Tải bản đầy đủ

Giao an 3 mon nv ban 7235

Thời gian thực hiện: 90 phút. (2h)
Giáo án số: 03

Tên chương: KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ NHÀ
HÀNG

Thực hiện: ngày tháng năm 2013.
Bài 3: PHÂN BIỆT CÁC LOẠI NHÀ HÀNG.
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
-

Trình bày được các tiêu chí dùng để phân loại nhà hàng.

-

Phân tích được các đặc điểm nổi bật của từng loại nhà hàng.

-

Rèn luyện tính tích cực nghiên cứu để phát triển các loại hình nhà

hàng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Giáo án, đề cương bài giảng.
- Máy tính, máy chiếu.
- Bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:
1. Kiểm tra sĩ số lớp:

Thời gian: 3

phút
- Vắng có lí do:
-Vắng không lí do:
2. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu các đặc điểm hoạt động kinh doanh của nhà
hàng?Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

Thời gian: 80

phút

TT

Hoạt động dạy học

Thờ

1


Nội dung

1

Dẫn nhập

Hoạt động của giáo

Hoạt động củagian

viên
học sinh
- Giới thiệu vào bài -Lắng nghe.

(Gợi mở, trao đổi phương mới.
pháp học, tạo tâm thế tích
cực của người học....)
2

Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

-Nêu các mục tiêu
của bài học.
1. Phân loại nhà hàng theo - Lấy ví dụ về 2 nhà
hàng đang hoạt động
mức độ liên kết
tại Đồng Nai: Nhà
- Nhà hàng kinh doanh trong
hàng Không Gian
khách sạn:
Huế và nhà hàng 57
- Nhà hàng kinh doanh độc
trực thuộc khách sạn
lập:
Đồng Nai.
- Yêu cầu học sinh
nhận xét về: hoạt
động kinh doanh; hình
thức phục vụ; số
lượng và trình độ của
nhân viên.
=>Ghi nhận câu trả
lời của h/s và phân
tích đặc điểm của 2
loại nhà hàng này
nhằm nêu rõ cho học
sinh thấy được sự
khác biệt.
- Hỏi h/s: vậy qua
đặc điểm của 2 nhà
hàng vừa phân tích ở
trên, em hãy cho biết
đặc điểm của nhà
hàng kinh doanh trong
khách sạn và nhà

i

-Lắng nghe, ghi
chép, lĩnh hội.

- Lắng nghe.

-Lắng nghe, suy
nghĩ, trả lời câu
hỏi

-Lắng nghe, ghi
chép.

- Lắng nghe, trả
lời câu hỏi.

2


2. Phân loại nhà hàng theo
quy mô:

hàng kinh doanh độc
lập?
- Ghi nhận câu trả lời
của h/s.
-Tóm lược lại nội
dung chính.

- Trình bày và phân
tích đặc điểm của
tiêu chí phân loại theo
qui mô.
- Yêu cầu hs lấy ví
dụ theo nội dung vừa
nêu.
-Ghi nhận câu trả lời
của h/s.
-Yêu cầu học sinh
đưa ra nhận xét về:
phong cách phục vụ
của từng loại nhà
hàng ?
- Ghi nhận câu trả lời
3. Phân loại nhà hàng theo của h/s.
chất lượng phục vụ - Nhận xét và bổ sung
- Chất lượng phục vụ là thông tin cho bài học.
một chỉ tiêu định tính, phụ
thuộc vào nhiều sự đánh giá - Lấy ví dụ 3 nhà
chủ quan của khách hàng.
Do đó tiêu chí này chỉ mang hàng đang hoạt động
tại Biên Hòa: Nhà
tính chất tương đối.
hàng Sen Vàng; Nhà
- Nhà hàng bình dân:
hàng Đại Thống; Nhà
- Nhà hàng tiêu chuẩn:
hàng . Yêu cầu hs đưa
- Nhà hàng sang trọng:
ra nhận xét về: Chất
lượng phục vụ; Giá
cả; Chủng loại dịch
vụ; và đối tượng

- Lắng nghe, ghi
chép, lĩnh hội.

- Lắng nghe, trả
lời câu hỏi của
giáo viên

- Lắng nghe, trả
lời câu hỏi của
giáo viên
- Lắng nghe, ghi
chép.
- Lắng nghe, suy
nghĩ, trả lời câu
hỏi của giáo
viên.

- lắng nghe, ghi

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×