Tải bản đầy đủ

Giao an demo thietke csdl

Quản lý việc mượn/trả sách thư viện
Một thư viện tổ chức cho mượn sách như sau:

Mỗi quyến sách được đánh một mã sách(MASH) để phân biệt với các quyến sách khác.
Mỗi mã sách xác định thông tin khác nhau như: tên sách(TENSACH), tên tác giả(TACGIA), nhà
xuất bản(NHAXB), năm xuất bản(NAMXB).
Mỗi độc giả thư viện cấp cho một thẻ thư viện, trong đó có ghi rõ mã độc giả(MADG), cùng với
các thông tin khác như: họ tên(HOTEN), ngày sinh(NGAYSINH), địa chỉ(DIACHI), nghề
nghiệp(NGHENGHIEP).
Cứ mỗi lượt mượn sách độc giả phải đăng ký các quyển sách cần mượn vào một phiếu mượn,
mỗi phiếu mượn có một số phiếu mượn(SOPM) khác nhau, mỗi phiếu mượn xác định các thông
tin như: ngày mượn sách(NGAYMUON), mã độc giả. Các quyển sách trong cùng một phiếu
mượn không nhất thiết phải trả trong một lần. Mỗi quyển sách có thể thuộc nhiều phiếu mượn
khác nhau(tất nhiên là tại các thời điểm khác nhau).

Chiến lược Vết Dầu Loang
I.

II.

Định nghĩa:

1. Đối tượng: Là một danh từ;
- Có chu kỳ sống(Sinh ra và mất đi) ;
2. Thuộc tính : Là một danh từ ;
3. Tha động từ : Động từ + Danh từ ;
Thuật toán:
B1. Xác định đối tượng trung tâm của đề tài.
B2. Xác định các thuộc tính định danh ra đối tượng.
B3. Chọn lựa tập thuộc tính quan trọng nhất định danh ra đối tượng.
B4. Xác định các hành động liên quan đến đối tượng đang xét.
Lưu ý: Hành động là một tha động từ.
B5.Trong các đối tượng được xác định trong B4, chọn 1 đối tượng theo Stack
rồi lặp lại B2.
Nếu không còn đối tượng nào thì EXIT.


DOCGIA(MADG,TENDG,NGAYSINH,DIACHI,NGHENGHIEP)
-

Đăng ký thẻ ở Thư Viện
Viết vào PhieuMuonSach

PHIEUDANGKY(SOPM,NGAYMUON,MADG,MASACH)
-

Chứa Tên Sách

SACH(MASACH,TENSACH,TACGIA,NHAXB,NGAYXB)
THUVIEN(MATV,TENTV,DIACHI,EMAIL,DIENTHOAI)

DOCGIA
MADG
Text(10)
TENDG Text(30)
NGAYSINH DateTime
DIACHI Text(50)
NGHENGHIEP Text(30)

SACH

THUVIENMASACH Text(10)
TENSACH Text(50)
TACGIA Text(30)
NHAXB Text(30)
NGAYXB SmallInt

PHIEUDANGKY
SOP
M Text(10)
NGAYMUON DateTime
MADG Text(10)
MASACH Text(10)
BIT
BYTE
1BYTE=8BIT
A(ASCCII=65)
a(ASCCII=97)
Kiểu dữ liệu phân thành 4 nhóm
-Chuỗi:

- Số nguyên:

MAT
V Text(10)
TENTV Text(30)
DIACHI Text(50)
EMAIL Text(30)
DIENTHOAI Int


1 byte(0-255) TINYINT
2 BYTE (0-65535) SMALLINT
4 BYTE(0- 4TỶ) INT
8 BYTE ->LONG
SỐ THỰC
2 BYTE (0-65535) REAL
4 BYTE(0- 4TỶ) FLOAT
8 BYTE ->DOUBLETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×