Tải bản đầy đủ

GIAO AN PHAP LUAT GTDB

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Những quy định chung & Quy tắc GTĐB
Thực hiện: ngày tháng năm 2013

PHẦN I: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
TÊN BÀI: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG & QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được những quy định chung và kiến thức cơ bản về quy tắc giao thông đường bộ.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng quy định,
đảm bảo an toàn.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’


I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
- Nêu thực trạng tình
hình giao thông đường bộ Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
được.
và số liệu về tai nạn giao học.
thông ở nước ta hiện nay.
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới


(Đề cương bài giảng)

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

- Thuyết trình.

- Nghe giảng, suy nghĩ và
lĩnh hội kiến thức.

3’

1.2 Đối tượng áp dụng

- Phân tích, giảng giải.

- Nghe giảng, suy nghĩ và
lĩnh hội kiến thức.

2’

1.3 Giải thích từ ngữ

- Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

60’
1


- Nghe giảng, suy nghĩ và
lĩnh hội kiến thức.

15’

1.5 Các hành vi bị nghiêm - Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
cấm
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

30’

1.4 Nguyên tắc hoạt động - Phân tích, giảng giải.
giao thông đường bộ

Chương II:
QUY TẮC
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

- Nghe giảng, suy nghĩ và
lĩnh hội kiến thức.

2’

2.2 Hệ thống báo hiệu - Trực quan, giảng giải.
đường bộ

- Nghe giảng, suy nghĩ và
lĩnh hội kiến thức.

5’

2.3 Chấp hành báo hiệu - Phân tích. Kết luận.
đường bộ

- Lĩnh hội kiến thức. Ghi
nhớ.

5’

2.4 Tốc độ và khoảng cách - Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời
giữa các xe
giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

30’

2.5 Sử dụng làn đường

15’

2.1 Quy tắc chung

3

4

- Giảng giải.

- Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời
giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Những quy định chung - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
của Luật giao thông đường mạnh nội dung trọng tâm
bài học.
bộ.
- Các quy tắc giao thông
đường bộ.

3’

Hướng dẫn tự học

1) Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm những nội dung
gì?
2) Hãy lập bảng và cho biết tốc độ tối đa cho phép đối
với các loại phương tiện cơ giới đường bộ?

2’

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết
(NXB GIAO THÔNG VẬN TẢI năm 2011)
- Website: laixe.net

1’

Nguồn tài liệu tham khảo

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

2


GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Quy tắc giao thông đường bộ
Thực hiện: ngày tháng s năm 2013

TÊN BÀI: QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được nội dung những kiến thức cơ bản về các quy tắc giao thông đường bộ.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
- Trình chiếu hình ảnh
người và phương tiện tham Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
học.
được.
gia giao thông đường bộ.
2

THỜI
GIAN

3’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)

Chương II:
QUY TẮC GIAO THÔNG
ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)

2.6 Vượt xe

- Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

15’

2.7 Chuyển hướng xe

- Trực quan, giảng giải.

- Quan sát và lĩnh hội kiến
thức.

10’

2.8 Lùi xe

- Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

10’
3


- Nghe giảng, suy nghĩ và
lĩnh hội kiến thức.

15’

2.10 Dừng, đỗ xe trên - Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
đường bộ
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

15’

2.11 Dừng, đỗ xe trên - Trực quan, giảng giải.
đường phố

- Nghe giảng, suy nghĩ và
lĩnh hội kiến thức.

10’

2.12 Xếp hàng hóa trên - Phân tích, giảng giải.
phương tiện GTĐB

- Lĩnh hội kiến thức. Ghi
nhớ.

15’

2.13 Trường hợp chở - Phân tích, giảng giải.
người trên xe ôtô chở hàng

- Nghe giảng và lĩnh hội
kiến thức.

