Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1

04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

Tìm trên 1 triệu tài liệu đề thi, luận văn, biểu mẫu...

NÂNGCẤP

ĐĂNGNHẬP ĐĂNGKÝ


i
Li

u
Ki
n
hDoa
n
h
Ma

r
ke
t
i
n
g
Ki
n
hTế-Qu

nLý

i
Ch
í
n
h-Ng
â
nHà
n
g

n
gNg
h
ệTh
ô
n
gTi
n
Ng
oạ
i
Ng

KỹTh
u

t
-Côn


gNg
h

Kh
oaHọ
cTựNh
i
ê
n
Kh
oaHọ
cXãHội

nHoá-Ng
h
ệTh
u

t
Bi

umẫ
u-Vă
nbả
n
BộSưuTậ
p
Lu

nVă
n

i
Ch
í
n
h-Ng
â
nHà
n
g
Qu

nt
r

k
i
n
hdo
a
n
h
Ki
n
ht
ế-Th
ươn
gmạ
i

n
gn
g
h
ệt
h
ôn
gt
i
n
Đi

n-Đi

nt
ử-Vi

nTh
ô
n
g
Ti
ế
n
gAn
hb
C

c
ơP
k
h

í-Ch
ết

omá
y
t
h
ô
n
g-C
K
ơi
ế
s

nt
r
úc-Xâ
ydựn
g
t
i
e
n
g
a
n
h
12
Y
3.
c
k
o
h
m
o
a-Dược
Kh
oaHọ
cXãHội
Kh
oaHọ
cTựNh
i
ê
n

oCá
oKh
oaHọ
c
T
h

c

-Ti
ế
nSĩ
-Ca
oh

c
Ti
e
n
g
An
h
12
3
.
c
om
P
h

h
ô
n
g
-Lu
y

n
&T
H

c
TA
B
à
i
G
i

n
g-Gi
á
oÁn
t
ừLớ
p6đ
ế
n
L
ớp
Đ

h
i
-Ki

mTr
a
12-Ônt
h
i
ĐT

i
Ôh
n
T
i
ĐHCĐ
h

c
-GVC

mh
S
á
n
gKi
ế
nKi
n
hNg
h
i

m
đi

mOn
l
i
n
e
B
à
i
V
nMẫ
u
Ti
ế
n
g
An
hT
r

E

S
á
c
h

i
h
ọc
t
h
ô
n
gmi
n
h
Mẫ
u
S
l
i
d
e
t
i
e
n
g
a
n
h
1
2
3
.
c
om
Kh
óaHọc
Vi

cLà
m

Ch
ủđ
ề»

Xe
mt
ửv
i
2
01
4
Ti
ế
n
ga
n
hg
i
a
ot
i
ế
p
Mẫ

ơnx
i
nv
i

c

i
t
i

ul
u

nmẫ
u
Ônt
h
i
c
a
oh
ọc2014
i
e
n
g
A
n
h
12
.
c
o
m
NT
g
h
i
ê
n
c

u
k3
h
o
a
h

c

i
h
ọcTAl
ôi
c
u

n
Bév
à
ot
h
ế
Trang
Chủ
i

i
t
ừv
ựn
g
,
â
m
»g
Ôn
thi
ĐH-CĐ
n
h

c
,
t
r
òc
h
ơi
t
h
ôn
g
mi
n
h
13
88
8777
79000
11

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1
Ch
i
as

:
z
i
g
z
a
g
boy|
Ng
à
y
:
03
06
2
010

i
l
i

uônt

pmônv

t
l
ýdà
n
hc
h
oh
ọcs
i
n
hh
ệt
r
u
n
gh
ọcph
ổt
h
ôn

nt
h
i
t

t
n
g
h
i

pv
àô
nt
h
i
đ

i
h

c
,
c
a


n
gt
h
a
mk
h

ol
u
y

nt

pv
àk
i

mt
r
al

i
k
i
ế
nt
h
ức
.
>>25
0c
â
uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mv
àđ
á

nSi
n
hh

ckh
ối
B

26t
r
a
ng|
Xe
m:679|
Downl
oa
d
:184

>>1
0
0
0c
â
uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
t
l
ýđ

i
h

c

Bạ
nt

c
ht
à
il
i

unà
y?
0

Bạ

a
n
gxe
m1
0t
r
a
ngmẫ
ut
à
il
i

unà
y,vu
il
òn
gd
o
wnl
o
a
df
i
l
egốcđ
ểx
e
mt
o
à
n

tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

1/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

bộ
.

ox

u

3

Find:


yc
hi
as


Highlight all

Match case

t
à
il
i

unà
yl
ê
nFa
c
e
b
ookđ
ểnhậ
n5e
Poi
nt
.Tì
m hi

ut

m >>

Thêm vào BST

Nội dung Text:

uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mVậ
t
l
ýđạ
i
c
ươ
n
gA1
CÂUHỎITRẮCNGHI
ỆM VẬTLÝĐẠICƯƠNGA1
Ch
ươn
g1:
ĐỘNGHỌCCHẤTĐI
ỂM
x=5−10
s
i
n
(
2t
)
1.
1.Tr
on
gmặ
t
p
h

n
gOx
y
,
c
h

t
đi

mc
h
u
y


ộn
gv

i
p
h
ươ
n
gt
r
ì
n
h
: (
SI
)
y=4+10
s
i
n
(
2t
)
Qu
ĩ
đạ
oc

ac
h

t
đ
i

ml
àđườ
n
g
:
a
)t
h

n
g
.b
)t
r
ò
n
.
c
)e
l
í
p.
d)s
i
n
1.
2.Tr
on
gc
á
cc
h
u
y

nđộ
n
gs
a
u
,c
h
u
yn
gn
à

ượ
cc
o
i
l
àc
h
u
y


ộn
gc

ac
h

tđi

m?
a
)Ôt
ôđi
v
à
og
a
r
a
g
e
.
b)Xel
ửat
ừ.

i
g
ò
nt

i
Nh
aTr
a
n
g
.
c
)Cons
â
ur

mbòt
r
ê
nc
h
i
ế
cl
ákh
o
a
i
l
a
n
g
.
d
)Cá
i
v
õ
n

uđưa
.
1.
3.Mu
ốnbi
ế
t
t

i
t
h
ời
đi

mt
,
c
h

t
đ
i

mđa
n
gởv

t
r
í
n
à
ot
r
ê
nqũ
i
đ

o
,
t
adựav
à
o:
a
)p
h
ươn
gt
r
ì
n
hq
ũ
i
đ

oc

av

t
.
b)p
h
ươ
n
gt
r
ì
n
hc
h
u
yn
gc

av

t
.
c

ồn
gt
h
ời
av
àb
.d)h
o

ca
,
h
oặ
cb.
1.
4.Xá


n
hd

n
gq
ũ
i
đạ
oc

ac
h

t
đ
i

m,
b
i
ế
t
p
h
ươ
n
gt
r
ì
n
hc
h
u
yn
g
:
x=4.
e
2t
;y=5.
e
2t
;z=0(
h

SI
)
a

ườn
gs
i
n
.
b)h
y
b
e
r
bo
l
.c
)e
l
í
p
.
d)đườn
gt
r
ò
n
1.
5.Mộtc
h

t
đi

mc
h
u
y

nđộ
n
gt
r
o
n
gmặ
t
p
h

n
gOx
yv

i
p
h
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
x=c
os
t
;
.
y=c
os
(
2t
)Qũ
i
đạ
ol
à
:
a
)p
a
r
a
bol
.
b)h
y
p
e
r
bo
l
.c
)e
l
i
p.
d)đườ
n
gt
r
òn
1.
6.Ch

nph
á
tbi

uđú
n
g
:
a
)
Ph
ươn
gt
r
ì
n
hc
h
u
y

nđộn
gc
h
op
h
é
px
á


n
ht
í
n
hc
h

t
c

ac
h
u
yn
gt

i
mộtt
h
ời
đi

mbấ
tkỳ
.
b)
Ph
ươn
gt
r
ì
n
hqũ
i
đ

oc
h
ob
i
ế
th
ì
n
hd

n
gđườn
gđi
c

av

t
t
r
o
n
gs
u

t
q
u
át
r
ì
n
hc
h
u
y

nđộn
g
.
c
)
Bi
ế
tđượ
cph
ươn
gt
r
ì
n
hc
h
u
y


ộn
g
,t
r
o
n
gmộ
t
s
ốt
r
ườ
n
gh

p
,
t
ac
ót
h
ểt
ì
mđượcph
ươn
gt
r
ì
n
hqũ
i
đạ
o
v
àn
g
ượcl

i
.
d)
a
,b,cđ

uđún
g
.
1.
7.Vị
t
r
í
c

ac
h

t
.
đ
i

mc
h
u
y

n
.
đ

n
gt
r
o
n
gmặ
t
p
h

n
gOx
y
.
đượ
cx
á
c
.
đ

n
hbởi
v
e
c
t
ơbá
nkí
n
h
:
r=4.
s
i
nt
.
i
+4
.
s
i
nt
.
j.
(
SI
)Qũ
i
đ

oc

an
ól
àđ
ườ
n
g
:
a
)
t
h

n
g
.
b)e
l
í
p.c
)t
r
òn
.d
)c
o
n
gbấ
t
kỳ
1.
8.Vị
t
r
í
c

ac
h

t
.
đ
i

mc
h
u
y

n
.
đ

n
gt
r
o
n
gmặ
t
p
h

n
gOx
y
.
đượ
cx
á
c
.
đ

n
hbởi
v
e
c
t
ơbá
nkí
n
h
:
r=4s
i
n
(
ωt
+ϕ1)
.
i
+3
s
i
n
(
ωt
+ϕ2)
.
j
.

i
đ

oc

an
ól
àđ
ườn
g
:
a
)
t
r
òn
,n
ế

1=ϕ2
.
c
)e
l
í
p
,n
ế
uϕ1=ϕ
2+k
π/
2
.
b)
t
h

n
g
,
n
ế
uϕ1=ϕ2+k
π.
d)h
y
p
e
r
bo
l
,
n
ế
uϕ1=ϕ
2
1.
9.Vị
t
r
í
c

ac
h

t
.
đ
i

mc
h
u
y

n
.
đ

n
gt
r
o
n
gmặ
t
p
h

n
gOx
y
.
đượ
cx
á
c
.
đ

n
hbởi
v
e
c
t
ơbá
nkí
n
h
:
r=4s
i
n
(
ωt
+ϕ)
.
i
+5c
os
(
ωt+ϕ)
.j
.
(
SI
)Qũ
i
đ

oc

an
ól
àđ
ườn
g
:
a
)
t
h

n
g
.
b)e
l
í
p.c
)t
r
òn
.d
)pa
r
a
b
o
l
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

2/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

1.
1
0.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
yl
às
a
i
?
a
)
Ch
u
y

nđộn
gv
àđứn
gy
ê
nl
àc
ót
í
n
ht
ươn

ối
.
b)

nc
ứv
à
oqu
ĩ
đ

o,
t
ac
óc
h
u
y

nđộ
n
gt
h

n
g
,c
on
g
,t
r
òn
.
c
)

nc
ứv
à
ot
í
n
hc
h

t
n
h
a
n
hc
h

m,
t
ac
óc
h
u
y

nđộ
n


u
,n
h
a
n
hdầ
n
,c
h

md

n
.
d)
Ch
u
y

nđộ
n
gt
r
ònl
u
ônc
ót
í
n
ht
u

nh

n
,
v
ì
v

t
r
íc

av

t
đượ
cl

pl

i
n
h
i

ul

n
.
1.
1
1.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
yl
às
a
i
?
a
)

cđạ
i
l
ượn
gv

tl
ýc
ót
h
ểv
ôh
ướn
gh
oặ
ch
ữuh
ướ
n
g
.b)
Áps
u

tl
àđạ
i
l
ượ
n
gh
ữuh
ướ
n
g
.
c
)
Lựcl
àđạ
i
l
ượn
gh
ữuh
ướn
g
.d
)
Th
ời
g
i
a
nl
àđ

i
l
ượn
gv
ôh
ướ
n
g
.
x=1
−t
1.
1
2.
Mộtc
h


i

mc
óph
ươ
n
gt
r
ì
n
hc
h
u
y


ộn
g
: (
h
ệSI
)
,t
h
ì
y=2t−1
qu
ĩ
đạ
ol
àđườn
g
:
a
)p
a
r
a
bo
l
.b)t
r
ònt
â
mOl
àg
ốct
ọađộ
.
c
)t
h

n
gk
h
ôn
gqu
ag
ốct


ộ.d
)t
h

n
gqu
ag
ốct
ọađộ.
1.
1
3.
Ch

tđi

mc
h
u
y

nđộ
n
gt
r
o
n
gmặ
t
ph

n
gOx
yv

i
v

nt
ốcv=i
+x
.
j
(
h
ệSI
)Ba
nđầ
un
óởg
ốct
ọađộO.
Qu
ĩ
đạ
oc

an
ól
àđ
ườn
g
:
a
)t
h

n
g
.b)t
r
òn
.c
)pa
r
a
b
ol
.
d)h
y
p
e
r
b
ol
.
1.
1
4.
Đồt
h

h
ì
n
h1.
1c
h
ob
i
ế
t
đi

ug
ìv
ềc
h
u
y

nđộ
n
gc

ac
h


i

mt
r
on
g
mặ
t
p
h

n
gOx
y
?
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m1


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
a
)
Vị
t
r
í
(
t
ọađộ)c

ac
h


i

mởc
á
ct
h
ời
đ
i

mt
.
b)

n
hdạ
n
gqu
ĩ
đạ
oc

ac
h

t
đi

m.
c
)
Vậ
nt

cc

ac
h

t
đi

mt

i
c
á
cv

t
r
ít
r
ê
nq
u
ĩ
đ

o.
d)
Qu
ã
n
gđườn
gv

tđi
đượ
ct
h
e
ot
h
ời
g
i
a
n
.
1.
1
8.
Nế
ubi
ế
tt


ộvc

amột
c
h

tđi

mt
h
e
ot
h

i
g
i
a
n
.
t
,t
as
ẽt
í
n

ượcq
u
ã
n

ườ
n
g
.
smàc
h

t
đ
i


ã
đi
t
r
on
gt
h
ời
g
i
a
n∆t=t
2–t
1t
h
e
oc
ôn
gt
h
ứcn
à
os
a
uđâ
y
?
t
2
a
)s=v
.
∆tb)s=∫v
dt
c
)s=v
t
b
.
∆t
d)b,cđề
uđú
n
g
.
t
1
1.
1
9.
Ch
ọnp
h
á
tbi


ún
gv
ềc
h
u
y


ộn
gc

ac
h

t
đi

m:
a
)
Ve
c
t
ơg
i
at
ốcl
u
ônc
ù
n
gph
ươn
gv
ới
v
e
c
t
ơv

nt

c
.
b)
Nế
ug
i
at
ốcph
á
pt
u
y
ế
na
n≠0t
h
ì

i
đạ
oc

av

tl
àđ
ườn
gc
on
g
c
)
Nế
uv

tc
h
u
y


ộn
gn
h
a
n
hdầ
nt
h
ìv
e
c
t
ơg
i
at

cc
ù
n
gh
ướn
gv

i
v
e
c
t
ơv

nt

c
.
d)
Cảa
,
b,cđề
uđú
n
g
1.
2
0.
Mộtôt
ôd
ựđ

n
hc
h
u
y


ộn
gt
ừAđ
ế
nBv
ới
v

nt
ốc30
km/
h
.
Nh
ưn
gs
a
uk
h
i
đ
i
đ
ượ
c1
/

o

n
đườ
n
g
,
x
ebị
c
h
ế
tmá
y
.

