Tải bản đầy đủ

HI THI TIN HC TR HUYN m CAY NAM d

HỘI THI TIN HỌC TRẺ
HUYỆN MỎ CÀY NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
BẢNG B – TRUNG HỌC CƠ SỞ
Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề

Ngày thi: 08-05-2013
Họ tên, chữ ký
Họ và tên thí sinh: ..........................................
.........................................................................

Giám thị
1

Giám thị
2

Số phách
(HĐGK ghi)


Ngày sinh: ..................... Số báo danh:..............
Đơn vị dự thi:...................................................


Điểm bài thi
Bằng số
Bằng chữ

Họ tên, chữ ký
Giám khảo 1
Giám khảo 2

Số phách
(HĐGK ghi)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng. Đề thi gồm 20 câu.
Câu 1. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện?
A. Kích thước của tệp
B. Ngày giờ thay đổi tệp
C. Kiểu tệp
D. Tên thư mục chứa tệp
Câu 2. Phần mềm, thiết bị dùng để ngăn chặn không cho thông tin trên Internet làm hại
máy tính trong hệ thống mạng được gọi là gì?
A. Repeater
B. Router
C. Firewall
D. Hub
Câu 3. Cho biết kết quả xuất ra màn hình của đoạn chương trình Pascal sau?
s := 210;
k := 1;
repeat
s := s - k;
k := k + 1;
until s <= 0;
writeln(k);
A. 15
B. 21
C. 35
D. 40


Câu 4. Hãy cho biết mục tiêu của đoạn chương trình Pascal sau?
m := x;
if m < y then m := y;
if m < z then m := z;
write(m);
A. In ra số lớn nhất trong 3 số x, y, z
B. In ra số nhỏ nhất trong 3 số x, y, z
C. In ra số lớn hơn trong 2 số y, z
D. In ra số nhỏ hơn trong 2 số y, z
Câu 5. Kiểu dữ liệu string trong Turbo Pascal có độ dài tối đa là:
A. 255
B. 256
C. Không có giới hạn
D. Cả 3 câu trả lời trên đều sai
Câu 6. Từ nào dưới đây mô tả một khái niệm không liên quan trực tiếp đến mạng máy
tính?
A. NetBEUI
B. TCP/IP
C. LAN
D. CMOS
Câu 7. Biểu diễn số 25 trong hệ nhị phân là
Trang 1


HỘI THI TIN HỌC TRẺ
HUYỆN MỎ CÀY NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
BẢNG B – TRUNG HỌC CƠ SỞ
Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề

Ngày thi: 08-05-2013
Họ tên, chữ ký
Họ và tên thí sinh: ..........................................
.........................................................................

Giám thị
1

Giám thị
2

Số phách
(HĐGK ghi)

Ngày sinh: ..................... Số báo danh:..............
Đơn vị dự thi:...................................................


Điểm bài thi
Bằng số
Bằng chữ

Họ tên, chữ ký
Giám khảo 1
Giám khảo 2

Số phách
(HĐGK ghi)

A. 01110
B. 00110
C. 11001
D. Tất cả đều sai
Câu 8. Phần mềm nào không phải là trình biên dịch Pascal?
A. Turbo Pascal
B. Borland Pascal
C. Free Pascal
D. Turbo C
Câu 9. Kết quả của biếu thức sqrt(ABS(9-25)) div 2 là?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 10. Trong Windows Explorer, tiêu chí nào không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư
mục?
A. Tên tệp
B. Tần suất sử dụng
C. Kích thước tệp
D. Kiểu tệp
Câu 11. Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa là gì?
A. Chia sẻ tài nguyên
B. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng
C. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ
D. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ.
Câu 12. Phần mềm nào sau đây là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt?
A. Unikey
B. Notepad
C. Firefox
D. Calculator
Câu 13 Trong MS Word, để căn đoạn văn bản theo lề trái ta dùng tổ hợp phím?
A. Ctrl+L
B. Ctrl+R
C. Ctrl+E
D. Ctrl+D
Câu 14. Trình duyệt là gì?
A. Trình duyệt là một chương trình hiển thị các tập tin dưới định dạng tập tin
HTML
B. Là một chương trình phần mềm dùng để quản lý tập tin trên máy
C. Là một chương trình phần mềm dùng để điều hành máy
D. Là một chương trình phần mềm dùng để bảo vệ máy khỏi virus
Câu 15. Để tạo liên kết cho một hình ảnh hoặc một đoạn văn bản thì lựa chọn đối tượng
cần tạo liên kết rồi vào mục
A. Insert/Object
B. Insert/Field
Trang 2


HỘI THI TIN HỌC TRẺ
HUYỆN MỎ CÀY NAM

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
BẢNG B – TRUNG HỌC CƠ SỞ
Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Ngày thi: 08-05-2013
Họ tên, chữ ký
Họ và tên thí sinh: ..........................................
.........................................................................

Giám thị
1

Giám thị
2

Số phách
(HĐGK ghi)

Ngày sinh: ..................... Số báo danh:..............
Đơn vị dự thi:...................................................


Điểm bài thi
Bằng số
Bằng chữ

Họ tên, chữ ký
Giám khảo 1
Giám khảo 2

Số phách
(HĐGK ghi)

C. Insert/Hyperlink
D. Insert/Symbol
Câu 16. Cho khai báo:
Var A: Array[1..4] of Real; i : Integer ;
Ðể nhập dữ liệu cho A, chọn câu nào :
A. For i:=1 to 4 do Write(‘ Nhập A[‘, i, ‘]:’); Readln(A[i]);
B. For i:=1 to 4 do Readln(‘ Nhập A[‘, i, ‘]:’);
C. For i:=1 to 4 do Begin Write(‘ Nhập A[‘, i, ‘]:’); Readln(A[i]); End;
D. Write(‘ Nhập A:’); Readln(A);
Câu 17. Cho khai báo biến :
Var A : array[1..5] of Integer;
Chọn lệnh đúng :
A. A[1] := 4/2
B. A[2] := -6
C. A(3) := 6
D. A := 10
Câu 18. Tìm kết quả in ra của đoạn chương trình sau:
For i:=0 to 4 do
For j:=i downto 1 do write(j);
A. 0123401234
B. 223334444
C. 1223334444
D. 1213214321
Câu 19. i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
i := 5;
Repeat
i := i + 1;
Until i > 4 ;
Giá trị sau cùng của i là :
A. 6
B. 4
C. 5
D. 0
Câu 20. Trong Microsoft Excel hàm nào trong danh sách dưới đây, tính tổng chỉ các ô
chứa số?
A. Count
B. Average
C. Sum
D. Max

-------------Hết-----------Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×