Tải bản đầy đủ

TUYỂN TẬP ĐỀ TRẮC NGHIỆM MICROSORF excel 2010

 !"#$%&'()*+*,-/0(/1

234679:;=>?@ABCDEF?:GAHFIJ;?@KLMNOPCQRSRT

UVFOWFTXY?:XJZ@D[\LBCG]?@^_`?@D[^aSbKcO@D>defXJ;?@ghdcO@D>dgG]OIY?:?:GAHFTijFAB
CG]?@=[?JHkGlDmRI:ndcO@D>dCoRp?@G]OCqDI:ndcO@D>dArCoSRsf9t?@I:cOIqDtuQ?:GI:j?o;v
wxyz{|}{|~~z{
xyz{|}{|~~z{
2xyz{|}{|~~z{
xyz{|}{|~z{
2347:D?:@D[IJZo;IJ;?@tOHL:PPISIJ;?@KLMNOPCQRSRoM?IPJI:n?DkF?@:D?I:ZIJV?

wxĂ
xÂÊÔ}
2xƠ
x:t?@:D?I:Z@nO>
234Ư7XJ;?@KLMNOPCQRSRptuĐOhO:cH?DkF?@ăRâXmRRSQăf9t?@I:cO\êôơưXauĐđeArO:;jIF>Co

wxàả
x{
2x{

x{
234ã7_OhI:jI:]O:á??:DạF?@O?@CằOIJV?KLMNOPCIH?:ẳ?Iẵ:]:YdắắắắắắIJ;?@:DO:á?
wx
x
2x
x}ặ
234ầ7XJ;?@KLMNOPCQRSRp:DOW?:DEFO:ẩ?:kẫCDEFIJ;?@tgH?@O:á?IHOhI:?:ẳ?:Yd@nvf
wx}
x}ấậ
2xè{
xzậậậ
2347ơD>AẻOt?@I:cOIqDtuCo\mL:PPIẽơéfLHF:DAH;O:ẹOt?@I:cO?oềIểtuAH?@tuI:n
Ot?@I:cOIqDtuArCo@nv
wxyậậễế xyậậễếĂ 2xyệậậễìĂ xyậậễếĂ
ảỉấÔ}ặậ{O:;=>?@ABCDEFIDạ?CG`?@?:?DV??:GAHFT
ĩ>?@ABCDEF?oềAr[kí?@O:;IểOFịgj?OFSQ

234ò7?@:HDỏIõOFBDO?@OHdó?:?DV?IJHo;=>?@dóggDạ?I:t?@ID?ọưồiơĩif9t?@
I:cO?o;kGlDgềgG]OCIqDtuâv
1234567689

6


!"#$%&$(()*+(()#$%$,& -.!"#&$(()*+(()#$%$,&
/!"#&$(()*+(()#$%$,& 012356789:;<
/=>?@1A<5B3CDEFA`aG^7bKLc
!"#&
-!"#$)&
/de""#$)$)&
0123567897bKL
/=>f@ghKiX5JKL3j57kl5G2_3mRS3n3MNop[^q\rH_5JKL3MN5K^Fskt<7Z_3Avew!"#$%&
-de""#$%$%&
/.xde""#$%$%&&
012356789:;<
/=>yz@{n;[^FRSM5B3`T:hGk}KL\]JKL3MN5K^Fskt<7Z_3A.!"#&$()+()#$ee#),$$ee#$$%&&$,&


-ee#),$$ee#$$%&&.!"#&$()+()#$%$,&
/ee#),$.!"#&$()+()#$%$,&$,&
012356789:;<
/=>yy@O3QKM:hGklKLKMZK[!x#+),&
-!#+),&
/!e#+),$&
0d#+),&
/=>y@1QKMEY5MFKMZK[5MK7}K[KLMK\1Av"#(())$&
-#())
/d"#())$&
0v"#))$,&
/=>y@rt<|6KL:hG5U9ĂÂÔƠƯĐĂÂăâêĂ[^G^X3PK5MK7}K[KLMK7ôKLc

v"ơ%ơ($&
-v"ơ%ơ($&
/v"ơ%ơ$&
0v"ơ%ơ($&
/=>yư@1PFKLCg5Gop3M;F3j5KM2I5MđKJopLàJ<7K[ảKLoã{
-àJ<7KoJo[^{
/g;F5MáIsG0{<5M9_OKsG/=>yạ@!ằẳẵCg5Gop:;9RM
"ặ
-ẳặ
/!xơ
0
/=>yầ@13FKLCg5Gop7Os<5M9_OK5FK3Pắ7KJ59h<5ảKL5W;sKLsG7Z_c
YM2KKs[^IMQXXấ<3VK:;KLIM6<ậè& -YM2KKs[^IMQXXấ<3VK:;KL3Pj<ậ&
/YM2K]3PGẳẻ
0YM2K]3PGằ
/=>yẽ@1PFKLCg5Gop5JKL3MN5K^F:;97Z_:é5MFGẹ<ềrEểc
ễ]ếểY1ậệìỉqỉ
-ễCậệìỉqỉ
/ễ]ếểY1uĩậ{ã{íỉệì
0!ậệìỉqỉ
/=>y?@<6:ẩL3QKML3MK^Fc
1234567869

