Tải bản đầy đủ

Giao an 2 buoi chieu hk2 copy

- 1 -- 1 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

TUẦN 19
Thứ 2 ngày 4 tháng 1 năm 2016
Toán:

LUYỆN TẬP (Tiết 1)
I/ Mục tiêu: - Củng cố cho HS :
+ Cách viết phép cộng thành phép nhân , phép nhân thành phép cộng .
+ Tên gọi các thành phần của phép nhân
+ BT 1,2,3,4 trang 5 sách BT củng cố KT&KN (Tập 2)
Mức 2,3:bt 5 trang 48 số TK 3317
II. Các hoạt động dạy học:
1/KTBC:
2- Dạy bài mới:
a/Giới thiệu bài:
b/Hướng dẫn luyện tập ( TIẾT 1)
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu BT
Bài 1: - Một HS đọc lại yêu cầu
- GV hướng dẫn mẫu

- HS quan sát - Theo dõi
3+3+3+3=12 hay 3 x 4 = 12
- HS quan sát và viết tiếp vào VBT
- GV hướng dẫn chuyển phép cộng - HS làm bài - Nêu miệng nối tiếp các phép
các số hạng băng nhau thành phép
tính còn lại :
nhân
4+4+4 = 12 hay ....................
5+5+5+5 = ..............................
- GV cùng lớp nhận xét.
9+9+9
= ..............................
3+3+3+3+3+3+3+3+3 = ..............
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 2
- GV hướng dẫn mẫu
6 x 3 = 6+6+6 = 18 . Ta có 6 x 3 =
18

-GV cùng HS nhận xét,hoàn thiện
y/cầu
Bài 3:
- GV gọi đọc đề
- GV hướng dẫn hướng dẫn HS xác
định các thừa số và tích của phép
nhân
- GV yêu cầu

Bài 2: -HS nêu nối tiếp
- Hs theo dõi mẫu
- HS làm bài cá nhân vào VBT các câu còn
lại
8 X 2 =.................
5 X 4 = ................
9 X 3 =..................
Bài 3 - HS đọc lại đề
- Cả lớp theo dõi
- HS theo dõi
-HS viết số và ghi kết quả vào từng cột
tương ứng


Phép

Thừa

Thừa số

Tích


- 2 -- 2 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

nhân
số
6x3=
6
3
18
18
8x2=
5x4=
9x3=
Bài 4: 1 HS đọc lại đề
- Nêu nối tiếp số cần điền vào ô trống
7+7+7 =
x3 =

- GV cùng HS nhận xét
Bài 4:
- GV hướng dẫn
- Nhận xét – Hoàn thiện yêu cầu BT
3/ Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau

***********************************
Tiếng việt: (Tiết 1)
Luyện đọc

CHUYỆN BỐN MÙA
I. Mục tiêu cần đạt
- Đọc đúng và rõ ràng : tựu trường , trái ngọt , nảy lộc , trăng rằm , ….
- Đọc lưu loát đoạn viết trong bài.Ngắt nghỉ hơi đúng ở chỗ có dấu /………Chú
ý thay đổi giọng đọc ở các câu có gạch ngang đầu dòng để phân biệt lời kể và lời nhân
vật
Mức 2,3: Đọc tốc độ nhanh, phân biệt được lời nhân vật.
II. Các hoạt động dạy học:
a.Kiểm tra bài cũ: Nhắc nhở việc chuẩn bị VBT buổi chiều
b.Dạy bài mới
1- Giới thiệu bài:
2- Luyện đọc:
- GV HD HS luyện đọc các từ khó
- HS đọc đúng: tựu trường , trái ngọt ,
(BT1)
nảy lộc , trăng rằm , ….( ĐT , NT)
- HD HS đọc câu dài (BT2)
- HS luyện đọc theo yêu cầu
- GV đọc mẫu câu thứ nhất.
- HS luyện đọc câu thứ nhất (cá nhân,
 Đọc trước lớp
đồng thanh, tổ, nhóm)
- .....
 Luyện ngắt hơi ở chỗ có dấu /
 Thi đọc trong nhóm
 Thi đọc giữa các nhóm
- HS luyện đọc câu thứ hai (tương tự )


- 3 -- 3 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

 Đọc đồng thanh
* GV đọc mẫu câu thứ hai
- Thực hiện tương tự
- GV cùng HS nhận xét - bình chọn
3- Hướng dẫn làm BT
- GVHDHS làm BT 3/ tr 3 sách củng
cố KT&KN - Tập 2

- HS đọc cá nhân, đọc thầm,...
- HS làm bài vào VBT lần lượt từng
BT
+ BT3 : HS nối A với B để được câu
trả lời đung
A
2
B
3
C
D

4
1

+ BT4: HS nêu nối tiếp ý thích của
mình
( Tùy HS)

+ BT4 :Gọi HS nêu yêu cầu BT
GV hướng dẫn
4- Luyện đọc lại
 Nhiều HS nối tiếp nhau thi đọc lại cả 2 - HS thi đọc trước lớp
câu của BT1 ,2
- GV nhận xét ghi điểm.
5- Củng cố, dặn dò:
 GV nhận xét tiết học
 Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau

****************************************
Tiếng việt (Tiết 2)
Luyện viết

CHUYỆN BỐN MÙA
I. Mục tiêu cần đạt
- Tập chép chính xác đoạn “ Từ đầu……… cây nào cũng đâm chồi nảy lộc” Trình bày đúng đoạn trích trong bài Chuyên bốn mùa
- Làm được BT2a, BT3 a trang 4
Mức 2,3: Viết đẹp
II. Các hoạt động dạy học:
a. Kiểm tra bài cũ:
b. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài :
2.Hướng dẫn tập chép
- GV đọc 1 lần bài : Chuyện bốn mùa
- Vài HS đọc lại bài chính tả ( có thể


- 4 -- 4 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

đọc đt)
- Bài chính tả có những chữ nào phải viết - Chữ đầu dòng tên bài, chữ đầu câu và
hoa?
tên người.
- GV đọc lần lượt một số tiếng từ
- HS viết bảng con :
+ Các chữ viết hoa : Xuân , Hạ , Thu ,
Đông + Các tiếng từ khó : sung sướng ,
gặp nhau , vườn cây ,…
- GV hướng dẫn HS viết bài vào vở.
- HS viết bài vào vở
+ Theo dõi tốc độ viết của HS – Yêu cầu
các em viết chậm , trình bày bày sạch đẹp
+ Quan tâm , giúp đỡ những em HS yếu
- Chấm – sửa bài.
- Nêu nhận xét chung bài viết của HS
3. Bài tập :
HD HS làm BT 2,3 sách củng cố KT&KN

- GV nhận xét – Sửa sai …
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau

- HS tự điền vào sách
- Lần lượt nêu nối tiếp :
BT2a: lộc non . nóng bức
giá lạnh
mưa lũ
BT3a : Rủi - ro
Phá – cỗ
Tổ -chim
Rõ – ràng
Xô – đẩy

****************************************
Thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2016
Toán:

LUYỆN TẬP (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
Củng cố cho HS :
+ Các kiến thức về Bảng nhân 2
+ Giải bài toán bằng một phép tính nhân có thừa số là 2 .
Mức 2,3: làm thêm bt 6 trang 48 số TK 3317
II. Các hoạt động dạy học:
A.KTBC:
Gọi HS đọc thuộc bảng nhân 2
B- Dạy bài mới:


- 5 -- 5 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn luyện tập ( TIẾT
1)
Bài 1/
Bài 1:
- HS nêu nối tiếp
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- HS làm bài cá nhân – Nêu nối tiếp
- GV hướng dẫn HS làm bài và tiếp
2x7=
2x5=
2x 4=
tục hỏi để củng cố các kiến thức về
2x1=
2x6=
2 x 10 =
bảng nhân 2
2x2=
2x8=
2 x 3=
2x9=
- GV cùng HS hoàn thiện yêu cầu BT
Bài 2 :
Bài 2/HS nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn HS cách điền số vào - HS quan sát , điền vào VBT- Nêu nối tiếp.
chỗ chấm
Thừa số
2
2 2 2 2 2
Thừa số
4
5 7 9 8 6
Tích
Bài 3:
Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
HS nêu nối tiếp
- GV hướng dẫn HS nhận xét về vị HS nêu nhận xét : .....
trí của các thừa số trong bảng nhân 2 HS l làm bài vào vở
và trong BT này
x 1 2 3 4 5
2 2
Bài 4 :
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- GV HD HS
- GV thu vở , chấm điểm BT 3,4
– Nêu nhận xét chung.

6

7

8

9 10

Bài 4:
- 1 HS đọc lại đề
- HS làm bài cá nhân
8 bàn như thế có số bạn ngồi học là :
2 x 8 = 16 ( bạn )
Đáp số : 16 bạn

3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau
---------------------------------------.
Tiếng việt
Luyện viết

