Tải bản đầy đủ

Giao an ket cau go

r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

CL C
CH

NG M


U-

IC

NG V K T C U G .................................................... 2

CH

NG 1 - V T LI U G XÂY D NG ........................................................................ 3
Bài 1 - R ng và g Vi t nam ........................................................................................ 3
Bài 2 - Các qui

nh v phân lo i s d ng g ............................................................... 4

Bài 3 - C u trúc và thành ph n hoá h c c a g ............................................................. 5
Bài 4 - Tính ch t v t lý c a g ...................................................................................... 6
Bài 5 - Tính ch t c h c c a g .................................................................................... 8
Bài 6 - Phòng m i m t, phòng hà cho g .................................................................... 15
CH

NG 2 - TÍNH TOÁN CÁC C U KI N C B N ................................................... 16
Bài 1- Nguyên lý tính toán k t c u g ........................................................................ 16
Bài 2 - Các s li u

tính toán ................................................................................... 16

Bài 3 - C u ki n ch u kéo úng tâm ............................................................................ 18
Bài 4 - C u ki n ch u nén úng tâm ............................................................................ 21
Bài 5 - C u ki n g ch u u n ...................................................................................... 27
Bài 6 - C u ki n g ch u nén u n................................................................................ 36
Bài 7 - C u ki n g ch u kéo u n................................................................................ 42
CH

NG 3 - LIÊN K T TRONG K T C U G ............................................................ 43

Trang 1

w


w.

m

o

C

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

Ch
1.

ng m

u:

IC

NG V K T C U G

nh ngh a.
t c u g là k t c u c a m t công trình xây d ng hay m t b ph n c a công
c làm b ng g .

trình
2.

c

m và ph m vi áp d ng.

2.1.

c

m.

t li u làm k t c u g không ch toàn b ng g mà có th k t h p v i các v t li u
khác nh : tre, thép, ch t d o v.v...
2.2
a. u
-

u khuy t

mc ak tc ug .

m.
Nh , kho .

c= /R

cthép = 3,7 x 10-4 < c = 4,3 x 10-4 < cbê tông = 27,7 x 10-4
-

Tính

a ph

ch t o.

a) Khuy t
-

ng.

m c a g ch a qua ch bi n.

Không b n: m c do n m, b m i, m t, hà.
cháy.

tin c y th p. Không
thì khác nhau ph i ch n g .

ng nh t, không

ng h

ng, hai cây g khác nhau

-

Khuy t t t: M t g , khe n t, th v o, l m c, thân d t, thót ng n.

-

Ng m n

b)
-

c, nên d cong vênh, co ngót.

ã qua ch bi n kh c ph c

c các nh

c

m hoá ch t nên không b m i m t.

-

Khó cháy:

-

Không nên dùng g quá t

900 C ch u

c h n 1h.
i.

2.3 Ph m vi áp d ng.
-

Nhà

-

Nhà x

1 t ng, 2 t ng nông thôn mi n núi.
ng.

-

u nh , c u t m.

-

u tàu, b n c ng.

-

à giáo, ván khuôn, móng c c, t

ng ch n v.v...

Trang 2

m trên (g dán).

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

Ch

ng 1: V T LI U G

XÂY D NG

BÀI 1 - R NG VÀ G VI T NAM
1. Khái ni m.
c ta có nhi u r ng, di n tích r ng chi m 43,8% di n tích c a toàn qu c.
Hàng n m khai thác t 6
-

8 tri u m3 g và tre n a, có nhi u lo i g t t và quý.

ng Vi t b c có: Lim, nghi n, vàng tâm ...

- Khu b n có: inh, lim, táu, s n (Ngh An, Hà T nh)...
- Ngh an: Giáng h

ng, hu m c...

- Nam Trung B : Ki n ki n, g tr c, g mun, g cam lai...
-

c l g n bi n: Chàm,

c...

có hàng ngàn lo i, ch s d ng 400 lo i.
2. Phân lo i theo t p quán.
Theo t p quán lâu i c a nhân dân, các lo i g
vào v
p, tính b n v ng khi làm nhà.

c chia làm 4 h ng, c n c

2. 1. Nhóm g quí.
m các lo i g có màu s c p, h ng v
óng các quí giá, hàng m ngh th công.
-

, tr c, mun: có vân

-

Lát hoa, ng c trai, tr m h

c bi t không b m i m t. Ch y u là

p, ch u l c t t, r t n ng và ch c.
ng: có vân

p, mùi v

c bi t.

2. 2. Nhóm thi t m c.
m các lo i g n ng và c ng, ít khi b m c m i m t. Dùng cho các công trình
ch u l c l n. Nh inh, lim, s n, táu, trai, nghi n.
2.3 Nhóm h ng s c.
m các lo i g có màu s c h ng, nâu
làm hai lo i:

nh và kém c ng h n thi t m c. Chia

h ng s c t t: g d o, ch u
c n c, ít m c, m i, m t, dùng làm nhà c a,
óng thuy n, óng
dùng: m , vàng tâm (Tuyên Quang, V nh Phú), d i (Trung Nam
), t ch, g i, s ng l ...
h ng s c th
xoan, sàng sàng.

ng: không ch u

c m i, m t, b m c: mu ng, s u, s i,

2.4 Nhóm g t p.
Là nh ng lo i g x u, màu tr ng, nh , m m, d b m c, m i, m t.

Trang 3

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

BÀI 2 - CÁC QUI
r t quý, c n th i gian tr
c tr ng r ng c th .