15’

2.14 Quyền ưu tiên của - Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
một số xe
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

15’

2.15 Qua phà, qua cầu - Trực quan kết hợp - Quan sát và lĩnh hội kiến
phao
giảng giải.
thức.

15’

2.16 Nhường đường tại nơi - Trực quan, phân tích, - Quan sát, suy nghĩ trả lời
đường giao nhau
đàm thoại, giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

20’

2.17 Đi trên đoạn đường - Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời
bộ giao nhau cùng mức với giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.
đường sắt, cầu đường bộ đi
chung với đường sắt

15’

2.9 Tránh xe đi ngược - Trực quan, giảng giải.
chiều

3

4

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Những quy định liên - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
quan đến các quy tắc giao mạnh nội dung trọng tâm
thông đường bộ và ý thức bài học.
chấp hành của người tham
gia giao thông

3’

Hướng dẫn tự học

1) Hãy cho biết thứ tự và quyền của một số loại xe ưu
tiên theo Luật giao thông đường bộ?
2) Trình bày quy tắc giao thông “Nhường đường tại nơi
giao nhau”?

1’

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết
(NXB GIAO THÔNG VẬN TẢI năm 2011)
- Website: laixe.net

1’

Nguồn tài liệu tham khảo

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

4


GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Quy tắc giao thông đường bộ
& xe ô tô tham gia thông đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
TÊN BÀI: QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

& XE Ô TÔ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được nội dung những kiến thức cơ bản về các quy tắc giao thông đường bộ và điều
kiện tham gia giao thông của xe ô tô.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

2

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

THỜI
GIAN

- Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
học.
được.

3’

trên - Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

45’

Chương II:
QUY TẮC GIAO THÔNG
ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)

2.18 Giao thông
đường cao tốc

- Quan sát và lĩnh hội kiến
thức.

15’

- Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

20’

2.19 Giao thông trong hầm - Trực quan, giảng giải.
đường bộ
2.20 Tải trọng và khổ giới
hạn của đường bộ

5


- Nghe giảng, suy nghĩ và
lĩnh hội kiến thức.

15’

2.22 Trách nhiệm của các - Đàm thoại kết hợp - Suy nghĩ trả lời và lĩnh hội
nhân, cơ quan, tổ chức khi giảng giải.
kiến thức.
xảy ra tai nạn giao thông

20’

2.23 Trách nhiệm bảo vệ - Trực quan, phân tích, - Nghe giảng, suy nghĩ và
công trình đường bộ
giảng giải.
lĩnh hội kiến thức.

10’

2.21 Xe kéo xe và xe kéo - Phân tích, giảng giải.
rơ moóc

Chương III:
XE Ô TÔ THAM GIA
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

3.1 Điều kiện tham gia - Phân tích, giảng giải.
giao thông của xe ô tô
3

4

- Suy nghĩ, lĩnh hội kiến
thức + Ghi nhớ.

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

45’

- Những quy định liên - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
quan đến các quy tắc giao mạnh nội dung trọng tâm
thông đường bộ và ý thức bài học.
chấp hành của người tham
gia giao thông

2’

Hướng dẫn tự học

Hãy trình bày các quy tắc giao thông đường bộ sau:
- Giao thông trên đường cao tốc;
- Giao thông trong hầm đường bộ;
- Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy
ra tai nạn giao thông.

2’

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết
(NXB GIAO THÔNG VẬN TẢI năm 2011)
- Website: laixe.net

1’

Nguồn tài liệu tham khảo

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

6


GIÁO ÁN SỐ: 04

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Xe ô tô tham gia thông đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013

TÊN BÀI: XE Ô TÔ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được nội dung kiến thức về điều kiện tham gia giao thông của xe ô tô tập lái; cấp
thu hồi đăng ký biển số xe và quy định bảo đảm an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường của xe ô tô.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu hình ảnh xe - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
ô tô tập lái và kiểm định Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
học.
được.
chất lượng xe ô tô.
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)

Chương III:
XE Ô TÔ THAM GIA
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(tiếp theo)

3.2 Điều kiện tham gia - Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
và lĩnh hội kiến thức.
giao thông của xe ô tô tập kết hợp giảng giải.
lái

45’

7


3

4

3.3 Cấp, thu hồi đăng ký - Đàm thoại, phân tích, - Suy nghĩ trả lời và lĩnh hội
và biển số xe ô tô
giảng giải.
kiến thức.

30’

3.4 Bảo đảm quy định về - Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
chất lượng an toàn kỹ thuật kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.
và bảo vệ môi trường của
xe ô tô tham gia giao thông
đường bộ

45’

- Kiểm tra

45’

- Thông báo.