ĐÁP LỜI CHÀO- TỰ GIỚI THIỆU


- 6 -- 6 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

I.Mục tiêu cần đạt:
Gíup HS
- Đọc đúng lời chào cô giáo và bạn nhỏ trong tranh
- Viết lời đáp theo yêu cầu tương ứng
- Viết lời đáp của bản thân để hoàn chỉnh đoạn văn
Mức 2,3: Viết có cảm xúc.
II. Lên lớp:
1- Kiểm tra bài cũ:
2- Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài :
b.Hướng dẫn làm BT1,2 /7:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT1
- HS nêu nối tiếp
- Hướng dẫn HS quan sát tranh và đọc lời - Cả lớp quan sát – nêu nội dung lầng
thoại trong trang 7 / vbt
lượt từng tranh
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi
- Cả lớp theo dõi và thực hành theo
- GV theo dõi , giúp đỡ HS
nhóm đôi
- Nhận xét – bổ sung
- Trình bày kết quả:…
….
Bài tập 2/7 :
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
Bài tập 2 : - HS nêu yêu cầu BT
- Tiếp tục HD HS quan sát và thực hiện - HS làm bài cá nhân
tương tự BT 1
- HS đọc nối tiếp
- Gọi HS đọc trước lớp– Lưu ý các em
VD : Dạ , Cháu cảm ơn bác , Cháu
viết lời đáp lại với người lớn thật lễ phép – nhận và sẽ gửi lại giấy mời này cho
đúng yêu cầu
bố cháu,
- Nhận xét – Tuyên dương .
Bài tập 3/8 :
Bài tập 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- HS nêu yêu cầu
- Giai thích để HS hiểu yêu cầu BT
- Lắng nghe
- GV HD HS làm bài vào VBT
- HS làm bài cá nhân :
VD : Dạ chào bác , Cháu là Hùng đấy
ạ!
Dạ , cháu sẽ chuyển giấy phép
này đến cô giáo .
- Thu vở - chấm điểm
Dạ, Cháu cảm ơn bác !
- Đọc một số bài viết có điểm tốt cho cả
lớp cùng nghe
- Nhận xét – Tuyên dương
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau.


- 7 -- 7 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

*****************************************
KĨ năng sống
Bài 5:

NHIỆM VỤ HỌC TẬP CỦA EM
(Tiết 2: )

I. Mục tiêu:
- Xác định đúng nhiệm vụ học tập của mình.
- Tự giác và thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Xem tài liệu giảng dạy.
- Học sinh: Nghiên cứu bài trong SGK.
- Phương tiện: Sách thực hành kỹ năng sống lớp 2.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- HS trả lời
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- GV giới thiệu và ghi tựa bài
- HS lắng nghe và nêu lại tựa bài.
- GV đọc lại mẫu chuyện “Cô bạn nghèo học - HS lắng nghe.
giỏi”.
Hoạt động 2: Rút bài học:
- HS quan sát, lắng nghe và thực
GV cho HS quan sát tranh trang 22/SGK và
hiện.
yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
H. Những việc làm giúp em hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập?
* Trước khi đến lớp
- Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ
* Ở trường:
- Tập trung nghe giảng
- Hỏi cô giáo khi chưa hiểu bài.
- Học nhóm.
* Về nhà:
- Ôn lại bài học
- Chuẩn bị bài hôm sau.
H. Những biểu hiện nào em không nên làm
- Đi học muộn.
- Lười học
- Nói chuyện riêng trong lớp.
- Nhờ người khác làm bài tập hộ.
- Chơi điện tử nhiều.


- 8 -- 8 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

GV kết luận:
Xác định đúng nhiệm vụ học tập và thực hiện
nó một cách nghiêm túc giúp em đạt được kết
quả học tập tốt.
Hoạt động 3:
4. Củng cố và dặn dò:
GV hướng dẫn HS tự đánh giá trước bài học
và sau khi học bài này bằng cách tô màu vào
các hình trong SGK.
Tự nhận xét:
Trước khi Sau khi
Nội dung đánh
Ghi
học bài học bài
giá
chú
học này học này
Em xác định
đúng nhiệm vụ
học tập của mình.
Em ôn bài ở nhà.
Em tập trung
nghe thầy cô
giảng bài và tham
gia phát biểu ý
kiến trên lớp.
+ Giáo viên tuyên dương em có 5 mặt được tô
màu và tư vấn cho những em có từ 1 đến 3
mặt được tô màu cách thể hiện em tập trung
nghe giảng tham gia phát biểu ý kiến.
+ Giáo viên đánh giá và hướng dẫn học sinh
cho cha mẹ đánh giá em về: Em xác định
đúng nhiệm vụ học tập của mình, em ôn bài ở
nhà và em tập trung nghe giảng tham gia phát
biểu ý kiến trên lớp ở mức nào.
GV. 1 HS nhắc lại bài học.
GV nhận xét tiết học.

- HS lắng nghe

- HS thực hiện.

- HS về nhà thực hiện.

- 01 HS đứng lên trình bày lại.
- HS lắng nghe

********************************

TUẦN 20
Thứ 2 ngày 11 tháng 1 năm 2016
Toán:


- 9 -- 9 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

LUYỆN TẬP (Tiết 1)
I/ Mục tiêu: - Củng cố cho HS :
+ Các kiến thức về Bảng nhân 3
+ Giải bài toán bằng một phép tính nhân có thừa số là 3 .
+| BT 1,2,3,4 trang 7 sách BT củng cố KT&KN (Tập 2)
Mức 2,3: bt2 tr49 số TK 3317
II. Các hoạt động dạy học:
1/KTBC: Gọi HS đọc thuộc bảng nhân 3
2- Dạy bài mới:


- 10 -- 10 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

a/Giới thiệu bài:
b/Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn HS làm bài và tiếp tục
hỏi để củng cố các kiến thức về bảng
nhân 3

