Tải bản đầy đủ

PHIU TR LI TRC NGHIM

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
(Đánh dấu X vào đáp án đúng)
HỌ VÀ TÊN:

Hồ Thanh Nga

Câu

3

A
B
C
D

1

2

5


X
X

6

7

8

X

X

X

9

10 11 12 13
X

X

X
X

1
4
X

1
5
X

2
8

X

29 30 31 32 33


3
4

3
5

36 37

X

3
8

X

X

X

2
4

39

X

X

X

4
0

4
1

4
2

4
3

X

X

X

X

X

4
4
X

X

4
5

4
6

X

X

X

4
7

4
8

4
9

X

X

50

X
X

X

25

X

X

X
X

19 20 21 22 23
X

X

X
X

1
8

X

X

X

16 17

X

X

Câu 26 27
A
B
C
D

4

ĐIỂM:

X

XTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×