Tải bản đầy đủ

Giao an the duc lop 2 ca nam

Thể dục
Bài 1-Tiết 1 : giới thiệu chơng trình
-trò chơi: diệt các con vật có hại
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức: - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 2.
- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập
luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Học giậm chân tại chỗ-đứng lại- Ôn trò chơi Diệt
các con vật có hại"
2. Kỹ năng:
- HS biết đợc một số nội dung cơ bản của chơng
trình thể dục 2.
- Nắm đợc tác dụng của môn thể dục. Nắm đợc
cách chơi, luật chơi.
3. Thái độ: GD ý thức t/chức tập luyện, rèn luyện t thế tác
phong,nhanh nhẹn khéo léo.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò
chơi.

C. Các hoạt động dạy học.
TG
5
Phút

Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Phần mở đầu:
- ĐH lên lớp 2 hàng ngang

* Nhận lớp: - GV tập trung
lớp, kiểm tra sĩ số học sinh.

phổ biến nội dung, yêu

cầu bài học.
* Khởi động :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Nh hình bên:

20 2. Phần Cơ bản.
Phút a. Biên chế tổ tập luyện,
chọn cán sự bộ môn.
* Chọn cán sự:
- Chọn cán sự lớp.
- Chọn cán sự nhóm.
- Tổ tập luyện (tổ học
tập), tổ trởng cũng có tiêu
chuẩn gần giống lớp trởng
(CS).
b. Biên chế tổ luyện tập:
- Chia lớp thành 2 nhóm
nam - nữ.
- GV cho HS đứng ở ĐH

- ĐH khởi động: ĐH hàng
ngang.
Yêu cầu học sinh nhiệt
tình tham gia vào môn
học. Chấp hành theo sự


điều hành của GV.


hàng ngang.
+ GV làm mẫu và hớng dẫn
cách tập trung lớp, điểm số
và báo cáo.
* Giới thiệu chơng trình
thể dục lớp 2:
- Học sinh phải tập trung
+ Cho cán sự lớp lên điều trớc giờ lên lớp dới sự điều
hành, GV bao quát
khiển của cán sự lớp đã đvà sửa cho cán sự lớp:
ợc GV phân công.
Một số quy định yêu + Trang phục gọn gàng, đi
cầu trong giờ học môn giầy trong khi tập luyện,
không đi dép lê.
GDTC:
c. Phổ biến nội quy: GV + Trong giờ học, HS muốn ra
3
nêu ngắn gọn những quy vào lớp phải xin phép và đợc sự
Phút định sau:
đồng ý của giáo viên.
* Trò chơi: Diệt các con + Phải chấp hành theo sự
điều hành của GV-cán sự lớp
vật có hại.
-GV nhắc tên trò chơi,cách đợc phân công
chơi và h/d chơi.
-GV nêu tên một số con vật
cho HS làm quen dần với
cách chơi:
3
+ Các con vật có hại: Con
Phút chuột, con gián.
+ Các con vật không gây + Yêu cầu HS trật tự lắng
nghe để ghi nhớ và thực hiện.
hại: Con gà, con lợn.
- Tiến hành cho cả lớp cùng
tham gia trò chơi:
3. Phần kết thúc:
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy
thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.
- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tự tổ chức trò chơi và ôn đội hình đội ngũ
chuẩn bị cho giờ sau.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
---------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 2014

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 2 - Tiết 2 : tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
A. Mục tiêu.


1. Kiến thức: - Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1.
- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp .
2. Kỹ năng:
- Thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính
xác, nhanh, trật tự.
3. Thái độ: GD ý thức t/chức tập luyện, rèn luyện t thế tác
phong,nhanh nhẹn, khéo léo.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò
chơi.
C. Các hoạt động dạy học.
TG

Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Phần mở đầu:
* Nhận lớp: - GV tập trung - ĐH lên lớp 2 hàng ngang
lớp, kiểm tra sĩ số HS. phổ

5
biến nd, y/ cầu bài học.
phút

* Khởi động :

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Nh hình bên:
2. Phần Cơ bản.
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng
20 hàng, điểm số, giậm chân
Phút tại chỗ-đứng lại.
- Chào, báo cáo khi giáo viên
nhận lớp và kết thúc giờ học.
- Chia lớp thành 2 nhóm nam
- nữ.
- GV cho HS đứng ở ĐH hàng
ngang.
+ GV làm mẫu và hớng dẫn
cách tập trung lớp, điểm số
và báo cáo.
- Cho cán sự lớp lên điều
hành, GV bao quát và sửa cho
cán sự lớp:
* Đội hình đội ngũ:
- Ôn lại nội dung: Tập hợp
hàng dọc - dóng hàng điểm số:
3
+ GV nhắc lại yêu cầu của
Phút nội dung.
+ GV làm mẫu cùng học sinh

- ĐH khởi động: ĐH hàng
ngang.
Yêu cầu học sinh nhiệt tình
tham gia vào môn học. Chấp
hành theo sự điều hành của
GV.