Bài 1:
- HS nêu nối tiếp
- HS làm bài cá nhân – Nêu nối tiếp
3x7=
3x5=
3x
4=
3x1=
3x6=
3x
- GV cùng HS hoàn thiện yêu cầu BT
10 =
Bài 2:
3x2=
3x8=
3 x
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 2
3=
- GV hướng dẫn HS nhẩm để chọn số
3x9=
thích hợp điền vào mỗi ô trống
Bài 2: -HS nêu nối tiếp
- Hs theo dõi mẫu
- HS làm bài cá nhân vào VBT

-GV cùng HS nhận xét,hoàn thiện y/cầu

Bài 3:
- GV gọi đọc đề
- GV hướng dẫn hướng dẫn HS xác
định lời giải và phép tính
- GV yêu cầu
- GV thu vở và chấm điểm
Bài 4:
- GV hướng dẫn HS tìm ra qui luật của
dãy số để điền tiếp các số thích hợp vào
chỗ trống (cá nhân – làm vào VBT )
- Nhận xét – Hoàn thiện yêu cầu BT
3/ Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau

3

X 5

3

X6

3

x7

3

x9

3

x2

Bài 3 - HS đọc lại đề
- HS nêu nối tiếp
- HS làm bài vào VBT
Số cánh quạt của 5 cái quạt
là :
3 x 5 = 15 ( cánh )
ĐS : 15 cánh quạt


- 11 -- 11 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

***********************************
Tiếng việt: (Tiết 1)
Luyện đọc

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ
I. Mục tiêu cần đạt
- Đọc đúng và rõ ràng: lồm cồm , lăn quay , nổi giận , vững chãi, ngạo nghễ , ăn
năn , …
- Đọc lưu loát đoạn viết trong bài.Đọc những câu văn sau chú ý ngắt hơi ở những
chỗ có dấu /
Mức 2,3: Phân biệt lời nhân vật.
II. Các hoạt động dạy học:
a.Kiểm tra bài cũ: HS đọc các câu văn của BT1 bài : Chuyện bốn mùa
b.Dạy bài mới
1- Giới thiệu bài:
2- Luyện đọc:
- GV HD HS luyện đọc các từ khó
- HS đọc đúng: lồm cồm , lăn quay , nổi
(BT1)
giận , vững chãi, ngạo nghễ , ăn năn , …
- HD HS đọc câu dài (BT2)
 Đọc trước lớp
 Luyện ngắt hơi ở chỗ có dấu /
 Thi đọc trong nhóm
 Thi đọc giữa các nhóm
 Đọc đồng thanh
 Đọc trước lớp
- GV cùng HS nhận xét - bình chọn
3- Hướng dẫn làm BT
- GVHDHS làm BT 3/ tr 9 sách củng
cố KT&KN - Tập 2
- HD HS làm BT4 :Nêu yêu cầu BT
4- Luyện đọc lại
 Nhiều HS nối tiếp nhau thi đọc lại
(BT2)
- GV nhận xét ghi điểm.
5- Củng cố, dặn dò:
 GV nhận xét tiết học
 Hoàn thiện BT vào vở

- HS luyện đọc theo yêu cầu - (cá nhân,
đồng thanh, tổ, nhóm)
- .....

- HS làm bài vào VBT lần lượt từng BT
+ BT3 : Nêu yêu cầu BT
Đọc thầm bài và khoanh vào câu
trả lời đúng :
C

+ BT4: HS thực hiện tương tự BT3
Chọn câu C


- 12 -- 12 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

- Chuẩn bị bài hôm sau
****************************************
Tiếng việt (Tiết 2)
Luyện viết

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ
I. Mục tiêu cần đạt
- Nghe viết chính xác đoạn 3 của bài Ông Mạnh thắng Thần Gió - Trình bày
đúng đoạn trích trong bài .
- Làm được BT2 ,3a, 4a trang 10
Mức 2,3: Viết đúng,đẹp
II. Các hoạt động dạy học:
a. Kiểm tra bài cũ: Sửa BT 3b trang 5
b. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài :
2.Hướng dẫn nghe viết :
- GV đọc 1 lần bài : Chuyện bốn mùa
- Vài HS đọc lại bài chính tả ( có thể đọc
đt)
- Bài chính tả có những chữ nào phải viết - Chữ đầu dòng tên bài, chữ đầu câu và
hoa?
tên người.
- GV đọc lần lượt một số tiếng từ
- HS viết bảng con các tiếng từ khó :
quyết chống trả,lấy gỗ, quật đỗ , vững
- GV hướng dẫn HS viết bài vào vở.
chãi , …
+ Hướng dẫn cách trình bày bài – nhắc - HS viết bài vào vở
nhở và sửa tư thế ngồi viết cho HS
+ Theo dõi tốc độ viết của HS – kịp thời
điều chỉnh tốc độ đọc cho phù hợp
+ Quan tâm , giúp đỡ những em HS yếu
- Chấm – sửa bài.
- Nêu nhận xét chung bài viết của HS
3. Bài tập :
- HS tự điền vào sách( cá nhân )
HD HS làm BT 2,3a,4a/10 sách củng cố - Lần lượt nêu nối tiếp :
KT&KN
+ BT2 : GV hướng dẫn
+ BT2 : HS đọc lại bài viết và tìm tiếng
có âm đầu viết r và d là : rừng , dựng
+ BT3a: GV hướng dẫn
+ BT3a: Điền s hoặc x : ngôi sao , lao
xao , chia sẻ , xẻ gỗ , xao nhãng , sao
chép , xơ dừa, sơ sài .
+ BT4a: GV hướng dẫn
+ BT4a : Thực hiện tương tự :


