Tải bản đầy đủ

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CÓ ĐÁP ÁN

I-

PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm nào?
a. 1914
1. Cách mạng tháng Mười Nga thành công vào năm nào?
a. 1917
2. Quốc tế cộng sản còn được gọi là Quốc tế mấy?
a. Quốc tế III
3. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược việt nam vào năm nào?
a. 1858
4. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã dẫn tới sự ra đời của hai giai cấp mới nào
ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?
a. Công nhân và Tư sản
5. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
a. 1911
6. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được tác phẩm nào của Lê nin đăng trên báo
Nhân đạo?
a. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa
7. Tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tổ chức nào?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
8. Tác phẩm Đường cách mệnh của tác giả nào?
a. Nguyễn Ái Quốc
9. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên
đoàn ra đời năm nào?
a. 1929
10. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do ai chủ trì?
a. Nguyễn Ái Quốc
11. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?
a. Trần Phú


12. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do ai soạn thảo?
a. Nguyễn Ái Quốc
13. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
a. 3/2/1930
14. Đêm 9/3/1945 diễn ra sự kiện nào sau đây?
a. Nhật đảo chính Pháp
15. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm nào?
a. 1945
16. Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ mấy?
a. 2
17. Chiến dịch nào diễn ra từ ngày 15/3/1954 và kết thúc thắng lợi vao fngayf 7/5/1954?
a. Chiến dịch Điện Biên Phủ
18. Hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương ngày
21/7/1954 quy định lấy vĩ tuyến bao nhiêu làm giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam?
a. 17
19. Từ năm 1946 đến năm 1969, ai là Chủ tịch nước Việt Nam?
a. Hồ Chí Minh
20. Từ tháng 10/1956 đến tháng 9/1960, ai giữ chức Chủ tịch Đảng kiêm Tổng Bí thư
của Đảng?
a. Chủ tịch Hồ Chí Minh
21. Tháng 3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc) diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
a. Đại hội I
22. Từ ngày 11 đến 19/2/1951, tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) diễn ra Đại hội lần
thứ mấy của Đảng ta ?
a. Đại hội II
23. Từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
a. Đại hội III
24. Từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng


ta?


a. Đại hội IV
25. Từ ngày 27 đến ngày 31/2/1982, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
a. Đại hội V
26. Từ ngày 15 đến ngày 18/12 năm 1986, tại Hà Nội diễn ra Đại hội làn thứ mấy của
Đảng ta?
a. Đại hội VI
27. Từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
a. Đại hội VII
28. Từ ngày 28/6 đến ngày 1/7/1996, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng
ta?
a. Đai hội VIII
29. Từ ngày 19 đến ngày 22/4/2001, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
a. Đại hội IX
30. Từ ngày 18 đến ngày 25/4/2006, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
a. Đại hội X
31. Từ ngày 12 đến ngày 19/1/2011, tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta?
a. Đại hội XI
32. “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất
nước nhà” là chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ mấy?
a. Đại hội III (1960)
33. “Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc; là Đai hội tổng kết những bài
học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là Đại hội thống nhất Tổ quốc đưa cả
nước tiến lên con đường XHCN” là chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ mấy?
a. Đại hội IV (1976)
34. “Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng” là chủ đề của
Đại hội Đảng lần thứ mấy?
a. Đại hội VI
35. “Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, vững bước đi lên CNXH” là chủ đề
Đại hội Đảng lần thứ mấy?


a. Đại hội VIII
36. “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh
toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước
ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là chủ đề Đại hội Đảng lần
thứ mấy?
a. Đại hội XI
37. Tính tới nay Đảng ta đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?
a. 11
38. Từ 1954 đến 1975, Việt Nam tiến hành đồng thời bao nhiêu chiến lược cách mạng?
a. 2
39. Ngày 17/1/1960 đã diễn ra phong trào “Đồng khởi” bắt đầu bùng nổ ở tỉnh nào?
a. Bến Tre
40. Phong trào thi đua “Gió Đại Phong” diễn ra trong lĩnh vực nào?
a. Nông nghiệp
41. Phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải” diễn ra trong lĩnh vực nào?
a. Công nghiệp
42. Phong trào thi đua “Trống Bắc Lý” diễn ra trong lĩnh vực nào?
a. Giáo dục
43. Sau chiến thắng Ấp Bắc (tháng 1/1963), toàn miền Nam dây lên phong trào gì?
a.

“Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”

44. “Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” là câu nói của ai?
a. Chủ tịch Hồ Chí Minh
45. Đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện “Vịnh Bắc bộ” (tháng 8/1964) để làm gì?
a. Ném bom bắn phá miền Bắc
46. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết vào
năm nào ?
a. 1973
47. “Chắc tay súng, vững tay búa” là quyết tâm của giai cấp nào trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước ?


a. Công nhân
48. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta ở miền Nam diễn ra vào mùa xuân
1975 với ba chiến dịch lớn nào?
a. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
49. Bao nhiêu đời Tổng thống Mỹ trải qua cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?
a. 5
50. Đế quốc Mỹ đã tiến hành bao nhiêu chiến lược chiến tranh trong cuộc chiến tranh
xâm lược Việt Nam ?
a. 4
51. Thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào ?
a. 1976
52. Quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có từ năm nào?
a. 1976
53. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X, tại Đại hội XI, Đảng
ta đã rút ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm ?
a. 5
54. Tại Nghị quyết Đại hội XI, Đảng ta xác định có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm ?
a. 7
55. Tại đại hội XI, Đảng ta đề ra mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm bao nhiêu ?
a. 2020
56. Tại Đại hội XI, Đảng ta đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm
2011 - 2015 là bao nhiêu ?
a. 7 - 7,5 %/năm
57. Tại Đại hội XI, Đảng ta đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng dân số đến năm 2015 là bao nhiêu ?
a. 1 %
58. Tại Đại hội XI, Đảng ta đề ra chỉ tiêu GDP bình quân đầu người là bao nhiêu ?
a. Khoảng 2.000 USD
59. Tại Đại hôi XI, Đảng ta đề ra chỉ tiêu tuổi thọ bình quân năm 2015 là bao nhiêu ?


a. 74 tuổi
60. Tại Đại hôi XI, Đảng ta đề ra chỉ tiêu tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân bao nhiêu %/
năm ?
a. 2 %/ năm
61. Tại Đại hội XI, Đảng ta đề ra chỉ tiêu tỉ lệ che phủ rừng năm 2015 là bao nhiêu ?
a. 42 – 43 %
62. Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã
xác định có bao nhiêu nguyên nhân yếu kém trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ?
a. 3
63. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, Đảng ta đề ra mục tiêu phấn đấu nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong
khu vực vào năm bao nhiêu ?
a. 2030
64. Điền số năm thích hợp vào dấu ba chấm (…) ?: Tại Hội nghị 8 khóa XI, Đảng ta đề
ra mục tiêu “Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm …, nâng cao
chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí trước năm …”.
a. 2015 – 2020
65. Tại Hội nghị Trung ướng 8 (khóa XI), Đảng ta đề ra mục tiêu thực hiện giáo dục 9
năm bắt buộc từ sau năm bao nhiêu ?
a. 2020
66. Tại Hội nghị Trung ướng 8 (khóa XI), Đảng ta đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm
2020, có bao nhiêu % thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trong học phổ thông
và tương đương ?
a. 80 %
67. Tại Hội nghị Trung ướng 8 (khóa XI), Đảng ta đề ra bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ?
a. 7
68. Điền từ thích hợp vào dấu ba chấm (…): Đảng ta xác định “chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trườnglà một trong những
nhiệm vụ… hàng đầu của cả hệ thống chính trị; là … của các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp và cộng đồng dân cư.