8


!"
#!"
$!"
%!&"
$'()*+,-./023456789:;:<=>?6@6ABC/DEFG/0H:IJ,KL::;9HMNO8PQ-CRS/DEFG/0R-./0=>?6AT
HJ,KLHRCUVFW/06=/0RAB6XXXXXXXXXXXM
YZ[\]^"_`ab
#cZd^"_`a`&b
$cZd^"_``ab
%ef"]^"_`gb
$'(hi+,-./023456789:;:,rERAst.u7#zAPvvA{E6AGDR|p6Am/8k/Ay87C-y./R7/RU
$zAPv6AGDRvA{E8}/|o/0jC/06Am/<6Am/8k/Ax787R7
%zAP/vA~u
$'(h)+,-./023456789:;:,rERAst.u7$,rERAst.u7%,rERAst.u7$'(hh+,-./023456789:;:zAP/vA~ux787R7
#,rERAst.u7$zAPvvA{E8}/F/0jC/06Am/%,PR6{6l66l6AR-}/jGjw/0
$'(h+,-./023456789:;:R-./03A77R9|p/A/|E;:::RAn6=/0RAB6jw/08pXXXXXXXXX
! #&! $&! %!
$'(h+,vAv6l6{/0R~/AR-./0uDRE8745678j60mE8puDRXXXXXX
dĂ
#ÂÊÔĂƠĂ
$
%
$'(hƯ+,-./023456789:;:E87<6Am/3C|7M
ăÊâêô
#ăÊâêÂ
$ăÊâê
%ăÊâêơ
$'(hư+,-./023456789:;:JA=/0UVFW/0RACuU/p.
#3VFW/0REjC8puDRRACuU
$3VFW/0REjC8pACERACuU
%3VFW/0REjC8p9KKRACuUM
$'(h+]ÊĂcfâ&6@~R/APRACEEOGRAB6jEGEk/6CApu6@0ElR-jw/0
#6Aà6ả/uDREOGRAB6jEGEk//p.j@6CApu6@0ElR-jw/0
$RPR6{6l6EOGRAB6jEGEk/6CApujGvA{E6@0ElR-jw/0
%RPR6{6l6EOGRAB6jEGEk/6CApu6@0ElR-UCEC8U7
$'(hã+2DRRvRE/j6Rr.-CáEXXXXXXXXUạjG=Eu6j/A8pằẳ3ằM
cƠÊÔẵắÊ&
#cƠÊÔẵfâ&
$cƠÊÔẵÂÊÂƠĂ&
%cƠÊÔẵfâ&
$'(h*+]Ê/02345678
#êg
$a&
%
$'(i+,-./023456789:;:<0E{UVRrE=tặ6ABC0ElR-;Iầặ::M,rE=ẩặRC8v6=/0RAB6XXXXXXXXXjO6A.
RẫG{8p;I?:::
côd^\`b #Yôấơd^\`b $Yôấơd^\`êb %Zơ]^\b
$'()+,-./023456789:;:ăÊâêâê
#Ơẵê
$ăÊâê
%ƠẵêăÊâê
123456789

