Tải bản đầy đủ

GIAO AN s

GIÁO ÁN SỐ : 0

Số tiết: 03

Tổng số tiết đã giảng: 0

Thực hiện ngày……..tháng ..… năm 2015
- Tên bài giảng:
- Mục đích:
- Nắm được thế nào là thanh chịu uốn ngang và dọc đồng thời
- Nắm được phương pháp tính độ võng của thanh chịu uốn ngang và uốn dọc đồng
thời
- Nắm được công thức tính ứng suất và phương pháp kiểm tra độ bền cho thanh
chịu uốn ngang và dọc đồng thời
- Yêu cầu :
- Biết cách vận dụng đúng các công thức để giải các bài toán về uốn ngang và dọc
đồng thời
I.

ỔN


ĐỊNH

LỚP

:

………...phút;

số

học

sinh

vắng:

………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……
- Nội dung nhắc nhở:……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ, CHUẨN BỊ BÀI :…10…phút, dự kiến học sinh kiểm
tra:
Họ và tên
Điểm
- Câu hỏi kiểm tra:
1. Nêu phương pháp nhân biểu đồ Vereresaghin và những thuận lợi của nó


2.Những lưu ý khi sử dụng phương pháp nhân biểu đồ Veresaghin?
III. GIẢNG BÀI MỚI
1. Phương tiện, đồ dùng dạy học: Máy vi tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, đề
cương bài giảng, đề cương tự học….
2. Nội dung, phương pháp:

TT


1

Nội dung giảng dạy

2

Thời Hoạt động dạy và học

Phương

gian

tiện, đồ

(phút)

3

Hoạt động của Hoạt động của
giáo viên

học sinh

4

5

dùng
dạy học
6

IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian…10……phút
- Các công thức tính toán tổng quát
V. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: Thời gian: ………..phút
1. Ôn tập bài cũ:
* Đọc lại nội dung chương 12 uốn ngang và uốn dọc đồng thời trong đề cương bài
giảng SBVL 2 từ trang 19 đến trang 26 và trong tài liệu tham khảo số 2 chương 11 từ
trang 13 đến trang 30
* Hoàn thành các câu hỏi ôn tập sau:
Câu 1. Thế nào là hiện tượng uốn ngang và uốn dọc đồng thời?
Câu 2 Hiện tượng uốn ngang và dọc đồng thời chỉ xảy ra khi lực dọc là nén tại sao?

Câu 3 Kiểm tra bền khi dầm chịu uốn ngang và uốn dọc đồng thời?


* Làm bài tập trang 25- 26
2. Chuẩn bị bài mới:
Đọc nội dung chương 13 thanh cong phẳng trong đề cương bài giảng môn SBVL 2
từ trang 27- 40 và tham khảo trong tài liệu GT SBVL 2 của GS.TSKH PHAN KỲ
PHÙNG và Ths. THÁI HOÀNG PHONG từ trang 31 đến trang 37

Tài liệu tham khảo: 1.Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng,

GT

SBVL2,

NXBGDVN, năm 2012
2. Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong, GT SBVL 2, trường Đại
học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương
pháp, thời gian thực hiện bài giảng.
...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................

Ngày ........tháng…….năm20…
TRƯỞNG

KHOA/TRƯỞNG

BỘ

Giảng viên soạn

MÔN

Nguyễn Thị NguyệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×