i
x
ếph

i
d
ừn
g30ph
út
đểs
ửax
e
,s
a

óđ
i
t
i
ế
pv

i
v

nt

c4
0
k
m/
hv
àđ
ế
nB
đú
n
gg
i
ờqu
i
đị
n
h
.Tí
n
ht
ốcđột
r
u
n
gbì
n
hc


t
ôt
r
ê
nqu
ã
n
gđườn
gAB.
a
)3
5k
m/
h
.b)3
6k
m/
h
.c
)38km/
h
.d)43,
3km/
h
1.
2
1.
Mộtôt
ôd
ựđ

n
hc
h
u
y


ộn
gt
ừAđ
ế
nBv
ới
v

nt
ốc30
km/
h
.
Nh
ưn
gs
a
uk
h
i
đ
i
đ
ượ
c1
/

o

n
đườ
n
g
,
x
ebị
c
h
ế
tmá
y
.

i
x
ếph

i
d
ừn
g30ph
út
đểs
ửax
e
,s
a

óđ
i
t
i
ế
pv

i
v

nt

c4
0
k
m/
hv
àđ
ế
nB
đú
n
gg
i
ờqu
i
đị
n
h
.Tí
n
ht
h

i
g
i
a
ndựđị
n
hc
h
u
y


ộn
gba


uc

aôt
ô
.
a
)2g
i

.b)3g
i
ờ.c
)2,
5g
i
ờ.
d)3
,
5g
i

1.
2
2.
Mộtôt
ôd
ựđ

n
hc
h
u
y


ộn
gt
ừAđ
ế
nBv
ới
v

nt
ốc30
km/
h
.
Nh
ưn
gs
a
uk
h
i
đ
i
đ
ượ
c1
/

o

n
đườ
n
g
,
x
ebị
c
h
ế
tmá
y
.

i
x
ếph

i
d
ừn
g30ph
út
đểs
ửax
e
,s
a

óđ
i
t
i
ế
pv

i
v

nt

c4
0
k
m/
hv
àđ
ế
nB
đú
n
gg
i
ờqu
i
đị
n
h
.Tí
n
hqu
ã
n
gđườn
gAB.
.
a
)60km.b)80km.c
)9
0k
m.
d)1
00km
1.
2
3.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
yc
h

t
ốcđột
ứct
h

i
?
a
)Ôt
ôc
h
u
y


ộn
gt
ừAđế
nBv
ới
t
ốcđộ40k
m/
h
.
b)Vậ
nđộn
gv
i
ê
nc
h

mđí
c
hv
ới
t
ốcđộ10m/
s
.
c
)Xemá
yc
h
u
y

nđộn
gv

i
t


ộ3
0k
m/
ht
r
o
n
gt
h
ời
g
i
a
n2g
i
ờt
h
ìđế
nTPHCM.
d)Tố

ộc

an
g
ười
đ
i
bộl
à5k
m/
h
.
1.
2
4.
Ch
ọnp
h
á
tbi


ún
g
:
a
)
Tốcđộc

ac
h

tđi

mc
óg
i
át
r

bằ
n
gqu
ã
n

ườ
n
gn
óđi
đ
ượ
ct
r
on
gmộ
t
đ
ơ
nv

t
h

i
g
i
a
n
.
b)
Đặ
ct
r
ưn
gc
h
os
ựn
h
a
n
hc
h

mc

ac
h
u
y

nđộ
n
gt

i
t
ừn

i

mt
r
ê
nq
ũ
i
đ

ol
àt


ột
ứct
h

i
.
c
)
Ve
c
t
ơv

nt
ốcl
àđạ
i
l
ượ
n
gđặ
ct
r
ưn
gc
h
oph
ươn
g
,
c
h
i

uv
às
ựn
h
a
n
hc
h

mc

ac
h
u
yn
g
.
d)
a
,b
,
cđề
uđún
g
.
1.
2
5.
Ve
c
t
ơg
i
at
ốcac

ac
h


i

mc
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê
nqũ
i
đạ
oc
on
gt
h
ì
:
a
)
v
u
ô
n
gg
ócv
ới
v
e
c
t
ơv

nt
ốcvb)
h
ướn
gv
à
ob
ềl
õmc

aqu
ĩ
đ

o.
c
)c
ù
n
gph
ươ
n
gv
ới
vd
)h
ướn
gr
an
g

i
bềl
õmc

aq
u
ĩ
đ

o
.
1.
2
6.
Ha
i
ôt
ôc
ùn
gkh
ởi
h
à
n
ht
ừAđế
nB.
XeIđ
i
n
ửađ
ườ
n
gđầ
uv

i
t


ộk
h
ô
n


i
v
1
,
n
ửađ
ườ
n
gs
a
u
v

i
t

c
.
đ
ộv
2
.XeI
Iđi
n
ửat
h
ời
g
i
a
nđầ
uv

i
t

c
.
đ
ộv
1,n
ửat
h

i
g
i
a
ns
a
uv

i
t

c
.
đ
ộv
2
.
Hỏ
i
x
en
à
ot

i
B
t
r
ướ
c
?
a
)XeI
.b
)XeI
I
.c
)XeI
,
n
ế
uv
1>v
2.
d)XeI
,n
ế
uv
12
1.
2
7.
Mộtc
a
n
ôx
u
ôi
d
òn
gt
ừbế
nAđế
nbế
nBv

i
t


ộv
1=30km/
h
;
r

i
n
g
ượ
cd
ò
n
gt
ừBv
ềAv

i
t

c
độv
2=2
0k
m/
h
.Tí
n
ht
ốcđột
r
u
n
gbì
n
ht
r
ê
nl
ột
r
ì
n
hđi
–v
ềc

ac
a
n
ô
.
.
a
)25km/
h
.b)26km/
h
.c
)2
4k
m/
h
.d
)0k
m/
h
1.
2
8.
Gi
at
ốct
i
ế
pt
u
y
ế
nđặ
ct
r
ưn
gc
h
o:
a
)s
ựt
h
a
yđổ
i
v
ềph
ươ
n
gc

av

nt

c
.b
)s
ựt
h
a

ổi
v
ềđộl
ớnc

av

nt

c
.
c
)s
ựn
h
a
n
h
,c
h

mc

ac
h
u
y

nđộ
n
g
.d)s
ựt
h
a
yđổ
i
c

at
i
ế
pt
u
y
ế
nqu
ĩ
đạ
o
.
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

3/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

1.
2
9Nế
ut
r
o
n
gt
h
ời
g
i
a
nk
h

os
á
tc
h
u
y


ộn
g
,v
e
c
t
ơv

nt

cvv
àg
i
at

cac

ac
h

t
đ
i

ml
u
ô
nv
u
ô
n
g
g
ó
cv
ới
n
h
a
ut
h
ì
c
h
u
y

nđộ
n
gđól
àc
h
u
y

nđộn
g
:
a
)t
h

n
g
.b)t
r
òn
.c
)t
r
ò


u
.
d)đề
u
.
1.
3
0.
Nế
ut
r
o
n
gt
h
ời
g
i
a
nk
h

os
á
tc
h
u
y


ộn
g
,v
e
c
t
ơv

nt

cvv
àg
i
at

cac

ac
h

t
đ
i

ml
u
ô
nt

ov

i
n
h
a
umột
g
ócn
h
ọnt
h
ì
c
h
u
y

nđộ
n
gc
ót
í
n
hc
h

t
:
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m2


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
a
)n
h
a
n
hdầ
n
.b)c
h

mdầ
n
.c
)n
h
a
n
hdầ
nđề
u
.
d)đ

u
.
1.
3
1.
Ch

tđi

mc
h
u
y

nđộ
n
gt
h

n
gv
ới
độl
ớnc

av

nt

cb
i
ế
nđổ
i
t
h
e
oq
u
i
l
u

t
:
v=v
0–
.
k
t
2(
SI
)
,
t
r
o
n
g
đóv
0v
àkl
àn
h
ữn
gh

n
gs
ốd
ươ
n
g
.n
hqu
ã
n
gđườ
n
gc
h


i

mđãđ
i
k
ểt
ừl
ú
ct
=0c
h

ế
nk
h
i
dừn
g
.
v2vvvv4vv
a
)s=v
00b)s=00c
)s=00d)s=00
k3k3k3k
1.
3
2.
Ch

tđi

mc
h
u
y


ộn
gt
h

n
gv
ới
v

nt
ốcbi
ế
nđổi
t
h
e
oq
u
i
l
u

t
:
v=v
0–
.
k
t
2(
SI
)
,
v

i
v
0v
àkl
à
n
h
ữn
gh

n
gs
ốd
ươn
g
.

n
ht


ột
r
u
n
gbì
n
hc

ac
h


i

mt
r
o
n
gt
h

i
g
i
a
nt
ừl
ú
ct
=0c
h

ế
nk
h
i
d
ừn
g
.
v2vv
a
)v
t
b=v
0b
)v
t
b=0c
)v
t
b=0d)v
t
b=0
332
1.
3
3.
Mộtv
i
ê
nđạ
nđượcbắ
nl
ê
nt
ừmặ
tđấ
tv

i
v

nt
ốcđầ
un
ò
n
gl
à8
00
m/
st
h
e
op
h
ươ
n
gh

pv

i
mặ
t
ph

n
gn
g
a
n
gmộ
tg
óc3
0o
.Xá


n
ht

mx
amàv
i
ê


nđạ
tđược
.Bỏqu
as
ứcc

nk
h
ô
n
gk
h
í
,
l

yg=1
0
m/
s
2.
a
)4
60
00m.
b)554
00m.
c
)600
00m.
d)6
50
00m
1.
3
4.
Mộtv
i
ê


nđượ
cb

nl
ê
nt
ừmặ
tđấ
t
v

i
v

ntun
ò
n
gl
à8
00m/
st
h
e
op
h
ươ
n
gh

pv

i
mặ
t
ph

n
gn
g
a
n
gmộ
tg
óc3
0o
.Xá


n
hđộc
a
oc
ựcđ

i
màv
i
ê
nđạ


t
đượ
c
.
Bỏq
u
as
ứcc

nk
h
ô
n
gk
h
í
,
l

y
g=10m/
s
2.
a
)2
00
0m.b)40
00m.
c
)800
0m.d
)1
600
0m
1.
3
5.
Ch
ọnph
á
t
bi


ún
gv
ềc
h
u
y


ộn
gc

av
i
ê


ns
a
ukh
i
r
akh
ỏi
n
ò
n
gs
ú
n
g(
b
ỏq
u
as
ứcc

nk
h
ô
n
g
kh
í
)
:
a
)
Tầ
mx
ac

ađạ
ns
ẽl

nn
h

t
n
ế
un
ò
n
gs
ún
gn

mn
g
a
n
g
.
b)
Tầ
mx
ac

ađạ
ns
ẽl

nn
h

t
n
ế
un
ò
n
gs
ún
gn
g
h
i
ê
n
gg
óc60
os
ov
ới
p
h
ươ
n
gn
g
a
n
g
.
c
)
Nế
umụ
ct
i
ê
u(
ởmặ
t
đấ
t
)n

mt
r
on
gt

mb

nt
h
ì
c
ó2g
ócn
g


ểt
r
ún

í
c
h
.
d)
Độc
a
oc
ựcđạ
i
màv
i
ê
nđạượ
cs
ẽl
ớnn
h

tk
h
i
n
òn
gs
ú
n
gn
g
h
i
ê
n
gmộ
t
g
ó
c4
5
0
.
x=15t
1.
3
6.
Ch

tđi

mc
h
u
y


ộn
gt
r
o
n
gmặ
tph

n
gOx
yv
ới
p
h
ươn
gt
r
ì
n
h
: (
SI
).

n

ộl

nv

nt

c
y=5t
2

c

ac
h

tđi

ml
ú
ct=2
s
.
.
a
)15
m/
s
.b)20
m/
s
.c
)25
m/
s
.d
)0m/
s
43
x=3t−t
2
1.
3
7.
Ch

tđi

mc
h
u
y

nđộ
n
gt
r
o
n
gmặ
t
ph

n
gOx
yv

i
p
h
ươ
n
gt
r
ì
n
h
: 3(
SI
)Tí
n

ộl

nc

a
y=8t
g
i
at

cl
úct=1s
.
a
)1m/
s
2b)2m/
s
2c
)0m/
s
2d)4m/
s
2
43
x=3t−t
2
1.
3
8.
Ch

tđi

mc
h
u
y

nđộ
n
gt
r
o
n
gmặ
t
ph

n
gOx
yv

i
p
h
ươ
n
gt
r
ì
n
h
: 3(
SI
)Gi
at

cc

ac
h

t
y=8t
đi

mt
r
i

t
t
i
ê
uv
à
ot
h
ời
đi

mn
à
o?
a
)t
=0
,
75sb)t=0,
5sc
)t
=0
,
25sd
)kh
ôn
gc
ót
h
ời
đ
i

mn
à
o
1.
3
9.
Mộtv
i
ê

áđượcn
é

ứn
gt
ừmặ


tl
ê
nc
a
ov

i
v

nt

cv=100
m/
s
.
Sa
ub
a
ol
â
uk
ểt
ừl
ú
cn
é
m,
n
ór
ơi
x
u
ốn
gđấ
t
?(
g=10m/
s
2)
a
)1
00
0s
.b)100s
.c
)2
00
0s
.
d)500
s
1.
4
0.
Mộtmá
yba
yđa
n
gb
a
yt
h
e
op
h
ươn
gn
g
a
n
g
,
mộ
th
à
n
hkh
á
c
ht
h
ảr
ơ
i
mộ
t
v

t
n
h

.
Bỏq
u
as
ứcc

n
kh
ôn
gkh
í
,h
à
n
hkh
á
c
hđós
ẽt
h

yv

tr
ơ
i
t
h
e
oph
ươn
gn
à
o?
a
)So
n
gs
on
gv

i

yb
a
y
.b)Xi
ê
nmột
g
ócn
h
ọns
ov
ới
h
ướ
n
gc
h
u
y

nđộ
n
gc

amá
yb
a
y
.
c
)Th

n
gđứn
g
.d)Xi
ê
nmộtg
óct
ùs
ov
ới
h
ướ
n
gc
h
u
y

nđộ
n
gc

amá
yb
a
y
.
1.
4
1Ch

tđi

mc
h
u
y

nđộ
n
gt
h

n
gv
ới
ph
ươn
gt
r
ì
n
h
:
x=−1+3t2−2t3(
h
ệSI
,
v

i
t
≥0
)Ch

t
đ
i

md
ừn
g
l

i
đ
ểđ
ổi
c
h
i

uc
h
u
y

nđộ
n
gt

i
v

t
r
íc
ót
ọađộ
:
a
)x=1m.b
)x=0m.c
)x=–1m.d
)
x=–0
,
5m
1.
4
2.
Tr
on
gc
h
u
y

nđộ
n
gt
h

n
g
,
t
ac
ó:
a
)
Ve
c
t
ơg
i
at
ốc
.al
u
ônkh
ôn
gđổ
i
.b
)
Ve
c
t
ơv

nt

cvl
u
ô
nk
h
ôn

ổi
.
c
)
Nế
u
.
ac
ùn
gc
h
i

uv

i
vt
h
ì
c
h
u
y

nđộ
n
gl
àn
h
a
n
hd

n
;
n
g
ượcl

i
l
àc
h

md

n
.
d
)
a
,
b
,ú
n
g
.
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m3


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
1.
4
3.
Ch

tđi

mc
h
u
y


ộn
gdọ
ct
h
e
ot
r

cOxv

i
p
h
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
x=−1
2
t
+3
t
2+2
t
3,
.
v

i
t
.
≥.
0v
àc
á
c
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

4/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

đơ
nv

đot
r
on
gh
ệSI
.
Tr
on
gt
h
ời
g
i
a
n1g
i
â
yđầ
ut
i
ê
n
,
c
h
u
y

nđộ
n
gc

ac
h

t
đ
i

mc
ót
í
n
hc
h

t
n
à
os
a
u
đâ
y
?
a
.
Nh
a
n
hdầ
nt
h
e
oc
h
i

udươn
gc

at
r

cOx
.b.
Ch

mdầ
nt
h
e
oc
h
i

ud
ươ
n
gc

at
r

cOx
.
c
.
Nh
a
n
hdầ
nt
h
e
oc
h
i


mc

at
r

cOx
.d.
Ch

mdầ
nt
h
e
oc
h
i


mc

at
r

cOx
.
1.
4
4.
Ch

tđi

mc
h
u
y


ộn
gdọ
ct
h
e
ot
r

cOxv

i
p
h
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
x=6t−4
,
5
t
2+t
3v

i
.
t
≥0v
àc
á

ơ
nv

đot
r
o
n
gh
ệSI
.Ch


i

mđổ
i
c
h
i

uc
h
u
y

nđộ
n
gt

i
t
h
ời
đi

m:
a
)t
=0
s
.
b)t=2,
25s
.
c
)t=0sv
àt
=2
,
25
s
.d
)t
=1
sv
àt
=2
s
1.
4
5.
Ôt
ôc
h
u
y