- Học sinh phải tập trung
hàng dọc.


- Luyện tập:
+ Tập hợp hàng dọc - dóng
hàng - điểm số.
* Trò chơi: Diệt các con
vật có hại.
-GV nhắc tên trò chơi,cách
chơi và h/d chơi.
-GV nêu tên một số con vật + Yêu cầu HS trật tự lắng
cho HS làm quen dần với nghe để ghi nhớ và thực
3
hiện.
cách chơi:
Phút + Các con vật có hại: Con - Cho cả lớp cùng tập:
+ Cán sự lớp điều hành.
chuột, con gián.
+ Các con vật không gây ĐH xuống lớp 2 hàng ngang

hại: Con gà, con lợn.
- Tiến hành cho cả lớp cùng

tham gia trò chơi:
3. Phần kết thúc:
- Giáo viên điều hành.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả
lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.
- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tự tổ chức trò chơi và ôn đội hình đội ngũ
chuẩn bị cho giờ sau.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tuần 2

(Buổi chiều)

Thứ

ba ngày 26 tháng 8 năm 2014

Thể dục

Bài 3 - Tiết 1 : dàn hàng ngang, dồn hàng
Trò chơi Qua đờng lội
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức: - Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1.
- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp - Ôn trò
chơi Qua đờng lội.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính
xác, nhanh, trật tự.
3. Thái độ: GD ý thức t/chức tập luyện, rèn luyện t thế tác
phong,nhanh nhẹn, khéo léo.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò
chơi.
C. Các hoạt động dạy học.
I/ Tổ chức:
(1 phút) - Báo cáo sĩ số, vỗ tay hát.
II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút)
1 hàng Học sinh nam lên
quay phải, quay trái.
III/Bài mới:
1/ Giới thiệu: Dàn hàng
ngang, dồn hàng...
2/ Bài giảng:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
phút * Nhận lớp: - GV tập trung lớp,
kiểm tra sĩ số HS. phổ biến nd,
yêu cầu bài học.
* Khởi động :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Học sinh phải tập trung
- Chạy nhẹ nhàng đều theo hàng dọc.
vòng tròn.
- ĐH lên lớp 2 hàng ngang
- Dậm chân tại chỗ, đếm theo

nhịp.

20 * Trò chơi: GV tự chọn.

phút 2. Phần Cơ bản.
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, - HS tập hợp 2 hàng dới sự
điểm số, đứng nghiêm, đứng chỉ đạo của cán sự lớp.
nghỉ, giậm chân tại chỗ-đứng
lại.
- Dàn hàng ngang, dồn hàng.
- Lần 1: Do GV điều khiển.
* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
3
điểm số, đứng nghiêm, đứng - HS nghiêm túc tham gia


phút nghỉ, dàn hàng ngang, dồn
hàng
3
* Trò chơi: "Qua đờng lội "
chơi.
phút - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại
+ Yêu cầu HS trật tự lắng
cách chơi
nghe để ghi nhớ và thực
3. Phần kết thúc.
hiện.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả
lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.GV Nhận xét giờ
học.- BTVN: HS ôn đội hình đội ngũ cho giờ sau. GV hô
Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
Thứ sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 4 - Tiết 2 : dàn hàng ngang, dồn hàng
Trò chơi: nhanh lên bạn ơi
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.
- Học trò chơi Nhanh lên bạn ơi.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính
xác, nhanh, trật tự.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. Nhanh
lên bạn ơi.
C. Các hoạt động dạy học.
TG

Hoạt động dạy
1. Phần mở đầu:
5
* Nhận lớp: - GV phổ biến nd,
phút yêu cầu bài học.
- Ôn tập cách báo cáo.
* Khởi động :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Dậm chân tại chỗ, đếm theo
nhịp.
* Ôn bài thể dục lớp 1.
20 2. Phần Cơ bản.
phút - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, điểm số, quay phải, quay

