Tải bản đầy đủ

Giao an tng hp lc

3.2.1. Thiết kế tiến trình dạy học bài 13 : “ Lực. Tổng hợp và phân tích lực”
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Phát biểu được cách biểu diễn của các yếu tố lực.
- Định nghĩa được phép tổng hợp và phân tích lực.
- Phát biểu được quy tắc hình bình hành.
- Đề xuất được phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.
- Tìm được quy tắc đa giác.
2. Kĩ năng
Vận dụng các quy tắc trên để làm một số bài tập về tìm hợp lực của hai, ba lực hoặc một số
bài tập về phân tích lực đơn giản.
II. Chuẩn bị
1.

Giáo viên
- Thí nghiệm về tổng hợp lực: 04 bộ.
- Phiếu học tập
- Máy chiếu

2.


Học sinh
- Ôn lại kiến thức về lực đã học ở trường THCS

I.Thiết kế tiến trình dạy học
Sử dụng phương pháp thực nghiệm và phương pháp nêu vấn đề kết hợp với dạy học hợp
tác, khám phá.


Hoạt động 1: Kiểm tra, chuẩn bị điều kiện xuất phát. Đề xuất vấn đề. Nhắc lại về
lực (10 phút)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung ghi bảng

GV: Giới thiệu nội dung

CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC

chương II, mối quan hệ

HỌC CHẤT ĐIỂM

giữa chương I và chương II.

Bài 13. LỰC. TỔNG HỢP

GV:

VÀ PHÂN TÍCH LỰC

(Sử

dụng

định

hướng 1)
- Lực là gì? Cách biểu diễnHS: Suy nghĩ và trả lời.

1. Nhắc lại về lực
- Lực: tác dụng của vật này

véctơ lực bằng hình vẽ?

lên vật khác.

- Nhận xét câu trả lời của

- Lực gây ra: Biến đổi vận

học sinh.

tốc của vật và làm vật biến

- Quan sát hình vẽ 13.2

dạng.

trong sách, sà lan chịu tác
uu
r uu
r
dụng của các lực F1 , F2

HS: Nhận thức vấn đề đặt
ra.

tác dụng và làm thay đổi
vận tốc của sà lan. Ta có
thể thay thế hai lực tác

M

dụng vào sà lan bằng một
ur

lực F khác mà vẫn có tác

N

dụng như hai lực ban đầu
không? Muốn biết điều đó

u
r
F

chúng ta sẽ tìm hiểu
BÀI 13. LỰC. TỔNG

Hình 3.1. Biểu diễn lực

HỢP VÀ PHÂN TÍCH
LỰC

Hoạt động 2: Tìm hiểu quy tắc tổng hợp lực ( 15 phút)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

ur
GV: Vậy lực F có quan HS: Có thể dùng một lực
ur
hệ như thế nào đối với hai F để thay thế hai lực tác
uu
r
uu
rvào sà lan.
lực được thay thế F1 và dụng
u
r
r
Fu
u
r uu
1
uu
r
u
u
r
F
1
F2 ?
P’1 F3
F1
O
2

ur
P

uu
rr
GV: Muốn tìm mối quan O O
uu
r
FPur
hệ đó ta phải tìm những HS F
u
r ur F
2u
của lực
yếu tố nào đặc trưng cho chiều, độ dài
véctơ lực?

ur
F

Nội dung ghi bảng
2. Tổng hợp lực
Tổng hợp lực là thay

urur
F
u
r thành
lên vật (cácu
lực
phần)
u
r
u
r
F1
bằng một lực
α cóFcùngFhiệu
α uu
O
quả (hợp
O lực).
r
u
u
r

nhiều lựcF
tác
1 dụng đồng thời
F

α
α uFur

O

F
uu
r

2
u
r
F
2
urHình
Hình
3.8.
3.9.
3.10.
Tổng
Tổng
hợp
lực
hợp
3.7.
Tổng
hợp
lựclực
khi lực
P
b.Hình
Quy
tắc
tổng
hợp
P 3.2. Tổng hợp lực
Hình

a. Thí nghiệm (sgk)
O2

2 phân
HìnhF
3.6
F tích lực tác
quan
hệ
như
thế
nào mặt
đối
dụng3.3.
lên Tổng
vật nằm
2 khi
Hình
hợptrên
lực
= =
=lựckhi
13.3.
Thí
nghiệm
về
tổng
hợp
Hình
Hình
3.5
3.4
Tổng
Quy
hợp
tắc
nhiều
đa
giác
lực
u
u
r
uu
r
u
r
phẳng
nghiêng
với
phương,
chiều, độ dài
F F

F

1

2

u
r
P

1PHIẾU HỌC TẬP
BÀI 13. LỰC. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

Học sinh:…………………..
Tổ:…………………….
uu
r

uu
r

Cho hai lực F1 = 3N; F2 = 4N hợp với nhau một góc α , được biểu diễn theo tỉ
lệ xích 1N ứng với 1cm. Hãy dùng phép vẽ xác định hợp lực của hai lực đó. Dùng
thước đo xentimet để xác định độ lớn của hợp lực.
Chú ý: Em ở tổ nào thì làm câu tổ mình trước, rồi làm câu của tổ khác sau.
Tổ 1:
Tổ 2:

α

O

α

O

α = 30o , F=…

α = 60o , F=…

Tổ 3:

Tổ 4:

O

α = 90o , F=…

α

α

uu
r
F2
α = 150o , F=…

Bảng 3.11. Phiếu học tập

uu
r
F2

uu
r
F2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×