86


!"#$%&'()*!"*"(+,(-./0%%!%,1234('5678790/:;!<=, >?@ABCDECFCAGHDIJAK
L,"M*NNNNNNNNN("%OP,QR5/S;T<=(5U*("VW
XYZ,[\5#!"]^^"_O`5`&!a[\
bYc/d&[\5#!"]^^"_O`5`&!a[\
Ye`&!a[\O`5fg6[\5#!"]^^"_
hYij"Qk,[\!"'%l/:;^"_5m^
n"/QR5/S;!&o!+(";g:!"`"Qpg(q(lL"/S;Qf;rrrrr("%!*0/s!T/t;,uv
XY"`&!%,(+,!"w(0j[*/
bYxpg*5y/l"/!"*&("/s;QR5/S;
Yioo,()*(o!l"+,T)o,T:"/:!"j hYij*("z!"*&("/s;l"+,({!"U(
|}B~@ACIGd[OP,,/q!j!Ts67("w*(o!$VO`![/"O/Wm/g;(;0`/
!%q"!,[\5<=,[/"O/({!%,Q*"[q("!"u(+,!"w([5`,uv
XY}>J bY}>J Y>J hYf!(dTt;[*/W
}B~@ACI9!"`"^"!"w!%,"`&en5`,uv
XYd,Qa
bYc/q!jQa
YĂo!!"*&("/s;T:5fgls!Â;d
hYÊa,!"*&("/s;T:5fgls!Â;d
Ôn"/"]^,/q!j,`g68Ơ7ƯƠ677Đ&`1234('5n$ăâc!UTo,(*"^"d/o/Q;,!"u!<ê,"=^
`g({,"M*5`,uv
XY1qg!"!"/s!5]^(q(""]^,`g!"'%l/:;!"q,Ơ,`gƠZ&
bYUTo,(*"!q/Ou{5`l/:;[\
Yi_g5`&o!,/q!j,`gl"+,"=^5S
hY2Q-,[*/lL"/S;^"_(q(",`g!"q,
ô"q!0/:;`%[*;T_g5`[*/v
XY%,1234('567879T:5]^(+,!"w(!"!%q!"u^"d/0ơ!0;o("]^Qf;ưđT;
bYf!(d(q("`&!%,1234('56787Tt;({T\/[\
YĂq(!"*&[\!%,"`&T<=(^"_(q(""*;0,Qfg^"g"%(Qf;("f&^"g!Pg!"'%(q("!"/s!5]^
hY%,&o!(+,!"w(({!":[Q-,"/t;"`&W
%,1234('567879"`&NNNNNNNT<=(QP,T:!"!,(q(,/q!j!%,&o!OP,`%T{l"/(q(
,/q!j!%,&o!OP,!<,w,!"*&pT/t;l/SW
XY}
bY
Y?à
hY}?à
ả%,1234('567879(+,!"w(e3ãáạằ[("%ls!Â;d5`,u90/s!,+ạ("w*o/Q;,ẳ/
$ẵĂẳv
XY/"V(
bYắâ
Y$ẵĂ
hYf!(dTt;[*/
|%,1234('567879"R,(+,!"w(`%[*;T_g[("%ls!Â;d5`,/q!j.3
XY>ặầJ
bY?à>ặàẩ}J
YF>F>JặJ
hYĂd7(+,!"w(!Tt;("%,/q!j.3
|ẫăâ*&'%4!!"*"!"XY$/:!"j(+,!"w(()*+
bY$/:!"jQR5/S;!%,+
YĂ*"5tQR5/S;("%+
hY$/:!"jTj*("z+"/S"`"O`!()*OP,T*,("V
|i/:&ơ&!(%!+()*1234('5({!q(Q-,,uv
XYxq(Tj"+"/S"`"
bY2*%("ấ^QR5/S;9(+,!"w(
YÊP,T:"/:!"jo/Q;,5y/()*(+,!"w(!%,+s;({
hYn"+,({!q(Q-,,uW
|%,1234('567879T:4{*&o!0d,!"!%,&o!ậ%l%%lT*,&đ!*("V(q("`%QT_gv
XYâ"f^(";o!^"d/&o!+!%,2"''!O`("V5S"Ă5'*Ă%!'![
123456789

86


!"#$%&'()*+,,-./01,,,
3.%4*.5677+,,8(%& 91,,,
:.%4*.5677+,,8(%& 9;<=>?<
@'AB+CD%,EFGF-%HAI%JKLM1N"OP!OQRS%'TUV45WWWWWWT6A6XY%Z[H"O(GEO\]
^_`abcc
d_`accc
e_`abfg
h_`bccc
3ijkkl@'AB+CD%, EFGF-%HAI%('R[4#mnRS%'TUV45(%opqp-)6UrAH"O%I[*6s4A
pqtuvwx
yz{|}~b
z{|}~b`
3z;u~b`
:JC@N"OPGQ'%JC@N"OQ
3ijkl~>|eyH6#,8A"E1
H6#,EH"E8(1
3+['%.so 694Ha^
:16%4n$so 694H"ER[AH1Ă
3ijkÂl@'AB+CD%,EFGF-%HAI%J"1NOÊ]PLKNÔƠGFPG\ÊJƯQQRS%TUV45(A6XY('sĐă6#mn
y~;â|
}{|
3
:qêô
3ijkơl@'AB+CD%,EFGF-oA0(0('R[4#mn%RưsđA#64T69#$/'XĂ
yâ~â~â~}
ââ}â~}
3|;u|
:ââ}â
3ijkàl@'A ả%#[Aã.*6s4AU404áZn)ạ*6s4A'AH[./0WWWWW
y}a
!
3|
:!|<
3ijkằl~>B+CD%, EFGF-(0WWWWWWW#Đẳ%sA#$#U0RáA6XY'A0*8A"1EƯ%A6XY
ẵac_
yâ
â~
3â~}
:â}
3ijắl@'AB+CD%, EFGF-%HAI%JNB1N"EPOPEQJp1pPGFPEFQ%'TUV45WWWWWT6A6XYH"E (
cg~gcc`_
y~

