Tải bản đầy đủ

Giao an tin hoc lop

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC
TRƯỜNG PHỔ CẬP CẤP 1-2 THÁI VĂN LUNG

Sổ giáo án

LÝ THUYẾT

Môn học: TIN HỌC
Lớp : 6
Họ và tên GV: ĐÀO NGUYỄN KIM DUYÊN
Năm học: 2015 -2016

Quyển số: 01


Giáo án số:.............................

Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ
MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Thực hiện ngày 17 tháng 08 năm 2016


Tên bài: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (2 tiết)
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này, NH có khả năng:
-

Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy

-

tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn.
Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông

-

tin trên máy tính.
Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ - con của thư mục.
Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục.

Đồ dùng và phương tiện DH
-

Giáo viên: Màn hình và máy vi tính (nếu có) hoặc hình ảnh minh hoạ.
Học sinh: sách, tập, viết.

I. Ổn định lớp học:

Thời gian: 5 phút

-

Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
Kiểm tra bài cũ:
o HS1: Em hãy cho biết Hệ điều hành là gì?
o HS2: Em hãy cho biết nhiệm vụ chính của hệ điều hành?

-

Bài mới:


II. Thực hiện BH
T
T
1

Nội dung

HĐ DH
HĐ của GV
HĐ của học sinh

Thời
gian

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế
tích cực của người
học....)
.........................................

2’


.........................................
2

.........................................
Giảng bài mới
1.Tệp tin

Hoạt động 1

- Tệp tin là đơn vị cơ

- GV: Cho HS đọc

- HS đọc hai đoạn

bản để lưu trữ thông tin

hai đoạn đầu của

đầu, cả lớp chú

trên thiết bị lưu trữ.
- Tệp tin có thể rất nhỏ,

bài
- HS: Đứng lên đọc

chỉ chứa một vài ký tự

hai đoạn đầu của

hoặc có thể rất lớn,

SGK (tr. 43,44)
- GV: Giải thích

chứa nội dung của cả
một quyển sách dày.
- Các tệp tin trên đĩa có
thể là:
• Các tệp hình ảnh
• Các tệp văn bản
• Các tệp âm thanh
• Các chương trình
- Các tệp tin được phân

cho HS hiểu tệp
tin và thư mục
cần phải có trong
máy vi tính
- GV: Tệp tin là
đơn vị lưu trữ cơ

ý theo dõi

- HS

tìm

hiểu

hình SGK và
nhận dạng tệp
tin
- HS

tìm

hiểu

bản nhất được hệ

hình SGK và
nhận dạng tên

tệp. Tên tệp gồm phần

điều hành quản lí.
- GV:Nhấn mạnh

tên và phần mở rộng

Tên các tệp tin

(phần đuôi) được đặt

trong cùng một

cách nhau bởi dấu

thư mục

biệt với nhau bằng tên

chấm. Phần mở rộng
(không nhất thiết phải
có trong tên tệp)thường
được dùng để nhận biết
kiểu của tệp tin.
2.Thư mục
- Tương tự như cách sắp
xếp sách trong thư
viện, hệ điều hành tổ

phải

tệp

tin,

kích

thước, kiểu tập
tin,

thời

gian

cập nhật

khác nhau.
- GV trình bày cho
học sinh thấy một
số ví dụ tệp tin cụ
thể.
Hoạt động 2
- GV:Cho HS đọc
hai đoạn đầu của

chức các tệp trên đĩa

phần 2 nhỏ
- HS:Đứng lên đọc

thành các thư mục.

cho cả lớp cùng

- HS đọc cả lớp
chú ý nghe và
tìm hiểu


Mỗi thư mục có thể
chức các tệp hoặc các
thư mục con. Thư mục
được tổ chức phân cấp
và các thư mục có thể
lồng nhau. Cách tổ

nghe
- GV: Giải thích
cần phải có thư
mục để quản lí,
nêu cách tổ chức
của thư mục.

chức này có tên gọi là
tổ chức cây.
- Khi một thư mục chứa

tìm

hiểu

hình SGK và
nhận dạng tên
thư mục, thời

- GV:Nhấn

mạnh

Tên các thư mục

gian cập nhật
- HS quan sát,

các thư mục con bên

con trong cùng

đọc và tìm hiểu

trong, ta nói thư mục

một thư mục mẹ

được các thư

ngoài là thư mục mẹ

phải khác nhau.

