Tải bản đầy đủ

TS247 DT de luyen trac nghiem thpt qg mo

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN – CÓ VIDEO CHỮA
ĐỀ SỐ 3
Câu 1: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y 

2x 1
là đúng?
x 1

A.Hàm số luôn nghịch biến trên R \ 1 .
B.Hàm số luôn nghịch biến trên  ;1 và 1; 
C.Hàm số luôn đồng biến trên R \ 1 .
D.Hàm số luôn đồng biến trên  ;1 và 1; 
Câu 2: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y 
A. (-2;- 4)

B(-

1
; 1)
2


.

x2
và đường thẳng y  2 x là:
x 1

C. (-2; -

1
)
2

D. (-2;4), (

1
;-1)
2

Câu 3: Hàm số dạng y  ax 4  bx 2  c (a  0) có tối thiểu bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 4: Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số : y 
A. 2

B. 1

3x  1
là :
x2  4

C. 4

Câu 5: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị:


D. 3
y

2

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
2

A. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2

0

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -2

-2

D. Hàm số có ba cực trị
Câu 6: Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức

V (t ) 

1  3 t4 
 30t   với 0  t  90 . Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi
100 
4

v(t )  V '(t ) . Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng :
A.Tốc độ bơm giảm từ phút thứ 60 dến phút thứ 90
C.Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75

B. Tốc độ bơm luôn giảm
D. Cả A,B,C đều sai

1 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!

x


Câu 7: Xét x , y là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện x  y  2.
Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức S  x 2 y 2  4 xy
A.Min S = -3
B. Min S = -4
C.Min S = 0
D. Min S =1
Câu 8: Biết đồ thị hàm số y  x 4  bx 2  c chỉ có một điểm cực trị
là điểm có tọa độ (0; 1) thì b và c thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?
A. b  0 và c  1
B. b  0 và c  1
C. b  0 và c  0
D. b  0 và C  R
Câu 9: Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số y 
A. m  3

 m  3
B. 
m  2

C. m  3

 3  m  1
D. 
m  2

2cos x  3
nghịch biến trên
2cos x  m

Câu 10: Với điều kiện nào của tham số m thì đồ thị hàm số y 

x2
x  3x  m 2
2

 
 0; 
 3

chỉ có một

tiệm cận đứng ?
A. Với mọi m
B. m  2
B. m  2
D. Không có m
Câu 11: Một người cần đi từ khách sạn A bên bờ biển đến hòn đảo C.
Biết rằng khoảng cách từ đảo C đến bờ biển là 10km,
khoảng cách từ khách sạn A đến điểm ngắn nhất tính từ đảo C
vào bờ là 40km.
Người đó có thể đi đường bộ rồi đi đường thủy
(như hình vẽ dưới đây).
Biết kinh phí đi đường thủy là 5 USD/km, đường bộ là 3 USD/km.
Hỏi người đó phải đi đường bộ một khoảng bao nhiêu để kinh phí nhỏ nhất? (AB = 40km,
BC = 10km)
A.

15
km
2

B.

65
km
2

C. 10km

D. 40km

2 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!


1

8
B. x  2

x 1
Câu 12: Nghiệm của phương trình 2 

A. x  4

C. x  3

D.

x2

1
Câu 13: Nghiệm của bất phương trình  
 3
A. x  5

D  0;2 \ 11
là:
27

B. x  5

Câu 14: Tập xác định của hàm số y 
A. D  0;2

x 2

C. x  1

D. x  1

1

log 2  x 2  2 xB. D  0;21
C. D  0;2 \ 

D.

Câu 15: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào đồng biến trên R?

1
1
A. y = ( ) x
B. y = log 2 ( x  1)
C. y  x
D. y= log 2 ( x 2  x  1)
2 1
2
Câu 16: Một người đầu tư 100 triệu đồng vào một công ti theo thể thức lãi kép với lãi suất
13% một năm. Hỏi nếu sau 5 năm mới rút lãi thì người đó thu được bao nhiêu tiền lãi ?
A. 100[(1,13)5 1] triệu đồng

B. 100[(1,13)5  1] triệu đồng

C. 100[(0,13)5  1] triệu đồng

D. 100.0,135 triệu đồng

Câu 17: Cho các số thực dương a, b, c với c  1 . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. log c

a
 log c a  log c b
b

B. log c 2

a ln a  ln b
C. log c 
b
ln c
Câu 18: Đạo hàm của hàm số y 

b 1
 log c b  log c a
a2 2
2

1
2 b 
D. log c    log c b  log c a
2
a

log 4 x

x2

A. y ' 

1
x  2  x ln x 
2
2 xx  2 ln 2

B. y ' 

C. y ' 

1
x  2  x ln x 
2
xx  2 ln 2

D. y ' 

1
x  2  ln x 
2
2 xx  2 ln 2
1
2  x  2  ln 2
2

 x  2  x ln x 

Câu 19: Cho các số thực dương a, b với a  1 và log a b  0 .Khẳng định nào sau đây là
đúng.

