Tải bản đầy đủ

Chuyên đề: LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ (CỰC HAY)

Tr êng THPT TrÇn §¨ng Ninh Líp 11
Bµi tËp lËp c«ng thøc ph©n tư
Bµi 1. A là một hiđrocacbon, dA/O
2
= 2,6875. Đốt cháy hết 8,6 gam A rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ
hồn tồn vào bình đựng dung dịch xút dư, khối lượng bình tăng thêm 39 gam. Xác định CTPT và CTCT
có thể có của A.
Bµi 2. Y là một hiđrocacbon. Tỉ khối hơi của Y so với Heli bằng 18. Đốt cháy hồn tồn 9,36 gam Y, thu
được 28,6 gam CO
2
. Xác định CTPT của Y. Xác định CTCT của Y. Biết rằng Y mạch cacbon phân nhánh
và có một tâm đối xứng trong phân tử.
Bµi 3. a. Phân tích định lượng hai chất hữu cơ A, B cho cùng kết quả: Cứ 3 phần khối lượng của C thì có
0,5 phần khối lượng H và 4 phần khối lượng O. Tỉ khối hơi của B bằng 3,104. Tỉ khối hơi của B so với A
bằng 3. Xác định CTPT của A, B.
b. Phân tích định lượng hai hiđrocacbon X, Y cho thấy có cùng kết quả: cứ 0,5 phần khối lượng H
thì có 6 phần khối lượng C. Tỉ khối hơi của Y là 3,586. Tỉ khối hơi của X so với Y là 0,25. Xác định
CTPT của X, Y.
Bµi 4. Đốt cháy hồn tồn 448 ml (đktc) một hiđrocacbon X dạng khí rồi cho sản phẩm cháy lần lượt hấp
thụ vào bình (1) đựng P
2

O
5
dư, bình (2) đựng NaOH dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng
0,36gam , khối lượng bình (2) tăng 1,76 gam.
a. Có thể thay đổi vị trí hai bình (1), (2) được hay khơng? Giải thích.
b. Xác định CTCT của X. Tính tỉ khối của X. Tính khối lượng riêng của X ở đktc.
c. Nhận biết các khí, hơi sau đây đựng trong các bình khơng nhãn: X, CO
2
, C
2
H
4
, SO
2
, SO
3
.
Bµi 5. A là một hiđrocacbon hiện diện dạng khí ở điều kiện thường. Đốt cháy A, thu được CO
2
và nước
có tỉ lệ số mol là nCO
2
: nH
2
O = 2 : 1. Xác định các CTPT có thể có của A.
Bµi 6. X là một hiđrocacbon. Một thể tích hơi X có cùng khối lượng với 5,75 thể tích khí metan (các
thể tích hơi, khí trên đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác đònh CTPT của XA là một
chất hữu cơ được tạo bởi bốn nguyên tố C, H, O, N. Thành phần phần trăm khối lượng của C, H và N
trong A lần lượt là 32%, 6,67% và 18,67%.
a. Xác đònh CTPT của A, biết rằng CTPT của A cũng là công thức đơn giản của nó.
b. Tính tỉ khối hơi của A. Tính khối lượng riêng của hơi A ở 136,50C, 1 atm.
Bµi 7. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33% . XĐ CTPT của Y
Bµi 8. Đốt cháy hồn tồn m gam hiđrơcacbon A, tồn bộ sản phẩm cháy cho vào bình đựng dung dịch
Ba(OH)
2
dư thì thấy khối lượng bình tăng lên 20,4 gam và có 59,1 gam kết tủa.
a. Xác định CTPT của A , tính m.
b. Viết phản ứng của A với khí Cl
2
ngồi ánh sáng theo tỉ lệ mol 1: 1.