- Suy nghĩ thực hiện làm
bài.

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Những quy định đối với - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
xe ô tô khi tham gia giao mạnh nội dung trọng tâm
bài học.
thông đường bộ.

5’

Hướng dẫn tự học

Hãy cho biết những điều kiện về chất lượng, an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô khi tham gia
giao thông đường bộ?

2’

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết
(NXB GIAO THÔNG VẬN TẢI năm 2011)
- Website: laixe.net

1’

Nguồn tài liệu tham khảo

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

8


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Người lái xe ô tô tham gia thông đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013

TÊN BÀI: NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được quy định về các loại giấy tờ cần thiết phải mang theo khi lái xe ô tô; những
quy định về giấy phép lái xe; tuổi, sức khỏe quy định cho từng hạng xe và quy trình đào tạo, sát
hạch cấp giấy phép lái xe ô tô.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu một số hình - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
ảnh thi cấp giấy phép tại Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
học.
được.
trung tâm sát hạch lái xe .
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)

Chương IV:
NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ
THAM GIA GIAO THÔNG
ĐƯỜNG BỘ

4.1 Điều kiện của người lái - Đàm thoại kết hợp - Suy nghĩ trả lời và lĩnh hội
kiến thức.
xe ô tô tham gia giao thông giảng giải.
đường bộ

45’

9


4.2 Giấy phép lái xe ô tô

- Đàm thoại, phân tích, - Suy nghĩ trả lời và lĩnh hội
giảng giải.
kiến thức.

4.3 Tuổi, sức khỏe của - Phân tích, giảng giải.
người lái xe ô tô

- Nghe giảng, ghi nhớ.

4.4 Đào tạo, sát hạch để - Trực quan, đàm thoại - Quan sát, suy nghĩ trả lời
cấp giấy phép lái xe ô tô
kết hợp giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.
3

4

45’
35’
40’

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Những quy định đối với - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
người lái xe ô tô tham gia mạnh nội dung trọng tâm
bài học.
giao thông đường bộ.

5’

Hướng dẫn tự học

1) Hãy cho biết các loại giấy tờ cần thiết phải mang
theo khi lái xe ô tô tham gia giao thông?
2) Trình bày quy định về tuổi, số chỗ ngồi và tải trọng
để học, cấp giấy phép lái xe ô tô đối với các hạng B2,
C, D, E?

2’

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết
(NXB Giao thông vận tải năm 2011)
- Website: laixe.net

1’

Nguồn tài liệu tham khảo

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

10


GIÁO ÁN SỐ: 06

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Vận tải đường bộ bằng xe ô tô
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
TÊN BÀI: VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ BẰNG XE Ô TÔ

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được những quy định trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; các quy định về quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động vận tải.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu một số hình - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
ảnh hoạt động vận tải Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
đường bộ bằng xe ô tô .
học.
được.
2

THỜI
GIAN

3’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)

Chương V:
VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
BẰNG XE Ô TÔ

5.1 Hoạt động vận tải - Thuyết trình, giảng giải - Nghe giảng và lĩnh hội
kiến thức.
đường bộ

10’

5.2 Thời gian làm việc của - Phân tích, giảng giải.
người lái xe ô tô

- Nghe giảng, ghi nhớ.

5’

5.3 Vận tải hành khách - Đàm thoại, giảng giải.
bằng xe ô tô

- Suy nghĩ trả lời và lĩnh hội
kiến thức.

20’
11


3

4

5.4 Quyền và nghĩa vụ của - Phân tích, giảng giải.
người kinh doanh vận tải
hành khách.

- Nghe giảng, ghi nhớ.

10’

5.5 Trách nhiệm của người - Phân tích, giảng giải.
lái xe và nhân viên phục vụ

- Nghe giảng, ghi nhớ.

10’

5.6 Quyền và nghĩa vụ của - Phân tích, giảng giải.
hành khách

- Nghe giảng, ghi nhớ.

10’

5.7 Vận tải hàng hóa bằng - Đàm thoại, giảng giải.
xe ô tô

- Suy nghĩ trả lời, lĩnh hội
kiến thức.

