Tải bản đầy đủ

GIAO AN KE TOAN (1)

Chào b ạn.... b ạn nh ận được l ời m ời tham d ựgroup Tuy ển D ụng - Qu ản Tr ị Nhân S ực ủa 12 Tr ườ
n g Đại H ọc và h ơ
n
100 nhà tuy ển d ụng thu ộc TOP trong KV HCM, m ời b ạn tr ảl ời 3 câu h ỏi ch ờđể được xét duy ệt tham d ự.


u ý: để b ảo m ật thông tin cá nhân, đảm b ảo tính chia s ẻphi l ợi nhu ận c ủa Di ễn Đà n b ạn vui lòng h ạn ch ếcung c ấp
email và s ốđi ện tho ại t ại di ễn đà n cho b ất k ỳai.

Chúc b ạn tuy ển d ụng/ ứn g tuy ển thành công vào công vi ệc nh ưmong mu ốn.


Định nghĩa KT:
– Là việc thu thập, phân tích, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ=> Từ đó lập chứng
từ kế toán.
– Dựa trên chứng từ được lập. Kế toán mới tiến hành ghi sổ kế toán. => Từ đó mới tiến hành
tổng hợp thông tin từ các sổ và lập các báo cáo theo quy định của Nhà nước (Tức là Báo cáo tài
Chính và Quyết toán thuế) và theo yêu cầu quản lý của Ban tổng Giám đốc.
Tùy loại hình doanh nghiệp, tùy quy mô, Công Ty có thể có một kế toán hoặc nhiều hơn, chủ yếu
gồm các vị trí KT như sau:


KT trưởng

KT tổng hợp

KT vốn bằng tiền

KT hàng tồn kho

KT TSCĐ

KT tiền lương

KT giá thành

KT CHUYÊN SÂU – THỰC HÀNH
Phần 1. Chính sách thuế + Thực hành khai báo thuế + Quyết toán thuế
1/ Hóa đơn – chứng từ – thuế môn bài


Các bước về khai thuế ban đầu khi doanh nghiệp đã được thành lập+Thuế môn bàiKhởi tạo hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn. và các trường hợp xử lý khi thay đổi
địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế hoặc không thay đổi cơ quan
quản lý thuếCách phân biệt hóa đơn tài chính và chứng từ khác
Các chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn tài chính; Như thế nào là hợp đơn
bất hợp pháp và hóa đơn hợp lệ.Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (BC26) và Báo cáo mất hóa đơn (BC21)

Cách viết hóa đơn (Viết hóa đơn trong trường hợp số mặt hàng mua nhiều hơn số dòng
trên hóa đơn….và các trường hợp về hóa đơn (như mất hóa đơn , hủy hóa đơn và điều
chỉnh hóa đơn).Thời gian nộp của tất cả các tờ khai của từng sắc thuế (Môn bài, VAT, PIT, CIT).Hướng dẫn Cài đặt phần mềm HTKKCách tra cứu hóa đơn đầu vào xem có hợp pháp không trên trang web của Bộ tài chính.Giải bài tập và giải đáp vướng mắc của học viên

2/ Thuế GTGT
Phần 1: Chính sách thuế GTGT (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế GTGT).


Khái niệm thuế GTGT. Phân biệt kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và Kê
khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.Các trường hợp phải xuất hóa đơn GTGT (Bán hàng hóa, Cung cấp dịch vụ, Biếu tặng,
Khuyến mại, Bán bất động sản, Xây dựng….). Rủi ro của việc xuất hóa đơn GTGT không
đúng thời điểm. Rủi ro của việc mua hóa đơn để hóa giải chi phí không có hóa đơn chứng
từ và biện pháp thực hiện.Các trường hợp không phải xuất hóa đơn GTGT (như luân chuyển tài sản giữa các chi
nhánh với nhau; các khoản thu về bồi thường, góp vốn bằng tài sản).Điều kiện để một hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ VAT đầu vàoTrường hợp kê khai thuế GTGT của những Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ
thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập thì như thế nào?

Phần 2: Hướng dẫn kê khai THUẾ GTGT trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp
TRÊN PHẦN MỀM HTKK
Hướng dẫn sử dụngphần mềm HTKK mới nhất để kê khai thuế GTGT và hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế
GTGT qua mạng IHTKK.


Hướng dẫn kê khaithuế GTGT theo tháng (Gồm tờ khai và bảng kê mua vào bán ra và Tờ khai thuế GTGT)
trên hóa đơn thực tế tại một doanh nghiệp.
Hướng dẫn kê khaithuế GTGT trong trường hợp có bán hàng vãng lai ngoại tỉnh
Giải thích một sốtrường hợp kê khai thuế GTGT trong trường hợp Công ty có chí nhánh khác tỉnh thành và
trong trường hợp cùng tỉnh thành
Hướng dẫn kê khaiđiều chỉnh bổ sung khi đã gửi Tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế
Giải bài tập thuếGTGT và các vướng mắc của học viên
3/ Thuế TNCN
Phần 1: Chính sách thuế TNCN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNCN)