Hoạt động học

- HS phải tập trung hàng
dọc.
- ĐH lên lớp 2 hàng ngang
- HS tập hợp 2 hàng dới sự


trái (2-3 lần).
- Dàn hàng ngang, dồn hàng (2
chỉ đạo của cán sự lớp.
lần).
- HS nghiêm túc tham gia
- Lần 1: Do GV điều khiển.
chơi.
3
* Ôn dồn hàng cách 1 cánh tay.
phút Chú ý: GV dùng khẩu lệnh cho HS
làm.
3
* Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.
phút - GV nêu tên trò chơi, phổ biến
cách chơi.
- GV chọn vị trí chơi an toàn.
+ Yêu cầu HS trật tự lắng
3. Phần kết thúc.
nghe để ghi nhớ và thực
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả
hiện.
lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.
- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS ôn đội hình đội ngũ cho giờ sau.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
Tuần 3
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 5 - Tiết 1 : Quay phải, quay trái
Trò chơi Nhanh lên bạn ơi
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức: - Tiếp tục ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.
- Học quay phải, quay trái- Ôn trò chơi Nhanh lên
bạn ơi.
2. Kỹ năng: - Nhận biết đợc hớng và quay đúng hớng ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. Nhanh
lên bạn ơi.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
5
phút

Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Phần mở đầu:
- HS phải tập trung hàng
* Nhận lớp: - GV phổ biến nd, dọc.
yêu cầu bài học. Ôn tập cách báo - Báo cáo sĩ số:
cáo.
- ĐH lên lớp 2 hàng ngang.
* Khởi động :- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Dậm chân tại chỗ, đếm theo

20 nhịp.
- HS tập hợp 2 hàng dới sự
phút * Trò chơi: GV tự chọn.
chỉ đạo của cán sự lớp.
2. Phần Cơ bản.
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, - HS nghiêm túc thực hiện
điểm số từ 1 đến hết.
điểm số.
- Học quay phải, quay trái:
- HS nghiêm túc tham gia trò
- Nhận biết đợc hớng và quay chơi.
đúng hớng.
- GV làm mẫu và giải thích
3
động tác.
phút - Tập chậm t thế của 2 bàn
chân, cụ thể.
* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng...
3
* Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.
+ Yêu cầu HS trật tự lắng
phút - GV nêu tên trò chơi,phổ biến nghe để ghi nhớ và thực
cách chơi.
hiện.
- GV chọn vị trí chơi an toàn.
3. Phần kết thúc.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả
lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.
- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn ĐHĐN.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
Thứ t ngày 11 tháng 9 năm 2013

(Buổi sáng)

Thể dục

Bài 6 - Tiết 2 : Quay phải, quay trái
Động tác vơn thở và tay
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn quay phải, quay trái.
- Làm quen với 2 động tác vơn thở và tay của Bài
thể dục phát triển chung
2. Kỹ năng: - Nhận biết đợc hớng và quay đúng hớng ở mức tơng
đối chính xác, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. Qua đờng lội.


C. Các hoạt động dạy học.
I/ Tổ chức:
(1 phút)
II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút)
đội hình đội ngũ.
III/Bài mới:
quay trái

- Báo cáo sĩ số, vỗ tay hát.
2-3 học sinh lên thực hiện
1/ Giới thiệu: Quay phải,
2/ Bài giảng:
Hoạt động học

TG

Hoạt động dạy
1. Phần mở đầu:
5
* Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu
phút cầu bài học.
* Khởi động :-Đứng tại chỗ vỗ tay
và hát.
- Dậm chân tại chỗ, đếm theo
nhịp.
20 * Trò chơi khởi động: Do GV
phút chọn.
2. Phần Cơ bản.
- Tiếp tục học quay phải, quay
trái:
- Nhận biết đợc hớng và quay
đúng hớng.
- GV nhắc lại cách thực hiện
động tác, làm mẫu và giải thích
động tác.
- GV quan sát và sửa sai động tác,
cụ thể.
* Động tác vơn thở: 3-4 lần
- GV nêu động tác, rồi giải thích
và làm mẫu với nhịp độ chậm.
- GV làm mẫu cách hít thở sâu,
HS tập thở.
* Động tác tay: Tập 4 lần 2x8
nhịp.
- GV nêu động tác, rồi giải thích
và làm mẫu với nhịp độ chậm.
- GV đánh giá, nhận xét (Xem
hình bên)
* Ôn tập lại 2 động tác mới học:
- Tập 1-2 lần, mỗi động tác 2x8
nhịp.
- GV kiểm tra 1-2 học sinh thực hành.

- HS phải tập trung hàng
dọc
- Báo cáo sĩ số:
- ĐH lên lớp 2 hàng ngang.
- HS tập hợp 2 hàng dới sự
chỉ đạo của cán sự lớp.
- HS nghiêm túc thực hiện.
- HS quan sát và tự sửa sai.


