Tải bản đầy đủ

DAP AN TRAC NGHIEM KE TOAN HANH CHINH SU

CREATED BY KHANG NGUYỄN
http://cvct3.edu.vn/

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
B
A
A

B
D
B
C
C

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
A
A
D
C
B
A
C
C

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C


A
C
A
B
C
B
C
C
B

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
A
A
C
D
C
D
C
C
D

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B
B
B
B
B
B
A
B
C
C

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

C
B
C
B
B
A
D
A
A
CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×