Tải bản đầy đủ

Tai liu d thi trc nghim phap ch d

 Trang chủ (http://xemtailieu.com)  Đề thi trắc nghiệm pháp chế dược có đáp án...

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm pháp chế dược có đáp án

Số trang:  29 | Loại file:  DOCX | Lượt xem:  13628 | Lượt tải:  33

trancongdua (/user/trancongdua)

 Tải xuống

xe
m
ta
ili
eu

Đã đăng 1751 tài liệu

KIỂM TRA 1 TIẾT

XB. Tặng sổ, bút có in

thông tin về thuốc

Thời gian làm bài : 45

C. Hội thảo giới thiệu
thuốc cho cán bộ y tế

Câu 1:
Nội dung nào dưới đây
không bắt buộc ghi trên
nhãn thuốc

74

© A. Tiêu chuẩn chất
lượng
C. Địa chỉ cơ sở sản xuất

Thích
Chia sẻ

B. Xuất xứ của thuốc
D. Điều kiện bảo quản
Câu 2:
Thủ kho bảo quản thuốc
hướng tâm thần, tiền chất
tại cơ sở sản xuất, nhập
khẩu thuốc cần đáp ứng
tiêu chuẩn nào:
A. Dược sỹ đại học có tối
thiểu 01 năm kinh nghiệm
tại cơ sở sản xuất thuốc
B. Dược sỹ đại học có tối

B. Người quản lý chuyên
môn
D. Cả A và B
Câu 7:

D. Trưng bày, giới thiệu


thuốc tại các hội nghị, hội
thảo chuyên ngành

Văn bản quy phạm pháp
luật cao nhất dùng để điều
hành quản l

Câu 4:

A. Hiến pháp
B. Luật
Thông tư
Nghị định

Người được phép kê đơn
thuốc trong điều trị ngoại
trú có trình độ chuyên
môn ( đối với các tỉnh
không có vùng núi, vùng
sâu, vùng cao, hải đảo xa
xôi, vùng khó khăn)
A. Bác sĩ
B.
Y sĩ
C. Điều
dưỡng
D. .................................
Câu 5:
Màu sắc chữ, ký hiệu,
hình ảnh trên nhãn thuốc
được quy định là:

C.
D.

Câu 8:
Thuốc thiết yếu là thuốc
đáp ứng nhu
cầu ....................................
được quy định tại danh
mục thuốc thiết yếu do bộ
trưởng BYT ban hành
A. chăm sóc sức khỏe của
đại đa số nhân dân
B. Các bệnh ung thư
C. Các trường hợp cấp
cứu


xe
m
ta
ili
eu

bệnh viện, số lượng thành
viên tối thiểu

A. Bệnh viện tư nhân
C. Khám, chữa bệnh

trong hội đồng thuốc và
điều trị là:

B. Bệnh viện nhà nước
D. Nhà thuốc

A. 3
C. 7

Câu 17:

B. 5
D. 8

Câu 14:
Loại hình kinh doanh
dược phẩm không được
phép bán lẻ
A. Nhà thuốc, Quầy thuốc
B. Đại lý bán thuốc của
doanh nghiệp, đại lý bán
vaccin và sinh phẩm y tế
C. Đại lý bán vaccin và
sinh phẩm y tế
D. A và B
Câu 15:
Các nội dung chỉ định,
cách dùng, chống chỉ định
của thuốc bắt buộc phải
ghi trên bao bì ngoài của

Thuốc từ dược liệu là
thuốc có nguồn gốc
từ .........
A. Thiên nhiên
B. Động vật, thực vật
C. Khoáng vật
D. Cả A, B và C
Câu 18:
Chứng chỉ hành nghề
dược do cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền
cấp cho

Người quản l
môn về dược của doanh
nghiệp bán buôn thuốc
phải có bằng dược sĩ đại
học và có
thời gian thực hành tối
thiểu
A. 2 năm
4 năm
năm
D. .............