3 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!


0  a , b  1
0  a  1  b

0  a , b  1
1  a, b

A. 

0  b  1  a
1  a, b

B. 

Câu 20: Tìm hệ thức liên hệ giữa x, y biết x  t
A. y  x
x

B. y  x

y

x

1
y

0  b, a  1
0  a  1  b

C. 
1
t 1

, y t

t
t 1

D. 

(t  0, t  1)

1
y

D. y y  x x

C. y  x y . y

Câu 21: Người ta thả một lá bèo vào một hồ nước.
Giả sử sau 9 giờ, bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt hồ.
Biết rằng sau mỗi giờ, lượng lá bèo tăng gấp 10 lần lượng
lá bèo trước đó và tốc độ tăng không đổi.
Hỏi sau mấy giờ thì số lá bèo phủ kín
A. 3

B.
5

Câu 22. Giả sử

109
3

dx

1
cái hồ?
3
C. 9  log 3

 2 x  1  ln K

D.

9
log 3

. Số ước nguyên của K là

1

A.1

B.2

C.3

D.4

1

Câu 23. Giá trị của tích phân I   x x 2  1dx là.
0

1
A. I  (2 2  1)
3

1
B. I  (2 2  1)
3

1
C. I   (2 2  1)
3

1
D. I  (2  2 2 )
3

Câu 24. Một ca nô đang chạ y trên hồ Tây với vận tốc 20m/ s thì hết xăng; từ thời điểm đó ,
ca nô chuyển động chậm dần đều với vận tốc
v(t )  5t  20 , trong đó t là khoảng thời
gian tí nh bằng giây , kể từ lúc hế t xăng. Hỏi từ lúc hết xăng đến lúc ca nô dừng hẳn đi được
bao nhiêu mét?
A. 10m

B. 20m

d

Câu 25: Nếud

f ( x)dx  5

a

A.-2

C. 30m
b

f ( x)dx  2 với a  d  b thì

b

B.8

 f ( x)dx

1
e

 1
B. 2 1  
 e

bằng

a

C.0

Câu 26. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  ln x , x 
A. 1 

D. 40m

 1
C. 2 1  
 e

D.3
1
, x  e, và trục hoành là
e

D. 1 

1
e

4 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!


Câu 27. Một nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)=2sin5x+ x +

3

sao cho đồ thị của hai hàm số

5
F(x), f(x) cắt nhau tại một điểm thuộc Oy là:

2
2
3
A. - cos5x+ x x + x-1
5
3
5

2
2
3
B. - cos5x+ x x + x
5
3
5

2
2
3
2
2
3
C. - cos5x+ x x + x+1
D. - cos5x+ x x + x+2
5
3
5
5
3
5
Câu 28: Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo bởi phép quay
quanh trục Ox phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ ,
biết f (x)  x 2  4 x  4
A. V  3
C. V 

B. V 

33

5

D. V 

55

3


5

Câu 29: Cho số phức z  3  2i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z:
A. Phần thực bằng 3, phần ảo bằng 2
B. Phần thực bằng -3, phần ảo bằng 2
C. Phần thực bằng 3, phần ảo bằng -2
D. Phần thực bằng -3, phần ảo bằng -2.
Câu 30. Cho số phức z = 4 – 5i. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là
A. (4; 5)

B. (4; -5)

C. (5; 4)

D. (-4; 5)

Câu 31. Giả sử z1 và z2 là các nghiệm của phương trình z2  4 z  13  0 . Giá trị của biểu thức
A  z1  z2 là:
2

2

A. 18

B. 20

C. 26

Câu 32. Cho số phức z  1  i . Tính môđun của số phức w 
A. 2

B.

D. 22.

z  2i
z 1

C. 1

2

D. 3

4

Câu 33. Các nghiệm của phương trình z  1  0 trên tập số phức là:
A. – 2 và 2

B. -1 và 1

C. i và –i

D. -1 ; 1; i; –i

Câu 34 : Cho các điểm A ,B ,C và A ' , B ', C ' theo thứ tự biểu diễn các số phức :
1  i , 2  3i, 3  i và 3i , 3  2i , 3  2i

Khẳng định nào dưới đây là đúng

5 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!


A. Hai tam giác ABC và A ' B ' C ' đồng dạng
B.Hai tam giác ABC và A ' B ' C ' có cùng trọng tâm
B. Trung điểm M của AB đối xứng với trung điểm N của A ' B ' qua gốc tọa dộ
C. Độ dài cạnh BC bằng độ dài cạnh A ' B '
Câu 35: Hình hộp chữ nhật có độ dài 3 cạnh xuất phát từ 1 đỉnh lần lượt là 2, 3, 4. Thể tích
hình hộp đó là:
A. 24

B. 8

C. 12

D. 4

Câu 36: Cho hình hình lăng trụ tam giác đều ABC . A' B' C' có góc giữa hai mặt phẳng
( A' BC ) và (ABC ) bằng 60 0 cạnh AB  a . Thể tích V khối lăng trụ ABC . A' B' C' là.
A. V 
V 

3 3 3
a
8

B. V  3a 3

C. V 

3 3
a
4

D.