NH V PHÂN LO I S

D NG G

ng thành m i tái sinh, tái s d ng, c n có chi n

quý hi m, nên s d ng ph i h p lý và ti t ki m.
n có quy nh phân lo i s d ng g .
1. Phân lo i.
Theo qui
u trúc.

nh g s d ng chia thành 8 nhóm, c n c vào tính ch t c lý, màu s c,

- Nhóm I: G m nh ng lo i g có màu s c, h
trong nhóm này.

ng v

Nhóm g quí không dùng trong xây d ng, ch dùng
kh u: tr c, g , lát, mun.

c bi t, nhóm g quí n m
làm hàng m ngh , xu t

- Nhóm II: G m nh ng lo i g có tính ch t c h c cao: inh lim, táu, s n, trai,
nghi n.
Nhóm 2 dùng
xây d ng nhà c a, công trình quan tr ng, nh ng không
dùng inh lim, táu, s n.
- Nhóm III: G m nh ng lo i g d o dai, dùng
ch, s ng l .

c

óng tàu, thuy n: Chò ch ,

- Nhóm IV: G m nh ng lo i g thích h p cho làm
dùng bàn gh , c a: m , vàng tâm, d i.

m c, dùng

óng

- Nhóm V: Là g h ng s c t t: d , thông, g i ...Dùng làm k t c u nhà , nhà n,
nhà kho (1 t ng).
-

Nhóm VI: G h ng s c th

-

Nhóm VII & VIII: G t p và x u.

ng: sâu sâu ... Dùng làm khung c a, lanh tô,

m.
Xây d ng th
nhóm VI.
2. Qui

ng dùng nhóm V. Tuy nhiên do g g n ây quý hi m, nên dùng c

nh v kích th

cg .

Không
c s d ng g ch a tr
ng kính 15cm tr lên.

ng thành: G dùng trong xây d ng ph i có

n ch s d ng g quá dài, quá ng n: Dài không quá 4,5m và l n h n 1m.
Mô un kích th

cg :

-

x : dày 1

-

h p: Ti t di n nh nh t 3x1cm, l n nh t 20x20cm.

-

Kích th

4cm.

c 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20cm.
Trang 4

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

BI 3 - C U TRC V THNH PH N HO H C C A G
1.

u trỳc.
1.1 Quan sỏt b ng m t th

-

ng.

cõy: en, sự sỡ.

giỏc: nõu nh t v m, õy l l p g s ng
b m i, m t.
-

lừi: nõu th m v c ng, l l p g ch t.
Tu : mu tr ng, nh , d b m c nỏt.

- Vũng ng tõm: vũng tu i, m i vũng t
ng v i m t n m sinh tr ng c a cõy.
- Tia lừi: dựng
t theo cỏc tia ny.

hỳt n

c v g th

ng

ng b

Hình 1.1 - Mặt cắt ngang cây gỗ

1.2 Quan sỏt v i kớnh hi n vi.
-

bo th g : chi m 67% tr ng l

-

ch g .

-

Tia lừi.

-

Nhu t bo: (ch a

y ch t dinh d

ng c a cõy.

ng nuụi thõn cõy).

1.3 Nh n xột.
l v t li u khụng ng nh t, khụng ng h ng, g m cỏc th ch x p theo
ph ng d c mang tớnh ch t x p l p rừ r t theo cỏc vũng tu i. Vỡ v y, tớnh ch t c a g ,
c ch u l c c a g theo cỏc ph ng khỏc nhau thỡ
khỏc nhau.
ph

ch u l c t t theo ph
ng ngang th .

ng d c th v kộm theo

Khi nghiờn c u k t c u g ng
3 lo i m t c t sau:
-

t c t ngang.

-

t c t ti p tuy n.

-

t c t xuyờn tõm.

1

1

i ta ph i phõn bi t

1-1
Hình 1.2 - Các mặt cắt thân gỗ

2. Thnh ph n hoỏ h c:
bao g m cỏc ch t: C, N, H, O.
Trang 5

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

BÀI 4 - TÍNH CH T V T LÝ C A G
1.

m W:

1.1

nh ngh a.

G1

W

G2
G2

G1: tr ng l

ng g khi m.

G2: tr ng l

ng g sau khi s y khô cho n

m khi m i h cây là 30
1.2

c

50%.