3
phút

* Trò chơi: Qua đờng lội 2
lần
- GV nêu tên trò chơi,phổ
biến cách chơi.
- GV chọn vị trí chơi an toàn.
- Lần 1: Chơi thử, lần 2 chơi - HS tập theo đội hình nớc
thi đua :
chảy.
3
- HS nghiêm túc tham gia trò
phút 3. Phần kết thúc.
chơi.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả + Yêu cầu HS trật tự lắng
lỏng.
nghe để ghi nhớ và thực hiện.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.
- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn bài TD phát triển chung.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 4
Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2013

(Buổi chiều)

Thể dục
Bài 7 Tiết 1 : Động tác chân
Trò chơi Kéo ca lừa xẻ

A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn hai động tác vơn thở và tay - Ôn trò chơi Kéo
ca lừa xẻ.
- Học động tác chân của Bài thể dục phát triển
chung.
2. Kỹ năng: - Nhận biết đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ
thuật, nhanh và trật tự.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu - HS phải tập trung hàng
cầu bài.
dọc
* Khởi động : - Đứng tại chỗ vỗ - Báo cáo sĩ số:
tay và hát.
- ĐH lên lớp 2 hàng ngang.
- Dậm chân tại chỗ, đếm theo
nhịp.


- Đi đều theo vòng tròn.

* Trò chơi khởi động: Do GV

chọn.
- HS tập hợp 2 hàng dới sự
* Kiểm tra bài cũ: 1-2 HS lên kiểm chỉ đạo của cán sự lớp.
tra 2 động tác thể dục đã học.
- GV điều khiển (hô nhịp, cùng - HS nghiêm túc thực hiện.
học sinh đánh giá và xếp loại).
- 1-2 lần, mỗi động tác 2x8
2. Phần Cơ bản.
nhịp.
- Ôn 2 động tác vơn thở và tay:
- HS quan sát và tập theo.
- GV vừa làm mẫu, vừa hô nhịp.
- GV nhắc lại cách thực hiện
động tác, làm mẫu và giải thích
20 động tác.
phút - GV quan sát và sửa sai động tác,
cụ thể.
* Động tác chân: 4-5 lần
- GV nêu động tác, rồi giải thích
và làm mẫu với nhịp độ chậm.
- GV làm mẫu cách hít thở sâu,
HS tập thở.
- GV cho HS làm rồi nhận xét,
đánh giá.
* Ôn 3 động tác vơn thở, tay,
- Từng tổ lên trình diễn.
chân: 1 lần
- HS nghiêm túc tham gia
- GV nêu động tác, rồi giải thích
trò chơi.
và làm mẫu với nhịp độ chậm.
- Tập 1-2 lần, mỗi động tác 2x8
nhịp.
3
- Thi thực hiện 3 động tác vơn
phút thở, tay và chân: 1 lần.
* Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ 2 lần
+ Yêu cầu HS trật tự lắng
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến nghe để ghi nhớ và thực
cách chơi.
hiện.
3
- GV chia tổ để chơi.
phút - Lần 1: Chơi thử, lần 2 chơi thi
đua :
3. Phần kết thúc.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.
- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn bài TD phát triển chung.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !


---------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2013

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 8 Tiết 2 : Động tác lờn
Trò chơi Kéo ca lừa xẻ (Tiếp)
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân.
-Tiếp tục ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ.
- Học động tác lờn của Bài thể dục phát triển chung.
2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ
thuật. Biết cách chơi và tham gia chơi có kết hợp đọc vần để tạo
nhịp.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu - HS phải tập trung hàng
cầu bài.
dọc
* Khởi động : - Đứng tại chỗ vỗ - Báo cáo sĩ số:
tay và hát.
- Đội hình dãn hàng
- Dậm chân tại chỗ, đếm theo ngang,sải tay.
nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn (
chạy ngợc kim đồng hồ) vừa đi
vừa hít thở sâu.
* Trò chơi khởi động: Do GV
20 chọn.
phút - GV điều khiển (hô nhịp, cùng - Lần 2-3: HS do cán sự lớp
3
học sinh đánh giá và xếp loại).
làm.
phút 2. Phần Cơ bản.
* Ôn 3 động tác vơn thở, tay và
chân:2lần
- Lần 1: GV vừa làm mẫu, vừa hô
nhịp.
* Động tác lờn:(Dạy nh động
tác chân)
- HS tập hợp 2 hàng ngang
- GV nhắc lại cách thực hiện dới sự chỉ đạo của cán sự
động tác, làm mẫu và giải thích lớp.
động tác.
- HS nghiêm túc thực hiện.
- GV quan sát và sửa sai động tác, - 1-2 lần, mỗi động tác 2x8


