
a,Ban An có 4 cái kẹo bạn Bình có nhiều hơn ban An 3 cái kẹo. Muốn
biết bạn Bình có mấy cái kẹo em phải làm gì?
b, Em nói với bạn phép tính cần làm
- Cá nhân- cặp đôi- nhóm
- Giáo viên đến kiểm tra và chỉnh sửa cho nhóm.
* Hoạt động cá nhân
3.Đọc bài toán: Hàng trên có 5 quả cam, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên
4 quả cam. Hỏi hàng dưới có mấy quả cam?
Cá nhân- cặp đôi- nhóm
Giáo viên đến kiểm tra và chỉnh sửa cho nhóm
4. Đọc bài toán: Bạn Hòa có 4 bông hoa, bạn Bình có nhiều hơn bạn Hòa 2
bông hoa. Hỏi bạn Bình có mấy bông hoa?
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động cá nhân
1. Đọc bài toán: Trên bàn có 3 quyển vở, trong cặp có nhiều hơn trên bàn 5
quyển vở. Hỏi trong cặp có bao nhiêu quyển vở?
Cá nhân- cặp đôi- nhóm
Giáo viên đến kiểm tra và chỉnh sửa cho nhóm
2. Đọc bài toán
- Từng cá nhân thực hiện yêu cầu của BT, chia sẻ cùng bạn bên cạnh, GV
quan sát, kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn để hoàn thành bài tập
- GV hỏi: Qua bài học em nắm được điều gì? Em còn thắc mắc điều gì


TUẦN:4 (…………………………….)


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 9
9 cộng với một số 9 + 5

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

( tiết 2 )
-Em biết thực hiện phép cộng 9 + 2; 9 + 3; 9+ 4;…
- Em lập và thuộc bảng “ 9 cộng với một số”.

*Góc học tập: Bộ que học toán
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):
*Trò chơi Đomino toán học- Hộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp chơi trò chơi
- Kiểm tra hoạt động ứng dụng.
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập.
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
- Các nhóm bắt đầu thực hiện hoạt động cơ bản
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động nhóm lớn( CN- CĐ- Nhóm lớn)
1. Quan sát tranh và nêu kết quả
2. Tính 9 + 5 = ?
Có 9 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
-Nghe thầy cô hướng dẫn
3. Thực hiện tương tự trên để nêu kết quả các phép tính
9+2=
9+6=
9+3=
9+8=
9+4=
9+9=
4. Học thuộc lòng bảng cộng
GV đến kiểm tra nhận xét
* Hoạt động cá nhân.
B. Hoạt động thực hành
1. Tính nhẩm
2. Tính theo mẫu
3. Tính nhẩm
4. Điền dấu
5. Giải bài toán: Dưới ao có 9 con vịt, trên bờ có 6 con vịt. Hỏi có tất cả
bao nhiêu con vịt?
- Từng cá nhân thực hiện yêu cầu của BT, chia sẻ cùng bạn bên cạnh, GV
quan sát, kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn để hoàn thành bài tập
- GV hỏi: Qua bài học em nắm được điều gì? Em còn thắc mắc điều gì
không?
C. Hoạt động ứng dụng
1. Đọc bảng 9 cộng với một số cho mẹ nghe
2. Với sự giúp đỡ của người lớn giải bài toán sau
Nhà ông Hưng nuôi 9 con gà, ông mua thêm 4 con gà nữa về nuôi. Hỏi nhà


TUẦN:4 (………………………………..)
MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 10
Em thực hiện phép tính dạng 49 + 25, 29 + 5 như thế nào?
( tiết 2 )

MỤC TIÊU BÀI
CHUẨN
BỊ

GIÁO
VIÊN

- Em biết cách thực hiện phép cộng dạng 49 + 25; 29 +5

*Góc học tập: Bộ que học toán
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):
*Trò chơi “Cắm hoa”

HS

- Hộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

- Khởi động đầu tiết học: HĐTQ điều khiển lớp chơi trò chơi
- Kiểm tra hoạt động ứng dụng.
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng
- Nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập.
- HS cả lớp viết tên bài học vào vở
- Từng HS đọc mục tiêu bài học
- Các nhóm bắt đầu thực hiện hoạt động cơ bản
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động nhóm đôi ( CN- CĐ- Nhóm lớn)
1. Trò chơi “Cắm hoa”
* Hoạt động cả lớp
2. Tính 49 + 25 = ?
A, Có 49 que tính, thêm 25 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
- Đọc kĩ nội dung và nghe cô hướng dẫn
- Em hãy nêu cách đặt tính và tính 49 + 25
* Hoạt động nhóm lớn( CN- CĐ- Nhóm lớn)
3. Em đọc và giải thích cho bạn cách đặt tính 29 + 5
4. Tính
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động cá nhân.
1. Tính
2. Đặt tính rồi tính
3. Giải bài toán: Lan có 19 cái kẹo., Huệ có 27 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có bao
nhiêu cái kẹo?
- Từng cá nhân thực hiện yêu cầu của BT, chia sẻ cùng bạn bên cạnh, GV
quan sát, kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn để hoàn thành bài tập
* Hoạt động nhóm đôi ( CN- CĐ- Nhóm lớn)
4. Quan sát cách xếp 4 hình tam giác thành hình tàu thủy
GV hỏi: Qua bài học em nắm được điều gì? Em còn thắc mắc điều gì không?
C. Hoạt động ứng dụng
1. Với sự giúp đỡ của người lớn giải bài toán sau
Bạn Huấn đi chợ mua 19 quả cam, bạn Huyền mua 7 quả cam. Hỏi cả hai
bạn mua bao nhiêu quả cam?

