Tải bản đầy đủ

Luyn tp trc nghim 4

Luyện tập trắc nghiệm 4

Với phiên bản Office 2003 chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng chuyển
dịch giữa các tờ chiếu?
Chọn một câu trả lời
a. Slide Show-->
Slide Transition
b. Slide Show -->
Animation
Schemes
c. Insert --> Custom
Animation
d. Slide Show -->
Custom Animation
Bạn chọn cách nào dưới đây nếu muốn ghi lại những thông tin chú thích cho
từng tờ chiếu?
Chọn một câu trả lời
a. Format ->
Notes Page
b. View -> Notes
Page

c. Insert ->
Notes Page
d. View -> Slide
Sorter
Điểm : 1

Để in 3 tờ chiếu trên một trang giấy bạn chọn chế độ in nào?
Chọn một câu trả lời


a. Slides
b. Handouts
c. Notes Pages
d. Outline View

Chế độ Slide Sorter được dùng để làm gì?
Chọn một câu trả lời
a. Chiếu tờ
chiếu toàn màn
hình
b. Chèn tờ
chiếu từ bản
trình diễn
khác
c. Bố trí lại các
tờ chiếu theo
một trật tự để
truyền đạt hiệu
quả thông điệp
của bạn
d. Hiển thị tiêu
đề và nội dung
phác thảo của
văn bản trong
mỗi tờ chiếu
Thẻ Outline trong POWERPOINT được dùng để làm gì?
Chọn một câu trả lời
a. Lưu thông
tin chú thích
cho từng tờ


chiếu


b. Hiển thị tiêu
đề và nội dung
phác thảo của
văn bản trong
mỗi tờ chiếu
c. Hiển thị
danh sách các
tờ chiếu dưới
dạng các hình
nhỏ
d. Hiển thị các
lệnh và tính
năng thường
dùng trong khi
làm việc với
bản trình
diễn
Với phiên bản Office 2003 bạn chọn thực đơn nào dưới đây nếu muốn tạo
hiệu ứng cho đối tượng trong tờ chiếu?
Chọn một câu trả lời
a. Slide Show ->
Custom Animation
b. Slise Show ->
Slide Transition
c. Slide Show ->
Animation
Schemes
d. Slide Show ->
View Show
Chế độ View nào sau đây không có trong PowerPoint?
Chọn một câu trả lời
a. Slide Sorter
b. Slide Show


c. Current
View
d. Normal
View
Để chiếu bản trình diễn toàn màn hình ta bấm phím nào?
Chọn một câu trả lời
a. Phím F5
b. Phím F1
c. Phím F3
d. Phím
F10
Với office 2003 khi lưu bản trình diễn bạn phải lưu với phần mở rộng là gì?
Chọn một câu trả lời
a. ppt
b. txt
c. xls
d. doc

Với phiên bản Office 2003 muốn đổi lại bố cục thiết kế cho một Slide ta làm
thế nào?
Chọn một câu trả lời
a. Insert-->New
Slide-->chọn kiểu->Apply


b. Format-->
Background-> chọn
kiểu--> Apply
c. Format--> Slide
Layout -->chọn kiểu> Apply
d. Format--> Apply
Design Template-->
chọn kiểu-->
Apply
Để chèn một biểu đồ vào tờ chiếu ta làm như thế nào?
Chọn một câu trả lời
a. Chọn Insert/
Chart
b. Chọn Insert/
Picture/ Organization
chart
c. Chọn Insert/
Picture / Clip Art
d. Chọn Insert/
Picture/ Word Art
Trong office 2003 bạn chọn phương pháp nào khi muốn tạo mới bản trình diễn
mà áp dụng một trong các mẫu thiết kế có sẵn trong PowerPoint?
Chọn một câu trả lời
a. From AutoContent
Wizard
b. From Design
Template
c. From existing
presentation…
d. Blank Presentation

Với phiên bản Office 2003 chọn mục thực đơn nào để thêm tờ chiếu mới vào
bản trình diễn?


Chọn một câu trả lời
a. File --> New
b. Insert -->
Presentation-> New
Slide
c. Insert --> New
Slide
d. Insert Blank

Với phiên bản Office 2003 chọn mục thực đơn nào để chiếu bản trình diễn?
Chọn một câu trả lời
a. Slide Show-->
View Show
b. View -->
Show
c. Slide Show
--> Show
d. View -->
Master

Với phiên bản Office 2003 bạn chọn cách nào dưới đây nếu muốn tạo hiệu
ứng cho tờ chiếu?
Chọn một câu trả lời
a. Insert -> Custom
Animation
b. Slide Show ->
Animation
Schemes
c. Slide Show ->
Slide Transition
d. Slide Show ->
Custom Animation
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×