Tải bản đầy đủ

GIAO AN NGOAI GI LEN LP official

Sở GD & ĐT TPHCM
Trường THPT Lê Quý Đôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---℘℘℘---

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TÊN HOẠT ĐỘNG: TEAMWORK
-Họ và tên giáo viên chủ nhiệm: ĐOÀN HUỲNH KIM
-Lớp chủ nhiệm: 10A1
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, học sinh cần đạt được:
- Nêu lên được ý nghĩa, tầm quan trọng của làm việc nhóm, nhận ra các khó khăn khi làm việc
nhóm, từ đó chỉ ra các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả.
- Rèn luyện các kỹ năng cơ bản như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thảo luận, kỹ năng hợp tác, kỹ
năng lắng nghe,...Vận dụng kĩ năng làm việc nhóm trong học tập và trong cuộc sống.
- Nhận ra tác dụng của việc làm việc nhóm, luôn có thái độ nghiêm túc trong các hoạt động mang
tính tập thể, luôn tự tin, tích cực tham gia đóng góp ý kiến của bản thân.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Nội dung:

- Khởi động đầu giờ
- Định nghĩa và tầm quan trọng của nhóm.
- Cách làm việc nhóm hiệu quả.
2. Hình thức:
- Trò chơi :”Đoàn kết” , “Chiếc bút thần kì”.
- Thảo luận, phát biểu ý kiến qua hoạt động “STOP THE TREE”.
- Xem video clip.

II.

III.
1.
2.
3.
4.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
Thời gian:
Thời gian diễn ra: Tiết 5 NGLL , thứ 6 (14/12/2018)
Thời gian hoàn thành: 45 phút
Địa điểm: Phòng C.304
Cơ sở vật chất và phương tiện kĩ thuật:
Phòng học C.304 (40 học sinh)
10 bàn học, 40 ghế, sắp xếp thành 3 nhóm, mỗi nhóm 3 bàn, 10 ghế theo hình vòng tròn.
Máy chiếu, máy tính, micro, loa.
Phân công nhiệm vụ:

a. Giáo viên chủ nhiệm - Cô Kim:
Nêu mục đích, yêu cầu, kế hoạch và thời gian của hoạt động để hướng học sinh vào đề tài và sẵn
sàng tham gia.
- Phân công cho tổ 1 cùng tham gia thiết kế các hoạt động, trò chơi, chuẩn bị các dụng cụ liên
quan, giám sát các hoạt động của các em để kịp thời góp ý, hỗ trợ các khó khăn của các em.
- Tìm kiếm các tài liệu có liên quan.
-

b. Các thành viên tổ 1:


Người phụ trách
Vinh, Thảo, Duyên


Lớp trưởng Trâm

Nội dung chuẩn bị
Thiết kế trò chơi, lên kế hoạch cho buổi NGLL
Hỗ trợ GVCN trong các trò chơi

Oanh

Thiết kế PowerPoint

Huệ

Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị: loa, micro, máy tính,…

Sơn, Nhi

Chuẩn bị giấy A4, bút, kẹo cho các trò chơi, sắp xếp
bàn ghế

IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Phần
I.
KHỞI
ĐỘNG

Tiến trình hoạt động
Hoạt động của tập thể

Thời
gian

Hoạt động của GVCN

8
phút

-GVCN giới thiệu chủ
điểm
-Nhóm 1 chào mọi
người và bắt đầu bằng
trò chơi khởi động.
“ ĐOÀN KẾT”

-Lớp vỗ tay

-GV làm quản trò phổ
biến luật chơi

-Các bạn đứng thành
vòng tròn.

