Tải bản đầy đủ

Giao an s1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

Giáo án số: 1
Số tiết: 1

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Tên bài: Cơ bản về bảo mật
A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
Về mục tiêu kiến thức:
- Trình bày được các nguy cơ trên mạng và các chính sách bảo mật.
- Nhận dạng được các kiểu tấn công DoS, DDoS.
Về mục tiêu kỹ năng:
- Phân biệt được các đặc điểm của Virus, Trojan, Worm.
- Giải mã Pass với Brute Force Attack.
Về mục tiêu thái độ:
- Hình thành thái độ học tích cực và nâng cao khả năng nghiên cứu ở
người học.
B. Các công việc chuẩn bị cho dạy và học:
Chương trình:
- Giải thích các phương thức tấn công trên mạng.

- Giảng giải các chính sách bảo mật.
Lịch trình: 1 tiết
Giáo án:
- Thiết kế mạng doanh nghiệp – Thầy Vũ Khánh Quý biên soạn
- Sách tham khảo: “CCNA Discovery 4.0”, Cisco System, 2007.
C. Quá trình thực hiện bài giảng.
Ngày lên lớp
Tại lớp
Vắng mặt có lý do Vắng mặt không lý do

TT
1

2

Tóm tắt nội dung
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

Kiểm tra bài cũ:
- Nhắc lại nguyên lý hoạt động của
Firewall.

TG Hoạt động dạy và học
5’ GV: Phát vấn lớp
trưởng, điểm danh.
SV: Trả lời.
5’

GV: Đàm thoại tái hiện
+ Nhận xét câu trả lời
của SV


SV: Trả lời câu hỏi.
3

Giảng bài mới:
Bài 16: Cơ bản về bảo mật
16.1. Các nguy cơ tiềm tàng trên
mạng.30’

16.2. Các phương thức tấn công
16.2.1. Virus, Worm, Trojan Horses.

10’

10’

GV: quan sát + giải
thích + đàm thoại gợi
mở
SV: lắng nghe + ghi
chép + đặt câu hỏi

16.2.2. Denial of Service (DoS) và
Brute Force Attack

GV: quan sát + đàm
thoại gợi mở + phân
tích.
HS: lắng nghe + ghi
chép

16.3. Các chính sách bảo mật

10’

GV: đàm thoại nêu vấn
đề + phân tích +lấy ví
dụ minh họa +quan sát
lớp
SV: lắng nghe + ghi
chép.

Tổng kết bài học:

3’

GV: đàm thoại củng cố
+ nhắc lại kiến thức
trọng tâm
SV: lắng nghe + ghi
chép.

Câu hỏi, bài tập và hướng dẫn tự
học:
- Tìm hiểu các giải pháp bảo mật
mà doanh nghiệp và các công ty
đang sử dụng.

2'

GV: đàm thoại gợi mở
SV: ghi chép + lắng
nghe

4

5

GV: Giảng giải + phân
tích
SV: lắng nghe + ghi
chép + đọc giáo trình


D. Tự đánh giá và rút kinh nghiệm: (nội dung, phương pháp, thời gian)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ngày … tháng … năm 20
THÔNG QUA KHOA

NGƯỜI SOẠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×