Đối tượng nộp thuế TNCNThu nhập chịu thuế TNCN và Thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào?Thủ tục đăng ký MST TNCN, Thủ tục đăng ký giảm trừ người phụ thuộcNhững khoản thu nhập chịu thuế TNCN và những khoản thu nhập không chịu thuế
TNCNCách tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công, Thuế TNCN của thu nhập từ kinh doanh
(cụ thể là cho thuê nhà), Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn. Cách kê khai trên phần mềm
HTKK và cách nộp Tờ khai thuế qua mạng IHTKKHướng dẫn cách tính và kê khai thuế trong trường hợp người nước ngoài không phải là cá
nhân cư trú tại Việt Nam trên phần mềm HTKK và cách nộp tờ khai thuế TNCN qua mạng
IHTKKHướng dẫn cách viết giấy nộp tiền thuế TNCN và Trả lời các vướng mắc của học viên

Phần 2: Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN và cách kê khai trên phần mềm HTKK
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK trong trường hợp ủy quyền và
trong trường hợp không ủy quyền bằng bài tập cụ thể. Và hướng dẫn nộp Tờ khai thuế
TNCN qua mạng trên HTKKHướng dẫn về kê khai bổ sung khi đã nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cũng như Tờ
khai tạm tính thuế TNCN hàng tháng cho Cơ quan thuếGiải bài tập và trả lời những vướng mắc của học viên

4/ Thuế TNDN + Lập Báo Cáo Tài Chính
Phần 1: Chính sách thuế TNDN

Khái niệm thuế TNDN và đối tượng Nộp thuế TNDN


Sự khác nhau giữa Kế toán và thuế (Về việc ghi nhận doanh thu theo kế toán và ghi nhận
doanh thu theo thuế; Cách tính chi phí theo thuế và cách tính chi phí theo kế toán)Thu nhập chịu thuế và Thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào. Cách tính thuế TNDNCách chuyển lỗ của những năm trước vào năm tính thuế hiện hành.

Phần 2: Hướng dẫn TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM trên bộ Báo cáo tài
chính thực tế tại đơn vị

Hướng dẫn kê khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A và mẫu 01B trên phần mềm
HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK.


Hướng dẫn Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN và một số Phụ lục kèm theo tờ khai
Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm IHTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng
IHTKKHướng dẫn xử lý trường hợp đã nộp đã khai cho cơ quan thuế mà phát hiện sai thì xử lý
như thế nào?Giải bài tập và trả lời những vướng mắc của học viên

Phần 3: Lập Báo Cáo Tài Chính


Mục đích của Báo cáo tài chínhÝ nghĩa của từng báo cáo tài chính cũng như trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài
chính
Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển
tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.
Giải đáp các vướng mắc của học viên trong suốt quá trình học


Mục tiêu khóa học:
1.Củng cố kiến thức thực tế cho học viên về mảng kế toán
2.Đảm bảo học viên đủ kỹ năng , kiến thức để phỏng vấn, làm bài test và làm việc tại Doanh
Nghiệp sau đào tạo
3.Trang bị cho học viên tất cả những biểu mẫu bộ chứng từ và cách xử lý trong tất cả các trường
hợp phát sinh tại Doanh Nghiệp
4.Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học viên sau Đào Tạo
5. Giáo viên trực tiếp hỡ trợ tư vấn và giải quyết vướng mắc trong quá trình đi làm của học viên
bất kỳ khi nào học viên gặp vấn đề phát sinh
Học phí
: 3.500.000 Đ
Thời lượng
: 3 tháng
Thời gian học : Buổi tối các ngày trong tuần ( tuần 3 buổi, 2h/buổi)
Khai giảng dự kiến 05/03/2017

CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ
I/ KT VỐN BẰNG TIỀN
1. Định nghĩa
2. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền
3. Tài khoản sử dụng và tính chất từng tài khoản
4. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
6. Sơ đồ tóm tắt nghiệp vụ kinh tế phát sinh
7. Bài tập vận dụng và bài giải
II/ KT HÀNG TỒN KHO
1. Định nghĩa
2. Nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho
3. Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán
4. Kết cấu của từng tài khoản


5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
6. Sơ đồ tóm tắt nghiệp vụ kinh tế phát sinh
7. Bài tập vận dụng và bài giải

III. KT tài sản cố định
Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định cần làm những công việc gì?.
1.

Phân biệt TSCĐ hữu hình và Công Cụ dụng cụ, vô hình, TSCĐ thuê tài chính

2.

Nguyên giá tài sản cố định là gì? Được cấu tạo bởi những khoản chi phí gì?

3.

Chứng từ dùng để hạch toán kế toán trong các trường hợp tăng giảm tài sản cố định
cũng như khấu hao tài sản cố định

4.

Biết cách quản lý tài sản cố định đúng theo quy định của chế độ kế toán và pháp luật
thuế để chi phí khấu hao được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

IV. KT tiền lương và các khoản trích theo lương
1.

Định nghĩa

2.

Nhiệm vụ

3.

Tài khoản và kết cấu

4. Chứng từ sử dụng
5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền lương
6.

Sơ đồ tóm tắt nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền lương

7. Ví dụ cụ thể về tiền lương và các khoản trích theo lương và bài giải

V. KT giá thành
1. Tại sao phải tính giá thành?


2. Những loại hình doanh nghiệp nào tính giá thành?
3. Tài khoản liên quan đến việc tính giá thành. Cách hạch toán của những tài khoản liên quan
đến việc tính giá thành
4. Các phương pháp tính giá thành
5. Cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính trị giá sản phẩm hoàn thànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×