Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG HỆ ĐIỀU HÀNH TRẦN VĂN VINH

LOGO

Trần Văn Minh

HỆ ĐIỀU HÀNH
1


CHƯƠNG VI. TẮC NGHẼN(DEADLOCK)

2


Vấn đề deadlock trong hệ thống

3


Mô hình hóa hệ thống

4Định nghĩa

5


Điều kiện cần để xảy ra deadlock

6


Điều kiện cần để xảy ra deadlock (tt)

7


Resource Allocation Graph(tt)

8


Đồ thị cấp phát tài nguyên

9


Ví dụ về RAG

10


Ví dụ về RAG (tt)

11


RAG và deadlock

12
RAG và deadlock(tt)

13


Các phương pháp giải quyết deadlock (1)

14


Các phương pháp giải quyết deadlock (2)

15


1. Ngăn deadlock(deadlock prevention)

16


Ngăn deadlock (tt)

17


Ngăn deadlock (tt)

18


Ngăn deadlock(tt)

19


Ngăn deadlock(tt)

20


2. Tránh tắc nghẽn(deadlock avoidance)

21


Trạng thái safe và unsafe

22


Chuỗi an toàn (tt)

23


Chuỗi an toàn (tt)

24


Trạng thái safe/unsafe và deadlock

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×