3`c
:ac
3ijl@'AB+CD%,EFGF-U4[ã.8('HGFA6XYFFFFG'AHGFRS6$Y*6s4AA
ycặ
cccc`
3RáG
:ầHA6$YA%5
3ijẩlô65Rưẫ60*TX%Rẫ0ấ6TX%ậ0*A(nRS/8ă6A6XGFFè-4n67U4ậ&G4RS
/A6X]FFèĂ1'#.56/Rá40(TX%ậ8(RáA(nsĐĐă%T6/6%'TX%Ă

ẻă6)5ARá 694Đ7'AB+CD%,EFGF-%HAI%#$/Rá4ẫ6H1\ĐU('
yzẽf!ẽf z~f!ẽf 3z~f!ẽf :zf!ẽf
3ijélầ6ã.%HAI%@'AB+CD%, EFGF-R[4T6%&H-'%8A[%$./0 WWWWWWW#$
4n9#á6#Y[%ẹĂ
123456789

8


!"#$%&'()*,-./0123454607)*89:0;<=>?@A>?BCD4E?BF344GE5444E3444G09(HI8JKLMMMMMH9N*NO8'P7
QRSTUV
 UUU
WXYZ
Q[\Z
UUU
!"##%&'()*,-./012345468]9^__9`aMMMMMMMMbc^0de)*bf89gh89I09(89g(8O0ij(=N21609k)l2(m1n
opqRrs
opqRrt
opqRru
opqRrv
!"#w%,x80yg9j)*zO)mL)_9{a zNg-jN|})891(09c~)*8')9H9KhI)aN,eg9m7Nbx)*T
8)*568:02jaNH9O099j)*aKgb)*4D09gN89bc^0H9KhI)aN4509gNn|NLmy7?09:gm2c^)*zNg
ajH9O099j)*aKgnh07)*89:0bf8`)9m2c^)*zNgH9KhI)aNajH9O099j)*_9LN)9)bc^08N7
)9c89I)j(
uWQT
uWsQT sQT
T
!"#%&'()*,-./0123454607)*89:0MMMMMMMMm09(zNI8m2c^)*709:g*NO8'P2)9~)5448'()*ie)*8
.8N.
osYuWZZĂUU
osYuWZZĂUU
osYuWZZÂĂUUÂ
osYuWZZÂĂUUÂ
!"#Ê%&'()*,-./012345462NÔ@?,./h'gH9N)j(
Ơ9N)9_ax807)*89:089NIKdƯK;Đ8'c0n
ăLh'gax8zNfK89:009Ng09(4>H97)*G8'()*07)*89:0
l7)*89:009:gax88â)aj,-./012H97)*9NfK
|NO8'Pd}8'()*9jaêôôƠơưH97)*8a89Ưh8'()*zL)*d}n
!"#đ%&'()*,-./01234546H9NhâK0KzjN8(O)_9O8zNfKIam2c^)*0O)zx0a_9})*2j-ă898g
_9LNmyd)*9jaMMMMMMMMMn
\Y
osYuWQ
\Y
osYuW
!"w%&'()*,-./0126H9N)9_2NàK89*NO8'P)j(mgKbảhbc^09NfK2jdã2NàKd)*09KN
U UU
á4445
UUU
rTạ
!"wằ%&'()* ,-./0123454689j)9 _9) 89ga m 89: 38'()* 0 _9O_ 0ẳg9ja êôôƠơư bc^0*kN
RSẵẵẵẵẵẵẵẵẵẵV
L)*d}
lx889ga09NIK &'Pd}
oắ
!"w%|NLmy07)*89:08N7=B2j;AD|ặn-gKH9Nmg(09ầ_07)*89:0)jh87=Bmg)*7|B8907)*
89:08N7|Bm2j
ZTẩẫấạ
ZTẩẫấ
ạẩậấ
ZTẩậấạ
!"wè%Ơ9N)9_dã2NàKij(ax87zƯ8H8'()*,-./01234546bf/K)*9j)*8'()*789_9LN)9Ư)_9`a
ẵẵẵẵẵẵẵẵẵ
\ẻẽprZépẹq
QRprZépẹq
Zépẹq
Wề
&'()*,-./0123454609(zL)*m2NàK09N8NI8)x_9ểm~8Khf)mN)9)9cmgKễ
L)*m2NàK)jhmO_d)*09(80ảKặbI)0ảạ

