Tải bản đầy đủ

C NG HOA XA h i CH NGHIA VI t NAM BIEN b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31/3/2017
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU, DỰ ÁN WB6
1) Bên giao tài liệu:
Họ tên: Doãn Thị Ngọc Thư, Phòng Môi trường – Tái định cư
2) Bên nhận tài liệu:
Họ tên: Bùi Mạnh Tiến, Cán bộ Dự án WB6
Chi tiết tài liệu bàn giao
STT
Tài liệu bàn giao
1 Hồ sơ thầu Gói thầu số 1: Lập Kế hoạch hành
động Tái định cư (RAP) và Kế hoạch phát triển dân
tộc thiểu số (EMDP) cho các tiểu dự án thực hiện
năm đầu + Sản phẩm báo cáo theo Hợp đồng
2

3

4


5

-

Hồ sơ thầu Gói thầu số 2: Lập báo cáo đánh giá
môi trường vùng (REA)+ Sản phẩm theo Hợp
đồng

-

Hồ sơ thầu Gói thầu số 3: Lập báo cáo đánh giá
tác động xã hội (SIA), Khung chính sách Tái định
cư (RPF) và Khung chính sách dân tộc thiểu số
(EMPF) + Sản phẩm báo cáo theo Hợp đồng

-

Hồ sơ thầu Gói thầu số 4: Cập nhật báo cáo đánh
giá tác động môi trường cho TDA Ô Môn Xà No +
+ Sản phẩm báo cáo theo Hợp đồng

Sản phẩm báo cáo: Kế hoạch hành động tái định cư
(RAP) và Kế hoạch Quản lý môi trường (EMP) của
TDA Ô Môn Xà No giai đoạn 2

-

-

Ghi chú
Hồ sơ thầu: Như
Phụ lục kèm theo
Báo cáo: 2 bản
Tiếng Anh + 2 bản
tiếng Việt
Hồ sơ thầu: Như
Phụ lục kèm theo
Báo cáo: 2 bản
Tiếng Anh + 2 bản


tiếng Việt
Hồ sơ thầu: Như
Phụ lục kèm theo
Báo cáo: 2 bản
Tiếng Anh + 2 bản
tiếng Việt

- Hồ sơ thầu: Như
Phụ lục kèm theo
- Báo cáo: 2 bản
Tiếng Anh + 2 bản
tiếng Việt
- RAP: 2 bản Tiếng
Anh + 2 bản tiếng
Việt.
- EMP: 2 bản Tiếng
Anh + 2 bản tiếng


Việt.
6

7

Sản phẩm báo cáo Gói thầu CPMU-GT04 (Tư vấn
giám sát RAP và EMDP cho 5 TDA trong HP2,
GĐ1)

Sản phẩm báo cáo Gói thầu TOT 1 & 2

- Báo cáo khởi đầu:
2 bản Tiếng Anh +
2 bản tiếng Việt.
- Báo cáo điều tra
KT-XH ban đầu: 2
bản Tiếng Anh + 2
bản tiếng Việt.
- Các báo cáo giám
sát định kỳ từ lần 1
đến lần 7: 2 bản
Tiếng Anh + 2 bản
tiếng Việt.
- RAP: 2 bản Tiếng
Anh + 2 bản tiếng
Việt.
- EMP: 2 bản Tiếng
Anh + 2 bản tiếng
Việt.

Biên bản này được lập thành 02 bản.
Bên giao

Doãn Thị Ngọc Thư

Bên nhận

Bùi Mạnh TiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×