Tải bản đầy đủ

Giao an sinh hoat lop theo chuan ktkn

TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 7
(từ 26/9-01/10)
I.
1.
2.
3.
-

Mục tiêu
Kiến thức:
Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
Kĩ năng:
Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
Thái độ
Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,

tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1. Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2. Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt về học tập,còn một số
tuần qua (tuần 6 )
bạn vi phạm là Vinh,Hưng,Hường.
Về nề nếp:Bạn Nam quét lớp còn bẩn.
Các hoạt động khác bình thường.
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:Định,Dũng MTT,Quỳnh đi học
muộn,Thảo không học bài cũ.
+Tổ 2:Tôn,Bình MTT,Lăng Hường
không hock bài cũ,Hưng không quét lớp.
+Tổ 3:Hội,Vinh,Nam không đeo khăn
quàng,Vinh,Nam
MTT,Tân,Vinh,Nam,Xuân không học bài

- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012


1


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
bài đầu giờ và bài mới trong tuần .
- Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình
hoạt đông văn nghệ và sinh hoạt 15
phút đầu giờ vào các buổi hàng tuần.
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
vệ sinh của lớp trong tuần .
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
nhiệm
10
- Nhận xét tình hình
phút
hoạt động của lớp
trong tuần qua về tất
cả các mặt
- Đề xuất, khen thưởng
các em có tiến bộ so
với tuần trước (các em
yếu kém)
- Phê bình những em vi
phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc
phục
+ Cảnh báo trước lớp
những em cố tình vi
phạm, hoặc phạt lao
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương
hướng cho tuần sau
8
phút
Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
Nhận xét và đưa ra phương
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
hướng cho tuần sau.
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.
Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
10 nghệ
phút
- Lớp phó văn thể bắt
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

2


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 8
(từ 03/10-08/10)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

3


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

cáo tình hình học tập trong
tuần qua (tuần 7)

Lớp thực hiện tốt về học tập,còn một số
bạn vi phạm là Vinh,Hưng,Hường.
Về nề nếp:Bạn Nam quét lớp còn bẩn.
Các hoạt động khác bình thường.
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
................................................................
...............................................................
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
vào các buổi hàng tuần.
................................................................
...............................................................

Hoạt động 2: Giáo viên chủ
nhiệm
- Nhận xét tình hình
hoạt động của lớp
trong tuần qua về tất
cả các mặt
- Đề xuất, khen thưởng
10
các em có tiến bộ so
phút
với tuần trước (các em
yếu kém)
- Phê bình những em vi .
phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc
phục
+ Cảnh báo trước lớp
những em cố tình vi
phạm, hoặc phạt lao
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương
hướng cho tuần sau

- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
vệ sinh của lớp trong tuần
................................................................
...............................................................
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

4


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

10
phút
3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 9
(từ 10/10-15/10)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

5


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt:
tuần qua (tuần 7)
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thường.
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
nhiệm
- Nhận xét tình hình
hoạt động của lớp
trong tuần qua về tất
cả các mặt
- Đề xuất, khen thưởng

- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
................................................................
...............................................................
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

6


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

10
phút

các em có tiến bộ so
vào các buổi hàng tuần.
với tuần trước (các em
................................................................
yếu kém)
...............................................................
- Phê bình những em vi
phạm:
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
+ Tìm hiểu lí do khắc
vệ sinh của lớp trong tuần
phục
................................................................
+ Cảnh báo trước lớp
...............................................................
những em cố tình vi
.
phạm, hoặc phạt lao
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
động, nặng hơn thì mời
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương
................................................................
hướng cho tuần sau
...............................................................
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.

