Tải bản đầy đủ

C NG HOA XA h i CH NGHIA VI t NAM BAN QU

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG 3

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:

/BQL- GPMB

V/v: Báo cáo và đề nghị triển khai thực hiện
GPMB đường vành đai II (đoạn Vĩnh Tuy - Chợ
Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn phường Mai
Động, quận Hoàng Mai.

Hà Nội, ngày

tháng 01 năm 2014


Kính gửi: UBND phường Mai Động

TB
TB...............................................................................................................................................................1
1.Dự án đầu tư xây dựng...........................................................................................................................1
Tuyến đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ.............................................................................2
Khối lượng Giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hoàng Mai (phường Mai Động):......................2
- Diện tích dòng chảy (sông):.............................................................................................................2
188,5 m2............................................................................................................................................2
- Số hộ dự kiến được tái định cư:.....................................................................................................2
15 hộ..................................................................................................................................................2
Về vốn cho dự án:......................................................................................................................................2
Ngày 11/11/2013, UBND Thành phố có văn bản số 8453/UBND-KH&ĐT về vi êc ưng vốn cho công
tác GPMB các dự án tâp trung trên địa bàn Thành phố Hà N ôi. .........................................................2
Ngày 09/12/2013, UBND Thành phố có Quyết định số 7499/QĐ-UBND về vi êc giao chỉ têu Kế
hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 của thành phố Hà Nội.................2
2. Quỹ nhà Tái định cư:..............................................................................................................................2
3. Về Giá đất :.............................................................................................................................................3
4.Các công việc đã thực hiện.....................................................................................................................3
5. Kế hoạch triển khai tếp theo và kiến nghị:.........................................................................................3
- Thực hiện các công việc GPMB theo trình tự quy định....................................................................3

1.Dự án đầu tư xây dựng
công trình đường Vành đai II (đoạn từ Vĩnh Tuy – Chợ Mơ – Ngã Tư Vọng) là
công trình trọng điểm, cấp bách được UBND Thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ
tại văn bản số 1693/UBND-GT ngày 11/3/2011 và Quyết định số 1948/QĐUBND ngày 10/5/2012 về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết các công
trình, cụm công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2011 – 2015 đã được
UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5860/QĐ-UBND ngày
14/12/2012.


Tuyến đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ
– Ngã Tư Vọng có chiều dài L= 3.040,1m (trong đó Điểm đầu: Kết nối với dự
án cầu Vĩnh Tuy; Điểm cuối: Nút giao Ngã Tư Vọng), với quy mô mặt cắt nang
B= 53,5m – 63,5m (08 làn xe, trong đó có 06 làn xe cơ giới và 02 làn hỗn hợp),
được thiết kế đồng bộ các hạng mục nền, mặt đường, cầu vượt, vỉa hè, tổ chức
giao thông, cây xanh, thoát nước, chiếu sang và một số công trình phụ trợ khác.
Tổng mức đầu tư: 4.967 tỷ đồng trong đó chi phí GPMB 4.193 tỷ đồng, thời
gian thực hiện dự án 2013-2015.
ếafsdfvdvKhối lượng Giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hoàng Mai
(phường Mai Động):
1.002,2 m2

- Diện tích đất dự kiến thu hồi:
- Diện tích đất ở bị thu hồi:

269,4 m2

- Diện tích đất đường giao thông:

544,3 m2

- Diện tích dòng chảy (sông):

188,5 m2

- Số hộ dự kiến trong diện GPMB:
- Số hộ dự kiến được tái định cư:

08 hộ

15 hộ

Thực hiện Thông báo số 159/TB-VP ngày 20/11/2013 của UBND Thành
phố Hà Nội về kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND
Thành phố tại cuộc họp nghe các Chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai các hạng
mục, dự án trọng điểm giao thông đường Vành đai II, trong đó: “Đối với 10 căn
thuộc quận Hoàng Mai, nhất trí bố trí tái định cư tại khu tái định cư Đồng Tàu
theo đề xuất của UBND quận Hoàng Mai”.
Ban Quản lý dự án Giao thông 3 báo cáo UBND phường Mai Động công
tác triển khai GPMB dự án đường Vành đai II (đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ – Ngã
Tư Vọng) trên địa bàn quận Hoàng Mai như sau:
Về vốn cho dự án:
Ngày 18/4/2013, dự án được ghi danh mục vốn trong Quyết định số
2689/QĐ- UBND của UBND Thành phố Hà Nội.
Ngày 11/11/2013, UBND Thành phố có văn bản số 8453/UBNDKH&ĐT vê viêc ưng vốn cho công tac GPMB cac dư an tập trung
trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngày 09/12/2013, UBND Thành phố co Quyết định số 7499/QĐUBND vê việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và d ự toán
thu, chi ngân sách năm 2014 của thành ph ố Hà N ội.
2. Quỹ nhà Tái định cư:.
Theo đề nghị của UBND Quận Hoàng Mai, tại cuộc họp ngày


14/11/2013 đã được Thành phố chỉ đạo tại thông báo số 159/TB-VP ngày
20/11/2013, Sở Xây dựng đã có văn bản số 9906/SXD-PTN về việc chấp thuận
nguyên tắc bố trí bổ sung quỹ nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực
hiện Dự án xây dựng đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ – Ngã Tư
Vọng. Ngày 27/12/2013, UBND Thành phố có Văn bản số 9952/UBNDQHXDGT về việc bố trí quỹ nhà tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện
dự án Xây dựng đường vành đai II đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ – Ngã Tư Vọng,
trong đó: “... chấp thuận bố trí quỹ nhà tái định cư tại dự án xây dựng nhà CC2
thuộc dự án xây dựng nhà ở cao tầng dịch vụ và nhà ở tái định cư khu di dân
Đồng Tầu giai đoạn II để bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực
hiện dự án xây dựng đường vành đai II đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ – Ngã Tư
Vọng trên địa bàn quận Hoàng Mai”.
3. Về Giá đất :
Ngày 6/12/2013, UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định số 7423/QĐUBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai với hệ số K =1,8.
4.Các công việc đã thực hiện
Ban Quản lý dự án Giao thông 3 phối hợp với UBND Quận phê duyệt
phương án tổng thể; dự toán kinh phí, thành lập Hội đồng, Tổ công tác, thông
báo thu hồi đất, họp công khai dự án, kế hoạch chi tiết, họp phân kỳ...;
Phối hợp với UBND phường Mai Động triển khai các công việc: Niêm
yết công khai thông báo thu hồi đất, lập danh sách các hộ nằm trong chỉ giới
GPMB.
Đo vẽ hồ sơ kỹ thuật thửa đất: hoàn thành 08 thửa.
Ban Quản lý dự án Giao thông 3 đã trích chuyển kinh phí cho Ban Bồi
thường GPMB quận Hoàng Mai.
5. Kế hoạch triển khai tiếp theo và kiến nghị:
Để có cơ sở triển khai công tác GPMB đáp ứng tiến độ dự án theo chỉ
đạo của Thành phố, Ban QLDA Giao thông 3 trân trọng báo cáo và kính đề
nghị UBND phường Mai Động:
- Phối hợp điều chỉnh kế hoạch thực hiện Giải phóng mặt bằng trên địa
bàn phường Mai Động trình UBND quận Hoàng Mai phê duyệt.
- Phối hợp tổ chức họp dân, phát tờ khai, thu tờ khai, điều tra khảo sát và
xác định nội dung kê khai...
- Thưc hiên cac công viêc GPMB theo trình tư quy định.
Ban Quản lý dự án Giao thông 3 xin trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GTVT (để b/c);
- UBND quận Hoàng Mai (để b/c);
- Ban BTGPMB quận Hoàng Mai (để phối hợp);
- Giám đốc ban (để b/c);
- Lưu: TCHC, GPMB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân DựcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×