Tải bản đầy đủ

Cau hoi trac nghiem

Bài 1

Tích phân bội hai


Mục tiêu của bài học:
- Tính được tích phân bội hai
trong tọa độ Descartes.
- Đổi biến được tích phân bội hai
từ tọa độ Descartes sang tọa độ
cực.
- Áp dụng tích phân bội hai để
tính
diện tích hình phẳng; thể
tích vật thể; khối lượng, moment
quán tính, moment tĩnh, tọa độ
trọng tâm của một mảnh phẳng.
-


5 Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Chọn đáp án đúng cho
giá trị của I

I = òò( 4x + 2) dxdy,
D

{

-

}

D = ( x, y) Î ¡ : 0 £ x £ 2;x £ y £ 2x
a)I = 8;

2

2

1
b) I = ; c) I = 16; d)I = 12
8


Câu 2: Chọn đáp án đúng cho
giá trị của J
J = òò sin ydxdy,
D

-

ìï
ü
ïï
x
2
ï
D = í ( x, y) Î ¡ : 0 £ x £ p; £ y £ 2xý
ïîï
ïþ


2
ï
1
a)J = p; b)J = ; c)J = 2; d)J = p - 2.
2


Câu 3: Đổi thứ tự lấy tích phân
sau:
2
2x- x2

K =

òdx ò f ( x,y) dy
1

2- x

Hãy chọn đáp án đúng:

a)K =

2x- x2

2

2- x

1

ò - f ( x,y) dyòdx


1

2- x

b)K = òdx
2

1

c)K =

d)K =

ò f ( x,y) dy

2x- x2

2
1
+
1
y
-

òdy ò f ( x,y) dx
0

2- y

1

2- y

0

1+ 1- y2

òdy ò f ( x,y) dx


Câu 4: Đổi biến tích phân M sau
sang tọa độ cực. Hãy chọn đáp
án đúng:
dxdy
M = òò 2 - 2
x +y +1
D

{

D = ( x, y) Î ¡ : 0 £ y £
2

2

1- x

}


p

1

p/ 2

1

p

1

p

1

r .dr
a)M = òdj ò 2
r +1
0
0
r .dr
b)M = ò dj ò 2
r +1
0
0
dr
c) M = òdj ò 2
r +1
0
0
r .dr
d)M = òdj ò 2
r +1
0
- 1


Câu 5: Gọi V là thể tích của vật
thể giới hạn bởi các mặt cong
sau: z = x2 + y2; z = 4
Hãyachọn
đáp
án
đúng:
) V = 8p;
b) V = 4p;

c) V = 16p-;

d) V = 2p.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×