.100%

(1.1)

c b c h i h t.

th ng b ng là 17

20%.

m.

c trong g : n

c t do và n

c h p ph .

c t do: n m gi a các t bào, có th b c h i

c khi nhi t

thay

i.

c h p ph : n m trong t bào, không th t b c h i. Khi nhi t
thay i,
c t do bay h i tr c, khi n c t do bay h i h t thì n c h p ph m i bay h i.
m h p ph kho ng 28

32%.

bay h i c a n c t do không làm g cong vênh, n t n . S thay i
m
p ph có nh h ng t i kích th c, hình d ng c a g , làm g cong vênh ho c n t.
co ngót, n ra, cong vênh, n t n theo các ph
ti p tuy n 6 ~ 10%, xuyên tâm: 3 ~ 5%, d c th : 0,1%.

ng khác nhau là khác nhau:

Tác h i: l ng m ng, cong vênh ván, n t, m t kh n ng ch u l c.
Do v y, ph i hong, s y m i em vào s d ng.
Nhà c a: W
dán: W
Trong n

25%.
15%.

c không h n ch .

Hong t nhiên: vài ch c ngày.
Trong lò nhi t
2. Kh i l
-

Kh i l

cao: vài ngày.

ng th tích.
ng riêng c a b n thân ch t g h u nh không
= G2 / V

1,54t/m

3

V là th tích c a toàn b s i g .
Trang 6

i v i m i lo i g :
(1.2)

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

- Kh i l ng th tích ph thu c vào th tích l r ng, thành t bào dày m ng,
ng n c trong g :
= G1 / V
V là th tích o

1,54t/m3

(1.3)

c c a kh i g .

- Nghiên c u cho th y, kh i l ng th tích và c ng
c a g có liên quan
tuy n tính. G càng n ng
kh i l ng th tích càng l n và kh n ng ch u l c càng
cao và ng c l i. Khi ch a xác nh
c c ng
c a g thì có th c n c vào kh i
ng th tích phán oán kh n ng ch u l c c a g . Ví d :
nghi n : 1,1t/m3, G s n : 1,08t/m3, G xoay : 1,15t/m 3 (chìm d
nh có kh i l
làm g ch u l c.

in

ng th tích < 0,45t/m3 (sung, mu ng tr ng) không

Trang 7

c).
c dùng

w

w.

m

o

C

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

BÀI 5 - TÍNH CH T C
1.
-

nh h

ng c a th i gian ch u l c. C

Th i gian tác d ng càng nhanh
it

0

=

-

ng

ng

lâu dài c a g .
c a g càng cao.

b.

= ld.
ng ngang.

it
cong ti m c n v i

c

H CC AG

ng

d ng.
m u không bao gi b

ld

phá ho i.
> ld
ho i, ch là v n
-

m u nh t nh s phá
th i gian.

Chuy n
ld

2.

i.
=

b

. kld (kld = 0,5

H×nh 1.3 - Quan hÖ øng suÊt - thêi gian
0,6).

(1.4)

làm vi c c a g khi ch u kéo, nén, u n.

2.1 Kéo d c th .

H×nh 1.4 - BiÓu ®å øng suÊt - biÕn d¹ng khi kÐo, nÐn
-

ng bi u di n gi a ng su t và bi n d ng g n nh th ng

-

ng

-

tl

= 0.5

r t cao, t 800

1000 kG/cm2 (g có ch t l

= E.

ng trung bình).

b

-

Phá ho i

-

Các khuy t t t nh th chéo, m t c a g làm gi m r t nhi u c

-

Kích th

t ng t khi bi n d ng nh – phá ho i giòn.

kéo.
-

c t ng, nhi u khuy t t t, c

ng

không ph i là v t li u ch u kéo t t.

Trang 8

gi m.

ng

ch u

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

2.2 Kéo ngang th .
ng

1
15

ch u kéo ngang th r t nh b ng

1
c
20

ng

ch u kéo d c th .

Không cho phép ch u kéo ngang th .
2.3.Nén d c th .
a.

450 kG/cm 2 (g th

Kho ng 300

b.

tl

= 0.5

b-

Khuy t t t ít nh h

-

ây là ch tiêu n

-

ng th ng, sau có d ng
ng do ng su t phân b
nh, có th dùng

ng cong.
u l i.

ánh giá, phân lo i g .

Nén là hình th c ch u l c thích h p nh t.
2.4.

-

ng), 700 kG/cm2 (g t t).

n.

Khi mô men u n nh , ng su t và bi n d ng phân b tuy n tính.

H×nh 1.5 - BiÓu ®å øng suÊt - biÕn d¹ng khi kÐo, nÐn
- Khi mô men u n l n, ng su t kéo v n là
ng cong.
ng

ng th ng, ng su t nén thành

Phá ho i: vùng nén g y n p.
ng t i ti p: phá ho i

t lìa t i vùng kéo.

= M / W ch là ng su t quy
quy c.

c. C

ng

( ng su t l n nh t) ch là

Gi i thích:
Nhi m v c a ng

i thi t k là xác

i c u ki n ch u u n, thông th

nh tr

ng dùng:

c kh n ng ch u l c c a k t c u.
=M/W

mnRn.

mn, Rn tra b ng.
= M / W áp d ng v i u ki n nào? Ch áp d ng
ph ng, tr c trung hoà n m gi a, bi u
ng su t c ng là
Khi mô men u n nh ,

u ki n trên

c v i gi thi t bi n d ng
ng th ng.

c tho mãn, áp d ng

Trang 9

c.