ộn
gt
h

n
g
,n
h
a
n
hdầ
nđề
u
,
l

nl
ượ
tđi
qu
aA,Bv

i
v

nt

cv
A=1
m/
s;
v
B=9
m/
s
.
Vậ
n
t
ốct
r
u
n
gbì
n
hc


t
ôt
r
ê
nqu
ã
n
gđườn
gABl
à
:
a
)5
m/
s
.
b)4m/
s
.c
)6
m/
s
.d)Ch
ưađủs
ốl
i

uđểt
í
n
h
.
1.
4
6Mộtc
h


i

mbắ


uc
h
u
y

nđộ
n
gn
h
a
n
hd

nđề
u
.Nế
ut
r
on
gg
i
â


un
óđ
i
đ
ượ
c3
mt
h
ì
g
i
â
yt
i
ế
p
t
h
e
on
ós
ẽđi
được
:
a
)6m.
b)9m.c
)1
2m.d
)1
5m
1.
4
7Từđộc
a
o20ms
ov
ới
mặ
t
đấ
t
,n
g
ười
t
an
é
mđứn
gmộ
tv

tAv

i
v

nt

cv
o
,
đ

n
gt
h

i
t
h
ảr
ơ
i
t
ựd
o
v

tB.
Bỏqu
as
ứcc

nkh
ô
n
gkh
í
.Tí
n
hv

ểv

t
Ar
ơi
x
u
ốn


t
c
h

mh
ơ
n1g
i
â
ys
ov

i
v

t
B.
Lấ
yg=
10
m/
s
2
a
)8
,
3m/
s
.b)9m/
s
.c
)10m/
s
.d
)5m/
s
1.
4
8.
Mộtv

tn
h
ỏđ
ượ
ct
h
ảr
ơ
i
t
ựdokh
ôn
gv

ntut
ừđộc
a
ohx
u

n
gmặ
t
đ

t
.
Tr
o
n
gg
i
â
yc
u

i
n
óđ
i
đượ
c1
5m.Tí
n
hđộc
a
oh
.Lấ
yg=10m/
s
2
a
)1
5m.b)2
0m.c
)2
5m.d)30m
1.
4
9.
Tr
on
gc
h
u
y

nđộn
gt
h

n
g
,v

nt
ốcvv
àg
i
at

cac

ac
h

t
đi

mc
ómố
i
q
u
a
nh
ện
à
os
a

â
y
?
.
a
)v.
a=0.b)v.a>0.c
)v.a<0
.d
)Ho

ca
,h
oặ
cb,
h
o

cc
.
1.
5
0.
Ch

tđi

mc
h
u
y

nđộ
n
gdọ
ct
h
e
oc
h
i

ud
ươn
gc

at
r

cOxv

i
v

nt

cp
h
ụt
h
u

cv
à
ot


ộxt
h
e
o
qu
i
l
u

t
:
v=bx.
(
bl
àh

n
gs

)Lúct=0,c
h

t
đi

mởg

ct


ộ.n
hv

nt

cc

ac
h

t
đ
i

mt
h
e
o
t
h
ời
g
i
a
nt
.
b2
tb2tb2t2
a
)v=btb)v=c
)v=d)v=
424
1.
5
1.
Ch

tđi

mc
h
u
y


ộn
gdọ
ct
h
e
oc
h
i

ud
ươ
n
gc

at
r

cOxv
ới
v

nt

cp
h
ụt
h
u

cv
à
ot


ộxt
h
e
o
qu
i
l
u

t
:
v=bx.Kế
tl
u

nn
à
os
a

â
yv
ềt
í
n
hc
h

tc
h
u
y


ộn
gc

ac
h

t
đ
i

ml
àđ
ú
n
g
?
a
)Đól
àc
h
u
y

nđộn


u
.b)Đól
àc
h
u
y

nđộ
n
gn
h
a
n
hd

nđề
u
.
c
)Đól
àc
h
u
y

nđộn
gc
h

md

nđề
u
.d)Đól
àc
h
u
y

nđộ
n
gc
óg
i
at
ốcbi
ế


i
t
h
e
ot
h

i
g
i
a
n
.
1.
5
2.
Mộtx
eđu
abắ


uc
h
u
y

nđộ
n
gt
h

n
gn
h
a
n
hdut
ừO,
l

nl
ượ
t
đ
i
q
u
ah
a
i
đ
i

mAv
àBt
r
o
n
g
t
h
ời
g
i
a
n2g
i
â
y
.
Bi
ế
t
.
AB=20
m,
t
ốcđộc

ax
ekh
i
qu
aBl
àv
B=1
2m/
s
.

n
ht


ộc

ax
ek
h
i
q
u
aA.
.
a
)6m/
s
.b)4m/
s
.
c
)10m/
s
.d)8m/
s
1.
5
3.
Mộtx
eđu
abắ


uc
h
u
y

nđộ
n
gt
h

n
gn
h
a
n
hdut
ừO,
l

nl
ượ
t
đ
i
q
u
ah
a
i
đ
i

mAv
àBt
r
o
n
g
t
h
ời
g
i
a
n2g
i
â
y
.
Bi
ế
t
.
AB=20
m,
t
ốcđộc

ax
ekh
i
qu
aBl
àv
B=1
2m/
s
.

n
hg
i
at

cc

ax
e
.
a
)1
m/
s
2b)2m/
s
2c
)2
,
5m/
s
2d)1,
5
m/
s
2
1.
5
4.
Ch

tđi

mc
h
u
y


ộn
gt
r
ê

ườ
n
gt
h

n
gv

i
v

nt
ốcbi
ế
n
đổ
i
t
h
e
oqu
i
l
u

t
c
h
obở
i
đ
ồt
h

h
ì
n
h3.
1
.Tí
n
hq
u
ã
n

ườ
n
gv

t
đã
đi
kểt
ừl
úct
=1sđ
ế
nl
úct=7,
5
s
.
a
)3
0c
m.b)120
c
m.c
)50
c
m.d)13
0c
m
1.
5
5.
Ch

tđi

mc
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê
nđườn
gt
h

n
gv

i
v

nt

cb
i
ế
nđổ
i
t
h
e
oq
u
i
l
u

tc
h
obở
i
đồt
h

h
ì
n
h1
.
2.
Gi
at

cc

ac
h

t
đi

mt
r
on
g
t
h
ời
g
i
a
nt
ừ2
,
5sđầ
ul
à
:
a
)0
,
1
m/
s
2b)0,
2m/
s
2c
)0,
3
m/
s
2d
)0
1.
5
6.
Th
ảmộtv

tt
ừđ

n
ht
òat
h
á
pc
a
o20mt
h
ìs
a
ub
a
ol
â
un
ó
c
ht
?(
Bỏqu
as
ứcc

nk
h
ôn
gk
h
í
)

n
h1.
2
a
)1
s
.
b
)2sc
)1,
5sd)3s
1.
6
0.
Ch

tđi

mM c
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê

ườn
gt
r
ònbá
nkí
n
hR=2mv

i
ph
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
s=3
t
2+t
.
(
h
ệSI
)
Tr
on
gđósl
àđộdà
i
c
u
n
gOM ,
Ol
àđ
i

mmố
ct
r
ê

ườ
n
gt
r
ò
n
.Vậ
nt
ốcg
ó
cc

ac
h

t
đ
i

ml
ú
ct
=0
,
5
sl
à
:
a
)4r
a
d/
s
.b)2r
a
d/
s
.c
)8r
a
d
/
s;d)3r
a
d/
s
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m4


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
1.
6
1Ch

tđi

mM c
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê
nđườn
gt
r
ò
nb
á
nkí
n
hR=2mv
ới
ph
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
s=3
t
2+t
.
(
h
ệSI
)
Tr
on
gđósl
àđộdà
i
c
u
n
gOM ,
Ol
àđ
i

mmố
ct
r
ê

ườ
n
gt
r
ò
n
.Tí
n
hg
i
at

ct
i
ế
pt
u
y
ế
nc

ac
h

t
đ
i

ml
ú
c
t=2s
a
)2
6m/
s
2b)36m/
s
2c
)74m/
s
2d
)6m/
s
2
1.
6
2.
Ch

tđi

mM c
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê

ườn
gt
r
ònbá
nkí
n
hR=2mv

i
ph
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
s=3
t
2+t
.
(
h
ệSI
)
Tr
on
gđósl
àđộdà
i
c
u
n
gOM ,
Ol
àđ
i

mmố
ct
r
ê

ườ
n
gt
r
ò
n
.Tí
n
hg
i
at

cp
h
á
pt
u
y
ế
nc

ac
h

t
đ
i

m
l
ú
ct=1s
a
)2
0m/
s
2b)24m/
s
2c
)24,
5m/
s
2d)3,
5m/
s
2
1.
5
3.
Ch

tđi

mM c
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê

ườn
gt
r
ònbá
nkí
n
hR=2mv

i
ph
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
s=3
t
2+t
.
(
h
ệSI
)
Tr
on
gđósl
àđộdà
i
c
u
n
gOM ,
Ol
àđ
i

mmố
ct
r
ê

ườ
n
gt
r
ò
n
.Lúct=0t
h
ì
c
h

t
đ
i

m:
a

a
n
gđứn
gy
ê
n
.b)đ
a
n
gc
h
u
y


ộn
gn
h
a
n
hdầ
n
.
c

a
n
gc
h
u
y

nđộn
gc
h

mdầ
n
.
d)đ
a
n
gc
h
u
y


ộn
gv

i
g
i
at

cg
ócbằ
n
gk
h
ô
n
g
.
1.
5
4.
Ch

tđi

mM c
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê

ườn
gt
r
ònbá
nkí
n
hR=2mv

i
ph
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
s=3
t
2
+t
.
(
h
ệSI
)
Tr
on
gđósl
àđộdà
i
c
u
n
gOM ,
Ol
àđ
i

mmố
ct
r
ê

ườ
n
gt
r
ò
n
.Tí
n
hg
ó
cmàb
á
nk
í
n
hRđ
ãq
u
é
t
đ
ượ
c
s
a
ut
h

i
g
i
a
n1s
,
kểt
ừl
úct=0.
a
)2r
a
d.b)1r
a
d.c
)4r
a
d
.d
)8r
a
d
1.
5
5.
Ch

tđi

mM c
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê

ườn
gt
r
ònbá
nkí
n
hR=2mv

i
ph
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
s=3
t
2
+t
.
(
h
ệSI
)
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

5/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

Tr
on
gđósl
àđộdà
i
c
u
n
gOM ,
Ol
àđ
i

mmố
ct
r
ê

ườ
n
gt
r
ò
n
.Tí
n
hđộl

nc

av
e
c
t
ơg
i
at

ct

i
t
h

i
đi

nt
=1s
.
a
)6m/
s
2.b)24
,
5m/
s
2.c
)3m/
s
2.
d)2
5,
2m/
s
2
1.
5
6.
Ch

tđi

mM c
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ê

ườn
gt
r
ònbá
nkí
n
hR=2mv

i
ph
ươ
n
gt
r
ì
n
h
:
s=3
t
2
+t
.
(
h
ệSI
)
Tr
on
gđósl
àđộdà
i
c
u
n
gOM ,
Ol
àđ
i

mmố
ct
r
ê

ườ
n
gt
r
ò
n
.Tí
n
ht
h

i
g
i
a

ểc
h

t
đ
i


i
h
ế
t
mộ
t
v
ò
n
gđầ
ut
i
ê
n(
l

yπ=3,
1
4)
a
)1
,
2
9s
.b)1,
8
9s
.c
)0,
6
0s
.d
)1,
9s
1.
5
7.
Ch

tđi

mqu
a
yx
u
n
gq
u
a
n

i

mc
ốđị
n
hOv

i
g
ó
cq
u
a
yph
ụt
h
u

ct
h

i
g
i
a
nt
h
e
oq
u
i
l
u

t
:
θ=
0,
2
t
2(
r
a
d)Tí
n
hg
i
at
ốct
o
à
nph

nc

ac
h

t
đi

ml
úct=2,
5(
s
)
,bi
ế
tr

n
gl
ú

ón
óc
óv

nt

cd
à
i
l
à0
,
6
5
(
m/
s
)
a
)a=0,
7m/
s
2b)a=0,
9m/
s
2c
)a=1,
2m/
s
2d
)a=0
,
65m/
s
2
1.
5
8.
Mộtc
h

tđi

mc
h
u
y


ộn
gt
r
ònqu
a
n

i

mc
ốđị
n
hO.

cθmàb
á
nk
í
n
hRq
u
é
t
đ
ượ
cl
àh
à
mc

a
ω−ω
v

nt

cg
ócωt
h
e
oqu
i
l
u

t
:
θ=0v

i
ωov
àαl
àn
h
ữn
gh

n
gs
ốdươn
g
.Lú
ct
=0
,
v

nt

cg
ó
cω=
α
ωo.

mbi

ut
h
ứcθ(
t
)
ω0
a
)θ=ω0e−αtb)θ=
α
(
1−e
−αt)c
)θ=ω0t
+αt2d)θ=ω0t−αt2
1.
5
9.
Đềg
i
ốn
gc
â
u1.
5
8.

mbi

ut
h
ức
.
ω(
t
)
ω0
a
)ω=
α
(
1−e
−αt)b)ω=ω0
e−αt
c
)ω=ωo+αt
.
d)ω=ωo–αt
1.
6
0.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
i
đâ
yl
às
a
i
kh
i
n
ó
i
v
ềc
h
u
y


ộn
gt
r
ò


uc

amộ
t
c
h

t
đ
i

m?
a
)Gi
at

cbằ
n
gkh
ô
n
g
.
b)Gi
at

cg
ócb

n
gkh
ôn
g
.
c
)Qu
ã
n
gđườn
gđi
t

l
ệt
h
u

nv

i
t
h

i
g
i
a
n
.
d)Cót
í
n
ht
u

nh

n
.
1.
6
1.
Ch
u
y

nđộ
n
gt
r
ònđề
uc

ac
h

tđi

mc
ót
í
n
hc
h

tn
à
os
a
uđâ
y
?
a
)Vậ
nt
ốcvv
àg
i
at
ốca.
l
u
ônv
u
ôn
gg
ó
cn
h
a
u
.b)Gi
at

c
.al
u
ônkh
ô
n


i
.
c
)Vậ
nt
ốcvl
u
ônkh
ôn

ổi
.
d)v=βR
1.
6
2.
Tr
on
gc
h
u
y

nđộn
gt
r
ònc

ac
h

t
đi

m,p
h
á
t
bi

un
à
os
a
uđâ
yl
às
a
i
?
a
)Lu
ô
nc
ót
í
n
ht
u

nh
o
à
n
,
v
ì
v

t
r
íc

ac
h

t
đi

ms
ẽđ
ượ
cl

pl

i
.
b)Ve
c
t
ơv

nt
ốcg
óc
.
ωv
àv
e
c
t
ơg
i
at

cg
ó
cβ.
l
u
ônc
ùn
gp
h
ươn
g
.
c
)Ve
c
t
ơv

nt
ốcg
ó
c
.
vv
àv
e
c
t
ơg
i
at

cg
ó
cβ.
l
u
ô
nv
u
ô
n
gg
ócn
h
a
u
.
d)Ve
c
t
ơv

nt
ốcg
óc
.
vv
àv
e
c
t
ơg
i
at

cg
ó
cβ.
l
u
ônc
ùn
gp
h
ươ
n
g
.