mục con trong

(hay còn gọi là thư

cùng thư mục

mục gốc) thư mục bên

mẹ phải khác

trong là thư mục con.
• Tên các tệp tin trong

- GV:Nhấn
Tên các

mạnh
tệp tin

một thư mục phải

con trong cùng

khác nhau
• Tên các thư mục con

một thư mục mẹ

trong cùng một thư
mục mẹ phải khác
nhau
3

- HS

Củng cố kiến thức và
kết thúc bài
Câu hỏi và Bài tập
1.Trong các câu sau,
những câu nào đúng?
a. Thư mục có thẻ chứa
tệp tin
b. Tệp tin có thể chứa
trong các tệp tin khác
c. Thư mục có thể chức
các thư mục con
d. Tệp tin luôn chứa các

phải cũng phải
khác nhau khác
nhau

nhau


thư mục con
2. Một thư mục có thể
chứa bao nhiêu tệp tin?
a. 1
b. 10
c. Không hạn chế số
lượng, chỉ phụ thuộc vào
dụng lượng lưu trữ.
4

Hãy chọn câu trả lời đúng
Hướng dẫn tự học

-

Xem lại nội dung bài cũ, xem trước
nội dung còn lại của bài.

Nguồn tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Tin học dành cho
Trung học cơ sở. Quyển 1, NXB Giáo dục Việt
Nam, Tiền Giang.
Ngày.....tháng ........năm........

Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn

GV


TIẾT 2
II. Thực hiện BH
T
T
1

Nội dung

HĐ DH
HĐ của GV
HĐ của học sinh

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế
tích cực của người
học....)
.........................................
.........................................

2

.........................................
Giảng bài mới
3.Đường dẫn

Hoạt động 1

- Đường dẫn là dãy tên

- GV: Cho HS đọc

các thư mục lồng nhau
đặt cách nhau bởi dấu\,
bắt đầu từ một thư mục
xuất phát nào đó và kết
thúc bằng một thư mục
hoặc tệp để chỉ ra
đường tới thư mục
hoặc tệp tương ứng.

đoạn

đầu

của

phần 3 nhỏ
- GV: Giải thích
nhờ có đường dẫn
mà ta cập nhật
một tệp tin hay
một thư nào đó
một cách nhanh
chóng.
- VD:Đường

dẫn

đến tệp Tin Học
6.doc là:
C:\hoctap\Mon
Tin\Tin hoc 6.doc
4.Các thao tác chính với

- GV: Giới thiệu

- HS đọc cả lớp
chú ý nghe và
tìm hiểu

Thời
gian


tệp và thư mục

các thao tác chính

- HS:Nhắc

- Xem thông tin về các

về tệp và thư mục

như SGK

-

tệp và thư mục
Tạo mới
Xóa
Đổi tên
Sao chép
Di chuyển

cho HS hiểu
- HS:Có 6 thao
tác chính và kể
4)Củng cố:
GV:Cho HS nhắc lại
phần đường dẫn
GV:Có mấy thao tác
chính với tệp tin và
thư mục? Kể tên các
thao tác

3

Củng cố kiến thức và
kết thúc bài
Câu hỏi và bài tập
3/ Giả sử đĩa C có tổ
chức thông tin được mô
trong hình SGK
a/ Hãy viết đường dẫn
đến tệp Hinh.bt.
b/ Câu “Thư mục
THUVIEN chứa các tệp
tin Dai.bt và Hinh.bt” là

lại

tên


đúng hay sai?
c/ Thư mục mẹ cuae
KHXH là thư mục nào?
d/ Thư mục BAIHAT
nằm trong thư mục gốc,
đúng hay sai?
4/ Em hãy nêu những
thao tác chính với tệp và
thư mục. Vì sao chúng ta
cần các thao tác này?
5/ Trong một đĩa cứng có
thể tồn tại hai tệp hoặc
hai thư mục có tên giống
nhau được hay không?
4

Hướng dẫn tự học

-Về nhà xem lại nội dung bài học
-Làm lại các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK
(trang 47)
-Học thuộc phần lý thuyết.
-

-Xem trước bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH
WINDOWS

Nguồn tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Tin học dành cho
Trung học cơ sở. Quyển 1, NXB Giáo dục Việt
Nam, Tiền Giang.
Ngày.....tháng ........năm........

Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn

GV
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×