15’

5.8 Quyền và nghĩa vụ của - Phân tích, giảng giải.
người kinh doanh vận tải
hàng hóa

- Nghe giảng, ghi nhớ.

10’

5.9 Quyền, nghĩa vụ của - Phân tích, giảng giải.
người thuê vận tải hàng

- Nghe giảng, ghi nhớ.

10’

5.10 Quyền, nghĩa vụ của - Phân tích, giảng giải.
người nhận hàng hóa

- Nghe giảng, ghi nhớ.

10’

5.11 Vận tải hàng siêu - Đàm thoại, giảng giải.
trường, siêu trọng

- Trả lời, lĩnh hội kiến thức.

10’

5.12 Vận tải động vật sống

- Phân tích, giảng giải.

- Nghe giảng, ghi nhớ.

10’

5.13 V. tải hàng nguy hiểm

- Phân tích, giảng giải.

- Nghe giảng, ghi nhớ.

15’

5.14 Hoạt động vận tải - Trực quan, giảng giải.
trong đô thị

- Quan sát, lĩnh hội kiến
thức.

20’

5.15 V. tải đa phương thức

- Nghe giảng, ghi nhớ.

5’

- Những quy định đối với - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
vận tải đường bộ bằng xe ô mạnh nội dung trọng tâm
bài học.
tô.

2’

Hướng dẫn tự học

1) Hãy cho biết những quy định trách nhiệm của người
kinh doanh vận tải hành khách và hóa bằng xe ô tô?
2) Trình bày quy định của hoạt động vận tải đối với xe
ô tô trong đô thị?

2’

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết
(NXB Giao thông vận tải năm 2011)
- Website: laixe.net

1’

- Phân tích, giảng giải.

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

Nguồn tài liệu tham khảo

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

12


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Quy định chung, hiệu lệnh của người
điều khiển giao thông & biển báo hiệu đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
PHẦN II: HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

TÊN BÀI: QUY ĐỊNH CHUNG, HIỆU LỆNH CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

& BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được khái niệm hệ thống báo hiệu đường bộ; các phương pháp và hiệu lực điều
khiển giao thông; Phân nhóm và biết được ý nghĩa chung của biển báo hiệu đường bộ.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu một số hình - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
ảnh báo hiệu đường bộ của Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
được.
người điều khiển, đèn tín học.
hiệu, biển báo.
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)
PHẦN II:
HỆ THỐNG BÁO HIỆU
ĐƯỜNG BỘ

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Khái niệm về hệ thống - Thuyết trình, giảng giải - Nghe giảng và lĩnh hội
báo hiệu đường bộ
kiến thức.

10’
13


1.2 Thứ tự hiệu lực của hệ - Phân tích, giảng giải.
thống báo hiệu đường bộ

- Nghe giảng, ghi nhớ.

5’

1.3 Phạm vi áp dụng

- Nghe giảng, ghi nhớ.

5’

- Giảng giải.

-

- Suy nghĩ trả lời và lĩnh hội
kiến thức.

10’

2.1 Các phương pháp điều - Trực quan, giảng giải.
khiển giao thông

- Quan sát, ghi nhớ.

10’

2.2 Hiệu lệnh của người - Trực quan, giảng giải.
điều khiển giao thông

- Quan sát, ghi nhớ.

15’

2.3 Hiệu lực của người - Giảng giải.
điều khiển giao thông

- Nghe giảng, ghi nhớ

5’

2.4 Điều khiển giao thông - Phân tích, giảng giải.
bằng tín hiệu đèn

- Nghe giảng, ghi nhớ.

10’

2.5 Hiệu lực của đèn tín - Giảng giải.
hiệu

- Nghe giảng, ghi nhớ.

5’

2.6 Tín hiệu đèn xe ưu tiên

- Nghe giảng, ghi nhớ.

5’

1.4 Trách nhiệm của người - Đàm thoại, giảng giải.
tham gia giao thông
Chương II:
HIỆU LỆNH CỦA NGƯỜI
ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

- Phân tích, giảng giải.

Chương III:
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

3

4

3.1 Phân nhóm và hiệu lực - Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời
của biển báo hiệu
phân tích, giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.