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m5


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
Ch
ươ
n
g2:
ĐỘNGLỰCHỌCCHẤTĐI
ỂM
2.
1
.Ph
á
t
bi

un
à
os
a
uđâ
yl
àđú
n
g
?
a
)Lựcl
àđạ
i
l
ượn
gđặ
ct
r
ưn
gc
h
ot
á
cd

n
gc

av

tn
à
yv
à
ov

t
kh
á
c
.
b)Lựcl
àn
g
u
y
ê
nn
h
â
ng
â
yl
à
mt
h
a
yđổi
t
r

n
gt
h
á
i
c
h
u
y

nđộ
n
gc

av

t
.
c
)Lựcl
àmộtđạ
i
l
ươn
gv
e
c
t
ơ
,c
óđ
ơnv

đol
àn
i
u
t
ơn(
N)
d)a
,b
,c
,đề
uđún
g
.
2.
2
.Ph
á
t
bi

un
à
os
a
uđâ
yl
às
a
i
?
.
a
)Qu
á
nt
í
n
hl
àx
uh
ướ
n
gb

ot

ng
i
at
ốcc

av

t
.
b)Kh

i
l
ượn
gđặ
ct
r
ưn
gc
h
omứcq
u
á
nt
í
n
h
.
c
)Đị
n
hl
u

tINe
wt
onc
òng

i
l
àđị
n
hl
u

tq
u
á
nt
í
n
h
.
d)Ch
u
y

nđộn
gt
h

n
gđề
uđượcg

i
l
àc
h
u
y

nđộn
gt
h
e
oqu
á
nt
í
n
h
.
2.
3
.Ph
á
t
bi

un
à
os
a
uđâ
yl
àđú
n
g
?
a
)Kh
ô
n
gc
ól
ựct
á
cdụ
n
gt
h
ì
v

t
kh
ôn
gt
h
ểc
h
u
y

nđộ
n
gđược
.
b)Một
v

tc
h

c
h

ut
á
cdụ
n
gc

amộ
tl
ựct
h
ìn
ós
ẽc
h
u
y


ộn
gn
h
a
n
hdầ
n
.
c
)Vậ
tk
h
ôn
gt
h
ểc
h
u
y


ộn
gn
g
ượ
cc
h
i

uv
ới
l
ựct
á
cd

n
gl
ê
nn
ó
.
d)a
,b
,cđề
uđún
g
.
2.
4
.Đặ
cđi

mn
à
os
a
uđâ
ykh
ôn
gp
h

i
c

al
ựcđà
nh
ồi
?
a
)Xu

th
i

nkh
i
v

tbị
bi
ế
ndạ
n
g
.
b)Lu
ônc
ùn
gc
h
i

uv

i
c
h
i

ubi
ế
nd

n
g
.
c
)Tr
o
n
gg
i
ới
h

nbi
ế
ndạ
n
gmột
c
h
i

u
,
l
ựcđ
à
nh

i
t

l
ệv
ới
đ
ộb
i
ế
ndạ
n
g
.
d)Gi
úpv

tk
h
ôi
ph

cl

i
h
ì
n
hdạ
n
g
,

c
ht
h
ướcba


u
,
kh
i
n
g
oạ
i
l
ựcn
g
ưn
gt
á
cd

n
g
.
2.
5
.Mộ
tc
onl

cl
òx
ot
r
e
ot
h

n
gđứn
g
,da
ođộ
n
gđi

uh
òaqu
a
n
hv

t
r
íc
â
nb

n
gO.
Bi
ế
t
đ
ộc
ứn
gc

al
òx
o
l
àk=1
00N/
m,kh
ối
l
ượn
gc

av

t
l
àm=500
g
.

n
hl
ựcđ
à
nh
ồi
c

al
òx
ok
h
i
v

t
ởd
ướ
i
v

t
r
í
c
â
nb

n
g
3c
m.
a
)3
N.
b)5N.c
)8N.d
)2
N
2.
6
.Tr
ườ
n
gh
ợpn
à
os
a

â
yv

tc
h

ut
á
cd

n
gc

al
ựcmas
á
t
n
g
h

?
a
)Vậ

ứn
gy
ê
nt
r
ê
nmặ
t
đườ
n
g
,kh
ôn
gc
óx
uh
ướ
n
gc
h
u
y


ộn
g
.
b)Vậ
t
đứn
gy
ê
nt
r
ê
nmặ
t
đườ
n
g
,n
h
ưn
gc
óx
uh
ướ
n
gc
h
u
y


ộn
g
.
c
)Vậ
tc
h
u
y

nđộn
gđề
ut
r
ê
nmặ
t
đườn
g
.
d)Cảb
at
r
ườn
gh
ợpt
r
ê
nđề
ux
u

th
i

nl
ựcmas
á
t
n
g
h

.
2.
7
.Vậ
tc
ók
h
ối
l
ượn
gmt
r
ượ
tt
r
ê
nmặ
tph

n
gn
g
a
n
gdưới
t
á
cdụ
n
gc

al
ựck
é
oF
n
h
ưh
ì
n
h2.
1.Hệs
ốmas
á
tt
r
ượt
g
i
ữav

tv
àmặ
tp
h

n
gn
g
a
n
gl
àµ
;gl
àg
i
at

cr
ơ
i
t
ựHì
n
h2
.
1
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

6/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

do
.
Bi

ut
h
ứcn
à
os
a
uđâ
yl
àbi

ut
h
ứct
í
n
hl
ựcmas
á
tt
á
cd

n
gl
ê
nv

t
?
a
)Fms=µ
mg
.b
)Fms=Fc
o
s
α.
c
)Fms=µ
(
mg-Fs
i
n
α)d)Fms=µ
(
mg+Fs
i
n
α
)
2.
8
.Vậ
tc
ók
h
ối
l
ượn
gm=2kg
,đa
n
gđứn
gy
ê
nt
r
ê
nmặ
tp
h

n
gn
g
a
n
gt
h
ì
c
h

umộ
t
l
ựck
é
oF=5
Nh
ướ
n
g
x
i
ê
nl
ê
nmộtg
ócα=3
0os
ov
ới
ph
ươn
gn
g
a
n
g(
h
ì
n
h2.
1
)Hệs
ốmas
á
tt
r
ượ
t
v
àh
ệs
ốmas
á
t
n
g
h

g
i
ữav

t
v
àmặ
t
ph

n
gn
g
a
n
gl

nl
ượtl
àµ=0
,
20v
àµ
n=0
,
25
.Lấ
yg=10m/
s
2.Tí
n
hl
ựcmas
á
t
t
á
cd

n
gl
ê
nv

t
.
a
)4
,
3
3
N.b)3,
92N.c
)3,
50N.d
)2
,
50
N
2.
9
.Vậ
tc
ók
h
ối
l
ượn
gm=2kg
,đa
n
gđứn
gy
ê
nt
r
ê
nmặ
tp
h

n
gn
g
a
n
gt
h
ì
c
h

umộ
t
l
ựck
é
oF=5
Nh
ướ
n
g
x
i
ê
nl
ê
nmộtg
ócα=6
0os
ov
ới
ph
ươn
gn
g
a
n
g(
h
ì
n
h2.
1
)Hệs
ốmas
á
tt
r
ượ
t
v
àh
ệs
ốmas
á
t
n
g
h

g
i
ữav

t
v
àmặ
t
ph

n
gn
g
a
n
gl

nl
ượtl
àµ=0
,
20v
àµ
n=0
,
25
.Lấ
yg=10m/
s
2.Tí
n
hl
ựcmas
á
t
t
á
cd

n
gl
ê
nv

t
.
a
)Fms=3,
1N.b)Fms=4,
3N.c
)Fms=2,
5N.d
)Fms=3
,
9N
2.
1
0.
Vậ
tc
ókh
ối
l
ượn
gmt
r
ượt
t
r
ê
nmặ
tp
h

n
gn
g
a
n
gd
ưới
t
á
cdụ
n
gc

al
ựcF
n
h
ưh
ì
n
h2.
2.Hệs
ốmas
á
tt
r
ượt
g
i
ữav

tv
àmặ
tp
h

n
gn
g
a
n
gl
àµ
;gl
àg
i
at

c
r
ơi
t
ựd
o
.Bi

ut
h
ứcn
à
os
a

â
yl
àb
i

ut
h
ứct
í
n
hl
ựcmas
á
tt
á
cdụ
n
gl
ê
nv

t
?
a
)Fms=µ
mg
.b
)Fms=Fc
o
s
α
c
)Fms=µ
(
mg-Fs
i
n
α
)d)Fms=µ
(
mg+Fs
i
n
α
)Hì
n
h2.
2
2.
1
1.
Th
e


n
hl
u

tI
I
INe
wt
on
,
l
ựcv
àph

nl
ựckh
ô
n
gc
óđặ
cđi

mn
à
os
a
u
đâ
y
?
a
)Cù
n
gbả
nc
h

t
.b
)Cùn
gt

nt

i
v
àc
ù
n
gmấ
t
đi
đồn
gt
h
ời
.
c
)Cù
n
gđi

mđặ
t
.d)Cùn
gp
h
ươ
n
gn
h
ưn
gn
g
ượcc
h
i

u
2.
1
2.
Mộtv

tkh
ối
l
ượ
n
g2k


tt
r
on
gt
h
a
n
gmá
y
.Tí
n
ht
r

n
gl
ượ
n
gbi

uk
i
ế
nc

av

t
k
h
i
t
h
a
n
gmá
y
.
đ
i
x
u
ốn
gn
h
a
n
hdầ
nđề
uv
ới
g
i
at
ốca=1m/
s
2
.Lấ
yg=10m/
s
2
.
a
)2
0N.b)2
2N.c
)1
8N.d
)0N
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m6


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
2.
1
3.
Vậ
tkh
ối
l
ượn
gm,t
r
ượ
tt
r
ê
nmặ
t
ph

n
gn
g
h
i
ê
n
g(
c
óg
ó
cn
g
h
i
ê
n
gαs
ov

i
p
h
ươ
n
gn
g
a
n
g
)d
ướ
i
t
á
c
dụ
n
gc

at
r
ọn
gl
ực
.
Hệs
ốmas
á
tt
r
ượt
g
i
ữav

tv
àmặ
tn
g
h
i
ê
n
gl
àµ
.Lựcmas
á
t
t
r
ượ
t
c
ób
i

ut
h
ứcn
à
o
s
a
uđâ
y
?
a
)Fms=µ
mg
.b
)Fms=µ
mg
c
os
αc
)Fms=µ
mg
s
i
n
α
.
d)Fms=mg
(
s
i
n
α+µc
o
s
α
)
2.
1
4.
Vậ
tc
ókh
ối
l
ượn
gmc
h
u
y


ộn
gt
r
ê
nmặ
ts
à
nn
g
a
n
gbở
i
mộ
tl
ựcđ

y
F1v
àl
ựcké
oF2n
h
ưh
ì
n
h2.
3.
Bi
ế
tF1=F2=F;h
ệs
ốmas
á
tt
r
ượt
g
i
ữav

t
v
à
mặ
t
s
à
nl
àµ
.
Gi
at
ốcc

av

tc
ób
i

ut
h
ứcn
à
os
a
uđâ
y
?
Fc
osα2Fc
osα−μmg
a
)a=2b
)a=
mm
2F(c
osα+μs
i
nα)−μmgHì
n
h2.
3
c
)a=0d
)a=
m
2.
1
5.
Vậ
tc
ókh
ối
l
ượn
gmc
h
u
y


ộn
gt
r
ê
nmặ
ts
à
nn
g
a
n
gbở
i
mộ
tl
ựcđ

yF1v
àl
ựck
é
oF2n
h
ưh
ì
n
h
2.
3
.Bi
ế
tF1=F2=F.

n

pl
ựcQmàv

tn
é
nv
u
ô
n
gg
ócv
à
omặ
t
s
à
n
.
a
)Q.
=mg
.b
)Q.
=mg
c
os
α.c
)Q=mg
s
i
n
α
.d)a
,
b
,
cđề
us
a
i
.
2.
1
6.
Mộtôt
ôk
h
ối
l
ượ
n
g1t

n
,
c
h
u
y

nđộ
n


uv

i
v

nt

c7
2k
m/
h
,l
ê
nmộ
t
c
á
i
c

uv

n
gc
ób
á
nk
í
n
h
c
o
n
g100m.

