Tải bản đầy đủ

GIAO AN TANG TIT BICH TNH t SON 2017

Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

Thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2017

Tuần 19
Tiết 1:

LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
- Giúp HS biết tô màu ( cùng một nhóm hình tô cùng màu).
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các hình vuông, hình tròn và hình tam giác.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
( Không )

3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1: Hình GV đính lên bảng

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS nhận biết hình
- HS làm việc cá nhân

* Bài 2: Tô màu

- HS thực hành

* Bài 3: Tô màu

- HS thực hành

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

* Bài 4: ( Dành cho HS giỏi)
Tự vẽ và tô màu

4/ Củng cố, dặn dò:
- Trong lớp học có đồ vật nào dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác?
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GV: Trần Thị Bích Tạnh


Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2017
Tiết 2:

Tuần 2
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3 đồ vật.
- Giúp HS biết đếm thành thạo 1, 2, 3 và ngược lại 3,2, 1..
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật có 1,2, 3 đồ vật.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
* Bài 1: Hình GV đính lên bảng các nhóm - HS thực hành:
đồ vật.

- HS làm việc cá nhân
* Bài 2: HS điền số:

- HS thực hành
1

3

3

1

3

1

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

* Bài 3: HS tập viết số 1, 2, 3

Lớp 1A

- HS thực hành
1
2
3

* Bài 4: ( Dành cho HS giỏi)
Tự vẽ đúng vào nhóm đồ vật với số cho
sẵn.
GV hướng dẫn

2

3

1

4/ Củng cố, dặn dò:
- Dặn HS về nhà tập viết số 1,2,3?
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2
Lớp 1A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017
Tiết 3:

Tuần 2
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3, 4, 5 đồ vật.
- Giúp HS biết đếm thành thạo 1, 2, 3, 4, 5 và ngược lại 5, 4, 3,2, 1..
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật có 1,2, 3 đồ vật.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
* Bài 1: Hình GV đính lên bảng các nhóm - HS thực hành:
đồ vật.

- HS làm việc cá nhân
* Bài 2: HS điền số:

GV: Trần Thị Bích Tạnh

- HS thực hành
1

3

3

1

4

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

* Bài 3: HS tập viết số 1, 2, 3, 4, 5

Lớp 1A

- HS thực hành
1
2
3
4
5

* Bài 4: ( Dành cho HS giỏi)
Tự vẽ đúng vào nhóm đồ vật với số cho
sẵn.
GV hướng dẫn

5

4

3

4/ Củng cố, dặn dò:
- Dặn HS về nhà tập viết số 1,2,3, 4, 5.
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017
Tiết 4:

Tuần 3
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về các số trong phạm vi 5.
- Giúp HS biết đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5 một cách rành mạch.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền số thích hợp
- HS làm việc cá nhân
1

5

5

1

1

* Bài 2:

3

5

- HS tự viết số:
1
2
3
4

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A
5

* Bài 3: ( Dành cho HS giỏi)
Tự vẽ hình và ghi số lượng

4/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập viết số 1,2,3,4,5.
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:---------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2
Lớp 1A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tiết 5:

Tuần 3
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về so sánh số lượng.
- Giúp HS biết sử dụng thành thạo dấu < và dấu >.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật để HS so sánh.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền số thích hợp
- HS làm việc cá nhân
1

5

5

1

1

* Bài 2:

3

5

- HS tự viết dấu :
<

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A
<
<
>
>

Bài 3: HS so sánh

43

4

4

3

5

4

4

5

* Bài 3: ( Dành cho HS giỏi)
Tự so sánh

4/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập viết số 1,2,3,4,5. và dấu <, >
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2017
Tiết 6:

Tuần 4
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về so sánh số lượng.
- Giúp HS biết sử dụng thành thạo dấu < và dấu > và dấu =.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật để HS so sánh.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

GV: Trần Thị Bích Tạnh

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền dấu <, >, =
- HS làm việc cá nhân
1

2

5

5

5

4

3

1
Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

* Bài 2:

Lớp 1A

- HS tự viết dấu :
<
<
>
>
=
=

Bài 3: HS so sánh

43

3

4

5

2

4

5

5

* Bài 4: ( Dành cho HS giỏi)
Tự so sánh

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

4/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập viết số 1,2,3,4,5. và dấu <, >, =
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2017
Tiết 7:

Tuần 4
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về so sánh số lượng.
- Giúp HS biết sử dụng thành thạo dấu < và dấu > và dấu =.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật để HS so sánh.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

GV: Trần Thị Bích Tạnh

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền dấu <, >, =
- HS làm việc cá nhân
5

4

4

4

5

3

3

5

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

* Bài 2:

Lớp 1A

- HS tự viết dấu :
<
<
>
>
=
=

Bài 3: HS so sánh

41

1

3

2

3

4

5

2

* Bài 4: ( Dành cho HS giỏi)
Tự so sánh

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

4/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập viết số 1,2,3,4,5. và dấu <, >, =
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017
Tiết 8:

Tuần 5
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về các số trong phạm vi 7.
- Giúp HS biết đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 7 một cách rành mạch.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền số thích hợp
- HS làm việc cá nhân
1
7

GV: Trần Thị Bích Tạnh

1

5
5

3

7

3

5

Trường Tiểu học Kiến Khương

7


Giáo án Dạy buổi 2

* Bài 2:

Lớp 1A

- HS tự viết số:
1
2
3
4
5
6
7

* Bài 3: ( Dành cho HS giỏi)
Tự vẽ hình và ghi số lượng

4/ Củng cố, dặn dò:
GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

- Về nhà tập viết số 1,2,3,4,5, 6, 7.
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2017
Tiết 9:

Tuần 5
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về các số trong phạm vi 9.
- Giúp HS biết đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 9 một cách rành mạch.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

GV: Trần Thị Bích Tạnh

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền số thích hợp
- HS làm việc cá nhân

1

3

9
1

7

8

6
5

3

Trường Tiểu học Kiến Khương

9
1


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

3

* Bài 2:

5

7

- HS tự viết số:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

* Bài 3: ( Dành cho HS giỏi)
Tự vẽ hình và ghi số lượng

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương

9


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

4/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập viết số 1,2,3,4,5, 6, 7, 8. 9.
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2017
Tiết 10:

Tuần 6
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về so sánh số lượng trong phạm vi 10.
- Giúp HS biết sử dụng thành thạo dấu < và dấu > và dấu =.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật để HS so sánh.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền dấu <, >, =
- HS làm việc cá nhân
7

GV: Trần Thị Bích Tạnh

9

8
10

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

* Bài 2:

Lớp 1A

10

10

8

9

- HS tự viết dấu :
<
<
>
>
=
=

Bài 3: HS so sánh

49

9

7

9

9

8

9

7

* Bài 4: ( Dành cho HS giỏi)
Tự so sánh

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

4/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập viết số 8, 9, 10 và dấu <, >, =
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
Tiết 11:

Tuần 6
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về so sánh số lượng trong phạm vi 10.
- Giúp HS biết sử dụng thành thạo dấu < và dấu > và dấu =.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật để HS so sánh.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

GV: Trần Thị Bích Tạnh

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền dấu <, >, =
- HS làm việc cá nhân
8

8

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

* Bài 2:

Lớp 1A

9

8

10

9

10

9

- HS tự viết số :
7
7
8
8
9
10

Bài 3: HS so sánh

10
4
9

9

8

9

10

9

8

* Bài 4: ( Dành cho HS giỏi)
Tự so sánh

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

Bài 5: Khoanh vào số bé nhất:
a) 4,
b) 8,
c) 10,

5,
7,
7,

2
10
9

4/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập viết số 8, 9, 10 và dấu <, >, =
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017
Tiết 12:

Tuần 7
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về so sánh số lượng trong phạm vi 10.
- Giúp HS biết sử dụng thành thạo dấu < và dấu > và dấu =.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật để HS so sánh.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
A) Giới thiệu bài :
Luyện tập
B)Triển khai bài :

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
* Bài 1:

* Bài 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS tự điền dấu <, >, =
- HS làm việc cá nhân
10

8

9

6

1

9

10

1

- HS tự viết số :
7
7
8
8
9
10

Bài 3: HS điền số thích hợp vào ô trống
0

1

4

9

6

7
0

* Bài 4: Số
HS tự điền số

GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Giáo án Dạy buổi 2

Lớp 1A

Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất:
a) 4,
b) 8,
c) 10,

5,
7,
7,

2
10
9

4/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập viết số 8, 9, 10 và dấu <, >, =
-Về nhà tập vẽ và tô màu các hình.
- Nhận xét tiết học.
Bổ
sung:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017
Tiết 13:

Tuần 7
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :
- Giúp cho HS nắm vững về phép cộng trong phạm vi 3.
- Giúp HS biết sử dụng thành thạo phép cộng trong phạm vi 3.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật để HS quan sát để thực hiện phép cộng.
III. Phương pháp
đàm thoại, luyện tập, thực hành...
IVCác hoạt động dạy học :
1.Ổn định : Hát
2.Kiểm tra bài cũ :
GV: Trần Thị Bích Tạnh

Trường Tiểu học Kiến Khương


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×