40’

* Thực hành chương II:
- Thông báo, giao phiếu - Thảo luận theo hướng dẫn;
Các phương pháp điều luyện tập;
khiển giao thông
- Nhận xét, kết luận.
- Lắng nghe, ghi nhớ.

45’

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Các phương pháp điều - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
khiển giao thông, hiệu lực mạnh nội dung trọng tâm
bài học.
của các phương pháp đó.
- Phân nhóm và hiệu lực
của biển báo hiệu đường
bộ.

5’

Hướng dẫn tự học

Hãy trình bày phương pháp, hiệu lực điều khiển
giao thông bằng tay và gậy chỉ huy giao thông?

2’

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết
- Giáo trình: Hệ thống báo hiệu đường bộ

1’

Nguồn tài liệu tham khảo

Ngày tháng năm 2013
14


TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Tên chương: Biển báo hiệu đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
TÊN BÀI: BIỂN BÁO CẤM

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được tác dụng, cách nhận biết và ý nghĩa từng biển báo cấm; Biết được mục đích
của biển báo cấm theo giờ và cấm nhiều loại phương tiện.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế đúng luật định, đảm bảo an toàn cho người
và phương tiện khi tham gia giao thông.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu một số hình - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
ảnh có liên quan đến hiệu Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
lực của biển báo cấm đối học.
được.
với người và phương tiện
tham gia giao thông đường
bộ.
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)

Chương III:
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

(tiếp theo)

3.2 Biển báo cấm
3.2.1 Tác dụng và cách - Trực quan, giảng giải.

- Quan sát, suy nghĩ lĩnh hội

15’
15


nhận biết

kiến thức và ghi nhớ.

3.2.2 Ý nghĩa các loại biển - Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời 100’
báo cấm
phân tích, giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.
(Từ biển 101 ÷ biển 140)
3.2.3 Biển báo cấm theo - Trực quan, giảng giải.
giờ

- Quan sát, lĩnh hội kiến
thức và ghi nhớ.

25’

3.2.4 Biển báo cấm nhiều - Trực quan, giảng giải
loại phương tiện

- Quan sát, lĩnh hội kiến
thức và ghi nhớ.

25’

- Thông báo, giao phiếu - Thảo luận theo hướng dẫn;
luyện tập;
- Nhận xét, kết luận.
- Lắng nghe, ghi nhớ.

45’

* Thực hành biển báo cấm

3

4

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Tác dụng, cách nhận biết - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
nhóm biển báo cấm và ý mạnh nội dung trọng tâm
nghĩa của các biển báo bài học.
cấm.
- Mục đích của biển báo
cấm theo giờ và cấm nhiều
loại phương tiện.

5’

Hướng dẫn tự học

2’

1) Hãy nêu tác dụng cơ bản và cách nhận biết chung
của nhóm biển báo cấm?
2) Hãy cho biết tên gọi và ý nghĩa của biển báo cấm số:
101; 102; 103; 104, 106; 108; 109; 112; 115; 116; 117;
121; 122.

Nguồn tài liệu tham khảo

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết
- Giáo trình: Hệ thống báo hiệu đường bộ (NXB GIAO
THÔNG VẬN TẢI năm 2011)

1’

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

16


GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Tên chương: Biển báo hiệu đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
TÊN BÀI: BIỂN BÁO NGUY HIỂM

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được tác dụng, cách nhận biết của nhóm biển báo nguy hiểm và ý nghĩa từng biển.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

1

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập

- Trình chiếu một số hình
ảnh có liên quan đến hiệu
lực của biển báo nguy
hiểm đối với người và - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
phương tiện tham gia giao Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
học.
được.
thông đường bộ.
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)

Chương III:
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

(tiếp theo)

3.3 Biển báo nguy hiểm
3.2.1 Tác dụng và cách - Trực quan, giảng giải.
nhận biết

- Quan sát, suy nghĩ lĩnh hội
kiến thức và ghi nhớ.

15’

17


3.2.2 Ý nghĩa các loại biển - Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời 150’
báo nguy hiểm
phân tích, giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.
(Từ biển 201 ÷ biển 246)
* Thực hành biển báo
nguy hiểm
3

4

- Thông báo, giao phiếu - Thảo luận theo hướng dẫn;
luyện tập;
- Nhận xét, kết luận.
- Lắng nghe, ghi nhớ.