123456789

8


 !"#$%&#'$!#()*+,$-.#/0+%123()*45/0+%()67#'13#%48+/0+% 5+%*9+&#'$%:+#)*
/3; <=>) ?#'@
ABCDEFFGHIJKLMKNOPQNLMLMOR
SBCTEFFGHIJKLMKNOPQNLMUMOR
BCDEFFGHIJKLMKVNOPQVNLMLMOR
WBCTEFFGHIJKLMKVNOPQVNLMLMOR
X !"#$%&#'$!#+%*+,$-%>*Y!Z[\;]^$2 _;$!.#+`345/0+%>)a-a$%bc+,$$%>*Y!'%!'!0$de
afga9#'hi+>Y!$%b'%!'!0$deaf[aZf&#'$%:+#)*1hj! <=>) ?#'@
ABCklJEmlnJKLMNRConoMopqoMoproR
SBCklJsktDnJKLMNRConoMopqoMoproR
BCklJukQJKLMNMLRConoMopqoMoproR
WBCklJEmlnJKLMLRConoMopqoMoproR
v23()*45/0+%()67#'13#%48+/0+%%5= !"#$%&#'$!# w#'!0+%*+,$xyz-{|}Zf&#'$%:+
#)*1hj! <=>) ?#'@
ABCDEFFGHIJKLMKNOPQNLMUMOR
SBCTEFFGHIJKLMKNOPQNLMUMOR
BCDEFFGHIJKLMKVNOPQVNLMUMOR
WBCTEFFGHIJKLMKVNOPQVNLMUMOR
~-#%$%)#%$!"#w#'!0w#(eg#')=$%;.Zf&#'$%:+#)*1hj! <=>) ?#'@
ABCmLlLtV SBCmLlLt
BCmLlLVt WB-$+7 "; ?#'
v>!;#%$d*#'&c1Y#']%!#%%i>/$2 ,#'+3#%>"%7!$d*#'& Z
ABg#;46d
SB-%!'!3#13$$!4
Bg#;46d%*+$%!'!3#13$$!4 WB^$2-$
-d*#'g+>9+&#'$%:+#)*/3; <=/+%*]\$;7>)+%a[xa96!\$d#'&+%:3#,!
1;#'a[xza@
ABCEmlnJĂUR
SBCsktDnJĂUMÂR
BCukQJĂUMUMÂR WBCEmlnJĂUMÂR
~Ê-d*#'g+>94+ e#%]%!#%'!0$de>)+%;Ô!$%b4+ e#%1>!;/+3#%>"$d*#'&
Z
ABx!3
SBnƠƯĐăâêƠôơ
Bư%7!
WBnƠƯĐ
~đ-d*#'g+>9$%i%4 hi+1#' $%3=$%\+%*$%3*$0+()*!>9+%##Z
ABpêƠàq
SBpêƠàF
BpêƠàI
WBpêƠàr
~ả-d*#'g+>9+&#'$%:+#)*/3; <=/+%*'!0$de>)]%!'!0$de$d*#'&>)àNLOã
ABCĂKqJĂUR
SBCqásnJĂUR
BCkrnJĂUR
WBf7+&#'$%:+$d.#Z
~ạ-d*#'g+>9>Ô![@5=d3]%!#)*@
ABf&#'$%:++%:34,$$.#]%&#'4)g+>]%&#'%!;
SBằ5=d34,$6!;$%:++%!3+%*]%&#'$d*#'+&#'$%:+
Bx!0$de1ẳ$d*#'%)4ẵắ|ư]%&#'$b4$%=$d*#'67#'1ẳZ
123456789

8


 !"#$!%"!&'()'*+!,-."/
1234567,8$9:;<"=>?@A@BCC8DE'FGH!' "IC(J!KL
MNOPPQRS
TUOPPQRS
1NOPPQRSVWUOPPQRS
XRYZ[\]PR^_Z[
1234`67,8$9:;<"=>BFa!b"cFd!e"fE !:==!!E!b"c-!&C8L
Mg)"' !h>e!e:==!B"ij=kl8(=
Tli!mn8,'>EoC)p!q=r=E=
1g)F#>e!e:==!
#$!aFd!e
1234s6l8th$Du>c'DE'!,8$9:;<"=>?@A@v

w"#$!%"FaFx!#$!"8"!<&>8y"z"%oC8FaoCth$<&>8yteh/l#$!%"C8
(-.FGH>CFp$L
M{UOPPORS|]}~[~}~
T{NOPPORS|]}~[~}~
1{NOPPORS|]}~[~}~
{NOPPORS|]}~[~}~
123446_YX"=>?@A@B!y#A$!,AB!y#?$!,BDE'($"' !t#F=?#A
oC?,,eFaF&#/FI!,8$#"%E$!,$KL
M
T
1}