a. Quan trọng -trách nhiệm và nghĩa vụ
69. Điền từ thích hợp vào dấu ba chấm (…): Đảng ta xác định: “Tài nguyên là tài sản
quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng để … ”.
a. Phát triển đất nước
70. Điền từ thích hợp vào dấu ba chấm (…): Đảng ta xác định: “Bảo vệ môi trường vừa
là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của … ”.
a. Phát triển bền vững
71. Điền từ thích hợp vào dấu ba chấm (…): Đảng ta xác định: “Đầu tư cho … là đầu tư
cho phát triển bền vững”.
a. Bảo vệ môi trường
72. Điền từ thích hợp vào dấu ba chấm (…): Đảng ta xác định: “Phát triển và ứng dụng
… là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư
trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp”.
a. Khoa học và công nghệ
73. Đảng ta đề ra mục tiêu “ khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của
nhóm các nước dẫn đầu ASEAN” vào năm bao nhiêu ?
a. 2020
74. Đảng ta đề ra mục tiêu “khoa học và công nghệ một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến
thế giới; tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công
nghiệp theo hướng hiện đại” vào năm bao nhiêu ?
a. 2030
75. Đảng ta đề ra mục tiêu đến năm 2020 giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm
ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng bao nhiêu % tổng giá trị sản xuất công nghiệp ?
a. 40
76. Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, Tp. Hồ Chí Minh đã đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng
tổng sản phẩm nội địa (GDP) bao nhiêu % ?
a. 12 %
77. Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, Tp. Hồ Chí Minh đã đề ra chỉ tiêu cơ cấu kinh tế năm
2015 (% trong GDP) của ngành dịch vụ là bao nhiêu % ?
a. 57 %


78. Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, Tp. Hồ Chí Minh đã đề ra chỉ tiêu cơ cấu kinh tế năm
2015 (% trong GDP) của công nghiệp vụ là bao nhiêu % ?
a. 42 %
79. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X đã xác định khẩu
hiệu hành động nhiệm kỳ 2012 – 2017 là gì ?
a. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung
kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
80. Có bao nhiêu chương trình, đề án trọng điểm được Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh toàn quốc lần thứ X xác định trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 ?
a. 10
81. Đại hội Đoàn toàn quốc khóa X (2012 – 2017) đặt ra mục tiêu có bao nhiêu % cán
bộ, đoàn viên và bao nhiêu % thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các
nghị quyết của Đảng, của Đoàn ?
a. 100 % và 80 %
82. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX đã xác định
khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2012 – 2017 là gì ?
a. Tuổi trẻ Thành phố yêu nước, nâng cao ý thức công dân, trau dồi lý tưởng cách
mạng, rèn đức, luyện tài, vì Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
83. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ
2012 – 2017) đã xác định bao nhiêu mục tiêu cơ bản ?
a. 5
84. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh lần thứ IX (nhiệm kỳ
2012 – 2017) đã xác định bao nhiêu chương trình, công trình trọng điểm ?
a. 5 chương trình và 5 công trình
85. “Xây dựng ý thức công dân, tinh thần tình nguyện, tinh thần hiếu học, tinh thần yêu
lao động – chống lối sống ích kỷ, lạ hậu, thiếu văn hóa” là nội dung của cuộc vận động
nào ?
a. 4 xây 3 chống.
86. Có bao nhiêu phong trào lớn được tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí xác
định thực hiện trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 là gì?
a. 2


(Phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và Phong trào “Đồng hành với
thanh niên lập thân, lập nghiệp”)
87. Phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc” bao gồm bao nhiêu nội dung ?
a. 5
88. Phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” gồm bao nhiêu nội
dung ?
a. 4
89. Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm (…):Trong di chúc năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí
Minh khẳng định “Đoàn kết là một…của Đảng và của dân ta”.
a. Truyền thống cực kỳ quý báu
90. Trong di chúc năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giữ gìn sự đoàn
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn…?
a. Con ngươi của mắt mình
91. Trong di chúc năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết : “Đảng cần phải chǎm lo
giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"”. “Họ” ở đây là ai ?
a. Đoàn viên thanh niên
92.
Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm (…): Trong di chúc năm 1969, Chủ tịch
Hồ Chí Minh căn dặn “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh
tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao … của nhân dân”.
a. Đời sống
93. Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm (…)
Còn non, còn nước, còn người
Thắng…, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
a. Giặc Mỹ
94. Nguyễn Ái Quốc đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người
cộng sản Việt Nam đầu tiên vào thời gian nào?
a. 1920
95. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng
chính trị vô sản vào thời gian nào?


