Tải bản đầy đủ

GIAO AN DNH HNG PHAT TRIN NANG LC 5

GIÁO ÁN VẬT LÝ
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

vectorstock.com/10551978

Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
DẠY KÈM QUY NHƠN LESSON PLAN
PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

GIÁO ÁN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG
LỰC – 5 HOẠT ĐỘNG VẬT LÝ 7 CẢ NĂM
(37 TUẦN, 35 TIẾT)
WORD VERSION | 2020 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : 
Nguyen Thanh Tu Group

Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×