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ


TUẦN:5 (Từ 29/9 đến 3/10 )


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 11
Hình chữ nhật – Hình tứ giác
( 1 tiết )
Sách HDH Toán 2-Tập 1A, trang 39

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

*Góc học tập: Bộ hình
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):
*Trò chơi “Hình nào giống nhau”

HSHộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

A. Hoạt động cơ bản
1. Trò chơi “Hình nào giống nhau”
2. Quan sát hình và trả lời câu hỏi
3. Quan sát hình vẽ và nghe cô hướng dẫn các đọc tên hình
4. Lấy từ góc học tập ra 3 hình chữ nhật, 3 hình tứ giác
Chỉ ra các đồ vật có dạng hình chữ nhật, hình tứ giác
B. Hoạt động thực hành
1. Lấy từ góc học tập phiếu có hình giống hình vẽ sau. Hãy tô màu đỏ vào
hình chữ nhật
2. Trong mỗi hình dưới dây có mấy hình tứ giác
3. Dùng bút và thước nối các điểm để có hình
C. Hoạt động ứng dụng
1. Ghi vào vở các vật trong nhà em có dạng hình chữ nhật
2. Quan sát hình vẽ xe có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ

TUẦN:5 (Từ 30/9 đến 3/10 )


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 12
8 cộng với một số 8 + 5
( 2 tiết )
Sách HDH Toán 2-Tập 1A, trang 43

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

*Góc học tập: bộ que tính
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):

HSHộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

A. Hoạt động cơ bản
1. Cùng quan sát tranh và nêu kết quả
2. Tính 8 + 5
3. Thực hiện tương tự trên để nêu kết quả các phép tính
4. Học thuộc lòng bảng cộng
B. Hoạt động thực hành
1. Tính nhẩm
2. Tính
3. Tính nhẩm
4. Giải bài toán
C. Hoạt động ứng dụng
1. Đọc bảng 8 cộng với một số cho mẹ nghe

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ

TUẦN:5 (Từ 30/9 đến 3/10 )


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 13
Em thực hiện phép tính dạng 38 + 25, 28 + 5 như thế nào?
( 2 tiết )
Sách HDH Toán 2-Tập 1A, trang 43

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

*Góc học tập: bộ que tính
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):

HSHộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

A. Hoạt động cơ bản
1. Trò chơi “Truyền điện” 8 cộng với một số
2. Tính 8 + 5
3. Thực hiện tương tự trên để nêu kết quả các phép tính
4. Học thuộc lòng bảng cộng
B. Hoạt động thực hành
1. Tính nhẩm
2. Tính
3. Tính nhẩm
4. Giải bài toán
C. Hoạt động ứng dụng
1. Đọc bảng 8 cộng với một số cho mẹ nghe

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ

TUẦN:6 (Từ 6/10 đến 10/10 )


MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 14
Em ôn lại những gì đã học
(1 tiết )

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

HS

Sách HDH Toán 2-Tập 1A, trang 51

*Trò chơi Truyền điện
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):Hộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

A. Hoạt động cơ bản
1. Trò chơi “Truyền điện” 8 cộng với một số, 9 cộng với một số
2. Tính
3. Điền dấu
4.Viết phép tính thích hợ
5. Giải bài toán
B. Hoạt động thực hành

C. Hoạt động ứng dụng
Đố mẹ các phép tính trong bảng 8, 9 cộng với một số

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ


TUẦN:6 (Từ 6/10 đến 10/10 )
MÔN

TOÁN 2

TÊN BÀI

Bài 15
Bài toán về ít hơn
( 2 tiết )
Sách HDH Toán 2-Tập 1A, trang 43

MỤC TIÊU BÀI
GIÁO
VIÊN
CHUẨN
BỊ

*Góc học tập: bộ que tính
*Trò chơi (khởi động, khai thác, củng cố,…):

HSHộp số học toán

Tư liệu thư
viện lớp

CÁC
HOẠT ĐỘNG

A. Hoạt động cơ bản
1. Thực hiện với bạn cùng bàn thêm bớt số que tính
2. Đọc và trả lời câu hỏi
3. Đọc và trả lời các câu hỏi trong bài
4. Nói với bạn về những sự vật ít hơn
B. Hoạt động thực hành
1. Đọc bài toán
2. Giải bài toán
C. Hoạt động ứng dụng
1. Hỏi mẹ ít hơn bố bao nhiêu tuổi
Lập bài toán tuổi bố và mẹ rồi giải bài toán đó

ĐIỀU CHỈNH
TÀI LIỆU
(nếu có)
RÚT KINH NGHIỆM
-CHIA SẺ

TUẦN:6 (Từ 6/10 đến 10/10 )


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×