Tải bản đầy đủ

Sau khi phn ng xy ra hoan toan thu d

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm hai phần không bằng
nhau:
-Phần 1: Cho tác dụng với NaOH dư thu được 0,672 lít khí H2(đktc).
-Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 18,816 lít khí H2(đktc).
Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp X biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn và
với hiệu
suất 100%
BG:
*phần 1:nAl dư = 0,02 mol
do phản ứng xảy ra hoàn toàn nên Fe3O4 hết và Al dư.
gọi k là tỉ lệ số mol giữa nP1 : nP2.
gọi x là nFe và trong hỗn hợp thứ 1:Chuyên đề phản ứng nhiệt nhôm
Truonghocso.com Page 3
*phần 2: = 0.84 mol
k(0.02*3 + 2x) = 1.68
k(0.02*27 + 232x/3 + 27x*8/9) + 0.02*27 + 232x/3 + 27x*8/9 = 93.9 k(0.54 + 304x/3)
+
0.54 + 304x/3 = 93.9 (k+1)(0.54 + 304x/3) = 93.9
thế k = 1.68/(0.02*3 + 2x) vào ta được :x = 0.18 mol. k = 4.
nAl = (4+1)*(0.02 + 0.18 * 8/9) = 0.9 mol mAl = 24.3 g % Al % Fe3O4
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×