3 3
a .
4

Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  a 3 và vuông
góc với đáy. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng AC  a,
A.

a 2
2

a 3
2

B.

C.

a
2

D.

a
3

ABC  300 . Tính độ
Câu 38.Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại tại A, AC  a, 
dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB

a 3
D. l  a 2
2
Câu 39: Một hình trị có hai đáy là hai hình tròn (O;r) và (O’;r). Khoảng cách giữa 2 đáy là
A. l  2a

C. l 

B. l  a 3

r 3 . Một hình nón có đỉnh là O’ và có đáy là hình tròn (O;r). Mặt xung quanh của hình nón
chia khối trụ thành 2 phần. Gọi V1 là thể tích phần bên ngoài khối nón, V2 là phần thể tích
V
bên trong khối nón. Khi đó 1 bằng:
V2
A.

1
2

B.

1
2

C.2

D.3

Câu 40. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AD = 2a, AB = a. Cạnh
bên SA  a 2 vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Gọi M là trung điểm của BC. Tính
bán kính khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.AMD.
a 6
a 6
a 6
a 6
B.
C.
D.
6
4
2
3
Câu 41. Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được thiết diện là một
tam giác vuông cân có cạnh bằng a, diện tích xung quanh của hình nón đó là:

A.

6 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!


A. S xq 
B.

C.
D.

 a2 2
4

S xq   a 2

S xq 

 a2 2
2

S xq   a 2 2

Câu 42: Một cái mũ của nhà ảo thuật với các kích thước được biểu diễn như hình vẽ . Hãy
tính tổng diện tích vải để làm nên cái mũ đó
A. 700
B. 754, 25

10cm

C. 750, 25

30cm

D. 756, 25
Câu 43: Mặt cầu (S) có tâm I(1;2;-3) và bán kính R = 2 có phương trình:
A. ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  4

B. ( x  3)2  ( y  2)2  ( z  2)2  2

C. ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  2

D. ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  4

Câu 44. Trong không gian cho đường thẳng d có
phương trình : d :

x2
1y
2Một vectơ chỉ phương của d là:z 1
3A. u=(2;0;1)

B. u=(-2;0;-1)

C. u=(-1;2;3)

D. u=(1;2;3)

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
(P): x - 2 y  3z - 5  0 và mặt phẳng (Q): 2 x  4 y  6 z - 5  0 .
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (P) // (Q)

B. (P)  (Q)

C. (P) cắt (Q)

D. (P)  (Q)

Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M (1; 4; 2)
và mặt phẳng ( ) : x  y  z  1  0 .
Tọa độ điểm M ' đối xứng với điểm M qua mặt phẳng ( ) là:

7 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!


A. M '(0; 2; 3)

B. M '(3; 2;0)

C. M '(2;0; 3)

D. M '(3;0; 2)

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,
cho đường thẳng d:

x -1 y z  1
và điểm A(2;0;-1)
 
2
1
1

. Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với
đường thẳng d có phương trình là:
A. 2 x  y  z  5  0

B. 2 x  y  z  5  0

C. 2 x  y  z  5  0

D. 2 x  y  z  5  0

Câu 48: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz ,
cho mặt phẳng ( P) : x  2 y  z  5  0 .
Gọi giao điểm của mặt phẳng (P) với các trục Ox và Oz
lần lượt là X và Z . Diện tích của tam giác OXZ là:
A. S 

25
2

C. S  25

B. S 

25
3

D. S 

25
4

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
đường thẳng  :

x2 y2 z


và mặt phẳng (P): x  2 y  3z  4  0 .
1
1
1

Đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P)
sao cho d cắt và vuông góc với  có phương trình là:
A.

x  3 y 1 z 1


1
1
2

B.

x 1 y  3 z 1


1
2
1

C.

x  3 y 1 z 1


1
1
2

D.

x  3 y 1 z 1


1
2
1

Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,
cho hai điểm A 1; 2; 1 , B  0; 4;0
và mặt phẳng (P) có phương trình: 2 x  y  2 z  2015  0 . Gọi  là góc
nhỏ nhất giữa mặt phẳng  Q  đi qua hai điểm A, B và tạo với mặt phẳng  P  .
Giá trị của cos  là:

8 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!


A. cos  
C. cos  

1
9

2
3

B. cos  

1
6

D. cos  

1
3

ĐÁP ÁN
1B

2D

3C

4D

5A

6D

7A

8A

9D

10B

11B

12B

13B

14D

15D

16A

17D

18A

19B

20A

21C

22B

23A

24D

25D

26C

27C

28C

29C

30A

31C

32B

33D

34B

35A

36A

37B

38A

39C

40C

41A

42D

43A

44C

45A

46D

47C

48A

49D

50D

9 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa –
Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×