Tải bản đầy đủ

Giao an (1)

GIÁO ÁN DẠY HỌC
Tên bài dạy:“Unit 1: Hello, Part 4-5-6”
Môn học

:Tiếng Anh

Lớp

:3A Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ- Hoài Ân- Bình Định

Họ và tên

:Bùi Hồ Diệp Phúc

Thời gian

: 45 phút

Số lượng học sinh: 29
I.


MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Kết thúc bài học, học sinh ghi nhớ cách chào hỏi và giới thiệu tên bằng tiếng
Anh.
- Vận dụng cách chào hỏi, giới thiệu trong khi gặp mặt với bạn bè, giáo
viên… trong thực tế giao tiếp bằng tiếng Anh.
2. Kỹ năng
- Hình thành và sử dụng kỹ năng nghe ,nói, viết tiếng Anh thông qua thực

II.
III.

hiện chào hỏi và giới thiệu bản thân.
- Học sinh tự tin áp dụng kiến thức đã học khi giao tiếp bằng tiếng Anh.
3. Thái độ
- Học sinh hài lòng, thích thú với bài giảng.
- Học sinh nghiêm túc trong giờ học.
CHUẨN BỊ
- GV: sách giáo khoa, máy chiếu, giấy minh họa chọn đáp án, laptop, loa mini
- HS: sách giáo khoa, bút, vở ghi chép.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY TRÊN LỚP

Hoạt Thời
động gian

Mục tiêu

Phương
pháp

Nội dung

Tư liệu


1

5

Ổn định lớp Hoạtđộng -GV: mời hai cặp học

phút

học, và kiểm theo cặp

sinh lên bảng thực hiện

tra bài cũ

chào hỏi và gới thiệu tên
bằng tiếng Anh.
-HS: tái hiện kiến thức
đã học và thực hiện theo

2

13

yêu cầu của GV
-Giới thiệu các -Nêu vấn đề -GV: Chuẩn bị 4 hình -Máy

phút

phần của bài để học sinh ảnh trình chiếu và tệp chiếu
học

(part tìm

kiếm âm thanh tương ứng -Laptop

4,5,6)

vấn đề mới

trong SGK nhằm tạo sự -Loa

-Giới

thiệu -Đàm thoại

chú ý của HS và bài mini

kiến thức chi -Giảng giải
tiết

Part

Listen
Tick

giảng.

-Sách

4: -Hoạt động -GV chuẩn bị tất cả hai giáo
and theo
để

nhóm lần nghe và phát cho mỗi khoa
tỉm

đáp án.

ra nhóm tờ giấy in 4 hình -Giấy
ảnh để HS lựa chon đánh minh
dấu hình ảnh đúng, đã họa
nghe trong hội thoại.

chọn

+Lần 1: Nghe hai mẩu đáp án
đối thoại cùng một lần
+Lần 2: Nghe từng đoạn
một và cho thời gian để
học sinh nhận diện đáp
án sau khi đã được đọc
gợi ý ở sách giáo khoa
-HS:chú ý lắng nghe và


làm việc theo nhóm 4
bạn theo yêu cầu của GV
trong 2 phút và lần lượt
các nhóm đánh dấu vào
tờ đáp án
-GV: thu và xem các đáp
án của học sinh và mở
nghe lần nữa và chốt
3

12

Giới thiệu kiến -Đàm thoại

đáp án đúng
-GV: yêu cầu HS đọc -Máy

phút

thức của Part -Giảng giải

thầm đoạn hội thoại chiếu

5: Let’s write

- Hoạt động (trang 7- sách giáo khoa -Sách
theo cặp

tiếng Anh lớp 3) và dưa giáo
ra các từ gợi ý để điền khoa
vào chỗ trống trong hội
thoại.
-GV: cho thời gian để hai
HS trong một bàn thảo
luận để chọn từ thích
hợp; quan sát và hỗ trợ
các em trong thời gian
hoạt động theo cặp.
-HS:

hoạt

động như

hướng dẫn của GV
12-GV: mời một cặp đọc
hội thoại đã hoàn thành
và mời cả lớp nhận xét ,


chốt đáp án đúng.
-HS: ghi lại đáp án đúng
vào vở và cùng đọc lại
đoạn hội thoại hoàn
chỉnh theo sự hướng dẫn
của GV.
4

10

Giới thiệu kiến -Hoạt động -GV:Giới thiệu cho HS -Máy

phút

thức của Part nhóm

để về bài hát: “Hello Song” chiếu

6: Let’s sing

tập (Trang

luyện

7-SGK),

mở -Laptop

-Học hát :bài bài hát

video bài hát cho HS vừa -Loa

“Hello Song”

nghe vừa xem.
-GV: yêu cầu học sinh
đổi tên của mình trong
bài hát và để các em thực
hiện theo nhóm 4 người.
-HS: hoạt động theo
nhóm và từng bạn nối
tiếp nhau hát theo giai
điệu bài hát và dùng tên
của mình
-GV: quan sát và hướng
dẫn các nhóm cách phát
âm và giai điệu bài hát
-HS: cả lớp cùng nhau
hát lại bài hát theo từng
nhóm, từng em trong

mini


nhóm hát và giời thiệu
tên.
GV: chuẩn bị nhạc đệm
5

5

-Đánh giá mức Đàm thoại

và hát cùng HS
-GV: Nhắc lại các phần Máy

phút

độ tiếp thu bài

đã học bằng việc mở các chiếu

học của HS

trình chiếu để hHS cùng

-Củng cố lại

tái hiện lại kiến thức đã

tất

học, chú ý mẫu câu chào

cả

kiến

thức đã học

hỏi, giới thiệu tên.

trong tiết học

-HS: chú ý lắng nghe và

đó

ghi nhớ kiến thức đã học
-GV: nhận xét về không
khí buổi học và dành lời
khen cho các cá nhân,
các cặp, các nhóm đã trả
lời đúng trong tiết học
-GV: giao bài tập về nhà
là viết lời chào và tự giới
thiệu bản thân, và chuẩn
bị cho bài học mới
-HS: ghi chép bài tập về
nhà GV giao vào vở.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×