B.
C. 3

Câu 21:
Cơ sở bảo quản thuốc GN
nào phải có kho riêng đảm
bảo tiêu chuẩn GSP
A. Cơ sở sản xuất
C. Cơ sở nghiên cứu đào
tạo

A. Cá nhân có đủ điều
kiện theo quy định

B. Khoa dược
D. Cả A và B

B. Cơ sở bán lẻ thuốc có
đủ điều kiện theo quy định

Câu 22:

C. Cơ sở bán buôn thuốc
có đủ điều kiện theo quy

Công ty
viên dược phẩm trung
ương 1 (CPC1) có thể mua


xe
m
ta
ili
eu

Thông tư dùng để “ giải
thích hướng dẫn, .........”
của thủ tướng chính phủ

A. Tất cả các loại thuốc
phải kiểm nhập trước khi
nhập kho

A. Chỉ thị
Mệnh lệnh
Luật
Nghị quyết

B. Khi kiểm nhập cần tiến
hành đối chiếu giữa hóa
đơn với thực tế và kết quả
thầu về các chi tiết của
từng mặt hàng

B.
C.
D.

Câu 27:
Người được phép kê đơn
thuốc điều trị ngoại trú
phải là bác sĩ người đang
hành nghề tại cơ sở
…..................
hợp pháp và được người
đứng đầu cơ sở phân công
khám, chữa bệnh
A. Bệnh viện công lập
C. Bệnh viện tư nhân
B. Khám, chữa bệnh
D. .................
Câu 28:
Cơ sở sản xuất thuốc
thành phẩm dạng phối hợp
có chứa hoạt chất gây

thuốc
C. Kiểm soát 100% chất
lượng cảm quan thuốc khi
nhập kho
D. Thuốc phải được kiểm
nhập trong thời gian tối đa
là hai tuần từ khi nhận về
kho
Câu 30:
Thuốc thành phẩm gồm
hoạt chất gây nghiện phối
hợp với hoạt chất hướng
tâm thần, trong đó hàm
lượng
hoạt chất gây nghiện và
hướng tâm thần đều nhỏ

Dược sĩ được phép kinh
doanh thuốc tại nhà thuốc
trong trường hợp: dược sĩ
đã được cấp chứng chỉ
hành nghề nhưng
chưa có giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh
thuốc
A. Đúng
Sai
D. .....

B.
C. .....

Câu 32:
Tất cả các thuốc trong
danh mục thuốc không
phải kê đơn đều được
phép quảng cáo trên báo,
tạp chí
A. Đúng
Sai
D. ............

B.
C. .....

Câu 33:
Loại văn bản để quy định
chi tiết thi hành các luật,
nghị quyết của QH,


xe
m
ta
ili
eu

Tên thuốc được ghi trong
hệ thống phân loại
ATC/DDD được ghi theo
A. Tên biệt dược
B. Tên quốc tế không
được đăng ký bản quyền
(INN)
C. Cả A và B
D. ..................
Câu 39:
Mã phân loại của 1 thuốc
mới theo hệ thống phân
loại ATC/DDD được ban
hành bởi:
A. Liên đoàn dược phẩm
quốc tế (FIP)
B. Cơ quan quản lý thuốc
của quốc gia
C. Tổ chức y tế thế giới
D. ..................
Câu 40:

Câu 41:
Loại hình được phép bán
buôn thuốc
A. Doanh nghiệp bán
buôn thuốc, đại lý bán
vaccin và sinh phẩm y tế
B. Doanh nghiệp bán
buôn thuốc, đại lý bán
thuốc của doanh nghiệp

C. Sinh phẩm y tế

Tại khoa dược bệnh viện,
người ký duyệt phiếu lĩnh
thuốc thành phẩm gây
nghiện có thể là

Câu 42:
Bậc 1 của hệ thống phân
loại thuốc ATC/DDD
được chia thành bao nhiêu
nhóm

Câu 43:

B. Vaccin

Câu 45:

D. A và C

C.
D.

A. Thuốc thành phẩm,
nguyên liệu làm thuốc

D. cả A, B và C

C. Doanh nghiệp bán
buôn thuốc

A. 12 nhóm
B. 13 nhóm
14 nhóm
15 nhóm

Những sản phẩm được gọi
là thuốc bao gồm:

A. Trưởng khoa dược
C. Dược sĩ đại học được
ủy quyền
B. Thủ kho
D. cả A và C
Câu 46:
Một người có trình độ
chuyên môn dược sĩ trung
học có thể làm chủ cơ sở
bán lẻ thuốc nào dưới đây


xe
m
ta
ili
eu

Cơ quan nào có quyền cấp
thẻ “ người giới thiệu
thuốc”

Những trường hợp nào sau
đây không được coi là
nhãn thuốc

A. Bộ y tế
B.
Sở y tế
C.
Phòng y tế
D.
Bộ y tế hoặc Sở y tế

A. Bao bì ngoài của thuốc

A. Máu và cơ quan tạo
B. Hô hấp
C.
Thụ cảm
D. ........................
máu

B. Nhãn phụ dán trên
nhãn gốc của thuốc

Câu 59:

tùy từng trường hợp

C. Tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc

Nguyên tắc cấp phát thuốc
tại khoa dược bệnh viện là

Câu 52:

D. ......................

Chọn các đáp án đúng:
Các doanh nghiệp bán
buôn thuốc gây nghiện,
HTT, tiền chất được phép
mua thuốc thành

Câu 55:

A. Thuốc nhập trước xuất
trước (FIFO)

phẩm GN, HTT, TC tại:
A. Các công ty sản xuất
thuốc thành phẩm GN,
HTT, TC
B. Các công ty chịu trách
nhiệm xuất, nhập khẩu và
cung ứng thuốc GN, HTT,
TC
C. Nhập khẩu trực tiếp từ

B. Thuốc có hạn dùng
ngắn hơn xuất trước
(FEFO)

Nghị định do chính phủ
ban hành
A. Đúng
Sai
C. ...............
D. ...............

B.

Câu 56:
Khoa dược cấp phát thuốc
gây nghiện cho:
A. Các khoa điều trị
C. Các bệnh nhân ngoại
trú

C. Chỉ cấp phát thuốc còn
hạn sử dụng và đạt tiêu
chuẩn chất lượng
D. Cả A, B, C
Câu 60:
Bộ y tế được phép ban
hành thông tư
A. Đúng
Sai

B.


Start Download
- View PDF

Merge & Convert Files
into PDFs w/
EasyPDFCombine - Free!

Xem thêm (5 trang)

Tài liệu 720 Câu trắc
nghiệm Hóa Dược Có
đáp án | XEMTAILIEU

Tài liệu Bộ đề thi trắc
Tài liệu Bộ đề thi và đáp Tài liệu Nhập môn dược
nghiệm môn cơ sở văn án kỳ thi tuyển công
lý học | XEMTAILIEU
hóa việt nam 167 câu... chức 2015 các môn...

Tài liệu 640 câu trắc
Tài liệu Ngân hàng đề
nghiệm quản trị học
thi môn hóa dược –
theo từng chương có... dược lý (1) |...

Tài liệu đại cương về
Tài liệu Hóa phân tích
bào chế (16 12) trắc
định tính | XEMTAILIEU
nghiệm bào chế 1 có...

Mô tả:
KIỂM TRA 1 TIẾT XB. Tặng sổ, bút có in thông tin về thuốc Thời gian làm bài : 45 C. Hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế Câu 1: Nội dung nào dưới đây không bắt buộc ghi trên nhãn thuốc © A.
Tiêu chuẩn chất lượng C. Địa chỉ cơ sở sản xuất B. Xuất xứ của thuốc D. Điều kiện bảo quản Câu 2: A. Hiến pháp B. Luật Thông tư Nghị định Người được phép kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
có trình độ chuyên môn ( đối với các tỉnh không có vùng núi, vùng sâu, vùng cao, hải đảo xa xôi, vùng khó khăn) Câu 5: C. D. Câu 8: Thuốc thiết yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu
.................................... được quy định tại danh mục thuốc thiết yếu do bộ trưởng BYT ban hành A. chăm sóc sức khỏe của đại đa số nhân dân Câu 10: Sản phẩm nào sau đây được phép quảng cáo
trên phương tiện thông tin đại chúng A. Vaccin B. Sinh phẩm y tế C. Thực phẩm chức D. Sinh phẩm y tế và năng phẩm chức năng thực Câu 11: Giá thuốc phải kê khai bao gồm A. Giá nhập khẩu B.
-Giá
Xem
thêm
- C. Giá bán lẻ dự kiến D. Cả A,B và C Màu sắc chữ, ký hiệu, hình ảnh trên nhãn thuốc được quy định là: B. Các bệnh ung thư A. Chữ, chữ số của nội dung bắt buộc phải có màu
bán
buôn

2 bình luận

Sắp xếp theo Cũ nhất

Thêm bình luận...

