Tải bản đầy đủ

Mu d thi kt hp trc nghim

Đề thi môn: ………………………
Lớp CLC Quản trị - Luật 38
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không sử dụng tài liệu)

Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Quản trị
Họ tên

Mã đề : 1

MSSV

ĐIỂM KẾT LUẬN BÀI THI

Ghi bằng số

Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi
thứ 1

Ghi bằng chữ


Chữ ký

Chữ ký

CBCT thứ 1

CBCT thứ 2

Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi
thứ 2

Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Thí sinh đánh dấu (X) vào ô được chọn. Nếu muốn bỏ câu đã chọn thì khoanh tròn
X
muốn chọn lại câu đã bỏ chọn thì bôi đen.
a
1
2
3
4
5
6
I)

b

c

d

a

b

c

và đánh dấu X ở ô khác. Nếu

d7
8
9
10
11
12

CÂU HỎI TỰ LUẬN ( 4 điểm)

1. Phân biệt …..? (2đ)
2. Phân tích …..? (2đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………............
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


II) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( thí sinh trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm) ( 6 điểm)
1. Nhà đầu tư A mua quyền chọn bán 10.000 cổ phiếu XYZ với giá thực hiện 25.000 đồng/CP. Phí quyền chọn
chiếm 5% giá trị hợp đồng. Tính lời lỗ của nhà đầu tư khi giá thị trường là 24.000 đồng.
a. -12.500.000 đ

b. 1.000.000 đ

c. -2.500.000 đ

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
------Hết-----

d. 2.500.000 đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×