Tải bản đầy đủ

Cau hoi thi trac nghiem chinh thuc

ĐÁP ÁN CÂU HỎI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM ĐỢT 1
Câu 1. Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là
hình thức nào?
a. Vận động sinh học
b. Vận động cơ học
c. Vận động xã hội
d. Vận động lý học
ĐÁP ÁN: C
Câu 2: Theo quan điểm MácLênin, muốn thay đổi một chế độ xã hội thì:
a. Thay đổi lực lượng sản xuất
b. Tạo ra nhiều của cải
c. Thay đổi quan hệ sản xuất
d. Thay đổi lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
ĐÁP ÁN: C
Câu 3: Con người phát triển và hoàn thiện mình chủ yếu dựa trên yếu tố nào?
a. Phát triển kinh tế xã hội
b. Đấu tranh giai cấp
c. Lao động sản xuất
d. Cả 3 câu trên đều sai
ĐÁP ÁN - C
Câu 4. Con người XHCN bao gồm những con người nào từ XH nào?

a. Từ XHTB
b. Cả trong XHTB và XH XHCN
c. Trong XH XHCN
d. Từ XH cũ để lại và sinh ra trong XH mới
ĐÁP ÁN - B
Câu 5. Trong các nguyên tắc phân phối dưới đây, nguyên tắc nào là chủ yếu nhất ở nước ta
hiện nay?
a. Phân phối theo lao động
b. Phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh
c. Phân phối theo vốn hay tài sản
d. Phân phối theo nhu cầu
ĐÁP ÁN - A
Câu 6. Xét về phương thức lao động, phương thức sản xuất, giai cấp công nhân mang thuộc
tính cơ bản nào?
a. Có số lượng đông nhất trong dân cư
b. Là giai cấp tạo ra của cải vật chất làm giàu cho xã hội
c. Là giai cấp trực tiếp hay gián tiếp vận hành máy móc có tính chất công nghiệp ngày càng
hiện đại.
d. Cả ba đều đúng.
ĐÁP ÁN: C
Câu 7. Có những cuộc cách mạng nào sau đây là cách mạng xã hội? Chọn phán đoán đúng.
a. Cách mạng văn hóa ở Trung Hoa.
b. Cách mạng xanh ở Ân độ.
c. Cách mạng Khoa học kỹ thuật ở Mỹ
d. Cách mạng Nga 1917.
ĐÁP ÁN: D
Câu 8. Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề gì?
a. Tiêu diệt giai cấp thống trị
b. Xây dựng lực lượng vũ trang
c. Cải cách chính quyền
d. Giành chính quyền
ĐÁP ÁN: D
Câu 9. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa khác các nền dân chủ đã có trong lịch sử ở điểm cơ bản nào?
a. Là nền dân chủ rộng rãi không có giới hạn
b. Là nền dân chủ của người lao động


c. Là nền dân chủ của mọi giai cấp, tầng lớp xã hội
d. Là nền dân chủ không có tính giai cấp.
ĐÁP ÁN: C


Câu 10. Yếu tố nào quyết định sự liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức?
a. Do cùng sống trong một quốc gia dân tộc
b. Do có nhưng lợi ích cơ bản thống nhất với nhau
c. Do có chung nền văn hóa, tâm lý
d. Do sự mong muốn của giai cấp công nhân
ĐÁP ÁN: B
Câu 11. Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành lực lượng chính trị độc lập và giữ
vai trò lãnh đạo Cách mạng Việt Nam?
a. Vì sớm có mối quan hệ gắn bó với nông dân
b. Vì được kế thừa truyền thống bất khuất của dân tộc
c. Vì có số lượng đông và luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh
d. Vì sớm hình thành một chính đảng thưc sự cách mạng
ĐÁP ÁN: D
Câu 12: Nguyên tắc cơ bản để xây dựng nền đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a. Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức.
b. Xây đi đôi với chống.
c. Tu dưỡng đạo đức suốt đời.
d. a, b và c.
ĐÁP ÁN: D
Câu 13: Giá trị truyền thống cốt lõi nào của dân tộc Việt Nam đã thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi
tìm đường cứu nước?
a. Đoàn kết dân tộc.
b. Lòng thương yêu con người.
c. Dũng cảm, sáng tạo.
d. Chủ nghĩa yêu nước.
ĐÁP ÁN: D
Câu 14: Điều gì đã giúp cho Hồ Chí Minh sớm nhận thức và có hướng đi đúng để tìm ra con
đường cứu nước và giải phóng dân tộc?
a. Hiểu rõ bản chất của những từ Tự do - Bình đẳng - Bác ái.
b. Nguồn gốc của những đau khổ và áp bức dân tộc là ở ngay tại “ chính quốc”, ở nước đế
quốc đang thống trị dân tộc mình.
c. Nhận ra những hạn chế của những người đi trước.
d. Cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột đến cùng cực của đồng bào mình.
ĐÁP ÁN: B
Câu 15: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng
chẳng có nghĩa lý gì”. Câu nói trên được Hồ Chí Minh viết trong bức thư nào dưới đây?
a. Thư gửi đồng bào Nam Bộ (26/9/1945).
b. Thư gửi Ủy Ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945).
c. Thư kính cáo đồng bào (1941).
d. a, b và c.
ĐÁP ÁN: B
Câu 16: Theo Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức cách mạng nào gắn với hoạt động hàng ngày
của mọi người và là thước đo sự giàu có về mặt vật chất, vững mạnh về tinh thần và là nền tảng của
đời sống mới, của phong trào thi đua yêu nước?
a. Trung với nước, hiếu với dân.
b. Yêu thương con người.
c. Cần, kiệm, liêm, chính.
d. Tinh thần quốc tế trong sáng.
ĐÁP ÁN: C


Câu 17. Theo Hồ Chí Minh muốn xây chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:
a. Cơ sở vật chất vững chắc
b. Con người năng động, sang tạo
c. Con người xã hội chủ nghĩa
d. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
ĐÁP ÁN - C
Câu 18. Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là:
a. Động lực của cách mạng
b. Vốn quý của cách mạng
c. Vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng
d. Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng
ĐÁP ÁN - C
Câu 19: “Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.
Bài thơ trên của Hồ Chí Minh ra đời trong hoàn cảnh nào?
a. Trong thư gửi cho thanh niên toàn quốc tháng 7/1947.
b. Trong buổi nói chuyện với đại biểu nhân dân thành phố Hải Phòng.
c. Thăm đơn vị thanh niên xung phong trong chiến dịch Biên giới 1950.
d. Trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II.
ĐÁP ÁN: C
20. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ khảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và
thuộc địa của Lênin vào tháng, năm nào
a - 07/1920
b - 12/1920
c - 07/1923
d - 12/1923
ĐÁP ÁN - ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×