- 13 -- 13 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

Thức khuya dậy sớm
Sóng to gió lớn
Sức dài vai rộng
- GV nhận xét – Sửa sai lần lượt từng bài

3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau
*************************************
Thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2016
Toán:

LUYỆN TẬP (Tiết 1)
I. Mục tiêu: - Củng cố cho HS :
+ Các kiến thức về Bảng nhân 4
+ Giải bài toán bằng một phép tính nhân có thừa số là 4 .
+| BT 1,2,3,4 trang 8 sách BT củng cố KT&KN (Tập 2)
Mức 2,3: bt6 tr50 số TK3317
II. Các hoạt động dạy học:
A.KTBC:
Gọi HS đọc thuộc bảng nhân 4
B- Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn luyện tập ( TIẾT
1)
Bài 1:
Bài 1:
- HS nêu nối tiếp
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- HS làm bài cá nhân – Nêu nối tiếp
- GV hướng dẫn HS làm bài và tiếp
4x8 =
4x7=
4x 5=
tục hỏi để củng cố các kiến thức về
4x2 =
4x3=
4x 1=
bảng nhân 4
4 x 10 =
3x4=
4 x 9=
- GV cùng HS hoàn thiện yêu cầu BT
Bài 2 :
Bài 2/HS nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn HS cách điền số vào - HS quan sát , điền vào VBT- Nêu nối tiếp.
chỗ chấm
X 5
4

X7
4


- 14 -- 14 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

x6
4

Bài 3:
Bài 3: HS nêu nối tiếp
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- HS làm bài vào vở
- GV hướng dẫn HS cách tính kết
quả của từng phép tính
a. 4 x 9 + 4 = ..................
= ..................
b. 4 x 3 + 14 = ..................
=....................
Bài 4:
Bài 4 :
- 1 HS đọc lại đề
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- HS làm bài cá nhân
- GV HD HS
Số bạn HS của 6 nhóm học là :
- GV thu vở , chấm điểm BT 3,4
4 x 6 = 24( bạn )
– Nêu nhận xét chung.
Đáp số : 24 bạn
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau
****************************
Tiếng việt
Luyện viết

CHỮ HOA P , Q
I/Mục tiêu cần đạt
- Viết đúng,đẹp chữ P, Q mỗi chữ 2 dòng cỡ vừa, 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết ứng dụng : Phong cảnh hùng vĩ – Quê hương bản quán ( 2 lần cỡ chữ
nhỏ )
Mức 2,3: Viết đúng,đẹp
II. Lên lớp:
1- Kiểm tra bài cũ: Viết bảng con O , Ô 2- Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bi: Nêu MĐ, YC bài học.
b. Hướng dẫn HS viết chữ hoa:
*- Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét:
 HS quan sát chữ mẫu.
- Quan sát – nêu nối tiếp
 HS nêu cấu tạo chữ P, Q
 Hướng dẫn HS cách viết


- 15 -- 15 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

 GV viết mẫu chữ P,Q và nêu lại
cách viết
*- Hướng dẫn HS viết bảng con
- Theo dõi – Giúp đỡ HS
3. Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng
dụng
 Yêu cầu HS đọc
 GV giải nghĩa cụm từ ứng dụng
 HS quan sát cụm từ, nêu nhận xét.
- GV viết và giải thích cách viết cụm
từ ứng dụng :
+ Phong cảnh hùng vĩ
+ Quê hương bản quán
4. HS viết bài vào sách BT củng cố
KT&KN tập 2 / 12,13
 GV nêu YC viết
Theo dõi , giúp đỡ HS
5. Chấm, sửa bài
6. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS tập viết ở nhà.
- Chuẩn bị bài hôm sau .

- HS đọc cụm từ ứng dụng
- HS nêu nối tiếp
- HS theo dõi- lắng nghe

- HS viết vào vở

*****************************************
Bài 6

TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Tiết 1:

I. Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc tự đánh giá kết quả học tập.
- Có nhu cầu và thói quen tự đánh giá kết quả học tập, từ đó điều chỉnh phương pháp
học tập phù hợp.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Xem tài liệu giảng dạy.
- Học sinh: Nghiên cứu bài trong SGK.
- Phương tiện: Sách thực hành kỹ năng sống lớp 2.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- HS trả lời
3. Bài mới:


- 16 -- 16 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- GV giới thiệu và ghi tựa bài
Hoạt động 2: Nghe đọc và nhận biết
- Gv đọc lần 1 mẫu chuyện “Mẹ giúp
Hùng tiến bộ”.
- GV đọc lần 2 yêu cầu HS lắng nghe và
làm các bài tập.
1.Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời
câu hỏi
H. Việc tự đánh giá kết quả học tập đã
giúp Hùng điều gì?
Giáo viên gọi học sinh lần lượt trình bày.
- Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên chốt ý đúng.
H. Qua câu chuyện trên, em rút ra được
điều gì?
Hoạt động 3:
Bài tập 2: Đánh dấu x  vào ý em chọn
Em thường làm những việc nào sau đây?