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

Khi mô men u n l n, bi n d ng v n là
ng th ng, nh ng bi u
ng su t là
ng cong, tr c trung hoà n m l ch v phía vùng kéo, không áp d ng công th c trên
c.
y, c n dùng công th c khác tính.
-

ng

ng

-

nh h

2.5.

c ph thu c vào hình d ng ti t di n, t s các c nh.

Tính toán v n b ng công th c s c b n v t li u nh ng có thêm h s mu.

-

quy

ch u u n n m trung gian gi a kéo và nén.
ng c a khuy t t t n m trung gian gi a kéo và nén.

Mô un àn h i khi kéo, nén, u n l y chung b ng E = 105 kG/cm 2.
làm vi c c a g khi ch u ép m t và tr

t.

2.5.1. Ép m t.
a)

nh ngh a.

Ép m t là s truy n l c t c u ki n này sang c u ki n khác thông qua m t ti p
xúc.

N em
Fem

em

Tu theo ph

(1.5)

ng tác d ng chia ra: ép m t d c th , ép m t ngang th , ép m t xiên

th .
N
N
N

a) Ðp mÆt däc thí

b) Ðp mÆt ngang thí

N

c) Ðp mÆt xiªn thí

H×nh 1.6 - Nh÷ng h×nh thøc Ðp mÆt
b) Ép m t d c th .
ng
cao, gi ng nén d c th , khi tính toán
không phân bi t.
c) Ép m t ngang th .
Thí nghi m:
-

Ban

-

Phá ho i, bi n d ng t ng nhanh (b).

u b ép và bi n d ng (a).

Trang 10

H×nh 1.6 - Ðp mÆt ngang thí

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

w

-

bào ép sát, l i ch u

-

c t i tr ng (c).

Phá ho i do bi n d ng quá l n, không ph i do ng su t.

-

ng

gi i h n b ng ng su t t l (b t

u bi n d ng nhi u).

Phân theo di n tích vùng ép m t:
N

N

a) Ðp mÆt toµn bé

N

b) Ðp mÆt côc bé
c) Ðp mÆt côc bé
trªn mét phÇn diÖn tÝch trªn mét phÇn chiÒu dµi

H×nh 1.7 - Ðp mÆt toµn bé vµ Ðp mÆt côc bé
-

Ép m t toàn b : C

-

Ép m t c c b :

ng

nh nh t (nén ngang th ).

Ép m t c c b trên m t ph n di n tích: C

ng

l n nh t.

Ép m t c c b trên m t ph n chi u dài: Lép / L gi m thì c
nh ng Lép / L 1 / 3 thì c ng không t ng n a.

ng

t ng,

d) Ép m t xiên th .
ng

ph thu c vào

.

-

càng nh

-

= 0 ép m t d c th .

-

= 90 ép m t ngang th .

2.5.2 Tr

t

ng

càng l n.

t.

a) Các d ng tr
t
chéo th .

c

t th , tr

t.
t d c th , tr

t ngang th , tr

t

H×nh 1.8 - Ðp mÆt xiªn thí

t th : không x y ra.

Tr t d c th có c
50 kG/cm2.

ng

70

100 kG/cm2. Tr

Trang 11

t ngang th có c

ng

35

w.

m

o

C

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

Q

Q

Q

Q
Q

Q
b) Tr- ît däc thí

a) C¾t ®øt thí

c) Tr- ît ngang thí

d) Tr- ît chÐo thí

H×nh 1.9 - C¸c d¹ng tr- ît
b)

ng

.

-

ng

trung bình

ng

tr

T
.
Ftr

tb

t ph thu c: tr

(1.6)

t m t phía hay hai phía, t s ltr / e, có l c ép hay

không.
-

Tr

t m t phía: ng su t tr

Tr

t hai phía: ng su t tr
s ltr / e gi m

tb

t phân b không
t phân b

t ng và ng

uh n

u

tb
tb

nh .

l n h n.

c l i.

Q

Q
Q

Q
a) Tr- ît mét phÝa

b) Tr- ît hai phÝa

H×nh 1.10 - Tr- ît mét phÝa vµ tr- ît hai phÝa
Tuy nhiên ltr / e

3

-

tb

Có l c ép

tránh tách th . T t nh t là ltr / e = 3 ~ 4.
t ng và ng

- Tr t chéo th c ng
th . Góc càng nh
c ng

c l i.

ph thu c vào góc
tr t càng l n.

Trang 12

và t

ng t nh ép m t xiên

w.

m

w

Q

o

C

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

Q

Q

Q

H×nh 1.11 - HiÖn t- îng t¸ch thí
3. Các nhân t

nh h

ng

nc

ng

c ag .