cụ thể.
nhịp.
* Ôn 4 động tácvơn thở, tay,
- HS quan sát và tập theo.
chân và lờn : 2-3 lần.
- GV nêu động tác, rồi giải thích - Từng tổ lên trình diễn.
và làm mẫu với nhịp độ chậm.
- HS nghiêm túc tham gia
3
- GV cho HS làm rồi nhận xét, trò chơi.
phút đánh giá.
*Thi thực hiện 4 động tác: 1
lần
- GV nêu động tác, rồi giải thích
3
và làm mẫu với nhịp độ chậm.
phút - Tập 1-2 lần, mỗi động tác 2x8
nhịp.
- Thi thực hiện 3 động tác vơn
+ Yêu cầu HS trật tự lắng
thở, tay và chân: 1 lần.
nghe để ghi nhớ và thực
* Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ 2 lần
hiện.
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến
cách chơi.
- GV chia tổ để chơi.
- Lần 1: Chơi thử, lần 2 chơi thi
đua :
3. Phần kết thúc.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn TDPTC- GV hô Giải tán !, HS hô
đồng thanh Khoẻ !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 5

(Buổi chiều)

Thứ

ba ngày 24 tháng 9 năm 2013

Thể dục

Bài 9 Tiết 1 : Chuyển đội hình hàng dọc
thành đội hình vòng tròn và ngợc lại.
Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung.
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân và lờn.
-Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành đội
hình vòng tròn và ngợc lại.


2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ
thuật, nhanh và trật tự.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân.
C. Các hoạt động dạy học.
I/ Tổ chức:
(1 phút)
- Báo cáo sĩ số, vỗ tay hát.
II/Kiểm tra bài cũ: (1 phút) 1-2 HS lên kiểm tra 4 động
tác thể dục đã học. III/Bài mới:
1/ Giới
thiệu: Chuyển đội hình hàng dọc
2/ Bài giảng:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu - HS phải tập trung hàng
cầu bài.
dọc
* Khởi động: - Đứng tại chỗ vỗ - Báo cáo sĩ số:
tay và hát.
( Chạy ngợc kim đồng hồ)
- Dậm chân tại chỗ, đếm theo vừa đi vừa hít thở sâu.
nhịp.
- Lần 2-3: HS do cán sự lớp
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn. làm.
* Trò chơi: Diệt con vật có hại
- 2-4 HS lên kiểm tra 4
20 - Kiểm tra bài cũ:
động tác thể dục đã học.
phút 2. Phần Cơ bản.
- HS tự làm theo hớng dẫn
* Chuyển đội hình hàng dọc của gv chuyển đội hình
thành đội hình vòng tròn và ng- theo ngợc kim đồng hồ từ
ợc lại: 2-3 lần.
tổ 1 đến hết.
- GV vừa làm mẫu vừa giải thích
động tác, vừa hô nhịp.
- GV quan sát và sửa sai khi xếp
đội hình.
(Hình bên).
* Ôn 4 động tácvơn thở, tay,
chân và lờn : 2 lần.GV nêu động
tác, rồi giải thích và làm mẫu với
nhịp độ chậm.
- HS tập hợp 2 hàng dới sự
- GV cho HS làm rồi nhận xét, chỉ đạo của cán sự lớp.
đánh giá.
- HS nghiêm túc thực hiện.
*Thi thực hiện 4 động tác: 1 - 1-2 lần, mỗi động tác 2x8
lần
nhịp.
- GV nêu động tác, rồi giải thích - HS quan sát và tập theo.
và làm mẫu với nhịp độ chậm.
- Tập 1-2 lần, mỗi động tác 2x8


nhịp.
- Thi thực hiện 4 đ/tác vơn thở,
tay, chân.
3
* Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ 2 lần
phút - GV nêu tên trò chơi, phổ biến
cách chơi.
- GV chia tổ để chơi.
- Lần 1: Chơi thử, lần 2 chơi thi
đua
3
phút 3. Phần kết thúc.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng.
- Cúi lắc ngời thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Từng tổ đôi một lên
trình diễn.
- HS nghiêm túc tham gia
trò chơi.

+ Yêu cầu HS trật tự lắng
nghe để ghi nhớ và thực
hiện.

IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.
- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn bài TD phát triển chung.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
----------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 27 tháng 9 năm 2013

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 10 Tiết 2 : Động tác bụng-Chuyển đội hình hàng
ngang thành đội hình vòng tròn và ngợc lại.
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn 4 động tác: Vơn thở, tay, chân và lờn. Học mới
động tác bụng.
- Học chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình
vòng tròn và ngợc lại.
2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ
thuật, nhanh và trật tự.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. Qua đờng lội.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
- HS phải tập trung hàng
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu dọc
cầu bài.
- Báo cáo sĩ số:(Chạy ngợc
* Khởi động: - Đứng tại chỗ vỗ kim đồng hồ) vừa đi vừa


tay và hát.
- Dậm chân tại chỗ, đếm theo
nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cánh
tay..
* Kiểm tra bài cũ:
- Ôn 4 động tác: Vơn thở, tay,
chân và lờn.
2. Phần Cơ bản.
* Chuyển đội hình hàng ngang
thành đội hình vòng tròn và ngợc lại: 2-3 lần.
- GV vừa làm mẫu vừa giải thích
động tác, vừa hô nhịp.
- GV quan sát và sửa sai khi xếp
đội hình.
20 * Động tác bụng: 4-5 lần
phút Nh động tác chân, chú ý khi cúi ở
nhịp 2 và 6 HS hay khuỵu gối.
- Quan sát hình bên.
* Ôn 5 động tácvơn thở, tay,
chân và lờn 2 lần.
- GV nêu động tác, rồi giải thích
và làm mẫu với nhịp độ chậm.
- GV cho HS làm rồi nhận xét,
đánh giá.
* Chú ý: Nhịp hô của các động
tác nh sau
- Động tác vơn thở:Nhịp hô
chậm,kéo dài.
- Động tác tay và chân: Hô BThờng, gọn.
- Động tác lờn và bụng: Hơi chậm,
3
.
phút * Trò chơi: Quađờng lội 2 lần
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến
cách chơi.
- GV chia tổ để chơi.
- Lần 1: Chơi thử, lần 2 chơi thi
3
đua
phút 3. Phần kết thúc.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng.

hít thở sâu.

- 2-4 HS lên kiểm tra động
tác chuyển đội hình.
- HS tự làm theo hớng dẫn
của GV chuyển đội hình
theo ngợc kim đồng hồ từ
tổ 1 đến hết.

- HS tập hợp 2 hàng dới sự
chỉ đạo của cán sự lớp.
- HS nghiêm túc thực hiện.
- 1-2 lần, mỗi động tác 2x8
nhịp.
- HS quan sát và tập theo.
- Từng tổ lên trình diễn.
- HS nghiêm túc tham gia
trò chơi.

- Yêu cầu HS trật tự lắng
nghe để ghi nhớ và thực
hiện.
- HS chạy theo vòng tròn
khi có tiếng còi hay tiếng
vỗ tay (tín hiệu), chạy ngợc
chiều với chiều vừa chạy.


- Trò chơi: Chạy ngợc chiều theo
tín hiệu.
- Cúi lắc ngời thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học.
- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn bài TD phát triển chung.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 6
2013

Thứ

(Buổi chiều)

ba ngày 01 tháng 10 năm

Thể dục

Bài 11 Tiết 1 : Ôn 5 động tác
của bài thể dục phát triển chung.
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Tiếp tục ôn 5 động tác vơn thở, tay, chân, lờn và
bụng.
2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ
thuật, nhanh và trật tự.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi Nhanh
lên bạn ơi.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu - HS tập trung. Báo cáo sĩ
cầu bài.
số:
* Khởi động: - Đứng tại chỗ vỗ
(Chạy ngợc kim đồng hồ)
tay và hát.
vừa đi vừa hít thở sâu.
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
- Đứng 2 chân chụm lại hoặc rộng
bằng vai, xoay các khớp cổ tay,
cánh tay, hông, đầu gối
- Trò chơi: Do GV chọn.
20 2. Phần Cơ bản.
phút * Ôn 5 động tác vơn thở, tay, - HS làm theo hớng dẫn của
chân, lờn và bụng. 3-4 lần mỗi gv:


lần 2x8 nhịp.
- Tập theo đội hình 4 hàng
ngang.
3
phút

- GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp.
- GV quan sát và sửa sai khi xếp
đội hình.
(Hình bên).- 2-4 HS lên kiểm tra 5
động tác thể dục đã học.
- HS nghiêm túc thực hiện.
3
* Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi 2 - HS quan sát và tập theo.
phút lần
- GV nêu tên trò chơi, cán sự lớp tổ + Yêu cầu HS trật tự lắng
nghe để ghi nhớ và thực
chức.
hiện.
3. Phần kết thúc.
- Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng.
- Cúi lắc ngời thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn TDPTC- GV hô Giải tán !, HS hô
đồng thanh Khoẻ !
-----------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 12 Tiết 2 : ôn 5 Động tác đã học
của bài thể dục phát triển chung (Nội dung nh bài 11).
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Kiểm tra 5 động tác: Vơn thở, tay, chân, lờn và
bụng.
2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng
thứ tự.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, đánh dấu 5 điểm theo hàng
ngang cách nhau 11,5m. bằng phấn hoặc sơn. HS chuẩn bị
bàn, ghế cho GV.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:


phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu - HS tập trung.Báo cáo sĩ
cầu bài.
số:
* Khởi động: - Đứng tại chỗ vỗ
tay và hát.
- Dậm chân tại chỗ, đếm to
nhịp. 1-2 phút
- Xoay các khớp: Cổ tay, cánh tay,
đầu gối.
20 - Xoay các khớp: Cổ chân
phút * Ôn 5 động tác thể dục phát
triển chung đã học.
- Mỗi HS thực hiện lần lợt 5
2. Phần Cơ bản.
đ/tác
* Kiểm tra 5 động tác thể dục đã

học:

+ Nội dung kiểm tra:

+ Tổ chức và phơng pháp kiểm
- 2-4 HS lên kiểm tra 5
tra:
động tác thể dục đã học.
- Kiểm tra theo nhiều đợt.
- HS nghiêm túc thực hiện.
3
+ Cách đánh giá: Theo mức độ
- HS quan sát và tập theo.
phút thực hiện động tác của từng HS.
- Hoàn thành: Thực hiện tốt 4-5
+ Yêu cầu HS trật tự lắng
động tác.
nghe để ghi nhớ và thực
- Cha hoàn thành: Quên 2-3 động hiện.
tác.
3. Phần kết thúc.
- Trò chơi Có chúng em.
- Cúi lắc ngời thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ
học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn bài TD phát triển chung.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 7
Thứ ba ngày 08 tháng 10 năm
2013

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 13 Tiết 1 : Động tác toàn thân
của bài thể dục phát triển chung.
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Học động tác toàn thân.


2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng kĩ
thuật, nhanh và trật tự.
3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp

hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
5
1. Phần mở đầu:
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu
cầu bài.
* Khởi động: - Đứng tại chỗ vỗ
tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn
trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ tay, cánh tay,
hông, đầu gối
- Trò chơi: Do GV chọn.
20 2. Phần Cơ bản.
phút * Ôn 5 động tác vơn thở, tay,
chân, lờn và bụng. 2 lần mỗi lần
2x8 nhịp.
- Lần 1: Do GV điều khiển.
- Lần 2: Cán sự lớp điều khiển.
- GV sửa động tác sai cho HS.
+ Động tác toàn thân:
- GV nêu tên động tác học, GV làm
mẫu và giải thích.
- GV sửa động tác sai cho HS.
3
+ Ôn 6 động tác đã học:
phút 3. Phần kết thúc.
- Trò chơi: Do GV chọn.
- Cúi lắc ngời thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

Hoạt động học
- HS tập trung. Báo cáo sĩ
số:
(Chạy ngợc kim đồng hồ)
vừa đi vừa hít thở sâu.

- HS làm theo hớng dẫn của
gv:
- HS xếp thành 2 hàng
ngang.

- 2-4 HS lên kiểm tra 6
động tác thể dục đã học.
- HS nghiêm túc thực hiện.
- Yêu cầu HS trật tự lắng
nghe để ghi nhớ và thực
hiện.

IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ học.


- BTVN: HS tiếp tục ôn TDPTC- GV hô Giải tán !, HS hô
đồng thanh Khoẻ !
--------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013

(Buổi chiều)

Thể dục
Bài 14 Tiết 2 : Động tác nhảy
Trò chơi: Bịt mắt bắt dê

A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn 6 động tác TD phát triển chung đã học-Học
động tác nhảy.
- Học trò chơi Bịt mắt bắt dê.
2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đúng
thứ tự.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV và biết cách chơi, tham gia trò chơi.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, 2 khăn để bịt mắt.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu - HS tập trung.Báo cáo sĩ
cầu bài.
số:
* Khởi động: - Đứng tại chỗ vỗ
tay và hát.
- Dậm chân tại chỗ, đếm to
nhịp. 1-2 phút
- Xoay các khớp: Cổ tay, cánh tay,
đầu gối.
- Cả lớp thực hiện lần lợt 5
20 - Xoay các khớp: Cổ chân
đ/tác.
phút * Ôn 6 động tác TD p/triển chung - Lớp xếp 2 hàng ngang để
đã học.
học.
- Trò chơi: Do GV chọn.
2. Phần Cơ bản.
3
* Học động tác nhảy:
phút - GV nêu động tác, làm mẫu và
- 2-4 HS lên th/hiện 5 động
giải thích.
- GV nh/xét ngắn gọn, làm mẫu tác TD.
và hô nhịp.
* Ôn 3 đông tác: Bụng, toàn thân
3
và nhảy.
phút * Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
- GV nêu tên trò chơi, chọ 1-2 hs
đóng vai dê lạc đàn và 1 hs - HS nghiêm túc thực hiện.