Dương Nguyễn
không có đáp án
Thích · Phản hồi ·

1 · 5 Tháng 7 2016 23:48

Cô Bé Mùa Hề · Sinh vien truong cao đẳng y tế thái nguyên tại Trái tim anh! là nhịp đập trong em
Bảo có đáp án mà không có ghét thật đó
Thích · Phản hồi · 29 Tháng 9 2016 8:31
Plugin bình luận của Facebook

 Tài liệu vừa đăng
 Phân tích quá trình ra quyết định đạo đức bằng algorithm... (/tai-lieu/phan-tich-qua-trinh-ra-quyet-dinh-dao-duc-bang-algorithm-1525937.html)
 Phân tích quy trình kiểm soát chất lượng svr 3l công ty tnhh cao su sao thái dương... (/tai-lieu/phan-tich-quy-trinh-kiem-soat-chat-luong-svr-3l-cong-ty-tnhh-cao-su-sao-thai-duong1525935.html)
 Phân tích quan niệm về con người, về mục tiêu giải phóng con người theo tư tưởng nhân văn hồ chí... (/tai-lieu/phan-tich-quan-niem-ve-con-nguoi-ve-muc-tieu-giai-phong-con-nguoitheo-tu-tuong-nhan-van-ho-chi-minh-1525936.html)
 Phanh áp trục hình nón... (/tai-lieu/phanh-ap-truc-hinh-non-1525934.html)
 Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh... (/tai-lieu/phap-luat-ve-hop-dong-trong-kinh-doanh-1525932.html)

 Tài liệu xem nhiều


 Báo cáo thực tập thực tế tại nhà thuốc phước lộc... (/tai-lieu/bao-cao-thuc-tap-thuc-te-tai-nha-thuoc-phuoc-loc-91252.html)
 Bài tập và lời giải phân tích hoạt động kinh doanh... (/tai-lieu/bai-tap-va-loi-giai-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-286580.html)
 Đề thi trắc nghiệm pháp chế dược có đáp án... (/tai-lieu/de-thi-trac-nghiem-phap-che-duoc-co-dap-an-117774.html)
 Bài tập lớn môn kỹ thuật lập trình thao tác trên adt... (/tai-lieu/bai-tap-lon-mon-ky-thuat-lap-trinh-thao-tac-tren-adt-276611.html)
 Đồ án tốt nghiệp Điều khiển thiết bị gia đình bằng SMS được thể hiện thông qua mô hình nhà thông... (/tai-lieu/do-an-tot-nghiep-dieu-khien-thiet-bi-gia-dinh-bang-sms-duoc-the-hienthong-qua-mo-hinh-nha-thong-minh-128260.html)
Trang

1

/ 29 Tải xuống

GIỚI THIỆU

(http://xemtailieu.com/) Thư viện tài liệu trực tuyến

HỖ TRỢ
 support@xemtailieu.com (mailto:support@xemtailieu.com)
 hotro_xemtailieu (skype:hotro_xemtailieu?chat)

GIÚP ĐỠ
Điều khoản sử dụng (/content/dieu-khoan-su-dung.html)
Quy định duyệt tài liệu (/content/quy-dinh-duyet-tai-lieu.html)
Hướng dẫn upload tài liệu (/content/huong-dan-upload.html)
Hướng dẫn kiếm tiền (/content/cac-hinh-thuc-kiem-tien-tren-xemtailieu.html)

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu (http://xemtailieu.com) trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi (http://xemtailieu.com/danh-muc/luyen-thi-de-thi230.html), truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.
Xemtailieu.com (http://xemtailieu.com/) không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×