Tải bản đầy đủ

E BE 1e a0 1e a2 1e a0 tu n 4 t ngay 18

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Tuần 4 từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2013
Sinh viên: Đỗ Hồng Hạnh
Khoa: Ngoại Ngữ
Lớp: 10C8

Trường: Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Thùy

TT Thứ ngày
Nội dung
1 Thứ 2 ngày Dự giờ
18 tháng 3 Unit 14: The World Cupnăm 2013 Part B: Speaking

2

3
4

Thứ 3 ngày Giảng dạy

19 tháng 3 Unit 14: The World Cupnăm 2013 Part C: Listening
Dự giờ
Unit 14: The World CupPart A: Reading
Thứ 4 ngày Soạn giáo án
20 tháng 3 Thảo luận giáo án
năm 2013 Tập giảng
Thứ 5 ngày Dự giờ
21 tháng 3 Unit 14: The World Cup
năm 2013 -Part E: Language Focus
Unit 13: Films and
Cinema-Part C:
Listening

Tiết
2

2
5

2
3

Lớp

Ghi chú
Học tập cách dạy của
10C8 các bạn sinh viên
trong đoàn
Lắng nghe nhận xét
của giáo viên và rút
ra kinh nghiệm
Học tập cách dạy của
10C8 các bạn sinh viên
trong đoàn
Lắng nghe nhận xét
10C1 của giáo viên và rút
ra kinh nghiệm

Học tập cách dạy của
các bạn sinh viên
10C1 trong đoàn
Lắng nghe nhận xét
10C8 của giáo viên và rút
ra kinh nghiệm
Học tập cách giảng
dạy kĩ năng nghe nói
của người nước ngoài


5

Thứ 6 ngày Tổng kết, đánh giá công
22 tháng 3 tác giảng dạy
năm 2013

Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn

Hải Phòng ngày 16 tháng 3 năm 2013

Đỗ Hồng HạnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×