n

pl
ựcc

ax
el
ê
nc

ut

i
đỉ
n
hc

u
.
a
)6
00
0N.b)5000N.
c
)4
20
0N.d)10
000
N
2.
1
7.
Ch
oc
ơh
ện
h
ưh
ì
n
h6.
6
.Bi
ế
t
m1=3
kg
;
m2=2kg
;α=3
0o
.Bỏq
u
a
:
mọ
i
mas
á
t
,
k
h

i
l
ượ
n
gd
â
yv
à
r
òn
gr

c
.
Bi
ế
tdâ
ykh
ô
n
g
.
g
i
ã
nv
à
.
kh
ôn
gt
r
ượtt
r
ê
nr
ã
n
hr
òn
gr

c
.Lấ
yg=1
0m/
s
2.n
hg
i
at

cv
à
c
h
i

uc
h
u
y

nđộn
gc

am2
.
a
)m2đ
i
l
ê
n
;
a=0,
5m/
s
2b)m2đi
x
u

n
g
;
a=0,
5
m/
s
2.
2
c
)m2đ
i
l
ê
n;a=1m/
sd)m2đi
x
u

n
g;a=1m/
s
2
2.
1
8.
Ch
oc
ơh
ện
h
ưh
ì
n
h2.
4
.Bi
ế
t
m1=6
kg
;
m2=6kg

=3
0o
.
Bỏqu
a
:
mas
á
t
ởt
r

cr
òn
gr
ọc
,
kh

i
l
ượn
gdâ
yv
à
r
òn
gr

c
.
Bi
ế
tdâ
ykh
ô
n
gg
i
ã
nv
àkh
ôn
gt
r
ượtt
r
ê
nr
ã
n
h
r
òn
gr

c
.
Lấ
yg=1
0m/
s
2
.Tí
n
hh
ệs
ốmas
á
tn
g
h

µ
.
g
i
ữa
v

tm.
v
ới
mặ
tn
g
h
i
ê
n

ểh
ệđ
ứn
gy
ê
n
.

n
h2.
4
3
a
)μ=t
g
α=364b)μ≥
3
c
)μ≥0
,
7d)μ≥0(
v
ì
m1=m2
)
2.
1
9.
Ch
oc
ơh
ện
h
ưh
ì
n
h2.
4
.Bỏq
u
a
:
mas
á
t
ởt
r

cr
òn
gr

c
,
kh

i
l
ượn
gd
â
yv
àr
ò
n
gr

c
.
Bi
ế
t
d
â
yk
h
ô
n
g
g
i
ã
nv
àkh
ôn
gt
r
ượtt
r
ê
nr
ã
n
hr
òn
gr
ọc
,
α=30
0,h
ệs
ốmas
á
tn
g
h

g
i
ữav

t
m1v

i
mặ
t
n
g
h
i
ê
n
gl
àµ
n=0
,
2
.

n
ht

s
ốm2/
m1.
đểh
ệđứn
gy
ê
n
.
mm1mm
a
)0
,
3
2
7≤2b)2=c
)2≤0,
67
3d
)0,
327≤2≤0,
673
m1m12m1m1
2.
2
0.
Mộts

i

yn
h

,
kh
ôn
gc
og
i
ã
n
,
v

tq
u
ar
òn
gr
ọcn
h

,c
ốđị
n
h
,
h
a
i
đ

ud
â
yb
u

cc
h

t
h
a
i
v

t
n
h

kh
ối
l
ượ
n
gm1=2,
6kgv
àm2=2kg
.Th
ảc
h
oh
a
i
v

t
c
h
u
y


ộn
gt
h
e
op
h
ươ
n
gt
h

n

ứn
g
.
Bi
ế
t
d
â
y
kh
ôn
gg
i
ã
nv
àkh
ôn
gt
r
ượt
t
r
ê
nr
òn
gr
ọc
.Bỏq
u
amas
á
t
ởt
r

cr
òn
gr

c
,
l

yg=1
0m/
s
2
.
Gi
at

cc

ac
á
c
v

tl
à
:
a
)4m/
s
2b)1,
2m/
s
2c
)1
,
3m/
s
2d
)2,
2m/
s
2
2.
2
1.
Mộts

i

yn
h

,
kh
ôn
gc
og
i
ã
n
,
v

tq
u
ar
òn
gr
ọcn
h

,c
ốđị
n
h
,
h
a
i
đ

ud
â
yb
u

cc
h

t
h
a
i
v

t
n
h

kh
ối
l
ượ
n
gm1=3k
gv
àm2=2k
g
.
Th
ảc
h
oh
a
i
v

tc
h
u
y

nđộn
gt
h
e
oph
ươ
n
gt
h

n

ứn
g
.
Bi
ế
t
d
â
yk
h
ô
n
g
g
i
ã
nv
àkh
ôn
gt
r
ượtt
r
ê
nr
ò
n
gr
ọc
.Bỏq
u
amas
á
t
ởt
r

cr
òn
gr

c
,
l

yg=1
0m/
s
2
.

n
hl
ựcc
ă
n
gd
â
y
.
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

7/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

a
)1
0N.b)2
0N.c
)2
4N.d
)3
0N
2.
2
2.
Mộtc
o
nl

cđơnc
ókh

i
l
ượn
g2kgđượ
ck
é
ol

c
hk
h
ỏi
ph
ươn
g
t
h

n

ứn
gmột
g
óc60
or
ồi
t
h
ản
h
ẹc
h
oda

ộn
g
.Lấ
yg=10m/
s
2.
Lực
c
ă
n
gd
â
yn
h
ỏn
h

tt
r
on
gq
u
át
r
ì
n
hc
o
nl

cc
onl

cda
ođộ
n
gl
à
:
a
)2
0N.b)4
0N.c
)1
0N.d
)0N

n
h2.
5
2.
2
3.
Ch
oc
ơh
ện
h
ưh
ì
n
h2.
5
.Bi
ế
t
m1=1
kg
,
m2=3kg
.Bỏq
u
a
:
kh

i
l
ượ
n
g

y
,r
ò
n
gr
ọc
,mas
á
tởt
r

cr
òn
gr

c
.Dâ
ykh
ô
n
gc
og
i
ã
nv
àkh
ôn
gt
r
ượt
t
r
ê
nr
ã
n
hr
òn
gr
ọc
.Hệs
ốmas
á
t
t
r
ượtg
i
ữav

t
m2v
àmặ
tn
g
a
n
gl
àµ=0
,
2
.
Lấ
yg=1
0
m/
s
2
.
Lựcc
ă
n
gd
â
y
c
óg
i
át
r

n
à
os
a
uđâ
y
?
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m7


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
a
)1
0N.b)1
0,
8N.c
)9,
2N.d)20N
2.
2
4.
Qu
ảbón
gn
h
ỏ,n

n
g30
0g
,
đậ
pv
à
ot
ườn
gt
h
e
oh
ướn
gh

pv
ới
t
ườn
gmộ
t
g
ó
c3
0
ov

i
v

nt

c1
0m/
s
r
ồi
n

yr
at
h
e
op
h
ươn
gđố
i
x
ứn
gv
ới
ph
ươn


pv
à
oqu
ap
h
á
pt
u
y
ế
nc

at
ườ
n
gv

i
v

nt

cc
ũ
.

n
hx
u
n
g
l
ượ
n
gc

al
ựcmàt
ườn

ãt
á
cd

n
gv
à
obó
n
g
.
a
)2
0k
g
m/
s
.
b)6kg
m/
s
.c
)1
0k
g
m/
s
.d
)3kg
m/
s
2.
2
5.
Mộtc
h

tđi

mk
h
ối
l
ượ
n
gm=5kgc
h
u
y

nđộ
n
gt
r
ònđề
uv
ới
c
h
uk
ỳ1
0g
i
â
y
,
b
á
nk
í
n
hq
ũ
i
đ

ol
à
2m.

n
hmôme
nđộ
n
gl
ượ
n
gc

ac
h


i

m.
a
)8k
g
m2/
sb)12,
6kg
m2
/
sc
)4kg
m2
/
sd)6,
3k
g
m2
/
s
2.
2
6.
Mộtc
o
nl

cl
òx
on

mn
g
a
n
gt
r
ê
nmộ
tmâ
mqu
a
y
.
Lòx
on
h
ẹc
óđộc
ứn
gk=9N/
c
m,
c
h
i

ud
à
i
t

n
h
i
ê
n2
0c
m,
mộ
tđầ
ug

nc
ốđị
n
ht

i
t
â
mc

amâ
mq
u
a
y
,đầ
uk
i
ag

nv

t
n
h
ỏm=5
0
0
g
.
Kh
i
v

t
đ
a
n
g
n

mc
â
nbằ
n
g
,n
g
ười
t
aqu
a
ymâ
mt
h
ìt
h

yl
òx
og
i
ã
nt
h
ê
m5c
m.Tí
n
hv

nt

cq
u
a
yc

amâ
m.
Lấ

2=
10
a
)2
80v
ò
n
g
/
ph
ú
t
.b
)2
50v
òn
g
/
p
h
út
.c
)180v
ò
n
g
/
ph
út
.
d)3v
ò
n
g
/
ph
út
2.
2
7.
Môme
n
.
độn
gl
ượ
n
gc

amộtc
h

t
.
đi

mc
ób
i

ut
h
ức
:
L=a+bt
2,
t
r
o
n
g
.
đ
óa.
v
àbl
àc
á
cv
e
c
t
ơ
kh
ôn
gđổi
v
àv
u
ôn
gg
ó
cn
h
a
u
.Môme
nc

an
g
o

i
l
ựct
á
cdụ
n
gl
ê
nc
h

tđi


óc
ób
i

ut
h
ức
:
a
)M =a+bb)M =a+2bt
c
)M =2
btd
)M =0
2.
2
8.
Môme
n
.
độn
gl
ượ
n
gc

amộtc
h

t
.
đi

mc
ób
i

ut
h
ức
:
L=a+bt
2,
t
r
o
n
g
.
đ
óa.
v
àbl
àc
á
cv
e
c
t
ơ
kh
ôn
gđổi
v
àv
u
ôn
gg
ó
cn
h
a
u
.Xá


n
ht
h

i
đi

mmàv
e
c
t
ơmô
me

ộn
gl
ượ
n
gc

ac
h

t
đ
i

mt

ov

i
v
e
c
t
ơmôme
nn
g
oạ
i
l
ựcmộtg
óc450
.
a
)t
=a/bb)t=4a/
bc
)t=4b/
ad
)t=b/a
2.
2
8.
Môme
n
.
độn
gl
ượ
n
gc

amộtc
h

t
.
đi

mc
ób
i

ut
h
ức
:
L=a+bt
2,
t
r
o
n
g
.
đ
óa.
v
àbl
àc
á
cv
e
c
t
ơ
kh
ôn
gđổi
v
àv
u
ôn
gg
ó
cn
h
a
u
.Tí
n
hđộl
ớnc

amô
me
nn
g
oạ
i
l
ựct
á
cd

n
gl
ê
nc
h

t
đ
i

mt

i
t
h

i
đ
i

mmà
v
e
c
t
ơmôme
nđộn
gl
ượ
n
gt

ov

i
v
e
c
t
ơ
môme
nn
g
o

i
l
ựcmộ
tg
óc4
50
.
a
)a
bb
)2a
bc
)a/
bd
)0
2.
3
0.
Tr
on
gh
ệt
ọađộDe
s
c
a
r
t
e
s
,c
h

t
đi

m.
ởv

t
r
í
.
Mc
óbá
nk
í
n
hv
e
c
t
ơr=x
.
i
+y
.
j
+z
.
k=(x
,
y
,
z)c
h

u
t
á
cdụ
n
gbởi
l
ực
.F=Fx.
i
+Fy.j+Fz.
k=(Fx,Fy,
Fz).Xá
cđị
n
hv
e
c
t
ơmô
me
nl
ựcM
a
)M =(x
Fx,y
Fy,z
Fz)b)M =(y
Fz−z
Fy,z
Fx−x
Fz,
x
Fy−y
Fx)
c
)M =(y
z
Fx,x
z
Fy,
x
y
Fz)d)M =(z
Fy−y
Fz,x
Fz−z
Fx,
y
Fx−x
Fy)
2.
3
1.
Tr
on
gh
ệt
ọađộDe
s
c
a
r
t
e
s
,c
h

t
đi

m.
ởv

t
r
í
.
Mc
óbá
nk
í
n
hv
e
c
t
ơr=x
.
i
+y
.
j
+z
.
k=(x
,
y
,
z)c
ó
v

nt

cv=v
x.
i
+vy.j+v
z.
k=(
v
x,vy,v
z).Xá


n
hv
e
c
t
ơđộ
n
gl
ượ
n
gpc

ac
h

t
đ
i

m.
a
)p=(
mv
x,mvy,mv
z)b)p=m(y
v
z−z
vy,z
v
x−x
v
z,x
vy−y
v
x)
c
)p=m(y
v
z,z
v
x,x
vy)d)p=m(z
vy−y
v
z,
x
v
z−z
v
x,y
v
x−x
vy)

Ch
ươ
n
g3:
CƠHỆ.VẬTRẮN
3.
1
.Ph
á
t
bi

un
à
os
a
uđâ
yđú
n
g
:
a
.
Kh
i
v

tr

nqu
a
y
,mọ
i
đ
i

mc

an
óc
óc
ù
n
gg
i
at
ốc
b.
Kh

i
t
â
mc

amộ
tv

tl
àđi

mx
e
mn
h
ưt
o
à
nbộkh
ối
l
ượn
gc

av

t
đặ
t
t

i
đ
ó
.
c
.
Dạ
n
gc
h
u
y

nđộn
gc
ơb

nc

av

tr

nl
à:
c
h
u
y


ộn
gqu
a
yv
àc
h
u
yn
gd
a


n
g
d.
Vậ
tr

nl
àmộ
th
ệc
h


i

mc
ót
h
ểb
i
ế
nd

n
gkh
i
c
h
u
y

nđộn
g
3.
2
.Mộ
th
ì
n
ht
r
ụl
ă
nk
h
ôn
gt
r
ượ
tt
ừđỉ
n
hmộtmặ
t
ph

n
gn
g
h
i
ê
n
g
,n
ế
ubỏq
u
amas
á
t
t
h
ì
a
.
Th
ến
ă
n
gh
ì
n
ht
r
ụg
i

m.
c
.Độn
gn
ă
n
gc
h
u
y

nđộ
n
gqu
a
yc

ah
ì
n
ht
r
ụt
ă
n
g
b.
Độ
n
gn
ă
n
gt

n
ht
i
ế
nc

ah
ì
n
ht
r
ụt
ă
n
gd.Gồmc
ảbaph
á
tb
i

ut
r
ê
n
3.
3
.Đạ
i
l
ượn


ct
r
ưn
gc
h
okh
ản
ă
n
gbả
ot

nc
h
u
y

nđộn
gq
u
a
y:
a
.
Kh
ối
l
ượn
gb.Mome
nl
ựcc
.Mo
me
nx
u
n
gl
ượn
gd
.Mome
nqu
á
nt
í
n
h