3.1.Th i gian tác d ng c a t i tr ng.
Th i gian càng lâu thì c
3.2.
gi m.

ng

càng gi m.

ng

nc

m.
m h p ph

nh h

ng

c a g . Khi

ng
d c th thay i r t ít. V i các ph
1%, c ng
thay i t 3% ~ 5%.
-

Bão hoà th W = 30%. T ng ti p W,
m t do, vì th R không i.
- Mu n so sánh 2 lo i g
tiêu chu n.

hai

-

m th ng b ng 17 ~ 20%.

-

ng

c ag
18

w

ng khác khi

m thay

(W

m khác nhau ph i

a v cùng m t

m tiêu chu n W = 18%.

18)]

18:

c

ng

m tiêu chu n.

w:

c

ng

m W.
ic

(1.7)

ng

mb tk v c

= 0,05

-

i v i nén d c th .

= 0,035

-

i v i nén ngang th .

= 0,015

-

i v i kéo d c th .

= 0,04

-

i v i u n.

= 0,03

-

i v i tr

ng

m tiêu chu n.

t.

3.3. Nhi t

.

-

Nhi t

t ng

-

T = 20 ~ 50 C, Rk gi m 15 ~ 20%, Rn gi m 20 ~ 40%, Rtr gi m 15 ~ 20%.

c

ng

gi m.

Trang 13

i

m h p ph không t ng mà t ng

7 ~ 22% chuy n v 18% dùng công th c sau:

[1

: h s chuy n

m t ng thì R và E

m

w.

m

w

M=Qe

o

C

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

w

-

Vi t nam l y T = 20 C làm nhi t

th c sau:

ng

nhi t

20

20:
T:

b tk

(T

T

av c

nhi t

tiêu chu n.

c

ng

nhi t

b tk .

: h s chuy n

nhi t

ng

c ag .

tiêu chu n theo công
(1.8)

ng

t i th i

ng

tính toán c

20)

c

T: nhi t

tiêu chu n

m thí nghi m.
ic

ng

t nhi t

b t k v nhi t

= 0,35

-

i v i nén d c th .

= 0,4

-

i v i kéo d c th .

= 0,45

-

i v i u n.

= 0,04

-

i v i tr

tiêu chu n.

t.

-

E gi m nhi u (2 l n), làm t ng bi n d ng (mùa hè).

-

Nhi t

-

Ph i

t ng sinh ng su t c c b , gây phá ho i. Không dùng quá 50 C.
i theo

m tr

c r i m i theo nhi t

sau.

3.4. Khuy t t t.
Nh m t cây, th nghiêng, khe n t.
a)
-

t cây.
ng su t t p trung l n.
t = 1 / 4 thanh g

- Có quy
không quá 30%.

Rk còn 27%.

nh c th v s m t: C p A không quá 10%

ng kính, C p B

b) Th nghiêng.
-

nghiêng tính b ng i = D / L x 100%.

gi m.

Th nghiêng ch u l c chéo th nên c

-

ng

nghiêng 12%, Rk còn 70%, Ru còn 90%.

c) Khe n t.
- Ít nh h ng n kéo, nén d c th mà ch y u H×nh 1.12 - Thí nghiªng
nh h ng n tr t và kéo ngang th .

Trang 14

w.

m

o

C

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

BÀI 6 - PHÒNG M I M T, PHÒNG HÀ CHO G
1. Phòng m c.
M c là do n m sinh tr

ng trong g .

N m phát tri n t t trong
u ki n nhi t
300C,
m 30
i
m 20% n m s ch t. Vì v y bi n pháp phòng m c là:
-

g và ngâm vào trong n

c

-

y khô

-

t c u nhà c a c n che m a và thoáng.

n khi g

t

50%, c n ôxy.

m 18

20% và gi cho g không m tr l i.

2. Phòng m i. (TCVN 204-1998)
M i là lo i côn trùng s ng trong g , l y g làm th c n. M i th ng làm t
trong t và ào t t
n g . Khi n g nó
ch a l p v m ng bên ngoài
che
sáng.
Phòng ch ng: Khi chôn c t trong

t ph i t m thu c vào h tr

c.

3. Phòng hà.
Thui cho g cháy xém
có chèn cát.

nh k ho c b c g b ng ng bê tông, sành, thép

gi a

4. Ngâm t m hoá ch t.
-

Dùng thu c mu i vô c và thu c d u.

NaF, Na2SiF6, CuSO4, C6Cl5O4, DDT, 666.
NaF:

c

Na2SiF6:

i v i n m.
c

i v i m i m t.

CuSO4: ch ng hà.
C6Cl5O4: di t n m, m i, m t và hà.
-

Cách ngâm t m:

Quét, phun thu c lên m t g nhi u l n, ngâm t m trong b dung d ch thu c
thu c ng m, phun thu c áp l c cao.

Trang 15

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

Ch

ng 2: TÍNH TOÁN CÁC C U KI N C

B N

BÀI 1- NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN K T C U G
Tr ng thái gi i h n là tr ng thái lúc k t c u b t
c n a.

u không th ti p t c s d ng

Có 2 tr ng thái gi i h n:
-

Tr ng thái gi i h n I: Theo c
N

và n

nh:

S

(2.1)

Dùng t i tr ng tính toán, h s
-

ng

u ki n làm vi c m.