45’

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Tác dụng, cách nhận biết - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
nhóm biển báo nguy hiểm mạnh nội dung trọng tâm
bài học.
và ý nghĩa của các biển.

5’

Hướng dẫn tự học

2’

1) Hãy nêu tác dụng và cách nhận biết chung của nhóm
biển báo nguy hiểm?
2) Hãy cho biết tên gọi và ý nghĩa của biển báo nguy
hiểm sau: biển 203; 204; 205; 206; 208; 211; 218; 224;
227; 234; 235; 237; 240; 242.

Nguồn tài liệu tham khảo

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết.
- Giáo trình: Hệ thống báo hiệu đường bộ (NXB GIAO
THÔNG VẬN TẢI năm 2011).

1’

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

18


GIÁO ÁN SỐ: 10

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Biển báo hiệu đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
TÊN BÀI: BIỂN HIỆU LỆNH

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được tác dụng, cách nhận biết của nhóm biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn; Biết được ý
nghĩa các biển hiệu lệnh.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu hình ảnh có - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
liên quan đến hiệu lực của Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
được.
biển hiệu lệnh và chỉ dẫn học.
trong hệ thống báo hiệu
đường bộ.
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới

Chương III:
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

(tiếp theo)
19


3.4 Biển hiệu lệnh
3.4.1 Tác dụng và cách - Trực quan, giảng giải.
nhận biết

- Quan sát, suy nghĩ lĩnh hội
kiến thức và ghi nhớ.

15’

3.4.2 Ý nghĩa các loại biển - Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời 105’
báo hiệu lệnh
phân tích, giảng giải.
và lĩnh hội kiến thức.
(Từ biển 301 ÷ biển 310)
* Thực hành biển hiệu
lệnh

3

4

- Thông báo, giao phiếu - Thảo luận theo hướng dẫn;
luyện tập;
- Nhận xét, kết luận.
- Lắng nghe, ghi nhớ.

45’

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Tác dụng, cách nhận biết - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
nhóm biển báo hiệu lệnh mạnh nội dung trọng tâm
và chỉ dẫn; ý nghĩa của các bài học.
biển.

5’

Hướng dẫn tự học

2’

1) Hãy nêu tác dụng và cách nhận biết chung của nhóm
biển hiệu lệnh và chỉ dẫn?
2) Hãy cho biết tên gọi và ý nghĩa của biển hiệu lệnh và
chỉ dẫn sau: biển số 301a,d,f,h,i; 304; 305; 306; 307;
308; 310a, 310b, 310c.

Nguồn tài liệu tham khảo

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết.
- Giáo trình: Hệ thống báo hiệu đường bộ (NXB GIAO
THÔNG VẬN TẢI năm 2011).

1’

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

20


GIÁO ÁN SỐ: 11

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Tên chương: Biển báo hiệu đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
TÊN BÀI: BIỂN CHỈ DẪN

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được tác dụng, cách nhận biết của nhóm biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn; Biết được ý
nghĩa các biển chỉ dẫn.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu hình ảnh có - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
liên quan đến hiệu lực của Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
được.
biển hiệu lệnh và chỉ dẫn học.
trong hệ thống báo hiệu
đường bộ.
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)

Chương III:
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
21


(tiếp theo)

3.5 Biển chỉ dẫn
3.5.1 Tác dụng và cách - Trực quan, giảng giải.
nhận biết

- Quan sát, suy nghĩ lĩnh hội
kiến thức và ghi nhớ.

15’

3.5.2 Ý nghĩa các loại biển - Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời 195’
chỉ dẫn
phân tích, giảng giải
và lĩnh hội kiến thức.
(Từ biển 401 ÷ biển 447)
3

4

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Tác dụng, cách nhận biết - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
nhóm biển báo hiệu lệnh mạnh nội dung trọng tâm
và chỉ dẫn; ý nghĩa của các bài học.
biển.