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m8


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
3.
4
.Tỷs
ốh
a
i
mome
nqu
á
nt
í
n
hc

amộ
th
ì
n
hc

uđặ
cv
àmộ
th
ì
n
ht
r
ụđặ
cc
óc
ù
n
gk
h

i
l
ượ
n
g
,
c
ó
R3
t
r

cc
ùn
gđi
qu
akh
ối
t
â
mv
àc
óbá
nkí
n
ht
h
ỏađi

uk
i

n:
1=l
à:
R25
a
.
3/
5b
.36/
125c
.
4/
5d.
½
3.
5
.Ch
ọnmộtp
h
á
tbi


ún
g:
a
.
Vậ
tn
à
oc
ómome
nq
u
á
nt
í
n
hl
ớnt
h
ì
s
ẽd
ễd
à
n
gt
h
a

ổi
v

nt
ốcg
ó
cd
ướ
i
t
á
cd

n
gc

amo
me
nl
ực
g
i
ốn
gn
h
a
u
b.
Vớ
i
n
h
ữn
gt
r

cq
u
a
ykh
á
cn
h
a
uc
ùn
gđi
q
u
akh

i
t
â
mc

amộ
tv

tr

n
,
mo
me
nq
u
á
nt
í
n
hc

av

t
r

n
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

8/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

s
ẽc
ùn
gg
i
át
r

n
h
ưn
h
a
u
c
.
Kh
i
t
á
cdụ
n
gmộtl
ựcl
ê
nv

tr

nmàg
i
ác

al
ựcđóđi
qu
akh
ối
t
â
mt
h
ì
v

t
đ
ós
ẽc
h
u
yn
gt

n
h
t
i
ế
n
d.
Kh

i
t
â
mba
og
i
ờc
ũ
n
gn

mb
ê
nt
r
on
gv

tr

nd
ùđ
ól
àv

tr

n
g
.
3.
6
.Ph
á
t
bi

un
à
os
a
uđâ
ys
a
i
:
a
.
Mộ
t
x
ec
h
ỡđáv
àmộtx
ec
h
ỡg
ỗc
ùn
gkh
ối
l
ượ
n
g
,
x
ec
h
ỡđác
â
nb

n
gb

nh
ơ
nx
ec
h
ỡg

b.
Th
u
y

ns
ẽbị
c
h
ò
n
gc
h
à
n
hkh
i
t
r
ê
nt
h
u
y

nc
ómộ
tn
g
ườ
i
n
à
ođóđứn
gd

y
c
.
Ha
i
đĩ
ac
óc
ùn
gđườ
n
gkí
n
h

ĩ
an
à
oc
ókh

i
l
ượn
gl

nt
h
ìmome
nq
u
á
nt
í
n
hc


ĩ

óđ

i
v

i
t
r

c
đi
qu
akh
ối
t
â
ms
ẽn
h

d.
Đò
nbẩ
yl
àmộtứn
gdụ
n
gt
h
ựct
i

nv
ềt
á
cdụ
n
gc

amome
nl
ực
3.
7
.Th
ứn
g
u
y
ê
nc

amome
nqu
á
nt
í
n
hl
à:
[M ][L][
T][
M ][
L][
M ][
L][L][
T]
112122112
a
.
b.
c
.
d.
3.
8
.Tr
á
i
Đấ
t(
c
óbá
nk
í
n
h64
00
km)t
ựqu
a
yv
ới
v

nt
ốcg
ó
cl
à(
π/12
)r
a
d
/
h
.
Vậ
nt

cd
à
i
t

i
mộ
t
đi

mởVĩ
n
hLi
n
h
-Qu

n
gt
r

(v
ĩ
độ170Bắ
cl
à):
a
.
16
62k
m/
hb.490km/
hc
.5
48
0k
m/
hd.Mộ
tg
i
át
r

kh
á
c
.
3.
9
.Tỷs
ốh
a
i
v

nt
ốckh
i
c
ht
c

ac
ùn
gmột
qu
ảccmàmộ
tr
ơ
i
t
ựd
ot
ừđ
ộc
a
ohv
àmộ
t
t
h
ì
l
ă
nkh
ô
n
gt
r
ượtt
r
ê
nđỉ
n
hc

amộ
tc
o
nd
ốcc
óđ
ộc
a
oh
/
2l
à:
145
a
.
b.
5c
.5d.
57
3.
1
0.
Kh
ối
t
â
mc

amộ
th
ì
n
ht
a
mg
á
cl
àđi

mc

tn
h
a
uc

ab

ườ
n
g
:
a
.
Ca
ob
.Ph
â
ng
i
á
cc
.
Tr
u
n
gt
u
y
ế
nd
.Tr
u
n
gt
r
ực
3.
1
1.
Mộtv

tđa
n
gqu
a
yq
u
a
n
hmột
t
r

cv

i
t


ộg
ócω=6,
2
8r
a
d/
s
.Nế
ub

n
gn
h
i
ê
nmo
me
nl
ựcđ

t
l
ê
nn
ómấ
tđi
t
h
ì
a
.
v

t
d
ừn
gl

i
n
g
a
yc
.
v

t
đổi
c
h
i

uqu
a
y
b.
v

t
q
u
a


uv
ới
t
ốcđộg
ó
cω=6
,
28r
a
d
/
sd.v

tq
u
a
yc
h

mdầ
nr
ồi
d
ừn
gl

i
Đá

nn
à
ođún
g
?
3.
1
2.
Đối
v
ới
mộtv

tq
u
a
yqu
a
n
hmộtt
r

cc
ốđị
n
h,c
â
un
à
os
a

â
yđún
g?
a
.
Nế
uk
h
ôn
gc
h

umome
nl
ựct
á
cd

n
gt
h
ì
v

t
ph

i
đ
ứn
gy
ê
n
b.
Kh
i
k
h
ôn
gc
ò
nmome
nl
ựct
á
cdụ
n
gt
h
ìv


a
n
gq
u
a
yl

pt
ứcd
ừn
gl

i
c
.
Vậ
tqu
a
yđượ
cl
àn
h
ờmome
nl
ựct
á
cdụ
n
gl
ê
nn
ó
d.
Kh
i
t
h

yt
ốcđộg
ócc

av

tt
h
a
yđổi
t
h
ì
c
h

cc
h

nđãc
ómo
me
nl
ựct
á
cd

n
gl
ê
nv

t
.
3.
1
3.
Mứcqu
á
nt
í
n
hc

amột
v

tqu
a
yqu
a
n
hmột
t
r

ck
h
ôn
gp
h
ụt
h
u

cv
à
o
a
.
kh

i
l
ượn
gc

av

tc
.h
ì
n
hd

n
gv
àkí
c
ht
h
ướ
cc

av

t
b.
v

t
r
í
c

at
r

cqu
a
yd
.t


ộg
ócc

av

t
3.
1
4.
Ha
i
v

tr

nqu
a
yx
u
n
gq
u
a
n
hmột
t
r

cc
ốđị
n
hd
ướ
i
t
á
cdụ
n
gh
a
i
mo
me
nl
ựcb

n
gn
h
a
u
.
Nế
uc
á
c
mome
nqu
á
nt
í
n
hc
óqu
a
nh
ệI
1=2
I
2t
h
ìq
u
a
nh
ệg
i
at
ốcg
ó
cl
à:
β1β1β1β
a
.
=1b
.1=c
.1=d.1=2
β2β24β
22β2
3.
1
5.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
ys
a
i
?
a
.
Ha
i
đĩ
at
r
ò
nc
óc
ùn
gđườn
gkí
n
h
,
đĩ
an
à
oc
ókh
ối
l
ượn
gl
ớnt
h
ìmome
nq
u
á
nt
í
n
hc


ĩ

óđ

i
v

i
t
r


i
q
u
akh
ối
t
â
mv
àv
u
ôn
gg
ó
cv
ới
đ
ĩ
as
ẽl

n
b.
Đò
nbẩ
yl
àmộtứn
gdụ
n
gt
h
ựct
i

nv
ềt
á
cdụ
n
gc

amome
nl
ực

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m9


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
c
.
Kh
i
t
á
cdụ
n
gmộtl
ựcl
ê
nv

tr

nmàg
i
ác

al
ựcđóđi
qu
akh
ối
t
â
mt
h
ì
v

t
đ
ós
ẽc
h
u
yn
gt

n
h
t
i
ế
n
d.
Vớ
i
n
h
ữn
gt
r

cq
u
a
ykh
á
cn
h
a
uc
ùn
gđi
q
u
akh

i
t
â
mc

amộ
tv

tr

n
,
mo
me
nq
u
á
nt
í
n
hc

av

t
r

n
s
ẽc
ùn
gg
i
át
r

n
h
ưn
h
a
u
3.
1
6.
Mộtđĩ
at
r
ònt
h
ựch
i

nmộ
tc
h
u
y

nđộ
n
gl
ă
nkh
ôn
gt
r
ượt
t
ừmột
đỉ
n
hmộ
t
c
o
nd

cc
óđ
ộc
a
o
h=0,
5
mkh
ôn
gv

ntu
.
Vậ
nt

cd
à
i
vởc
u
ối
c
h
â
nd
ốcc
óđộl
ớnl
à:
a
.
v=2
,
2
4m/
sb
.v=5
2m/
sc
.v=2
5,
6
5m/
sd
.v=0,
5
2m/
s
3.
1
7.
Mộtt
h
a
n
hmả
n
h,kh
ối
l
ượ
n
gkh
ô
n

á
n
gkể,t
r
ê
nt
h
a
n
hc
óg

n2c
h

t
đ
i

mc
ók
h

i
l
ượ
n
gl

n
l
ượ
tl
àM v
àM/
2c
á
c
hg

cl

nl
ượt
l
àLv
àl
n
h
ưh
ì
n
hv

.Vị
t
r
í
c

at
r

n
gt
â
ms
ov

i
Ol
à:
a
.
X=2(
Ll
)
/
3b.X=L–l
c
.X=(
l
2
L)
/
3d
.X=(
2L+l
)
/
3

Ll
b.
3.
1
8.
Đị
n
hl
ýSt
e
i
n
e

ối
v
ới
một
v

tqu
a
yq
u
a
yqu
a
n
ht
r

cc
á
c
hk
h
ối
t
â
mCmộ
t
k
h
o

n
gd
,
c
ób
i

u
t
h
ức:
a
.
I=I
C+md2b.I=I
C-md2c
.
I=I
C-mR2d.I=md
2+3mR2
/
2
3.
1
9.
Th
a
n
hOAc
óc
h
i

udà
i
L,
kh

i
l
ươn
gM c
ót
h
ểqu
a
yqu
a
n
hmộ
tt
r


i
q
u
aOv
àv
u
ô
n
gg
ó
cv

i
t
h
a
n
h
.
Gắ
nv
à
ođầ
uAmộ
tc
h


i

mc
ókh
ối
l
ượn
g2
M/
3.Mo
me
nqu
á
nt
í
n
hc

ah
ệđ

i
v

i
Ol
à:
1
a
.
I=ML2b
.I
=ML2c
.
I
=
12
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

9/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

83y
ML2d
.I=ML2
124
3.
2
0.
Mộtbả
nmỏn
gc
ód

n
gmộ
tt
a
mg
i
á
cv
u
ô
n
g
,c

n
hl

nl
ượ
t
l
àa
,b(
h
ì
n
hv

)Gi
ảs
ửt
ac
h

nOxh
ướ
n
gd
ọct
h
e
oc
h
i

udà
i
c

n
ha
.
Vị
t
r
í
k
h
ối
t
â
ml
à:
b
2111
a
.
XC=a;y
C=bc
.
XC=a;y
C=bO
3333
ax
1222
b.
XC=a;y
C=bd.
XC=a;
y
C=b
3333
3.
2
1.
Mome
nqu
á
nt
í
n
hđố
i
v
ới
một
t
r

cđố
i
x
ứn
gc

amộth
ì
n
ht
r
ụđặ
c
,k
h

i
l
ượ
n
gm,
b
á
nk
í
n
hR,
c
h
i

ud
à
i
L
11111
a
.
I=mR2b.I=mR2c
.
I=mR2d
.I=mR2+mL2
41
22412
3.
2
2.
Mộtt
h
a
n
hđồ
n
gc
h

tc
h
i

udà
i
L,
kh

i
l
ượn
gmc
ót
h
ểqu
a
y
O
qu
a
n
hmộ
tt
r

cn

mn
g
a
n
gđi
qu
amộtđ

ut
h
a
n
h
.Ba
nđầ
ut
h
a
n
hkh
ôn
g
c
óv

nt
ốcv
àởv

t
r
ìn

mn
g
a
n
g
.
Gi
at

cba


uc

at
h
a
n
h(
mome
n
1
qu
á
nt
í
n
hđối
v
ới
t
r

cởđầ
ut
h
a
n
hmL2):
3
3g3
g
a
.
β=c
.β=
2LL
gg
b.
c
.
β=d.β=
L2
L
3.
2
3.
Mộtv

tc
ót
r
ọn
gl
ượ
n
gP=5
0N(kh
ối
l
ượn
gM =P/
g

ượ
cg

nv
à


ut
ựd
oc

amộ
t
s

i
d
â
y
n
h
ẹq
u

nqu
a
n
hmộtr
ò
n
gr
ọcbá
nk
í
n
h0,
25
m,
kh
ôi
l
ượn
g3kg
.Ròn
gr
ọcc
ót
h
ểt
ựd
oq
u
a
yq
u
a
n
hmộ
t
t
r

cn

mn
g
a
n
gđi
q
u
at
â
m.Ng
ười
t
at
h
ảc
h
omột
v

t
r
ơi
t
ừđộc
a
o6m.Vậ
nt

cvl
ú
cc
ht
c

av

t
n

n
gl
à(
mome
nqu
á
nt
í
n
hđĩ
at
r
ò
nI=MR2
/
2):
2mg
h2
mg
h
a
.
v==8
,
1m/
sc
.v==6
,
7m/
s
1M +m
M +m
2
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m10


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
mg
hmg
h
b.
v==4,
7m/
sd.v==5
,
72
m/
s
M +m1
M +m
2
3.
2
4.
Kế
tl
u

nn
à
os
a
i
?
a
.
Mo
me
nl
ựcl
àđạ
i
l
ượn
gđặ
ct
r
ưn
gc
h
ot
á
cd

n
gl
à
mq
u
a
yv

tc

al
ựcc
óđ
ộl

nb

n
gt
í
c

ộl

nc

a
l
ựcv
àc
h
i

udà
i
t
a
yđò
nc

an
ó
b.

