Tải bản đầy đủ

các công thức toán THPT

A.Đại số
1. Tam thức bậc hai.
Giả sử \(f(x)=ax^{2}+bx+c (a\neq 0;b;c\in R,S=-\frac{-b}{a})\)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×