Tải bản đầy đủ

Mc d nghiem trng ca s c kh nang x

Mức độ nghiêm trọng của sự cố

Cấ
p
độ
1
2

3

4

5

Sự cố cận
tai nạn
Mối nguy
không
đángnguy
kể
Mối

nhỏ
Mối nguy
đáng kể

Mối nguy
nghiêm
trọng
Mối nguy
không thể
kiểm soát
được

Gây thương
vong cho
người
Không đáng
kể
Chấn thương
nhẹ
Chấn thương
nghiêm
trọng mất
giờ làm việc
Gây chết
người

Gây chết
nhiều người

‘
Thiệt hại
tài sản
(US$)
Không
đáng kể
0-50K
Thiệt
hại
nhẹ
50-500K


Thiệt hại
đáng kể
500K-1M
Thiệt hại
lớn
1M-3M
Thiệt hại
nghiêm
trọng
>3M

Phá hủy môi
trường
Không đáng
kể
Ảnh hưởng
nhỏ
<1 bbl dầu
Ảnh hưởng
đáng kể
>1 bbl dầu
Ảnh hưởng
lớn đến một
khu vực nào
đó
Ảnh hưởng
nghiêm trọng
đến nhiều khu
vực

Khả năng xảy ra
1

2

3

4

5

Không
thể xảy ra

Rất hiếm
xảy ra

Hiếm
xảy ra

Có thể
xảy ra

Thườn
g xuyên
xảy ra

1

2

3

4

5

dọa nhỏ

2

4

6

8

10

Mối đe
dọa đáng
kể

3

6

9

12

15

4

8

12

16

20

5

10

15

20

25

An ninh
Không
có mối
đe dọa
Mối
đe

Mối đe
dọa lớn

Mối đe
dọa
nghiêm
trọng

Rủi ro cao –Yêu cầu các biện pháp khắc phục khẩn cấp và các nguồn lực cần thiết để giảm nguy cơ tức thời
Rủi ro trung bình - Kết hợp các biện pháp giảm rủi ro theo cách tiếp cận cân bằng
Rủi ro thấp - Quản lý để cải tiến liên tục bằng cách áp dụng phương pháp hay nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×