Tải bản đầy đủ

Giao an sinh hot

Ngày soạn:

..................................

Ngày giảng:

.
..................................
.
SINH HOẠT LỚP TUẦN ………

I . MỤC TIÊU
- Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch tuần của học sinh trong lớp.
- Phân tích ưu khuyết điểm của từng cá nhân và của cả lớp sau một tuần tu
dưỡng và rèn luyện.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần tới.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT

1. Lớp trưởng nhận xét các hoạt động của lớp trong tuần
a.Nề nếp
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b.Học tập
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
c. Lao động vệ sinh
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá hoạt động trong tuần
a. Ưu điểm
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b. Nhược điểm
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Khen thưởng, kỷ luật
a. Khen thưởng
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b. Kỷ luật
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×