ct
ơmo
me
nl
ựcn

mt
r
o
n
gmặ
tph

n
gđượct

ot
h
à
n
hbởi
l
ựcv
àt
a

ò
nc

an
ó
c
.
Đi

uki
ệc
â
nbằ
n
gc

amột
v

t
c
ót
r

cqu
a
yc
ốđị
n
hl
àt
ổn
gmome
n
c

al
ựcc
ók
h
u
y
n
hh
ướ
n
gl
à
mv

t
qu
a
ymột
c
h
i

uph

i
bằ
n
gt
ổn
gmome
nc

ac
á
cl
ựcc
ókh
u
y
n
hh
ướ
n
gl
à
mv

t
q
u
a
yt
h
e
oc
h
i

un
g
ượ
cl

i
d.
Mo
me
nc

an
g

ul
ựcc
h

p
h
ụt
h
u

cv
à

ộl
ớnc

al
ựcv
àt
a
ydò
nc

an
g

ul
ực
,
t
r
á
i
l

i
k
h
ô
n
gp
h

t
h
u

cv

t
r
íc

at
r

cqu
a
yv
u
ô
n
gg
ócv

i
mặ
tph

n
gc

an
g

ul
ực
.
3.
2
5.
Đển
â
n
gmộtđầ
ut

mv
á
nc
oakh
ói
l
ượn
g10
0k
gl
ê
nk
h
ỏi
mặế
nmộ
t
đ
ộc
a
ok
h
ô
n
gl

n,
n
g
ườ
i
t
ac

nt
á
cdụ
n
gl
ê


uđómộ
tl
ựcb

n
gba
on
h
i
ê
u
a
.
49
0Nb.980Nc
.3
27Nd.
660N
3.
2
6.
Mộtn
g
ười
n

n
g70kgđứn
gt
r
ê
nmặ
t
đấ
t
,d
ùn
gr
ò
n
gr
ọcđơnké
omộ
t
v

t
c
ók
h

i
l
ượ
n
g4
0k
g
l
ê
nkh

i
mặ
tđấ
t
t
h
e
oc
h
u
y

nđộn


u
.
Tr
o
n
gt
h

i
g
i
a
nk
é
ov

t
l
ê
n
,l
ựct
á
cd

n
gc

an
g
ườ
i
đ
ól
ê
nmặ
t
đ

t
bằ
n
g:
C
a
.
10
78Nb.39
2Nc
.
29
4Nd
.68
6N
3.
2
7.
Mộtt
h
a
n
ht
h
é

ồn
gc
h

t
t
r
ọn
gl
ượn
gP,
c
óđầ
uAl
àc
h

tở
t
ườ
n
gt
h

n
gđứn
g
,đầ
uBc
ód
â
yc
á
pn
h
ẹn

i
v
ới
đ
i

mCc

at
ườn
gt

o6
0
o
t
h
à
n
hmộtg
óc600.Th
a
n
hc
â
nb

n
gởv

t
r
í
n

mn
g
a
n
g(
h
ì
n
hv

)
.Lực
c
ă
n
gTc

adâ
yc
á
pbằ
n
g:
a
.
P/
2b.3P/
4c
.Pd.3
P/
2A
B
3.
2
8.
Tổh
ợpc

an
g
oạ
i
l
ựcv
àl
ựcmas
á
tt

or
amột

me
nl
ựck
h
ôn


i
b

n
g2
4N.
mt
á
cd

n
gl
ê
n
một
b
á
n
hx
el
à
mc
h
ob
á
n
hx
equ
a
yt
ừv

nt
ốcg
ócbằ
n
g0đ
ế
n2
5r
a
d/
s
.Ng
o

i
l
ựct
á
cd

n
gt
r
o
n
gt
h

i
g
i
a
n
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

10/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

5s
.Sa
ut
h
ời
g
i
a
nđón
g
oạ
i
l
ựct
h
ô
i
k
h
ôn
gt
á
cd

n
gn
ữa
,b
á
n
hx
equ
a
yc
h

md

nv
às
a
ut
h

i
g
i
a
n5
0
st
h
ì
dừn
gl

i
.Mome
nc

al
ựcmas
á
t
c
óg
i
át
r

:
a
.
2,
4N.
mb.4,
8N.
mc
.
48N.
md
.24N.
m
3.
2
9.
Mộtôt
ôđ
u
ac
h

yt
r
ê
nmộ
tđườn
gđu
at
r
ònbá
nkí
n
h2
50
m.
Bi
ế
tx
ec
h

yv

i
v

nt

cc
óđ
ộl

n
kh
ôn
gđổi
16
2k
m/
h
.Độl
ớnv

nt
ốcg
ó
cc

ax
el
à:
a
.
0,
1
8r
a
d/
sb.11,
25r
a
d
/
sc
.5
,
55r
a
d
/
sd
.11
25
0r
a
d/
s
3.
3
0.
Mộtqu
ảc

uđồn
gc
h

t
t
r

n
gl
ượ
n
gP,b
á
nk
í
n
hRđượct
r
e
ov
à
ot
ườ
n
gt
h

n
g
B
đứn
gr

tn
h

n
,b

n
gdâ
yCBc
óc
h
i

ud
à
i
R(h
ì
n
hv
ẽ)
.Lựcc
ă
n
gc

adâ
yb

n
g
:
3223
a
.
Pb
.
Pc
.Pd.2P
333
C
3.
3
1.
Đặ
tt

i
c
á
cđỉ
n
hA,B,Cc

at
a
mg
i
á
cđề
uABC,c

n
ha
,
c
á
cc
h


i

mc
ó
kh
ối
l
ượ
n
gbằ
n
gn
h
a
uv
àb

n
gm.Đặ
tt
h
ê
mmộ
tc
h

t
đi

mc
ók
h
ối
l
ượ
n
g3
mt

i
A.n
hv

t
r
íkh
ối
t
â
mGc

ah

.A
a
)
Gl
àt
r
ọn
gt
â
m∆ABC.O
a3
b)
Gt
h
u
ộct
r
u
n
gt
u
y
ế
nqu
ađỉ
n
hA,c
á
c
hAmột
đo

nAG=
6
a3
c
)
Gt
h
u

ct
r
u
n
gt
u
y
ế
nq
u
ađỉ
n
hA,c
á
c
hAmột
đo

nAG=
3
a3
d)Gt
h
u
ộct
r
u
n
gt
u
y
ế
nqu
ađỉ
n
hA,c
á
c
hAmộ
tđo

nAG=
2
3.
3
2.
Ch
ot
h
ướcdẹ
tđồ
n
gc
h

t
,h
ì
n
hc
h
ữT,
kh
ối
l
ượn
gmph
â
nbốđề
u(
h
ì
n
h3
.
1
)Kh

i
t
â
mGc

at
h
ướ
c
n

mt
r
ê
nt
r

cđố
i
x
ứn
gc

at
h
ướcv
àc
á
c
hc
h
â
nt
h
ướcmộ

oạ
nhbằ
n
gb
a
on
h
i
ê
u
?
a
+ba+3
ba
+b3a+b
a
)h=b)h=c
)h=d)h=
2434

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m11


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
3.
3
3.
Tấ
mki
ml
oạ
i
ph

n
g
,
.
đồ
n
gc
h

t
,k
h
ối
l
ượ
n
gp
h
â
nb
ố.
đ

u
,
h
ì
n
hq
u

t
,
b
á
nk
í
n
hRv
àg
ó
cởđ

n
hl
à2
α
o
(
h
ì
n
h3.
2)Kh
ối
t
â
mGc

at

mk
i
ml
oạ
i
n

mt
r
ê
np
h
â
ng
i
á
cc

ag
ó
cO,c
á
c
hOmộ
t
đ
o

n
:
2Rs
i
nα0Rs
i
nα02Rs
i
nα0
a
)OG=0,
5Rb
)OG=c
)OG=d)OG=
323α0
3.
3
4.
Mộtt
h
a
n
hr

tn
h
ỏ,đ
ồn
gc
h

t
,
kh
ối
l
ượn
gmđượcu
ốnt
h
à
n
hc
u
n
gt
r
ò
nb
á
nk
í
n
hRv

i
g
ó
cởt
â
m2
α
o
(
h
ì
n
h3.
3)Kh
ối
t
â
mGc

at
h
a
n
ht
h
u
ộcph
â
ng
i
á
cc

ag
ó
cO,c
á
c
hOmột
đ
o

n
:
Rs
i
nα0Rs
i
nα0Rs
i
nα0
a
)x=0,
5
Rb)x=c
)x=d)x=
22
α0α0


n
h3.
1Hì
n
h3
.
2Hì
n
h3
.
3Hì
n
h3.
4Hì
n
h3.
5
3.
3
5.
Mộtđĩ
at
r
ònmỏ
n

ồn
gc
h

t

nkí
n
hR,k
h
ối
l
ượ
n
gph
â
nb
ồđ

u
,
b

k
h
o
é
t
mộ
t
l
ỗc
ũ
n
gc
ód

n
g
h
ì
n
ht
r
ò
nbá
nkí
n
hr
.Tâ
mO’c

al
ỗc
á
c
ht
â
mOc

ađĩ
amộ
tđo

nd(
h
ì
n
h3
.
4
)Kh

i
t
â
mGc

ap
h

nc
ò
n
l

i
n

mt
r
ê

ườ
n
gt
h

n
gn
ối
Ov
ới
O’
,
n
g
o
à
i
đ
oạ
nOO’v
àc
á
c
ht
â
mOmộ
t
k
h
o

n
g
:
r
d2r2
ddr3R
a
)x=22b)x=22c
)x=33d
)x=
R−rR−rR−r6
3.
3
6.
Mộtđĩ
at
r
ònmỏ
n

ồn
gc
h

t

nkí
n
hR,k
h
ối
l
ượ
n
gph
â
nb
ồđ

u
,
b

k
h
ó
e
t
mộ
t
l
ỗc
ũ
n
gc
ód

n
g
h
ì
n
ht
r
ò
nbá
nkí
n
hR/
2
.Tâ
mO’c

al
ỗc
á
c
ht
â
mOc


ĩ
amột
đo

nR/
2
.
Kh

i
t
â
mGc

ap
h

nc
ò
nl

i
n

mt
r
ê
nđườ
n
gt
h

n
gn
ối
Ov
ới
O’
,
n
g

i
đ
oạ
nOO’v
àc
á
c
ht
â
mOmột
k
h
o

n
g
:
a
)x=R/
8.b)x=R/
3.
c
)x=R/
4.d
)x=R/
6
3.
3
7.
Mộtt

mg
ỗp
h

n
g
,
đồn
gc
h

t
,h
ì
n
hv
u
ôn
g
,c

n
h2a
,b

c

tmộtg
óch
ì
n
hv
u
ô
n
gc

n
han
h
ưh
ì
n
h3
.
5n
ht
ọađộkh
ối
t
â
mGc

aph

nc
ònl

i
c

at

mg
ỗt
h
e
oav
àb.
7
a7
a
5a5a
7a5a
5
a7a
a
)G ; b
)G ; c
)G ; d)G ;
66
66
66
66
3.
3
8.
Gọi
mi
v
àv
i
l
àkh
ối
l
ượ
n
gv
àv

nt
ốcc

ac
h


i

mt
h
ứi
.
Vậ
nt

cc

ak
h

i
t
â
mGc

ah
ệnc
h

t
đi

mđượcx
á
cđị
n
hbở
i
c
ô
n
gt
h
ứcn
à
os
a
uđâ
y
?
nnnn
∑v
i
∑mi
v
i
∑v
i
∑mvi
i
a
)v
G=i
=1
n
b)v
G=i
=1
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

11/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

n
c
)v
G=i
=1
d)v
G=i
=1
nn
∑m
i
=1
i
∑m
i
=1
i

3.
3
9.
Ha
i
đĩ
at
r
ò
ng
i
ốn
gh

tn
h
a
u
.Một
c
á
i
g
i
ữc
ốđị
n
h
,c
ònc
á
i
t
h
ứI
It
i
ế
px
ú
cn
g
o
à
i
v
àl
ă
nk
h
ô
n
gt
r
ượ
t
x
u
n
gq
u
a
n
hc
h
uv
i
c

ađĩ
aI
.Hỏi
kh
i
đĩ
aI
It
r
ởv
ềđ
ún
gđi

mx
u

tp
h
á
t
ba


ut
h
ì
n
óđ
ãq
u
a
yx
u
n
gq
u
a
n
h
t
â
mc

an
óđượcmấ
yv
òn
g
?
.
a
)1v
ò
n
g
.b)2v
òn
g
.
c
)3v
ò
n
g
.
d)4v
òn
g
3.
4
0.
Kh
i
v

tr

nqu
a
yqu
a
n
ht
r

c∆c
ốđị
n
hv

i
v

nt
ốcg
ócωt
h
ì
c
á
cđi

mt
r
ê
nv

t
r

ns
ẽv

c
hr
a
:
a
)c
á
cđườn
gt
r
ònđ
ồn
gt
â
mv
ới
c
ùn
gv

nt

cg
ócω.
b)c
á

ườn
gt
r
ònđồn
gt
r

c∆v
ới
c
ùn
gv

nt

cg
ó
cω.
c
)c
á
cdạ
n
gqu
ĩ
đạ
okh
á
cn
h
a
u
.
d)c
á

ườn
gt
r
ònđồn
gt
r

c∆v
ới
c
á
cv

nt
ốcg
óckh
á
cn
h
a
u
.
3.
4
1.
Kh
i
v

tr

nc
h

c
óc
h
u
y


ộn
gt

n
ht
i
ế
nt
h
ìc
ót
í
n
hc
h

tn
à
os
a
uđâ
y
?
a
)Cá

i

mt
r
ê
nv

truc
óc
ùn
gmộtd

n
gqu
ĩ
đ

o.
b)Cá
cđi

mt
r
ê
nv

truc
óc
ùn
gv
e
c
t
ơv

nt

c
.
c
)Gi
at

cc

amộtđi

mb

tk
ìt
r
ê
nv

t
r

nl
u
ô
nbằ
n
gv

i
Gi
at

cc

akh

i
t
â
mv

t
r

n
.
d)a
,b
,cđề
uđún
g
.
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m12


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
3.
4
2.
Ch
u
y

nđộn
gl
ă
nc

abá
n
hx
eđạ
pt
r
ê
nmặ
tp
h

n
gn
g
a
n
gl
àd

n
gc
h
u
yn
g
:
a
)t

n
ht
i
ế
n
.b)qu
a
yqu
a
n
ht
r

cb
á
n
hx
e
.
c
)t
r
ò
n
.d)t

n
ht
i
ế
nc

at
r

cb
á
n
hx
ev
àqu
a
yqu
a
n
ht
r

cb
á
n
hx
e
.
3.
4
3.
Mộtbá
n
hmà
i
đa
n
gqu
a
yv
ới
v

nt
ốc300v
ò
n
g
/
ph
ú
tt
h
ìb

n
g


i

nv
àn
óq
u
a
yc
h

mdu
.
Sa
u
đómột
ph
út
,v

nt

cc
òn180v
ò
n
g
/
ph
ú
t
.Tí
n
hg
i
at
ốcg
ó
c
.
a
)-π
/
5r
a
d/
s
2b
)-2π
/
5r
a
d/
s
2c
)-π/
1
5r
a
d/
s
2d
)-4πr
a
d
/
s
2
3.
4
4.
Mộtbá
n
hmà
i
đa
n
gqu
a
yv
ới
v

nt
ốc300v
ò
n
g
/
ph
ú
tt
h
ìb

n
g


i

nv
àn
óq
u
a
yc
h

mdu
.
Sa
u
đómột
ph
út
,v

nt

cc
òn180
v
ò
n
g
/
p
h
ú
t
.Tí
n
hs
ốv
òn
gn
óđ
ãq
u
a
yt
r
o
n
gt
h

i
g
i
a

ó
.
a
)
1
20v
òn
g
.b)
2
40v
òn
g
.
c
)
6
0v
òn
g
.d)180v
ò
n
g
3.
4
5.
Mộtđồn
gh
ồc
óki
mg
i
ờd
à
i
3
c
m,ki
mph
út

i
4c
m.Gọi
ωp,ωgl
àv

nt

cg
ó
cv
àv
p,
v
gl
àv

nt

c

i
c

ađầ
uk
i
mph
út,
ki
mg
i

.Qu
a
nh
ện
à
os
a

â
yl
àđ
ún
g
?
a
)
ωp=12ωg;v
p=16v
g
.c
)ωp=12
ωg;v
g=1
6v
p.
b)
ωg=12ωp;v
p=1
6v
g
.d)ωg=12ωp;
v
g=9
v
p
3.
4
6.
Mộtđồn
gh
ồc
óki
mg
i