Tr ng thái gi i h n II: Theo bi n d ng:
[ ]

(2.2)

Dùng t i tr ng tiêu chu n.

BÀI 2 - CÁC S LI U
1.

ng c

ng

tính toán c a các lo i g .
ng 2.1 - C

TT

Tr ng thái ng su t

ng

Ký hi u

1

Nén và ép m t d c th

Rn , Rem

2

Kéo d c th

Rk

3

4

5

n

Ru

Ép m t ngang th : ép
t c c b /ép m t toàn
(t c nén ngang th )

Tr

TÍNH TOÁN

t

R90n
R90em

Rtr

Trang 16

tính toán c a g
Nhóm g
IV
V
VI
VII
IV
V
VI
VII
IV
V
VI
VII
IV
V
VI
VII
IV
V
VI
VII

Khi
15%
150
155
130
115
115
125
100
85
170
185
135
120
25
28/25
20/20
15/15
29
30
24
22

m b ng
18%
135
135
115
110
110
120
95
80
150
165
120
105
24
25/22
18/18
13/13
25
25
21
19

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

2. Các công th c quy
2.1

ng

ép m t xiên th m t góc

1
ng

tr

ng

tr

tr

Rtr
Rtr90

(2.5)

1 sin

3

t trung bình. (C th xem bài 2 ch

ng III).

Rtr
1

s

(2.4)

Rtr

RtrTB

2.5.

1 sin

t chéo th m t góc .

1
ng

(2.3)
3

Rtr
2

Rtr

2.4

Rem
90
Rem

t ngang th .

Rtr90
2.3

.

Rem

Rem

2.2

i khác.

(2.6)

ltr
e

u ki n làm vi c m.

ng 2.2 - H s
u ki n làm vi c
TT
Tr ng thái
a) Ván và thanh có kích th c m t c nh c a ti t
di n < 15cm
b) Ván và thanh có kích th c các c nh c a ti t
di n 15cm, khi t s chi u cao và chi u r ng ti t
di n h / b 3,5
c) G tròn, không có rãnh c t trong ti t di n tính
n
1
ngang toán
d) C u ki n t h p, liên k t m m.
- D m t h p liên k t ch t inh, nh p L 4m,
do hai thanh g ghép l i
- Nh trên nh ng do nhi u thanh ghép l i
e) D m t h p liên k t chêm, do hai hay nhi u
thanh ghép l i
a) C u ki n không gi m y u trong ti t di n tính
2
Kéo
toán
b) Ti t di n có gi m y u trong ti t di n tính toán
3
Nén và ép m t (trong c u ki n)
4
Tr t
Mô uyn àn h i.
Mô uyn àn h i c a g là E = 10 5 kG/cm2.
Trang 17

Ký hi u

H s
1,0
1,15

mu

1,2

0,9
0,8
0,8
mk
mn, mem
mtr

1,0
0,8
1,0
1,0

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

BÀI 3 - C U KI N CH U KÉO ÚNG TÂM
1. Ph m vi ng d ng và ti t di n c b n.
1.1 Ph m vi ng d ng.
Dùng làm thanh cánh d

i c a dàn liên k t m ng.

1.2 Ti t di n c b n.
m có ti t di n tròn, ti t di n ch nh t và ti t di n vuông.
N

N
a)

b)

c)

d)

e)

H×nh 2.1 -TiÕt diÖn cét
2. Công th c c b n.
2.1 B n.
k

2.2

N ktt
Fth

mk Rk

(2.7)

m nh.
max

[ ]

(2.8)

3. Bài toán ki m tra.
Bi t ti t di n và các thông s v t li u. C n ki m tra xem ti t di n có
ch u l c và bi n d ng hay không.
3.1

n.
k

N ktt
Fth

mk Rk

Trong ó:
Trang 18

t yêu c u

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

Fth – Di n tích ti t di n thu h p, b ng di n tích ti t di n nguyên tr di n tích l
gi m y u. Fth = Fng – F (cm 2).
Nttk – L c d c tính toán (kG).
mk – H s
u ki n làm vi c, tra b ng, b ng 0,8
và 1,0. (Không th nguyên).
Rk – C
(kG/cm2).
20cm

ng

ch u kéo tính toán c a g , tra b ng

i gi m y u trong m t kho ng ng n h n
u
c coi là trên cùng m t ti t di n.

-

Không

c phép gi m y u quá nhi u.

Gi m y u không i x ng: Fgy
và tính nh kéo l ch tâm.
Gi m y u
3.2.

i x ng: Fgy

-

x,

y

[ ]

m nh l n nh t c a c u ki n.
-

H×nh 2.2 - Gi¶m yÕu so le

0,5Fng.

m nh.
max

max

0,4Fng,

max

= max ( x,

y).

Không th nguyên.

m nh c a c u ki n xoay quanh tr c x và y. Không th nguyên.
x

= L0x / rx

y

= L0y / ry.