123467,8$9:;<"=>?@A@B"#$!%"*qgD"8&!'h>C$KL
Ml8,E$!,!$Ec!y"fEc!u$
Tl8,E$CHc!y"fEc!u$
1l8,E$!,$CH!$c!y"fEc!u$
wBoK!&'!EDu!,8$Cg
7,8$9:;<"=>?@A@B"8th$Du>c'"!&! D!'HaD-DE'v
Ăh$Du>c'CHD(Â$"8!Ê"G'ÔƠF&"G'Ư

1234Đ67ă!d$Fa!=8He'"â'vg&'u>C8ê"Ă!K7d$Fa*9#A!,-$ơ"!K7d$Fa*9#Aô9#?ô9#/"#$!%"C8DE'FGH>CFp$L
M{Z[|Pư|đ{~đ~]}~XRY|]
123456789

8


 !!" !!$"%&'( )*$"( +,- -* $
. !!" !!$"( +,- -* "%&'( )*$$
/01 !!" !!$"( +,- -* "%&'( )*$$
.23456789:<=>?@:AB99:CDEAFGHAI:J=KLMN:O<=>?@:AB9KLPQR9HAI:J=KLSN:O<=>?@:AB9KLPTR@U@
I:J=VRWN:O<=>?@:AB9KUPPXVY9ZN:[@9L\]C^=<_`KLc !!",d" !!",e",,$$
 !!" !!$",d",e",,$$
. !!",d",e",,$$
/7fN@g.234i6j@kNlHNmAgZ:=noAR9HANp9Z<=>?K^9:q9:\r@st9Z<=>?@:AB9R9ZCu@Kv=N:O<>NwJ9ZXVY9Z
N:[@9L\]C^=<_`KLcxyz{z|}x~|noA
xyz{z|}x~|noA
.xyz{z|}xznoA
/7fN@g.2346789:Np9ZDJKCu9ZN:8D=9:]N:=L\YzXVY9ZN:[@9L\]C^=<_`KLc(0&( )($ (0& )$ .(0& )$ /7fN@g.2346789:Np9ZDJKCu9ZN:8D=9:@<=>?N:=]C^=L\YzXVY9ZN:[@9L\]C^=<_`KLc(0&( )($
(0&( )("!!$
.(0&( )("!!$
/7fN@g.23467w\9Z@KPQQR@Y9ZN:[@9L\DEA<_`N89:Z=UNwNwA9ZsO9:@k9Z@E@U@Y@:[E
Z=UNwDJNw\9Z9ZNWc*1*),d$
*1*",d$
.%&'),d$(0&),d$
/*1*),d$
.23467w\9Z@KPQQRYNw9N:E9:@Y9ZN:[@@@:[@9Ă9Z:=>9N:c1ÔƠƯĐ
(Đăă
.âêôơăÔ
/ÔôĐâư
.234đ67w\9Z@KPQQR@Y9ZN:[@xVG7M{QVWQQTPàMSVQDả@:\IHNmAgKLZOb
c

.ãá=ạMã
/ãá=ạGM
.23467w\9Z@KPQQR<>9k=]A9ZNc7v=N:ẳẵ\?R9:fắ9aNKằ9:9@wEDy9]9N
7v=N:ẳẵ\?R9:fắ9aNKằ9:w=9NEN=\9
.7v=N:ẳẵ\?R9:fắ9aNKằ9:wZE9]V9Nw
/7v=N:ẳẵ\?R9:fắ9aNKằ9:wEắ7N
.234467:\?r@<9:@E@KPQQRN:Y9ZN:C9ZI:=I:=Nv\?kN=Ksg9ZN89:N:O@D9|:NX
7A`9:=9Nw\9ZmAUNwO9:KL?=ằ@@9ắ:g=spDA9ZN:??kN:N9EN:ONEL\X
cG:fắL\9aNy9DwN\wID:N@AJ=]E9:DU@:@U@:ND
7v=N:ẳẵ\?R9:fắ9aNy9DwNNw\9Z9:?VKKDL@:Ê9y9DwN:N
.G:f9Np:uắắ:8?:=Nặặ
/7fN@g@U@@U@:Nw9
.234ầ6~=gDẩ@:\sg9ZDJK=ằA9:CDEANwâƠƯ'%*ưẫĐă,dặd)