GV nhận xét và chốt lại ý đúng.
1. Đánh giá lại kết quả sau mỗi bài học
trên lớp.
2. Đánh giá kết quả sau khi hoàn thành
một nhiệm vụ học tập.
3. Đánh giá thông qua kết quả đánh giá
của thầy cô giáo.
Bài tập 3: Đánh dấu x  vào ý em chọn
+ Học sinh thảo luận lựa chọn hình ảnh
biểu hiện nào thể hiện đúng việc tự đánh
giá kết quả học tập?

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và thực hiện.
- HS thực hiện
- Hùng không còn chủ quan nữa và học
tập tiến bộ hẳn lên.

- Cần rèn thói quen tự đánh giá kết quả
học tập
- HS thực hiện
 Đánh giá lại kết quả sau mỗi bài học
trên lớp.
 Đánh giá kết quả sau khi hoàn thành
một nhiệm vụ học tập.
 Chỉ đánh giá các bài kiểm tra cuối kì.
 Đánh giá thông qua kết quả đánh giá
của thầy cô giáo.
- HS trình bày kết quả của mình;

- HS thực hiện


- 17 -- 17 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

GV nhận xét và chốt lại ý đúng.
- HS trình bày kết quả của mình;
1. Chủ động học tập.
2. Đánh giá kết quả bài làm của mình.
3. Đánh giá của cô giáo
+ GV tuyên dương nhóm có kết quả chính
xác.
GV kết luận:
Tự đánh giá kết quả học tập giúp em biết - HS lắng nghe.
được khả năng của mình. Từ đó, có thái
độ và phương pháp học tập đúng đắn để
đạt kết quả cao.
4. Củng cố và dặn dò:
Xem trước phần tiếp theo trang 27, 27.


- 18 -- 18 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

***********************************

TUẦN 21
Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
Toán:

LUYỆN TẬP (Tiết 1)
I/ Mục tiêu: - Củng cố cho HS :
+ Các kiến thức về Bảng nhân 4,5
+ Giải bài toán bằng một phép tính nhân có thừa số là 5 .
+ Tính được độ dài đường gấp khúc gồm 3 đoạn có độ dài mỗi đoạn bằng 4cm
+| BT 1,2,3,4 trang 9 sách BT củng cố KT&KN (Tập 2)
Mức 2,3:1 tr109 số TK 3317
II. Các hoạt động dạy học:
1/KTBC: Gọi HS đọc thuộc bảng nhân 5
2- Dạy bài mới:


- 19 -- 19 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

a/Giới thiệu bài:
b/Hướng dẫn luyện tập ( TIẾT 1)
Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn HS làm bài và tiếp tục
hỏi để củng cố các kiến thức về bảng
nhân 3

Bài 1:
- HS nêu nối tiếp
- HS làm bài cá nhân – Nêu nối tiếp
5x3=
5 x 10 =
5x 4
=
5x2=
5x9 =
4 x 5
- GV cùng HS hoàn thiện yêu cầu BT
=
5x1=
5x5 =
3 x 5
Bài 2:
=
- Gọi HS nêu yêu cầu BT 2
5x7=
5x6 =
5x8
- GV hướng dẫn HS cách tính kết =
quả của từng phép tính
Bài 2: -HS nêu nối tiếp
-- HS làm bài cá nhân vào VBT
-GV cùng HS nhận xét,hoàn thiện y/cầu
Bài 3:
- GV gọi đọc đề
- GV hướng dẫn hướng dẫn HS xác
định lời giải và phép tính
- GV yêu cầu

- GV cùng HS nhận xét – hoàn thiện
yêu cầu BT
3/ Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau

a 5 x 7 - 5 = ..................
= ..................
b. 5 x 6 - 10 = ..................
=....................
Bài 3 - HS đọc lại đề
- HS nêu nối tiếp
- HS nêu câu lời giải và phép tính :...
- HS làm bài vào VBT
Số quả cam của 6 đĩa cam là :
5 x 6 = 30 ( quả
cam)
ĐS : 30 quả cam

********************************
Tiếng việt: (Tiết 1)
Luyện đọc

CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I. Mục tiêu cần đạt
- Đọc đúng và rõ ràng: bờ rào , sà xuống , buồn thảm , khốn khổ , cỏ ẩm ướt ,…..