(2.9)

rx, ry – Bán kính quán tính c a ti t di n quanh tr c x và tr c y. (cm). V i ti t di n
tròn, rx = ry = 0,25d (d là
ng kính ti t di n). V i ti t di n ch nh t, rx = 0,289h,
ry=0,289b, (h, b là chi u cao, chi u r ng ti t di n).
L0x, L0y – Chi u dài tính toán c a c u ki n trong m t ph ng y0z và x0z. (cm).
L0x = x .Lx
L0y = y Ly.
(2.10)
Lx, Ly – Chi u dài c a c u ki n trong m t ph ng y0z và x0z. (cm).
x,
y – H s chi u dài tính toán c a c u ki n quanh tr c x và tr c y. Không th
nguyên. Xem hình d

i.

H×nh 2.3 -HÖ sè chiÒu dµi tÝnh to¸n
[ ]-

m nh cho phép. C u ki n chính [ ] = 150, thanh gi ng [ ] = 200.
Trang 19

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

4. Bài toán thi t k .
Ch a bi t ti t di n. C n tìm ti t di n.
4.1 Xác

nh ti t di n.

Công th c phá ho i ph bi n c a c u ki n ch u kéo úng tâm là công th c b n
kéo.

N ktt
Fth

k

mk Rk

Tính di n tích ti t di n theo công th c:

Fng
i mk gi

nh tr

N ktt
mk Rk

Fth

(2.11)

c, và t m th i coi Fth = Fng.

di n tích ti t di n xác

nh

c kích th

c m t c t.

trí các l bu lông (n u có).
Ti n hành bài toán ki m tra.
4.2 Ki m tra l i ti t di n v a ch n.
u không

t yêu c u v :

n: C n t ng ti t di n và ki m tra l i
gi m y u thì không c n ki m tra).
-

m nh: C n thi t k l i ti t di n theo

4.3 Thi t k ti t di n theo
max

a vào t

[ ] ta có

x

[ ],

n khi

t thì thôi. (N u không có

m nh.

m nh.
y

[ ], suy ra rx

ng quan gi a rx, ry và kích th

thi t.

Trang 20

L0x / [ ], ry

L0y / [ ].

c ti t di n tính ra các kích th

cc n

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

BÀI 4 - C U KI N CH U NÉN ÚNG TÂM
1. Ph m vi ng d ng và ti t di n c b n.
1.1 Ph m vi ng d ng.
Dùng làm c t nhà m t, hai t ng, tr c u, thanh cánh trên c a dàn.
1.2 Ti t di n c b n.
m có ti t di n tròn, ti t di n ch nh t và ti t di n vuông, gi ng nh c u ki n
ch u kéo úng tâm.
2. Công th c c b n.
2.1

n.
n

2.2 n

N ntt
Fth

mn Rn

(2.12)

Nntt
Ftt

mn Rn

(2.13)

[ ]

(2.14)

nh.
cr

2.3

m nh.
max

3. Bài toán ki m tra.
Bi t ti t di n và các thông s v t li u. C n ki m tra xem ti t di n có
ch u l c và bi n d ng hay không.
3.1

t yêu c u

n.
n

N ntt
Fth

mn R n

Trong ó:
Fth – Di n tích ti t di n thu h p, b ng di n tích ti t di n nguyên tr di n tích l
gi m y u. Fth = Fng – F . (cm2).
Nttn – L c d c tính toán (kG).
mn – H s

u ki n làm vi c, tra b ng, luôn b ng 1,0.(Không th nguyên).

Rn – C

ng

3.2 n

nh.

ch u nén tính toán c a g , tra b ng (kG/cm2).

n ki m tra n

N ntt
x Fxtt

nh theo c hai ph

ng:

mn Rn

Trang 21

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

mn Rn

Trong ó:
Fxtt , Fytt - Di n tích tính toán c a ti t di n i v i tr c x-x và y-y(cm2). Khi
không có gi m y u thì Fxtt = Fytt = Fng. Khi có các gi m y u
c tính theo nguyên t c
sau (g i chung là Ftt):
-

u gi m y u không n ra rìa c u ki n: Ftt = 4 Fth / 3

-

u gi m y u n ra rìa c u ki n:
i x ng:
Không

Fng.

c ng ti t di n gi m rõ r t, Ftt = Fth .

i x ng: Tr c ti t di n thay

i, tính nh c u ki n nén l ch tâm.

H×nh 2.4 - C¸c h×nh thøc gi¶m yÕu
, y – H s u n d c i v i tr c x-x và y-y. Không th nguyên, l y theo
nguyên t c chung c a nh sau (chú ý và là l y v i cùng 1 tr c):
x

> 75
3100
.
2
-

k t c u g b phá ho i m t n

nh ngay

giai

n àn h i nên
(2.15)

75

k t c u g b phá ho i m t n

nh

giai

n ch y d o nên

2

1 0,8

100

.