b. 1920
96. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”
vào thời gian nào?
a. 6/1925
97. Tác phẩm “Đường cách mệnh” được xuất bản vào thời gian nào?
a. 1927
98. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bao gồm những đòn tiến
công chiến lược nào?
a. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
II-

CÂU HỎI TRẢ LỜI:

Câu 1: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được
thông qua trong Đại hội nào của Đảng?
Đáp án: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (Từ ngày 24 đến 27/6/1991)
Câu 2: Tại Đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam coi: “Giáo dục là quốc sách
hàng đầu”?
Đáp án: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (Từ ngày 28-6 đến 1-7-1996)
Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng đã quyết định đổi mới toàn
diện đất nước?
Đáp án: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Từ ngày 15 đến 18/12/1986)
Câu 4: Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, từ ngày 01/5/2012 mức lương tối thiểu
chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng
vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức là bao nhiêu?
Đáp án: Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, từ ngày 01/5/2012 mức lương tối thiểu
chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng
vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức là 1.050.000đồng
Câu 5: Trong các nguồn lực để công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta đến năm
2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát
triển nhanh và bền vững?
Đáp án: Đại hội VIII của Đảng (từ ngày 15 đến 18/12/1986) đã xác định lấy việc phát
huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.


Câu 6: Đến năm 2011 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam bình quân đầu
người đạt?
Đáp án: Năm 2011 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam bình quân đầu
người đạt 1.300USD.
Câu 7: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2011 tính theo giá thực
tế đạt?
Đáp án: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2011 tính theo giá thực
tế đạt 120 tỷ USD.
Câu 8: Ngân sách nhà nước Việt Nam đầu tư cho giáo dục, đào tạo hàng năm đạt bao
nhiêu %?
Đáp án: Ngân sách nhà nước Việt Nam đầu tư cho giáo dục, đào tạo hàng năm đạt
20% tổng chi ngân sách.
Câu 9: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020” đề ra mục tiêu đến năm
2020 lao động nông nghiệp chiếm bao nhiêu % tổng lao động xã hội?
Đáp án: 30-35%
Câu 10: Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một
nước công nghiệp theo hướng hiện đại cần các khâu đột phá chiến lược nào?
Đáp án:
a. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa
b. Phát triển nguồn nhân lực
c. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại
Câu 11: Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010, tốc
độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của nước ta là bao nhiêu?
Đáp án: 7,26%
Câu 12: Năm 2012 là năm thứ bao nhiêu kỷ niệm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh?
Đáp án: 43 năm
Câu 13: Đến năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam là?
Đáp án: Dưới 9,5%
Câu 14: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đề ra mục tiêu tăng trưởng
tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm là bao nhiêu?


Đáp án: 7,0% – 8,0%
Câu 15: Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Quốc gia Đông
Nam Á (ASEAN) vào ngày tháng năm nào và là thành viên thứ mấy của ASEAN?
Đáp án: Ngày 28-7-1995 và là thành viên thứ 7 của ASEAN
Câu 16: Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO) vào ngày tháng năm nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này?
Đáp án: Ngày 11-1-2007 và là thành viên thứ 150 của WTO
Câu 17: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020” đề ra cơ cấu kinh tế của
Việt Nam là?
Đáp án: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.
Câu 18: Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2011 đạt bao nhiêu tỷ
USD?
Đáp án: 96,9 tỷ USD
Câu 19: Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết
Trung ương 4 của Đảng (khóa XI) đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách nào?
Đáp án:
a. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
b. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng được yêu cầu của đất nước.
c. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
Câu 20: Yêu cầu rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện
nay là gì?
Đáp án:
a. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân.
b. Kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành dân chủ.
c. Ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Câu 21: Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra mục tiêu tăng trưởng
kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2015 là bao nhiêu %?
Đáp án: 7,0-7,5%.