- 20 -- 20 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

- Đọc lưu loát đoạn viết trong bài.Đọc những câu văn sau chú ý ngắt hơi ở những
chỗ có dấu /
Mức 2,3:đọc nhanh đúng giọng nhân vật
II. Các hoạt động dạy học:
a.Kiểm tra bài cũ: HS đọc đoạn văn của BT1 bài : Ông Mạnh thắng Thần Gió
b.Dạy bài mới
1- Giới thiệu bài:
2- Luyện đọc:
- GV HD HS luyện đọc các từ khó
- HS đọc đúng: bờ rào , sà xuống , buồn
(BT1/14)
thảm , khốn khổ , cỏ ẩm ướt ,…..
- HD HS đọc câu dài (BT2)
+ GV HD HS luyện đọc lần lượt từng
- HS luyện đọc theo yêu cầu - (cá nhân,
câu :
đồng thanh, tổ, nhóm)
 Đọc trước lớp
- .....
 Luyện ngắt hơi ở chỗ có dấu /
 Thi đọc trong nhóm
 Thi đọc giữa các nhóm- lưu ý giọng
đọc của các câu văn
 Đọc đồng thanh
 Đọc trước lớp
- HS làm bài vào VBT lần lượt từng BT
+ GV cùng HS nhận xét - bình chọn
+ BT3 : Nêu yêu cầu BT
3- Hướng dẫn làm BT
Đọc thầm bài và khoanh vào
câu trả lời đúng lí do khiến tiếng hót của
- GVHDHS làm BT 3/ tr 14 sách củng
chim Sơn Ca trở nên buồn thảm : ( ý B )
cố KT&KN - Tập 2
+ BT4: Nêu yêu cầu BT
HS thực hiện tương tự BT3: ý
B
- HD HS làm BT4 :Nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn
- Nhận xét - Chốt câu trả lời đung – kết
hợp liên hệ GD
4- Luyện đọc lại
Nhiều HS nối tiếp nhau thi đọc lại
(BT2/14)
- GV nhận xét ghi điểm.
5- Củng cố, dặn dò:
 GV nhận xét tiết học
 Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau


- 21 -- 21 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

****************************************
Tiếng việt (Tiết 2)
Luyện viết

CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I. Mục tiêu cần đạt
- Tập chép chính xác đoạn “ Bỗng có hai cậu bé............đến không đụng đến
bông hoa - Trình bày đúng đoạn trích trong bài Chim sơn ca và bông cúc trắng
- Làm được BT2b ,3a trang 15,16
Mức 2,3:Viết văn có cảm xúc
II. Các hoạt động dạy học:
a. Kiểm tra bài cũ: Sửa BT 3b trang 10
b. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài :
2.Hướng dẫn Tập chép :
- GV đọc 1 lần bài : Chuyện bốn mùa
- Vài HS đọc lại bài chính tả ( có thể đọc
đt)
- Bài chính tả có những chữ nào phải viết - Chữ đầu dòng tên bài, chữ đầu câu
hoa?
- GV đọc lần lượt một số tiếng từ
- HS viết bảng con các tiếng từ khó :
đám cỏ, lẫn , sơn ca, khô bỏng , khát ,
ngào ngạt , vặt , ….
- GV hướng dẫn HS viết bài vào vở.
- HS viết bài vào vở
+ Hướng dẫn cách trình bày bài – nhắc
nhở và sửa tư thế ngồi viết cho HS
+ Theo dõi , hướng HS viết bài sạch đẹp ,
rõ ràng
+ Quan tâm , giúp đỡ những em HS yếu
- Chấm – sửa bài.
- Nêu nhận xét chung bài viết của HS
3. Bài tập :
- HS tự điền vào sách
HD HS làm BT 2b,3a,/15, 16 sách củng cố - Làm bài cá nhân và lần lượt nêu nối
KT&KN
tiếp :
+ BT2b : GV hướng dẫn
+ BT2 b: Điền uôc hoặc uôt : uống
thuốc , luộc rau , buộc dây , lạnh buốt,
+ BT3a/16: GV hướng dẫn
trắng muốt, thông suốt , an hem ruột ,
thân thuộc + + BT + BT 3a : Thực hiện
tương tự :
Gà – trống
- GV nhận xét – Sửa sai lần lượt từng bài
Chim – chích bông

Cá - trê, cá – tra , cá – trắm


- 22 -- 22 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau
**************************************
Thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2016
Toán:

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: - Củng cố cho HS :
+ Các kiến thức về Bảng nhân 2,3,4,5
+ Giải bài toán bằng một phép tính nhân có thừa số là 3 .
+| BT 1,2,3,4 trang 10 sách BT củng cố KT&KN (Tập 2)
Mức 2,3: bt6 tr 110 số TK 3317
II. Các hoạt động dạy học:
1.KTBC:
Gọi HS đọc thuộc các bảng nhân 2,3,4
2.- Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn luyện tập ( TIẾT
1)
Bài 1:
Bài 1:
- HS nêu nối tiếp
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- HS làm bài cá nhân – Nêu nối tiếp
- GV hướng dẫn HS làm bài và tiếp
tục hỏi để củng cố các kiến thức về
2x4 =
4x7=
3x 7
bảng nhân 2,3,4
=
4x6 =
2x8=
5x 4
=
5x3=
3x6=
4 x 8
- GV cùng HS hoàn thiện yêu cầu =
BT
2 x 10 =
2x7=
4 x 10
=
Bài 2 :
3 x 10 =
3x9=
5 x 10
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài
=
- GV hướng dẫn HS cách điền số vào
chỗ chấm
Bài 2/HS nêu yêu cầu BT
- HS quan sát , điền vào VBT- Nêu nối tiếp.
Bài 3:

Thừa số
Thừa số

2
5

4
7

3
6

5
5

3
8

2
9

4
5

5
8


- 23 -- 23 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn HS nhận xét cách
tính kết quả của từng phép tính

Tích
Bài 3: HS nêu nối tiếp
- HS làm bài vào vở

Bài 4 :
- Gọi HS nêu yêu cầu BT
- GV HD HS
- GV thu vở , chấm điểm BT 3,4
– Nêu nhận xét chung.

a . 3 x 8 + 12 = ..................
= ..................
b . 5 x 7 + 21 = ..................
=....................
Bài 4:
- 1 HS đọc lại đề
- HS làm bài cá nhân
Số cây cải bắp của 9 luống rau là :
3 x 9 = 27( cây )
Đáp số : 27cây

3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau
*********************************
Tiếng việt
Luyện viết

TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM
I/Mục tiêu cần đạt
- Đọc bài Chim chích bông và trả lời câu hỏi theo yêu cầu : miêu tả chim chích
bông
- Dựa vào câu hỏi gợi ý , viết đoạn văn 5 đế 7 câu miêu tả một loài chim em yêu
thích
- Làm BT 1,2 /18.
Mức 2,3: Viết có cảm xúc
II. Lên lớp:
1- Kiểm tra bài cũ: HS đọc bài tập 3 trang 8
2- Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài :
2.Hướng dẫn làm BT1/18:
- Gọi HS nêu yêu cầu BT1
- HS nêu nối tiếp
- GV hướng dẫn HS đọc bài Chim chích - HS thực hành hỏi đáp theo nhóm đôi
bông trang 30 SGK - trả lời lần lượt các
câu hỏi :
+ Chân của Chích bông như thế nào ? Biết
làm gì ?
+ Cánh của Chích bông như thế nào ? Biết
làm gì ?


- 24 -- 24 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

+ Mỏ của Chích bông như thế nào ? Biết - HS trình bày trước lớp
làm gì ?
- GV cùng HS nhận xét – bình chọn .
Bài tập 2: HD HS làm BT 2 sách củng cố Bài tập 2 :
KT&KN tập 1 tr 18
- HS nêu yêu cầu BT
- GV h/ dẫn HS dựa vào các câu hỏi gợi ý - HS làm bài cá nhân
trong VBT viết đoạn văn 5 đế 7 câu miêu
tả một loài chim em yêu thích ( Đối với
những em yếu chỉ yêu cầu viết đoạn 3-5
câu)
- Gọi HS đọc trước lớp
- Chấm bài – sửa sai.
- Nhận xét, tuyên dương ,kết hợp liên hệ,
GD
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Hoàn thiện BT vào vở
- Chuẩn bị bài hôm sau.
*******************************
Kĩ năng sống
Bài 6:
TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
(Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc tự đánh giá kết quả học tập.
- Có nhu cầu và thói quen tự đánh giá kết quả học tập, từ đó điều chỉnh phương pháp
học tập phù hợp.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Xem tài liệu giảng dạy.
- Học sinh: Nghiên cứu bài trong SGK.
- Phương tiện: Sách thực hành kỹ năng sống lớp 2.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- HS trả lời
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- GV giới thiệu và ghi tựa bài
- HS lắng nghe và nêu lại tựa bài.
- GV đọc lại mẫu chuyện “Mẹ giúp Hùng tiến - HS lắng nghe.
bộ”.
Hoạt động 2: Rút bài học:
- HS quan sát, lắng nghe và thực


- 25 -- 25 -Giáo án buổi chiều
Lớp 2C

GV cho HS quan sát tranh trang 26/SGK và
hiện.
yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
H. Nếu các phương pháp giúp em tự đánh
giá kết quả học tập hiệu quả?
- Xây dựng mục tiêu học tập cho
mình.
- Đối chiếu kết quả học tập của mình
với mục tiêu đề ra.
- Lắng nghe ý kiến đánh giá của thầy
cô giáo, bạn bè.
- Tự đánh giá kết quả học tập một
cách thường xuyên.
- Đánh giá cả quá trình học tập của
mình.

H. Những việc em không nên làm
- Chỉ nghe theo đánh giá của bạn bè.
- Chỉ dựa vào đánh giá của bản thân.
- Chỉ dựa vào điểm thi học kì để đánh
giá.
- Phớt lờ đánh giá của người khác.

GV kết luận:
Tự đánh giá kết quả học tập giúp em biết - HS lắng nghe
được khả năng của mình. Từ đó, có thái độ và
phương pháp học tập đúng đắn để đạt kết quả
cao.
Hoạt động 3:
4. Củng cố và dặn dò:
GV hướng dẫn HS tự đánh giá trước bài học - HS thực hiện.
và sau khi học bài này bằng cách tô màu vào
các hình trong SGK.
Tự nhận xét:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×