-Hô 3 lần:
+Lần 1: hô kết Nhóm
3 người – 2 chân
+Lần 2: hô kết Nhóm
3 người – 3 chân
+Lần 3: hô kết Nhóm
5 người – 3 chân

-Các bạn nhanh
chóng làm theo GV

- Phân tích trò chơi:
(bằng cách hỏi học
sinh)

-Học sinh trả lời

Nội dung

- Người chơi đứng thành vòng
tròn. Quản trò đứng giữa vòng
tròn, hô: “Đoàn kết! Đoàn
kết!”. Cả vòng tròn hỏi: “Kết
mấy? Kết mấy?”. Quản trò
hô: “Kết 2.” (hoặc “Kết 3”,
“Kết tư”, …).
- Nhóm nào kết không đủ số
hoặc dư ra sẽ bị phạt.
(Lớp lựa chọn hình thức phạt)

- Hỏi học sinh
+ Bí quyết nào giúp nhóm có
thể đảm bảo được 5 người
nhưng 3 chân?
+ Nếu như những người đứng
dưới không choàng tay qua vai
của nhau thì nhóm mình có
đảm bảo nhóm 5 người – 3
chân không?
+ Vậy bây giờ nhóm có thể
thực hiện 6 người nhưng 3
chân được không? Hạ thấp số


-GV chốt vấn đề và
dẫn vào chủ đề

II.
NHÓM
&
TẦM
QUAN
TRỌNG
CỦA
NHÓM

12
phút

-GVCN đặt câu hỏi:
“Nhóm là gì?”

-GV ghi nhận các ý
kiến

chân nữa nhóm có thực hiện
được không?
“Có những khó khăn trong
cuộc sống chúng ta cần có
đồng đội, có nhóm cùng nhau
vượt qua! Ví dụ như lúc nảy,
nếu như các em không tạo
thành một nhóm hợp lực thực
hiện yêu cầu đặt ra thì không
thể làm được điều đó”.
*Thông qua trò chơi, thấy
được tầm quan trọng của hợp
tác nhóm. Nếu một nhóm thiếu
sự hợp tác, hợp lực của tất cả
các thành viên thì hiệu quả
thành công rất thấp.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm
hiểu về KĨ NĂNG LÀM VIỆC
NHÓM
-Trâm cầm hộp thẻ đi Trong đó, nếu :
khắp các nhóm, mỗi + Thẻ có đánh dấu màu đỏ :
nhóm đại diện 1-2
trả lời câu hỏi
bạn rút thẻ để trả lời. + Thẻ có đánh dấu màu xanh:
không cần trả lời, được
nhường quyền cho bạn khác
+ Thẻ có ngôi sao may mắn:
được nhận kẹo
-Các bạn lần lượt rút
thẻ và trả lời.

- GV tổng hợp các ý
kiến

-GV đặt câu hỏi
“ Tầm quan trọng của
nhóm như thế nào?”

Nhóm là tập hợp những cá
nhân thoả 3 yếu tố sau
+Có từ 2 thành viên trở lên
+Có thời gian làm việc chung
nhau trên những nguyên tắc
nhất định
+Cùng chia sẻ hay thực hiện
chung 1 nhiệm vụ hay 1 kế
hoạch đế đạt đến các mục tiêu
cả nhóm kỳ vọng.
-Thay đổi những bạn
khác rút thẻ trả lời
(1-2 bạn/ nhóm)


III.
CÁC
CÁCH
LÀM
VIỆC
NHÓM
HIỆU
QUẢ?

15
phút

-Sau khi nghe và ghi
nhận các ý kiến, GV
chốt vấn đề

- Hoạt động nhóm mang lại
những kết quả tốt mà từng cá
nhân không thể làm được hay
làm được mà hiệu quả không
cao.
- Hoạt động nhóm cho phép
những cá nhân nhỏ lẻ vượt
qua những cản trở của cá
nhân, xã hội đế đạt/hoàn
thành được các kết quả/mục
tiêu cao hơn. Đồng thời kéo
theo sự phát triến cho các
thành viên khác cùng tham
gia nhóm
- Tận dụng năng khiếu, kỹ
năng, khả năng của từng
thành viên thành sức mạnh
tập thể
- Ảnh hưởng của nhóm giúp
thay đổi hành vi, thái độ cá
nhân theo chiều hướng tốt
- Nhìn/xem xét/giải quyết vấn
đề sâu/rộng/toàn diện hơn, do
có nhiều thành viên khác
nhau, có kinh nghiệm và kiến
thức khác.
- Nhiều thành viên sẽ giúp đỡ
được một cá nhân trong nhóm
khắc phục những khó khăn
đang gặp phải.

