Tải bản đầy đủ

Giao an mu bai dao to k nang

GIÁO ÁN BÀI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG
Tênbài
MãhiệuĐơnvịnă
nglực
Thờigianthựchiệ
n

KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI PHỎNG VẤN
NS04. QUY TRÌNH PHỎNG VẤN
Ngày: 04/09/2018

Đàotạoviên

Họtên: Đinh Thị Phương Loan
Đơnvị:

Họcviên/Nghiệp
vụ

Nhân viên tuyển dụng


Lý do đàotạo

Đào tạo nhân viên mới

Chuẩnbị

-

Thờilượng: 15 phút
Chứcdanh: Nhân viên hành chính nhân sự

Bút, bảng trắng
Giáo án

PHẦN MỞ ĐẦU
ST

NỘI
DUNG

1

W (What
– Tiêuđề)

2

I (Interest

Tạosựhứn
gthú)

3

THỜI
GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

Hôm nay tôi sẽ hưỡng dẫn cho anh chị Kỹ năng đặt cầu hỏi khi phỏng vấn2 phút

N (Need –
Nêusựcần
Lựa chọn ứng viên thích hợp nhất trong số các ứng viên đã qua vòng sơ loại
thiết/íchlợ
i)

PHẦN PHÁT TRIỂN
ST

1

BƯỚC

TIÊU CHUẨN

Phần 1. Làmmẫu

1

CÂU HỎI

THỜI
GIAN


Đàotạoviênthựchiệntoànbộquátrình......................
Khôngthảoluận, giảithíchhoặcyêucầuhọcviênthựchành
2

Phần 2. Hướngdẫnthựchành

3
4

PHẦN TỔNG KẾT
STT
1
2

Ý CHÍNH

HOẠT ĐỘNG / THÔNG TIN

Kiểmtralý
thuyết
Kiểmtrath
ựchành

3

Câuhỏi

4

1. Đốivớinhữngkiếnthứcnàytôi tin
Giớithiệu là............................................................................................................................
bàihọctiếp 2. Nếucóbấtkỳcâuhỏinào, anhchịcóthểhỏi ở nhữngbuổitiếptheo, tôiluônsẵnsànghỗtrợ
theo
3. Giớithiệubàihọctiếptheo:.........................,tạiđúngphònghộitrườngnàychúng ta
sẽhọctiếpbài".......",vàngườiđàotạolà............................................

2

GHI CHÚ

THỜI
GIANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×