ãoắ@Y9ZN:[@<>N89:lHNmAgNv=Y~|9:CN:H9L\^=`A@AsL=N\U9KLF~:=@:noA9HAI:Y9Z@
?Y99L\]C^=@U@NwC9Z:uắI:U@N:OZ:=@:ẵấ9Zb
cxyz{yG{V|Fz|}xnoAẵấ9Z
xyz{Mậ{V|Fz|èẵấ9ZnoA
123456789

8


 !#$ !#% !# !&#'()*+#',-./+&
12!34$2!34%2!342!#',-./+#'()*+&
56789:43./;<./=>?;;@A%B;CDE=>AFGHIJKL./MNA;>O;@APQ=GR./=>H=A;S=>TIJKL./=U.MVWKWX.;>3
GR./MSY(T=>Z;>WX.MN.>./>[A=U.;>3PQ=GR./=>HIA*\>W;>].GR./=A^^^^^^Y
_`a3=>b34P*DAIE$CcW.CdAPC
e`a3=>b.IC4=E;>].$CcW.CdAPC
`a3=>b$A=AE;>].$CcW.CdAPC
1`a3=>b,3PCE;>].$CcW.CdAPC
567f9:43./gh%B;CDijkjEMT/Ql;m;].=>a.>PQ=<=>H=A/]WDX.>/Hn
_:VW=>b,3PCE.>ol.p=DX.>q4Al:CB=
e:VW=>b,3PCE.>ol.p=DX.>4WC.=A=W3.4rW;>].;m;>B3AF
:VW=>b,3PCE.>ol.p=DX.>gC4/CA.KC.=C4
1:VW=>b,3PCE.>ol.p=DX.>%.;4CAIC.KC.=
567s9:43./gh%B;CDijkjE;<./=>?;.a3IA*MtFIu;>3\v=w*xDa/Wm=4N./aF;@A./aF=>m./>WX.=VW;@A
yz{|}~
_ e  1
5679WxIJ;>3x./IDWX*.>IA*=43./gh%B;CDijkj

)l;<./=>?;MW.=><./=W.Ga3;Q=>?;GLGWFU*;*.>IA*$ZAGa3\>WX*=>?U.=4mW;@Ag
.>t.GWU.E.v*Da=>H;>?;GLDa::4./l>./&E.v*Da=>H;>?;GLDa>Sl>./&E.v*Da=>H;>?;
GLDad`.>t.GWU.&Y<./=>?;.a3KWMtF=>T>WX.FU*;*=4U.n
_g$i#k#&'+#':+#g$i#k#&'+#'+#'d`+&&
eg$i##k&'+#':+#g$i##k&'+#'+#'d`+&&
%:i##k&'+#':+#%:i##k&'+#'+#'d`+&&
1,:i##k&'+#':+#,:i##k&'+#'+#'d`+&&
5679>3x./IDWX*.>KWMtF=43./gh%B;CDijkj

)l;<./=>?;MW.=><./=W.;>3;Q==U.Ix.l>P;.;?Ga3PIx.l>PGax./KA.>PL;Ix.l>P
U.KWY<./=>?;.a3KWMtFDaMp./n
_ĂÂÊÔƠƯĐăâĐêƠôƠơ
eưĂÂÊÔƠƯĐăâĐêƠôƠơ
ĂÂÊÔƠƯăâêƠôƠơ
1ưĂÂÊÔƠƯăâêƠôƠơ
567đ9>3x./IDWX*IA*=43./gh%B;CDijkj

1234567869

6


 !"!#$%&'()* +,-#./'()* ,-0(12*3'(
)*4&(!56-#178!9:;-<=
?@BCDEEFGHIJKLMNOPQNRLKLST
U@BVDEEFGHIJKLMNOPQNRLOLST
W@BVDEEFGHIJKLMOPQRLOLST
X@BCDEEFGHIJKLMNOPQNRLOLST
WYZ[\]%^#._`ab;cdedf g1h$%ijklmknb#g1h7op7efdddfddd5dd2
!q-4!b$%ijklmkn^r!s,-#4!t7u-#'2t9:=
?@
U@
W@
X@
WYZ[v]6#4('w;!xt7'2t^#._`ab;cdedy
z/:; {.!(*,8!:&t|tykqt-ats'2t-:}d~d~cdd*!(*;-
2o!5k7u;h!f*!(*;-d56-#178!9:;-<=
?@BQIOJIKSLLOSSTLROLST
U@BQIOJIOSSLLKSTLROLST
W@BQIOBKSSOSSLROLST
X@BQIOKSSOSSLROLST
WYZ[]6#^^#._`ab;cded13=
?@_2#1;!xt
U@
W@k,-!xt
X@g!x-
WYZ[[]%^#._`ab;cdedfikĂ}Â%ÊÂÔ0}ƠddƯÔĐăhâÔĐêhâƯ'ô#ơqưt(;đđđđđđđơ!!^g^#};-Â%ÊÂ,-!^g^#0};-d5
?@Đăhâ
U@JD
W@Đêhâ
X@G
%^#._`ab;cdedf#4('w;!xt4##4-7'2ty
0('w;!xt-:'ô13#9teddq9ted