-GV dẫn vào đề tài
bằng việc nêu ra vấn
đề: ” Trong lúc làm
việc nhóm chúng ta
gặp cũng không ít
những khó khăn, và để
xem chúng là gì và
cách khắc phục ra sao
thì chúng ta sẽ có một
thử thách nhỏ.
-GV giới thiệu và phổ -Lớp lắng nghe và
biến luật chơi
nhận giấy bút từ
“CHIẾC BÚT THẦN Trâm.
KÌ”
(5 phút)

-Mỗi đội được phát 1 cây bút
lông có cột 8 sợi dây xung
quanh và 1 tờ giấy A3. Nhiệm
vụ đội chơi hãy vẽ một bức
tranh phong cảnh có (1 ngọn
núi, 1 dòng sông, 2 cái cây, 1
chiếc thuyền, 1 người).
-Thời gian hoàn thành: 3 phút
-Bức tranh của nhóm nào
hoàn thiện nhất và có lượt
bình chọn nhiều nhất sẽ là
nhóm chiến thắng.
+Nhóm được yêu thích nhất:
100 điểm
+ Nhóm được yêu thích II: 80
điểm
+ Nhóm được yêu thích III :
60 điểm


-Vinh, Duyên, Thảo,
Sơn, Nhi, Huệ, Oanh
sẽ chia vào 3 nhóm,
cùng hỗ trợ các bạn
thực hiện, và hỗ trợ
thu sản phẩm, dụng
cụ sau 3 phút
-Các bạn hoạt động
nhóm trong vòng 3
phút
-Sau 3 phút, các nhóm
nộp sản phẩm, dụng
cụ.

-GVCN nghe các
nhóm thuyết trình về
sản phẩm và cho lớp
tiến hành bầu chọn
sản phẩm hoàn thiện
nhất.(3 phút)

-Mỗi nhóm cử 1 bạn
lên thuyết trình về sản
phẩm.
- Lớp bầu chọn sản
phẩm ưa thích nhất
bằng cách giơ tay
(Mỗi bạn không quá 2
lần)
-Trâm hỗ trợ đếm và
ghi nhận số lượt bình
chọn

-GV nhận xét chung
các sản phẩm và phân
tích trò chơi

-Các em lắng nghe
GV

-Sau đó từ việc thực
hiện bức tranh, GV
hỏi các em:
+“Theo em khó khăn
lớn nhất các em
thường gặp phải khi
làm việc nhóm là gì?”
+” Có phương pháp
giúp các em hoàn
thành bức tranh nhanh

-Trâm dán cái thân
cây lên bảng

-Trò chơi cần sự hợp tác giữa
các thành viên với nhau và
các thành viên cùng di chuyển
chiếc bút sao cho sợi dây luôn
luôn thẳng. Tốt nhất là nghe
theo một lời điều khiển của
nhóm trưởng.


mà đẹp? hay nói rộng
ra làm sao cho làm
việc nhóm có hiệu
quả?”
Các em sẽ bày tỏ suy
nghĩ của mình bằng
cách xây cho mình
một cái cây thông qua
hoạt động “STOP
THE TREE”