đóng vai ngời đi tìm, GV hớng - HS quan sát và tập theo.
dẫn cách chơi.
3. Phần kết thúc.
Cúi lắc ngời thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ
học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn 6 động tác đã học.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 8
Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm
2013

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 15 Tiết 1 : động tác điều hoà
Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn 7 động tác thể dục phát triển chung đã họcHọc động tác điều hoà.
2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác, đẹp,
đúng, nhanh và trật tự.
3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp

hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, 2 khăn để bịt mắt.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
- HS tập trung. Báo cáo sĩ
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu
cầu bài.
* Khởi động: .
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình
tự nhiên.
- Đi thờng theo vòng tròn và hít
20 thở sâu.
số:
phút - Trò chơi: Do GV chọn.


3
phút

2. Phần Cơ bản.
* Học động tác điều hoà:
- GV nêu động tác, nói ý nghĩa
của động tác, vừa giải thích vừa - HS làm theo hớng dẫn:
làm mẫu.
- GV quan sát và sửa sai khi xếp
đội hình.
* Ôn bài thể dục: Lần 1 do GV
h/dẫn.
- Tập theo đ/hình 4 hàng
- HS nghiêm túc thực hiện.
ngang:Hình dới.
- HS quan sát và tập theo.


3
phút


* Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
- GV nêu tên trò chơi, cán sự lớp tổ - HS nghiêm túc thực hiện.
chức.
3. Phần kết thúc.
- Cúi lắc ngời thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (2 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn TDPTC- GV hô Giải tán !, HS hô
đồng thanh Khoẻ !
-------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 16 Tiết 2 : ôn bài thể dục phát triển chung
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Ôn bài thể dục phát triển chung.
2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác từng
động tác.
3. Thái độ:

- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp

hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:

Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.


2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, chuẩn bị 5-7 chiếc khăn để
chơi Bịt mắt bắt dê.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
- HS tập trung. Báo cáo sĩ
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu
cầu bài.
* Khởi động: .
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình
tự nhiên.
- Đi thờng theo vòng tròn và hít
20 thở sâu.
số:
phút - Đứng vỗ tay, hát.
2. Phần Cơ bản.
* Bài thể dục phát triển chung: 23 lần
- Tập theo đội hình vòng tròn, - HS làm theo hớng dẫn:
lần 1 GV làm mẫu và hô nhịp, lần
2 cán sự lớp điều khiển, lần 3 tổ
chức thi đua cá xếp loại.
- GV quan sát và sửa sai, tuyên dơng HS.

3
phút
- HS nghiêm túc thực hiện.
- HS quan sát và tập theo.


* Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi
trò chơi.
- Cán sự lớp tổ chức chơi. Đi đều - HS nghiêm túc thực hiện.
và hát.
3. Phần kết thúc.
- Trò chơi: HS a thích (do GV +
HS chọn)
- Cúi lắc ngời thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
IV. Củng cố, dặn dò. (5 Phút)
- Củng cố lại bài và hệ thống bài học- GV Nhận xét giờ
học.
- BTVN: HS tiếp tục ôn bài TD phát triển chung.
- GV hô Giải tán !, HS hô đồng thanh Khoẻ !


--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 9
Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm
2013

(Buổi chiều)

Thể dục

Bài 17 Tiết 1 : ôn bài thể dục phát triển chung
điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung đã họcHọc điển số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc.
2. Kỹ năng: - Thực hiện đợc điểm đúng số, rõ ràng, hoàn thiện
bài tập, động tác t/đ..
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp
hành theo y/cầu của GV.
B. chuẩn bị.
1. Địa điểm:
Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập.
2. Phơng tiện: 1 còi, giáo án, cờ hay khăn để tổ chức trò
chơi.
C. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5
1. Phần mở đầu:
- HS tập trung. Báo cáo sĩ
phút * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, yêu số:
cầu bài.
* Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát .
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp.
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và
20 hát.
- HS làm theo hớng dẫn:
phút 2. Phần Cơ bản.
* Điểm số 1-2;1-2 theo đội hình
hàng dọc:
- GV nêu động tác, nói ý nghĩa
của động tác, vừa giải thích vừa
làm mẫu.
- GV quan sát và sửa sai khi xếp - HS nghiêm túc thực hiện.
- HS quan sát và tập theo.
đội hình.
* Ôn bài thể dụcphát triển chung:
3
- Tập theo đ/hình 2 hàng
phút ngang:Hình dới.
3
phút
* Thi thực hiện bài TD phát triển
chung:

- HS nghiêm túc thực hiện.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×