5’

Hướng dẫn tự học

2’

1) Hãy nêu tác dụng và cách nhận biết chung của nhóm
biển hiệu lệnh và chỉ dẫn?
2) Hãy cho biết tên gọi và ý nghĩa của biển hiệu lệnh và
chỉ dẫn sau: biển số 401; 402, 403 a,b; 404 a,b; 407;
410; 411/.

Nguồn tài liệu tham khảo

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết.
- Giáo trình: Hệ thống báo hiệu đường bộ (NXB GIAO
THÔNG VẬN TẢI năm 2011).

1’

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

22


GIÁO ÁN SỐ: 12

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Biển báo hiệu đường bộ
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
TÊN BÀI: BIỂN CHỈ DẪN ( tiếp theo ) & BIỂN PHỤ

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được tác dụng, cách nhận biết của nhóm biển phụ, ý nghĩa các biển phụ; Mục đích
của biển phụ để bổ sung, thuyết minh cho các biển báo cấm, nguy hiểm, hiệu lệnh hay chỉ dẫn.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu hình ảnh có - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
liên quan đến hiệu lực của Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
biển phụ khi bổ sung, học.
được.
thuyết minh cho các biển
báo chính.
2

THỜI
GIAN

5’

Giảng bài mới
(Đề cương bài giảng)
23


Chương III:
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

(tiếp theo)

* Thực hành biển chỉ dẫn

- Thông báo, giao phiếu - Thảo luận theo hướng dẫn;
luyện tập;
- Nhận xét, kết luận
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Quan sát và lĩnh hội kiến
thức.

15’

3.6.2 Ý nghĩa các loại biển - Trực quan, đàm thoại, - Quan sát, suy nghĩ trả lời
chỉ phụ
phân tích, giảng giải
và lĩnh hội kiến thức.
(Từ biển 501 ÷ biển 509)

60’

* Thực hành biển phụ

45’

3.6 Biển phụ
- Trực quan, giảng giải.
3.6.1 Tác dụng và cách
nhận biết

3

4

45’

- Thông báo, giao phiếu - Thảo luận theo hướng dẫn;
luyện tập;
- Nhận xét, kết luận.
- Lắng nghe, ghi nhớ.

Củng cố kiến thức và kết
thúc bài

- Tác dụng, cách nhận biết - Khái quát hóa. Nhấn - Nghe giảng, ghi nhớ.
nhóm biển phụ; ý nghĩa mạnh nội dung trọng tâm
của biển phụ để bổ sung, bài học.
thuyết minh cho biển báo
cấm, nguy hiểm, hiệu lệnh
hay chỉ dẫn.

5’

Hướng dẫn tự học

2’

1) Hãy nêu tác dụng và cách nhận biết chung của nhóm
biển phụ?
2) Hãy cho biết tên gọi và ý nghĩa của các biển báo
hiệu đường bộ sau: biển số 412; 413; 417; 428; 437;
438; 439; 447; 448; 501; 502; 505; 507; 508.

Nguồn tài liệu tham khảo

- Giáo trình: Những điều người lái xe ô tô phải biết.
- Giáo trình: Hệ thống báo hiệu đường bộ (NXB GIAO
THÔNG VẬN TẢI năm 2011).

1’

Ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊN

24


GIÁO ÁN SỐ: 13

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Các báo hiệu đường bộ
khác
Thực hiện: ngày tháng năm 2013
TÊN BÀI: CÁC BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ KHÁC

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Hiểu được tác dụng, hiệu lực của vạch kẻ đường, cọc tiêu, tường bảo vệ, hàng rào chắn
trong hệ thống báo hiệu đường bộ.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi tham gia giao thông đúng luật định,
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
- Tích cực, chủ động trong học tập. Tư duy kiến thức có liên quan phục vụ nghề lái xe ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo án, giáo trình, đề cương bài giảng.
- Phông chiếu, máy chiếu, phòng học chuyên môn.
Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Kiểm tra sĩ số: …………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

- Nhắc nhở học viên tập trung chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học …)

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Trình chiếu một số hình - Đặt vấn đề vào bài. - Nghe giảng. Xác định nội
ảnh về vạch kẻ đường, cọc Thông báo mục tiêu bài dung kiến thức cần đạt
tiêu, hàng rào chắn.
học.
được.

THỜI
GIAN

5’

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×