-Mỗi nhóm được phát mỗi
loại giấy note màu khác nhau,
trên đó các em sẽ liệt kê:
+ Khó khăn khi làm việc
nhóm
- GV hướng dẫn luật -Vinh, Duyên, Thảo, +Cách làm việc nhóm hiệu
chơi
Sơn, Nhi, Huệ, Oanh quả
nhận dụng cụ về 3 -Các em sẽ ghi và dán càng
nhóm
nhiều khó khăn và giải pháp
lên cái cây trên bảng trong
-Các nhóm bắt đầu
một khoảng thời gian ngắn
nhất.
-Khi tự tin đã hoàn thành
xong phần của mình, muốn
dừng các nhóm khác thì sẽ
nói “STOP THE TREE”.
-Cây của nhóm nào có nhiều
câu trả lời hợp lí sẽ là nhóm
chiến thắng.
+ Nhóm đứng I: 100 điểm
+Nhóm đứng II: 80 điểm
+Nhóm đứng III: 60 điểm
-Kết thúc hoạt động, -Trâm hỗ trợ ghi
GV tổng hợp
điểm và tổng điểm
mỗi nhóm

Một số khó khăn mà hầu hết
các nhóm gặp phải là:
-Mâu thuẫn, bất đồng quan
điểm.
-Quá nể nang các mối quan hệ.
-Thứ nhất ngồi ỳ, thứ nhì đồng
ý
-Đùn đẩy trách nhiệm cho
người khác.
-Không chú ý đến công việc
của nhóm.


-Phương pháp làm việc nhóm
hiệu quả
+ Phải có nhóm trưởng
+ Biết lắng nghe người khác –
chấp nhận sự khác biệt
+ Kỹ năng thuyết phục người
khác
+ Có trách nhiệm với công
việc
+ Khen ngợi , động viên lẫn
nhau
+ Tôn trọng và giúp đỗ lẫn
nhau
+ Đúng giờ.
IV.
10
TỔNG
phút
KẾT VÀ
PHÁT
THƯỞNG

V.

- GV cho xem clip dài -Lớp theo dõi
1 phút
-GV hỏi
-1-2 ý kiến
“Cảm nhận, bài học
các em rút ra được sau
khi xem clip kết hợp
với các hoạt động là
gì?”
-GV nói lên thông điệp -Lớp lắng nghe và
của clip và mong muốn phản hồi
của mình với lớp.
“Cô mong qua bài học
này các em hiểu hơn
về hoạt động nhóm và
hiểu được cách làm
việc nhóm hiệu quả”
- Trâm công bố điểm
số của mỗi đội, đội
thắng cuộc.
- GV phát quà cho các
đội
- GV nhận xét các
hoạt động.
- Kết thúc tiết học

https://www.youtube.com/wat
ch?v=wuo13FrNX6g

- Thông điệp cuối “It’s
smarter to travel in group- nếu
muốn đi nhanh hãy đi một
mình, nếu muốn đi xa hãy đi
cùng nhau”

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:
- Tổng kết HĐNGLL và phát quà cho các nhóm thắng cuộc, , những cá nhân học sinh , có
nhiều ý kiến hay, thiết thực.
- GVCN mời lớp nhận xét về các hoạt động, những điều cần cải thiện, phát huy.
- GVCN nhận xét tinh thần tham gia hoạt động của học sinh, đánh giá về khả năng tổ chức và
điều kiển hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp.
- Phổ biến công việc cho các hoạt động sắp tới.


Nhóm 4

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Người đảm nhận
Đoàn Huỳnh Kim
Huỳnh Thị Ngọc Duyên
Nguyễn Đức Vinh
Trần Thị Yến Thảo
Huỳnh Hồng Trâm

MSSV
43.01.701.038
43.01.701.015
43.01.102.077
43.01.704.027
43.01.701.106

Trần Thị Minh Huệ
Hồ Thị Yến Oanh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thị Yến Nhi

42.01.103.028
42.01.103.057
43.01.201.046
42.01.103.148

Nhiệm vụ
Giáo viên chủ nhiệm
Thiết kế giáo án
Đóng góp giáo án + Hỗ trợ
giáo viên chủ nhiệm
Thiết kế PowerPoint
Chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ trò
chơi, sắp xếp bàn ghếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×