Câu 22: Tính đến hết năm 2011, đã có bao nhiêu tỉnh, thành phố hoàn thành phổ cập
giáo dục trung học cơ sở?
Đáp án: 63/63 tỉnh, thành phố.
Câu 23: Luật giáo dục đại học Việt Nam được Quốc hội thông qua vào ngày tháng
năm nào?
Đáp án: Luật Giáo dục Đại học được kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII thông qua vào
ngày 18/6/2012
Câu 24: Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) đề cập đến vấn đề gì?
Đáp án: Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
Câu 25: Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (khóa XI) đã nêu ra những hạn chế, yếu
kém nào có thể dẫn đến sự tồn vong của chế độ?
Đáp án:
a. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống.
b. Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương chưa được xây dựng một cách cơ bản.
c. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở nhiều nơi rơi vào hình thức.
Câu 26: Những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng được Nghị quyết
Trung ương 4 của Đảng (khóa XI) nêu ra bắt nguồn từ nguyên nhân nào?
Đáp án:
a. Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu.
b. Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình bị buông lỏng.
c. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng còn mang tính hình thức
Câu 27: Chủ đề cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” năm 2012 là?
Đáp án: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công
bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
Câu 28: Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (khóa XI) đã nêu ra những hạn chế, yếu
kém nào có thể dẫn đến sự tồn vong của chế độ?
Đáp án:


a. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống.
b. Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương chưa được xây dựng một cách cơ bản.
c. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở nhiều nơi rơi vào hình thức.
Câu 29: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI từ ngày nào đến ngày nào ?
Đáp án :
Đại hội diễn ra từ ngày 12/01/2011 đến ngày 19/01/2011.
Câu 30:
Nêu các đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi
trường trong 10 năm 2011 - 2020 được xác định tại Đại hội Đảng lần thứ XI
Một là, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm
là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.
Hai là, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập
trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát
triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.
Ba là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập
trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.
Câu 31: Tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã nêu những những
thắng lợi vĩ đại nào trong 80 năm lãnh đạo
Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến
thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975
Ba là, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội
nhập
quốc
tế
CÂu 32: Nêu những điểm nghẽn trong mà Đảng đã xác định trong phần bài học rút ra khi
thựchiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 – 2010
Đáp án: Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng
Câu 33: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế là gì được nêu tại Đại hội Đảng
lần thứ XI
Trả lời:


Thứ nhất, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều
hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức
phân phối. Cụ thể là :
+ Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố
và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng
vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
+ Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế.. Kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.
Thứ hai, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và chú trọng bảo vệ tài nguyên, môi
trường; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt
chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
Câu hỏi 34: Những định hướng lớn về phát triển văn hoá là gì?
Trả lời:
Một là, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát
triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân
chủ, tiến bộ; làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội,
trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển.
Hai là, con người là trung tâm của chiến lược phát triển. Tôn trọng và bảo vệ
quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và
quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà
trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây
dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân;
có tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi; sống có văn hoá; có tinh thần quốc tế chân chính.
Ba là, giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam.
Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách
hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển. Đổi mới căn bản và toàn
diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội.
Bốn là, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự phát triển lực lượng
sản xuất hiện đại, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển khoa học và công nghệ
nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế tri
thức, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới.


Năm là, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã
hội và của mọi công dân. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm
với khôi phục và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất
sạch” và “tiêu dùng sạch”. Coi trọng nghiên cứu, dự báo và thực hiện các giải pháp ứng
phó với quá trình biến đổi khí hậu và thảm hoạ thiên nhiên. Quản lý, bảo vệ, tái tạo và sử
dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên quốc gia.
Câu 35: Nêu những đặc trưng của Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng?
Đáp án: Có 8 đặc trưng là
- Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
- Do nhân dân làm chủ
- Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản
xuất tiến bộ phù hợp
- Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
- Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn
diện
- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp
nhau cùng phát triển
- Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo
- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới (1 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×