Tải bản đầy đủ

CONG TY c PH n CONG NGH SAO b c d u c NG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày

tháng

năm 2015

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
Số: TQLC-13/PYC-NT/SBD-BNG
Dự án

: Đầu tư Xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao.

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng máy tính, thông tin liên lạc cho công trình
(TB-06).
Kính gửi:


- Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao
- Đơn vị Tư vấn giám sát CHVC

− Căn cứ Hợp đồng số 16/ 2012/ HĐKT – BQLDA “Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng
máy tính, thông tin liên lạc cho công trình”.
− Căn cứ Biên bản nghiệm thu nội bộ số: TQLC-13/NTNB/SBD-BQL.
− Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại công trường.
Công ty CP CN Sao Bắc Đẩu kính đề nghị BQLDA và TVGS tổ chức nghiệm thu theo các
nội dung sau:
1. Công tác nghiệm thu:
-

Lắp đặt thanh quản lý cáp ngang, kích thước 1U- Horizontal Cable Managenment
Panel, 1U.

2. Đối tượng nghiệm thu:
-

Thanh quản lý cáp ngang, kích thước 1U- Horizontal Cable Managenment Panel,
1U trong tủ Rack 42U tại phòng TPS tầng 13, trục J÷K/3÷4.

3. Thời gian nghiệm thu: ………… ngày …… tháng…… năm 2015.
4. Địa điểm nghiệm thu: Công trường thi công Bộ Ngoại giao.
BCH CÔNG TRÌNH NHÀ THẦU SAO BẮC ĐẨU
CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×