Tải bản đầy đủ

CN CONG TY LD FUJI ALPHA 1 e a 0 c NG HO

CN CÔNG TY LD FUJI-ALPHA
TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
=========***========
Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN BÀN GIAO
BÊN GIAO: CN CÔNG TY LIÊN DOANH FUJI-ALPHA TẠI TP.HCM
Địa chỉ: Lầu 4, Số 01 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp.HCM
BÊN NHẬN: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TP.HCM
Địa chỉ: 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
(Công trình: Trụ Sở Công Ty Điện Lực Sài Gòn)
Hai bên cùng nhau lập biên bản giao nhận như sau:
STT
1
2

NỘI DUNG
Chứng từ gốc CO,CQ, Packing list, Bill of

landing của động cơ
Chứng từ gốc CO,CQ, Packing list của biến
tần

MÃ HIỆU,
QUI CÁCH

SỐ
LƯỢNG

GHI CHÚ

Bộ gốc

01

CĐT kiểm tra đối
chiếu xong trả lại

Bộ gốc

01

3

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu động cơ

Sao y

05

4

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu biến tần

Sao y

05

Bản gốc

05

Sao y

05

5

Dịch thuật công chứng CO,CQ biến tần,
động cơ
Giấy chứng nhận chất lượng, bb kiểm tra

6

xuất xưởng, danh mục hàng hóa kiêm phiếu
xuất kho, chứng tư động cơ, biến tần

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau
BÊN NHẬN

BÊN GIAO

Nguyễn T Hoàng Yến

nhà thầu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×