Tải bản đầy đủ

B GIAO THONG v n t i 0 1 a f 1 e d c 1 e

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
----------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU
KHU VỰC MŨI VÀ ĐUÔI TÀU HÀNG KHÔ

GVHD:Th.S Nguyễn Đình Tuyển
SVTH: Lê Văn Toàn
LỚP: VT15
MSSV: 1551070052Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×