Tải bản đầy đủ

DAP AN TRC NGHIM MON LUT KINH t

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT KINH TẾ

CHƯƠNG 1
1-D
6-D

2-A
7-D

3-B

4-C

5-D

2-C
7-B
12-D
17-A
22-A
27-B

32-C
37-D
42-A

3-C
8-D
13-A
18-B
23-B
28-C
33-D
38-A
43-B

4-D
9-A
14-B
19-C
24-C
29-D
34-A
39-B
44-C

5-A
10-B
15-C
20-A
25-D
30-A
35-B
40-C
45-D

2-D
7-A
12-A
17-C
22-A


3-D
8-C
13-B
18-D
23-A

4-D
9-B
14-C
19-D
24-C

5-D
10-D
15-D
20-D

2-D
7-C
12-A
17-D
22-D
27-A
32-D
37-B

3-C
8-D
13-A
18-A
23-A
28-A
33-A
38-B

4-A
9-C
14-C
19-C
24-D
29-A
34-A
39-C

5-A
10-C
15-C
20-B
25-A
30-A
35-A

2-B
7-C
12-D
17-A
22-B
27-C

3-C
8-D
13-A
18-B
23-C
28-D

4-D
9-A
14-B
19-C
24-D
29-A

5-A
10-B
15-C
20-D
25-A
30-D

CHƯƠNG 2
1-B
6-C
11-C
16-D
21-D
26-A
31-B
36-C
41-D
CHƯƠNG 3
1-C
6-B
11-D
16-A
21-C
CHƯƠNG 4
1-A
6-D
11-C
16-B
21-D
26-A
31-D
36-A
CHƯƠNG 5
1-A
6-B
11-C
16-D
21-A
26-BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×