8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi
10
phút

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 10
(từ 17/10-22/10)
I.Mục tiêu
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

7


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt:
tuần qua (tuần 7)
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thường.
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

8


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
nhiệm
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
- Nhận xét tình hình
................................................................
hoạt động của lớp
...............................................................
trong tuần qua về tất
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
cả các mặt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
- Đề xuất, khen thưởng vào các buổi hàng tuần.
10
các em có tiến bộ so
................................................................
phút
với tuần trước (các em
...............................................................
yếu kém)
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
- Phê bình những em vi
vệ sinh của lớp trong tuần
phạm:
................................................................
+ Tìm hiểu lí do khắc
...............................................................
phục
.
+ Cảnh báo trước lớp
những em cố tình vi
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
phạm, hoặc phạt lao
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
................................................................
Hoạt động 3: Đề ra phương
...............................................................
hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

9


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

10
phút

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 11
(từ 24/10-29/10)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt:
tuần qua (tuần 7)
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

10


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

...............................................................
Các hoạt động khác bình thường.
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
nhiệm
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
- Nhận xét tình hình
................................................................
hoạt động của lớp
...............................................................
trong tuần qua về tất
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
cả các mặt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
- Đề xuất, khen thưởng vào các buổi hàng tuần.
10
các em có tiến bộ so
................................................................
phút
với tuần trước (các em
...............................................................
yếu kém)
- Phê bình những em vi
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
phạm:
vệ sinh của lớp trong tuần
+ Tìm hiểu lí do khắc
................................................................
phục
...............................................................
+ Cảnh báo trước lớp
.
những em cố tình vi
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
phạm, hoặc phạt lao
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
................................................................
Hoạt động 3: Đề ra phương
...............................................................
hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
8
phút

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

11


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi
10
phút

không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 12
(từ 31/10-05/11)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

12


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
cáo tình hình học tập trong
tuần qua (tuần 7)

Hoạt động của học sinh
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
và chưa được trong tuần.
Lớp thực hiện tốt:
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
- Các hoạt động khác bình thường
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................

- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
nhiệm
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
- Nhận xét tình hình
................................................................
hoạt động của lớp
...............................................................
trong tuần qua về tất
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
cả các mặt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
- Đề xuất, khen thưởng vào các buổi hàng tuần.
10
các em có tiến bộ so
................................................................
phút
với tuần trước (các em
...............................................................
yếu kém)
- Phê bình những em vi
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
phạm:
vệ sinh của lớp trong tuần
+ Tìm hiểu lí do khắc
................................................................
phục
...............................................................
+ Cảnh báo trước lớp
.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

13


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

những em cố tình vi
phạm, hoặc phạt lao
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương
hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi
10
phút

- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 13
(từ 07/11-12/11)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

14


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt:
tuần qua (tuần 7)
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thường.
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
nhiệm
- Nhận xét tình hình

- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
................................................................

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

15


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

hoạt động của lớp
trong tuần qua về tất
cả các mặt
- Đề xuất, khen thưởng
10
các em có tiến bộ so
phút
với tuần trước (các em
yếu kém)
- Phê bình những em vi
phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc
phục
+ Cảnh báo trước lớp
những em cố tình vi
phạm, hoặc phạt lao
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương
hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi
10
phút

...............................................................
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
vào các buổi hàng tuần.
................................................................
...............................................................
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
vệ sinh của lớp trong tuần
................................................................
...............................................................
.
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

16


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 14
(từ 14/11-19/11)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt:
tuần qua (tuần 7)
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
- Các hoạt động khác bình thường
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

17


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
nhiệm
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
- Nhận xét tình hình
................................................................
hoạt động của lớp
...............................................................
trong tuần qua về tất
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
cả các mặt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
- Đề xuất, khen thưởng vào các buổi hàng tuần.
10
các em có tiến bộ so
................................................................
phút
với tuần trước (các em
...............................................................
yếu kém)
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
- Phê bình những em vi
vệ sinh của lớp trong tuần
phạm:
................................................................
+ Tìm hiểu lí do khắc
...............................................................
phục
.
+ Cảnh báo trước lớp
những em cố tình vi
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
phạm, hoặc phạt lao
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
................................................................
Hoạt động 3: Đề ra phương
...............................................................
hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.

GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

18


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi
10
phút

+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 15
(từ 21/11-26/11)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt:
tuần qua (tuần 7)
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

19


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
- Các hoạt động khác bình thường
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
nhiệm
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
- Nhận xét tình hình
................................................................
hoạt động của lớp
...............................................................
trong tuần qua về tất
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
cả các mặt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
- Đề xuất, khen thưởng vào các buổi hàng tuần.
10
các em có tiến bộ so
................................................................
phút
với tuần trước (các em
...............................................................
yếu kém)
- Phê bình những em vi
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
phạm:
vệ sinh của lớp trong tuần
+ Tìm hiểu lí do khắc
................................................................
phục
...............................................................
+ Cảnh báo trước lớp
.
những em cố tình vi
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
phạm, hoặc phạt lao
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
................................................................
Hoạt động 3: Đề ra phương
...............................................................
hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

20


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi
10
phút

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 16
(từ 28/11-03/12)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

21


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt:
tuần qua (tuần 7)
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thường.
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
nhiệm
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
- Nhận xét tình hình
................................................................
hoạt động của lớp
...............................................................
trong tuần qua về tất
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
cả các mặt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
- Đề xuất, khen thưởng vào các buổi hàng tuần.
10
các em có tiến bộ so
................................................................
phút
với tuần trước (các em
...............................................................
yếu kém)
- Phê bình những em vi
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

22


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc
phục
+ Cảnh báo trước lớp
những em cố tình vi
phạm, hoặc phạt lao
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương
hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi
10
phút

vệ sinh của lớp trong tuần
................................................................
...............................................................
.
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
- Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt
là các em yếu, kém.
- Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 17
(từ 05/12-10/12)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

23


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên,
tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Sổ chủ nhiệm
- Giáo án sinh hoạt
- Nội dung và kế hoạch tuần tới
- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời
Hoạt động của giào viên
Hoạt động của học sinh
gian
10 Hoạt động 1: Giáo viên
- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được
phút hướng dẫn cán sự lớp báo
và chưa được trong tuần.
cáo tình hình học tập trong
Lớp thực hiện tốt:
tuần qua (tuần 7)
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
- Các hoạt động khác bình thường
- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình
hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ
3: :......................................................
................................................................
...............................................................
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

24


TRƯỜNG TH&THCS BẮC THUỶ - ĐÀO THỊ THUÝ VÂN

- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình
Hoạt động 2: Giáo viên chủ
học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy
nhiệm
bài đầu giờ và bài mới trong tuần
- Nhận xét tình hình
................................................................
hoạt động của lớp
...............................................................
trong tuần qua về tất
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt
cả các mặt
đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ
- Đề xuất, khen thưởng vào các buổi hàng tuần.
10
các em có tiến bộ so
................................................................
phút
với tuần trước (các em
...............................................................
yếu kém)
- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình
- Phê bình những em vi
vệ sinh của lớp trong tuần
phạm:
................................................................
+ Tìm hiểu lí do khắc
...............................................................
phục
.
+ Cảnh báo trước lớp
những em cố tình vi
- Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt
phạm, hoặc phạt lao
động của tổ trực về nề nếp, học tập.
động, nặng hơn thì mời
phụ huynh.
................................................................
Hoạt động 3: Đề ra phương
...............................................................
hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương
hướng cho tuần sau.
8
phút

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn
nghệ
- Lớp phó văn thể bắt
bài hát tập thể
- Lớp trưởng hoặc các
lớp phó khác tổ các
trò chơi
10
phút

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như
không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể,
nói chuyện…
+ Học tập: khắc phục tình trạng không
thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng
bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của
tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế
hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.

- Lớp hát tập thể
- Chơi trò chơi.

3. Dặn dò: (5 phút)
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×