Tải bản đầy đủ

AN TOAN GIAO THONGon

VĂN HÓA GIAO THÔNG
ÔN TẬP

I - Mục tiêu:
- Ôn tập những kiến thức về văn hóa giao thông đã học.
- Có khả năng phát biểu và tự tin đứng trước lớp.
II- Chuẩn bị :
- Dụng cụ cho việc diễn tiểu phẩm.
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động(2’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS nêu lại ghi nhớ bài cũ
- Nhận xét
2.Bài mới(28’)
Giới thiệu bài (2’)Giới thiệu bài mới
*Hoạt động1: Ôn các bài trước.
- GV nêu câu hỏi:
- Như thế nào là đi bộ an toàn?
- Ý nghĩa của các tín hiệu đèn giao thông?
- Khi xảy ra va chạm giao thông, em cần ứng

xử như thế nào?.
*Hoạt động 2: Thi diễn kịch.
- Chia lớp thành 4 nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm tình huống
về văn hóa giao thông đóng vai trước lớp.
- Sau mỗi tình huống cho HS nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò(2’)
- Nhận xét tiết học.
- Cho HS hát tập thề 1 bài.

Hoạt động của học sinh
- Hát.
- 2HS phát biểu.

- Nghe nhắc lại
- 5,6 HS phát biểu.
- HS nhận xét bổ sung.

- Thảo luận nhóm và tâp đóng trong nhóm.
- Biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung và chọn nhóm diễn hay
nhất.
- Cả lớp cùng hát


VĂN HÓA GIAO THÔNG
ÔN TẬP
I - Mục tiêu:
- Ôn tập những kiến thức về an toàn giao thông đã học.
- Có khả năng phát biểu và tự tin đứng trước lớp.
II- Chuẩn bị :
- Dụng cụ cho việc diễn tiểu phẩm.
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động(2’)
- Hát.
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi HS nêu lại ghi nhớ bài cũ
- 2HS phát biểu.
- Nhận xét
2.Bài mới(28’)
Giới thiệu bài (2’)Giới thiệu bài mới
*Hoạt động1: Ôn các bài trước.
- GV nêu câu hỏi:
- Khi qua đường em nên đi như thế nào?
- 5,6 HS phát biểu.
- Đường như thế nào là đường an toàn?
- Kể tên các loại xe tham gia giao thông đường
- HS nhận xét bổ sung.
bộ.
*Hoạt động 2: Thi diễn kịch.
- Chia lớp thành 4 nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm tình huống
về an toàn gioa thông đóng vai trước lớp.
- Sau mỗi tình huống cho HS nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò(2’)
- Nhận xét tiết học.
- Cho HS hát tập thề 1 bài.

- Thảo luận nhóm và tâp đóng trong nhóm.
- Biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung và chọn nhóm diễn hay
nhất.
- Cả lớp cùng hátTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×