WYZ]%h!$#h!1p2,-#ơp|t!&2./z2ofqt;-Â_Â!;-ÂĂĂÂfqtÂÂ!
Â_0Âfqt;-Â6Â!Â6Ăàảã.ÂfqtÂzÂ!ÂzĂĂÂ5%h!6}2;;-=
?@BQIDIáKTBạạLạạLQIDIáKTBạGạLạGáạLQIDIáKTBạạLạàEạLạVạTTT
U@BQIQMVIáKTBạạLạạLQIQMVIáKTBạGạLạGáạLQIQMVIáKTBạạLạàEạLạVạTTT
W@BQIDIáKTBạạLạGạLạạLạVạLạạLạGáạLạàEạLạVạTTT
X@BCDEEFGHIDIáKLằTLáNằằPNằLOLST
12345667689

6


 !"#$%&'()*+,-./0(12/.3(452'/627'42 !"+8'-9'/!27:;<46$'=>?+627
'/@+2!"ABC4(D3=!(E27F
GHIJKLLMNOPKQRSPTUVUWVTXYYZQXY[V\V]W ^HI_KLLMNOP`abJSPTUVUWVTXYYZQXY[V\V]W
HI_KLLMNOPKQRSPTUWVTXYYZQXY[VUV]W
cHI_KLLMNOPKQRSPTUVUWVTXYYZQXY[V\V]W
d !"#$%&'()*+,-./0(12/.3(452'/627'42 !"+8'e1274f:;<46g$'=>?+627'/@+
2!"ABC4(D3=!(E27F
GHI_KLLMNOP`abJSPTUVUWVTXYYZQXY[VUV]W ^HI_KLLMNOPKQRSPTUVUWVTXYYZQXY[V[V]W
HI_KLLMNOPKQRSPTUWVTXYYZQXY[VUV]W
cHIJKLLMNOPKQRSPTUVUWVTXYYZQXY[VUV]W
h;i2/+/4j'%/k*2/Bl*men4C4+f+=)2of2/!27+0-./0(12-!%&'+*n4+p27=!q '/r+/4j'
%/k*se1274ftun=Bv27tw#x:y7Bv+=<4'/r+/4j'%/k*=!#:z627'/@+2!"ABC4(D3=!(E27F
GHIaRP`abJSPTUVYWI{|{VRU}bU}Y]~V]W
^HIaRP`abJSPTUWI|VRU}bU}Y]~V]W
HIaRP|aPTUVYWI{|{VRU}bU}Y]~V]W
cH;k'+€(5*(E27
;i2/;/!2/'452sun=Bv27te1274f‚z/4j'%/k*:z627'/@+2!"ABC4(D3=!(E27F
GHIRU}PbUƒJUW
^HIRU}bUƒJU
HIRXU}bXUƒJXU cH;k'+€(5*(E27
„;i2/'…27ln(†+@27of2‡:ˆ4j'(†+@27'/*8+="<4‰:z627'/@+2!"ABC4(D3'<46Šw#=!
(E27F
GHI‹N|aRPŒUZŒV{J{VRUZRW
^HIŒLNŽSaRPŒUZŒV{J{VRUZRW
HI‹N|PŒUZŒV{J{VRUZRW
cHI‹N|PaRPŒUI{J{VRUZRWW
;‡"27qu‘+’=“#w#”/!-2!"+0l•A–27(45*%4—2="74+:
GH˜Ž™L`
^HaR
H‹N|aR™ŒLNŽSaR cHaR™˜Ž™L`
š;‡›2'/œ‰"-’+,'/2/+627+–4o""2'‡"27qu‘+’=“#w#”o4ž*'Bv27 P|Ÿ ¡Ÿ¢£¤ŒŸ£¥Ÿ W
+0&27/†7rF
GHz/¦2A<27 452%/*27+/" p27(27=+/¦2
^Hz2/=574§284A*27'‡"276
He¨2/A<27ln'/’"%4ž*?/D2=C?
cHb8?6+f+6(27+/¦2'/!2/-8'6 !A§=4—*(Bv++2/74§
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‰©;ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

12345678679

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×