Bµi 9. Một hỗn hợp gồm hai ankan là đồng đẳng kết tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. Đốt cháy hồn
tồn hỗn hợp này cần 36,8 gam O
2
.
Tính khối lượng CO
2
và khối lượng H
2
O tạo thành và Lập CTPT của hai ankan
Bµi 10. Đốt cháy hoàn toàn 2 hidrocacbon mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 48,4
gam CO
2
và 28,8 gam H
2
O. Hai hidroacbon này thuộc dãy đồng đẳng nào ? Xác định CTPT 2
hidrocacbon?
Bµi 11. Đốt cháy hoàn toàn a gam 2 hidrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm cháy
cho qua bình 1 đựng H
2
SO
4
đặc và bình 2 đựng KOH rắn, thấy khối lượng bình 1 tăng 2,52g và bình 2
tăng 4,4g. Giá trò của a là bao nhiêu ? Xác định CTPT của 2 hidrocacbon?
Bµi 12. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng có
khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đ.v.C thu được CO
2
và H
2
O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 24:31.
Đó là các hidrocacbon nào?
Bµi 13. Cho 0,896 lít hỗn hợp hai anken là đồng đẳng liên tiếp (đktc) lội qua dung dịch brom dư. Khối
lượng bình brom tăng thêm 2,0 gam. XĐ CTPT của 2 anken
N¨m häc 2008 - 2009
Tr ờng THPT Trần Đăng Ninh Lớp 11
Bài 14. t chỏy hon ton 10cm
3
mt hirocacbon bng 80cm
3
oxi. Ngng t hi nc, sn phm chim
th tớch 65cm
3
, trong ú th tớch khớ oxi d l 25cm
3
. Cỏc th tớch u o iu kin tiờu chun. Cụng
thc phõn t ca hirocacbon ó cho l:
Bài 15. Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon A, B có tỷ lệ thể tích là 1 : 4. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít X cần
vừa đủ 2,4 lít O
2
thu đợc 3,4 lít hỗn hợp khí CO
2
và hơi nớc. Các thể tích khí đo cùng điều kiện về nhiệt
độ và áp suất. Thành phần % về khối lợng của C trong A, B lần lợt là
A. 80%; 85,71% B. 75%; 81,82% C. 85,71%; 90% D. 75%; 90%
Bài 16. Hỗn hợp khí X gồm CO
2
và một hiđrocacbon A. Trộn 0,2 lít hỗn hợp khí X với 0,65 lít O
2
, rồi
nung nóng để A cháy hoàn toàn, thu đợc 0,9 lít hỗn hợp khí và hơi nớc. Ngng tụ hơi nớc, còn lại 0,6 lít
hỗn hợp khí. Dẫn tiếp hỗn hợp khí này vào dd KOH đặc thì chỉ còn 0,1 lít khí bay ra. Các thể tích khí đo
cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. CTPT của A là
A. C
3
H
8
B. C
4
H
8
C. C
3
H
6
D. C
4
H
6
Bài 17. Hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon có cùng số C trong phân tử, dA/N
2
= 1,5. Đốt cháy hoàn toàn
8,4 gam A thu đợc 10,8 gam nớc. Hai hiđrocacbon có CTPT là
A. C
3
H
6
và C
3
H
4
B. C
3
H
4
và C
3
H
8
C. C
4
H
4
và C
4
H
8
D. C
2
H
2
và C
2
H
6
Bài 18. Cho A, B là hai chất đồng đẳng kế tiếp, phân tử đều chứa C, H và 2 nguyên tử O. Đốt cháy hoàn
toàn 18,5 gam hỗn hợp A, B cần vừa đủ 142,80 lít không khí (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua
bình (1) đựng dd H
2
SO
4
đặc, sau đó qua tiếp bình (2) đựng dd NaOH d thì bình (2) tăng 44,0 gam. CTPT
của hai chất lần lợt là
A. C
5
H
10
O
2
; C
6
H
12
O
2
B. C
5
H
8
O
2
; C
6
H
10
O
2

C. C
4
H
10
O
2
; C
5
H
12
O
2
D. C
6
H
10
O
2
; C
7
H
12
O
2
Bài 19. Đốt cháy hoàn toàn 2,25 gam chất hữu cơ A cần vừa đủ 3,08 lít O
2
(đktc), thu đợc hỗn hợp khí
CO
2
và hơi nớc, có VCO
2
: V hơi nớc = 4 : 5. Có dA/CO
2
= 2,045. Chất A có số nguyên tử cacbon là
A. 5 B. 4 C. 6 D. 3
Bài 20. Đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam một chất hữu cơ A chứa C, H, O cần vừa đủ 1,904 lít O
2
(đktc) thu
đợc khí CO
2
và hơi nớc, có tỷ lệ thể tích VCO
2
: Vhơi H
2
O = 4 : 3, A có KLPT < 200. Chất A có số
nguyên tử cacbon là
A. 5 B. 6 C. 8 D. 10
Bài 21. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol hỗn hợp hai hiđrocacbon bằng khí O
2
d. Dẫn từ từ sản phẩm cháy
lần lợt qua bình (1) đựng dd H
2
SO
4
đặc, d, qua tiếp bình (2) đựng dd KOH đặc, d thì khối lợng bình (1)
tăng 0,324 gam, bình (2) tăng 0,528 gam. Số nguyên tử C ở hai hiđrocacbon là
A. 1; 2. B. 1; 3. C. 1; 4. D. chọn A và C.
Bài 22. Đốt cháy hoàn toàn 0,37 gam chất A thu đợc 0,27 gam H
2
O và 336 ml CO
2
(đktc). tỉ khối của A
với metan là 4,625. xác định CTPT của A
Bài 23. Hai hợp chất A và B đều có 53,33 % oxi theo khối lợng. Khối lợng phân tử của B gấp 1,5 lần khối
lợng phân tử của A. để đốt chát hết 0,04 mol hỗn hợp A và B cần 0,1 mol O
2
. xác định CTPT của A và B
Bài 24. Đốt cháy hoàn toàn 1,04 gam một hợp chất hữu cơ D cần vừa đủ 2,24 lit O
2
(đktc), chỉ thu đợc
khí CO
2
và hơi H
2
O theo tỉ lệ thể tích V
CO
2
: V
H
2
O
= 1: 2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Biết
tỉ khối hơi của D so với H
2
bằng 52, D chứa vòng benzen và tác dụng đợc với dung dịch brom. Xác định
CTPT và viết các phơng trình phản ứng xảy ra
Bài 25. Một hợp chất hữu cơ X chứa 10,34% Hiđro theo khối lợng. Khi đốt cháy X chỉ thu đợc CO
2

H
2
O với số mol nh nhau và số mol O
2
tiêu tốn gấp 4 lần số mol của X. Biết rằng khi X cộng hợp H
2
thì đ-
ợc rợu đơn chức, còn khi cho X tác dụng với dung dịch thuốc tím thì thu đợc rợu đa chức. Cho biết công
thức cấu tạo của X? a. CH
2
=CH-CH
2
-OH b. CH
3
-CH=CH-CH
3
c. CH
2
=CH-OH
d. Kết quả khác
Năm học 2008 - 2009
Tr êng THPT TrÇn §¨ng Ninh Líp 11
N¨m häc 2008 - 2009

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×