(2.16)

u không có gi m y u thì có th tính v i ph

ng y u nh t, v i

m nh xem bài “C u ki n ch u kéo úng tâm”.
3.3

m nh.
max

[ ]

-

[ ] = 120:

i v i c t, thanh cánh trên vì kèo.

-

[ ] = 150:

i v i thanh b ng vì kèo.
Trang 22

m nh

max.

w.

m

w

Nntt
y Fytt

o

C

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

-

w

[ ] = 200:

i v i h gi ng.

4. Bài toán thi t k .
Ch a bi t ti t di n. C n tìm ti t di n.
4.1 Xác

nh ti t di n.

Công th c phá ho i ph bi n c a c u ki n ch u nén úng tâm là công th c n
nh.

Nntt
Ftt

cr

ng h

mn Rn

ng.

-

Ví d v i c t tròn.

-

Coi nh không có gi m y u Ftt = Fng = F. Vì th có th tính v i ph
m nh max = .

nh t,
-

rmin

d

F.

Ch còn m t n, gi i ra F, r i ra d.
Quá trình di n gi i.

Gi thi t

3100

> 75

2

d2
4

F
rmin

d2

2

3100
2

Thay vào công th c n

N ntt
F

d
4

0,25d

Ltt
rmin

mn Rn

ng cách suy lu n t

4F

2
min

r

L2tt
2
rmin

3100 F
4 L2tt

-

4F
16

F
4

4 L2tt
F
246,7 F
L2tt

nh:

Nntt L2tt
246,7 F 2

mn Rn

ng t ta thu

F

Ltt
N ntt
15,75 mn Rn

c k t qu c a các tr

ng k t k t qu .
a)

d2
16

> 75:
i v i ti t di n tròn:

Trang 23

ng h p khác.

ng y u

w.

m

o

C

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

F
-

-

b

F
, h kb
k

(2.18)

Ltt
N ntt
16 mn Rn

a

F

(2.19)

i v i ti t di n tròn:

N ntt
mn Rn

0,001L2tt

(2.20)

i v i ti t di n ch nh t:

F
-

Ltt k .N ntt
16 mn Rn

75:

F
-

(2.17)

i v i ti t di n vuông: k = 1

F
b)

d 1,135 F

i v i ti t di n ch nh t: v i k = h / b.

F
-

Ltt
N ntt
15,75 mn Rn

N ntt
mn Rn

0,001kL2tt

(2.21)

i v i ti t di n vuông: k = 1

Sau khi thu

c ti t di n, ti n hành bài toán ki m tra.

4.2 Ki m tra ti t di n.
-

u không

t yêu c u v :

Gi thi t

> 75: Ph i ti n hành ki m tra n

n: C n t ng ti t di n và ki m tra l i
gi m y u thì không c n ki m tra).
n nh: C n t ng ti t di n và ki m tra l i
gi m y u thì không c n ki m tra).
-

m nh: C n thi t k l i ti t di n theo

5. Thi t k ti t di n theo

nh v i
n khi
n khi

th c t tính ra.
t thì thôi. (N u không có
t thì thôi. (N u không có

m nh.

m nh.

Gi ng c u ki n ch u kéo úng tâm.
6. Thí d tính toán.
6.1.
bài.
Ch n ti t di n m t c t g ch u nén úng tâm trong m t k t c u lâu dài. Cho bi t
ltt = 5m, Ntt = 10T. G nhóm VI,
m 15%, nhi t
20 C.
m nh cho phép [ ] =
120.

Trang 24

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


r o P l ot P r o

r o P l ot P r o

cad

N
y
bu
to
k
lic

z a ti o n

.c

6.2

i gi i.

i g nhóm VI,
Gi i thi t:

m 15%, nhi t

20 C ta có Rn=130kG/cm 2.

> 75.

Vì ti t di n không có gi m y u nên ch c n tính v i ph
tính.
max

ng y u nh t và s d ng

a) Ti t di n tròn.
Ch n ti t di n.

ltt
N
15,75 Rn

F

500 10000
15,75 130

278cm 2 ;

d 1,135 278 18,9cm
Ch n d = 20cm.
Ki m tra ti t di n.
-

Ki m tra gi thi t l:

ltt
0,25.d

max

-

500
100 75 (Gi thi t úng).
0,25.20

n: Ti t di n không có gi m y u nên không c n ki m tra.
n

-

nh: Ti t di n không có gi m y u nên không c n ki m tra.
m nh:
max

100

120

b) Ti t di n vuông.
Ch n ti t di n.

F

a

ltt N
16 Rn

F

500 10000
16
130

274cm 2

274 16,55cm

Ch n a = 18cm.
Ki m tra ti t di n.
-

Ki m tra gi thi t l:
max

-

ltt
0,289a

500
96,22 75 (Gi thi t úng).
0,289 18

n: Ti t di n không có gi m y u nên không c n ki m tra.
n

nh: Ti t di n không có gi m y u nên không c n ki m tra.
m nh:
max

96,22

120
Trang 25

w.

m

o

C

w

m

w.

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

Ac

O
W
!

Ac

cad

z a ti o n

.c

o


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×