,k
i
mph
ú
tv
àki
mg
i
â
y
.
Gọ
i
ω1,
ω2v
àω3l
àv

nt

cg
ó
cc

ak
i
mg
i

,
k
i
m
ph
út
v
àki
mg
i
â
y
.Qu
a
nh
ện
à
os
a

â
yl
àđ
ún
g
?
a
)ω1=ω2=ω3.b)ω1=1
2ω2=14
4ω3
.
c
)14
4ω1=12
ω2=ω3d)1
2
ω1=1
4
4
ω2=ω3
3.
4
7.
Tr
á
i
đấ
tqu
a
yqu
a
n
ht
r

cc

an
óv
ới
c
h
ukỳT=24g
i

.Bá
nkí
n
ht
r
á
i
đ

t
l
àR=6
4
0
0
k
m.

n
hv

t
t
ốcd
à
i
c

amộtđi

mởv
ĩ
độ60ot
r
ê
nmặ


t
.
a
)2
34m/
s
.b
)4
67m/
s
.c
)40
4m/
s
.
d)508m/
s
3.
4
8.
Mộtdâ
yc
u
a
r
oat
r
u
y

nđộ
n
g
,
v
òn
gqu
av
ôl
ă
n
gIv
àb
á
n
hx
eI
I(
h
ì
n
h
3.
6
)Bá
nkí
n
hc

av
ôl
ă
n
gv
àbá
n
hx
el
àR1=1
0c
mv
àR2=5
0c
m.Vô
l
ă
n

a
n
gqu
a
yv
ới
v

nt
ốc72
0v
òn
g
/
ph
útt
h
ìb

n
g

t
đi

n
,n
óq
u
a
yc
h

m
dầ


u
,s
a
uđó30g
i
â
yv

nt
ốcc
h

c
òn18
0v
òn
g
/
ph
út
.
Vậ
nt

cq
u
a
yc

a

n
hx
en
g
a
yt
r
ướckh
i
n
g


i

nl
à
:
a
)7
20v
ò
n
g
/
ph
ú
t
.b
)1
44v
òn
g
/
p
h
út

n
h3.
6
c
)3
60
0v
òn
g
/
ph
út
.
d)180v
ò
n
g
/
ph
ú
t
3.
4
9.
Đền
h
ưc
â
u3
.
48
.Tí
n
hs
ốv
òn
gq
u
a
yc

av
ôl
ă
n
gt
r
on
gk
h
oả
n
gt
h
ời
g
i
a
n3
0g
i
â

ó
.
a
)5
40v
ò
n
g
.
b)270v
ò
n
g
.c
)
225v
ò
n
g
.
d)4
5v
òn
g
3.
5
0.
Đền
h
ưc
â
u3.
48.

n
hs
ốv
òn
gqu
a
yc

abá
n
hx
et
r
on
gk
h
oả
n
gt
h
ời
g
i
a
n3
0g
i
â

ó
.
a
)5
40v
ò
n
g
.
b)144v
ò
n
g
.c
)
225v
ò
n
g
.
d)4
5v
òn
g
3.
5
1.
Đền
h
ưc
â
u3
.
48
.Sa
ub
a
ol
â
ukểt
ừl
úcn
g

tđi

n
,
h
ệt
h

n
gs
ẽd
ừn
g
?
a
)4
0g
i
â
y
.b)50g
i
â
y
.
c
)6
0g
i
â
y
.d)80g
i
â
y
3.
5
2.
Đền
h
ưc
â
u3
.
48
.Tí
n
hs
ốv
òn
gq
u
a
yc

abá
n
hx
ekểt
ừl
úcn
g

tđi

nc
h

ế
nk
h
i
d
ừn
gl

i
.
a
)4
80v
ò
n
g
.
b)240v
ò
n
g
.
c
)
4
5v
òn
g
.
d)48v
òn
g
3.
5
3.
Mộtn
g
ười
đứn
gt
r
ê
nc
a
n
ôđa
n
gl
ướt
v
ới
t
ốcđộ15km/
hn
h

yx
u
ốn
gn
ướ
cv

i
v

nt

c1
0k
m/
ht
h
e
o
h
ướ
n
gv
u
ôn
gg
ócv
ới
h
ướn
gc
h
u
y

nđộ
n
gc

ac
a
n
ô.Bi
ế
t
kh
ối
l
ượn
gn
g
ườ
i
v
àc
a
n
ôl
àb

n
gn
h
a
u
.

n
h
v

nt

cc

ac
a
n
ôn
g
a
ys
a
uđó
.
a
)5k
m/
h
.b)20km/
h
.
c
)25km/
h
.
d)1
0k
m/
h
3.
5
4.
Kh

up
h
á
oc
ókh
ối
l
ượ
n
gM =45
0k
g
,n
h
ảđạ
nt
h
e
oph
ươn
gh

pv

i
p
h
ươ
n
gn
g
a
n
gg
ó
cα=6
0
o
.
Đạ
nc
ókh
ối
l
ượ
n
gm=10
kg
,r

i
n
ò
n
gv
ới
v

nt
ốcv=4
50m/
s
.Kh
i
b

n
,
p
h
á
ob

g
i

t
l
ù
i
v
ềp
h
í
as
a
uv

i
v

nt

cba
on
h
i
ê
u
?(
Co
i
nt
t
u
y


ối
c
ứn
g
)
a
)1
0m/
s
.b)5m/
s
.
c
)7,
5
m/
s
.d)2,
5
m/
s
3.
5
5.
Bắ
nv
i
ê


nkh

i
l
ượn
gm=100
gt
h
e
oph
ươn
gn
g
a
n

ế
nc

mv
à
ok
h
ú
cg
ỗk
h

i
l
ượ
n
gm=1k
g
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

12/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

đa
n
gn

mt
r
ê
nmặ
tph

n
gn
g
a
n
g
.
Bỏqu
amas
á
t
,k
h
úcg
ỗc
h
u
y


ộn
gv

i
v

nt

c2
5
c
m/
s
.
Th
ô
n
gt
i
nn
à
o
s
a
uđâ
yl
às
a
i
?
a
)Độ
n
gl
ượn
gc

ah
ệl
à
:
0
,
27
5k
g
m/
s
.
b)Vậ
nt
ốccnt
r
ướ
ck
h
i
c

mv
à
og
ỗl
à2
,
7
5m/
s
.
c
)Độ
n
gl
ượn
gb
a
nđầ
ucnl
à
:
0
,
27
5k
g
m/
s
.d
)Xu
n
gl
ượn
gmàg
ỗđãt
á
cd

n
gv
à


nl
à0
,
2
7
5Ns
.
3.
5
6.
Ch
ot
a
mg
i
á
cđề
uABC,c

n
ha
.Đặ
t
t

i
c
á
cđỉ
n
hA,B,Cc
á
cc
h

t
đ
i

mc
ók
h

i
l
ượ
n
gb

n
gn
h
a
uv
à
bằ
n
gm.Đặ
tt
h
ê
mmột
c
h


i

mc
ókh
ối
l
ượn
g3mt

i
A.Môme
nqu
á
nt
í
n


i
v

i
t
r

cq
u
a

i
q
u
ak
h

i
t
â
mc

ah
ệv
àv
u
ôn
gg
ó
cv
ới
mặ
t
ph

n
g(
ABC)l
à
:
3
a
)I=3
ma
2b)I=ma2c
)I=2
ma
2d)I=ma
2
2
3.
5
7.
Mộtv
ò
n
gki
ml
o

i
b
á
nkí
n
hR,kh
ối
l
ượn
gmph
â
nbốđề
u
.Môme
nq
u
á
nt
í
n


i
v

i
t
r

cq
u
a
yc
h
ứa
đườ
n
gkí
n
hv
òn
gdâ
yl
à
:
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m13


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
113
a
)mR2b)mR2c
)mR2d)mR2
242
3.
5
8.
Mộtv
ò
n
gki
ml
o

i
b
á
nkí
n
hR,kh
ối
l
ượn
gmph
â
nbốđề
u
.Môme
nq
u
á
nt
í
n


i
v

i
t
r

cq
u
a
y
v
u
ôn
gg
ócv

i
mặ
tph

n
gv
òn
gd
â
yt

i
một
đi

mt
r
ê
nv
òn
gd
â
yl
à
:
13
a
)mR2b)mR2c
)2mR2d
)mR2
22
3.
5
9.
Có4c
h

t
đi

mk
h

i
l
ượn
gbằ
n
gn
h
a
uv
àbằ
n
gm,đ

t
t

i


n
hc

ah
ì
n
hv
u
ô
n
gABCD,
c

n
ha
.
Môme
nq
u
á
nt
í
n
hc

ah
ện
à
yđố
i
v

i
t
r

cq
u
a
yđi
qu
amộ


n
hh
ì
n
hv
u
ôn
gv
àv
u
ô
n
gg
ó
cv

i
mặ
t
p
h

n
g
h
ì
n
hv
u
ôn
gl
à
:
a
)4
ma
2b)3
ma
2c
)2ma
2d
)ma
2
3.
6
0.
Bốnqu
ảc

un
h
ỏg
i

n
gn
h
a
u
,
mỗi
qu
ảc

u(
c
oi
n
h
ưc
h


i

m)c
ók
h

i
l
ượ
n
g0
,
5k


t
ởc
á


n
h
một
h
ì
n
hv
u
ôn
gc

n
h2mv
àđ
ượ
cg
i
ữc
ốđ

n
hởđ
ób

n
gbố
nt
h
a
n
hk
h
ôn
gk
h

i
l
ượ
n
g
,
c
á
ct
h
a
n
hn
à
y
c
h
í
n
hl
àc

n
hh
ì
n
hv
u
ôn
g
.

me
nq
u
á
nt
í
n
hc

ah
ện
à

ối
v
ới
t
r

cqu
a
y∆đ
i
q
u
at
r
u
n

i

mc

ah
a
i
c

n

ối
di

nl
à:
a
)4k
g
m2b)2kg
m2c
)
1kg
m2d)0
,
5k
g
m2
3.
6
1.
Mộts

i

yn
h

,
kh
ôn
gc
og
i
ã
n
,
v

tq
u
ar
òn
gr
ọcc
ód

n

ĩ
at
r
ònđ

n
gc
h

t
,
k
h

i
l
ượ
n
gm=8
0
0
g
,
h
a
i
đầ
udâ
yb
u
ộcc
h

t
h
a
i
v

t
n
h
ỏkh
ối
l
ượn
gm1=2
,
6k
gv
àm2=1k
g(
h
ì
n
h3
.
7
)Th
ảc
h
oh
a
i
v

t
c
h
u
y

n
độ
n
gt
h
e
oph
ươn
gt
h

n

ứn
g
.Bỏq
u
amas
á
t
ởt
r

cr
òn
gr

c
,
bi
ế
tdâ
yk
h
ô
n
gt
r
ượ
t
t
r
ê
nr
ò
n
gr

c
,
l

yg=
10m/
s
2.Gi
at
ốcc

ac
á
cv

t
l
à
:
a
)4m/
s
2b)4,
4m/
s
2c
)3
,
8m/
s
2d
)2,
2m/
s
2
3.
6
2.
Đền
h
ưc
â
u3
.
61
.Lựcc
ă
n
gd
â
yt
r
e
ov

t
m1l
à
:
a
)T.
=1
5,
6N.b)T.
=14N.
c
)T.
=6N.d
)T.
=1
6,
5N
3.
6
3.
Đền
h
ưc
â
u3
.
61
.Lựcc
ă
n
gd
â
yt
r
e
ov

t
m2l
à
:
a
)T2=15,
6N.b)T2
.
=1
4N.c
)T2=6N.d
)T2.
=16
,
5N
3.
6
4.
Đền
h
ưc
â
u3
.
61
.Ápl
ựcQmàt
r

cr
òn
gr

cp
h

i
c
h

ul
à
:
a
)Q=4
4N.b)Q.
=4
0N.c
)Q=29,
6N.d)Q=3
7,
6N
3.
6
5.
Mộtqu
ảc

ur
ỗn
g
,t
h
à
n
hmỏn
g
,b
á
nk
í
n
hR=1
m,
c
h

ut
á
cd

n
gbở
i

me
nq
u
a
y9
6
0
Nmv
àn
ó
qu
a
yv
ới
g
i
at
ốcg
óc6r
a
d
/
s
2
,qu
a
n
hmộtt
r


i
q
u
at
â
mqu
ảc

u
.
Kh
ối
l
ượ
n
gq
u
ảc

ul
à
:
a
)1
60kg
.b)20
0k
g
.
c
)2
40kg
.d)40
0kg
.


n
h3.
9

n
h3.
7Hì
n
h3
.
8Hì
n
h3
.
10
3.
6
6.
Mộtdâ
ymả
n
h
,n
h

,
kh
ôn
gc
og
i
ã
n
,q
u

nqu
a
n
hmộtt
r
ụđ

cđồn
gc
h

t
k
h

i
l
ượ
n
gm0=2
k
g
.
Đầ
uk
i
a
c

ad
â
yn
ối
v
ới
v

tm=1k
g(
h
ì
n
h3
.
8)Bỏq
u
amas
á
tởt
r

cqu
a
y
,
l

yg=1
0
m/
s
2
.

n
hg
i
at

cc

av

t
.
a
)a=3,
3
m/
s
2b)a=5
m/
s
2c
)a=6,
6m/
s
2d
)a=0(
v


ứn
gy
ê
n
)
3.
6
7.
Đền
h
ưc
â
u3
.
66
.Tí
n
hl
ựcc
ă
n
gd
â
yn
ối
v

t
m.
a
)1
0N.b)5N.c
)7,
7N.d)6,
6N
3.
6
8.
Mộtr
ò
n
gr
ọcđồ
n
gc
h

t
,h
ì
n
hđĩ
a
,kh
ối
l
ượn
g5
00g
,b
á
nkí
n
hR=1
0c
m,
c
h

ut
á
cd

n
gb

i
mộ
t
l
ực
t
i
ế
pt
u
y
ế
nv
ới

pđĩ
a
,
c
óđộl
ớnbi
ế
nt
h
i
ê
nt
h
e
ot
h
ời
g
i
a
n
:
F=0
,
5t
+0,
3
t
2(
SI
)Tí
n
hg
i
at

cg
ó
cc

ar
ò
n
g
r
ọcl
ú
ct=1s
.
a
)1
4r
a
d/
s
2b)28r
a
d
/
s
2c
)1
6r
a
d/
s
2d)3
2r
a
d/
s
2
3.
6
9.
Ch
oc
ơh
ện
h
ưh
ì
n
h3.
9
.Ròn
gr

cc
ódạ
n
gđĩ
at
r
ò

ồn
gc
h

t
,
kh

i
l
ượ
n
gm=2
k
g
,
m2=3
k
g
,
m1=
1k
g
.
Bỏqu
amas
á
tg
i
ữav

tm2v
àmặ
t
n
g
a
n
gv
àmas
á
t
ởt
r

cr
òn
gr
ọc
.

yr

t
n
h

,
k
h
ô
n
gc
og
i
ã
nv
à
kh
ôn
gt
r
ượtt
r
ê
nr
òn
gr
ọc
.
Gi
at

cc

ac

ac
á
cv

tc
óg
i
át
r

n
à
os
a

â
y
?
a
)a=2m/
s
2b)a=2,
5
m/
s
2c
)a=1,
7
m/
s
2d)a=4
m/
s
2

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m14


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
3.
7
0.
Tr
ê
nmộth
ì
n
ht
r
ụr

n
g
,
t
h
à
n
hmỏ
n
g
,k
h

i
l
ượn
gm=4
kg
,
c
óqu

nmộ
t
s

i
d
â
yr

t
n
h
ẹk
h
ô
n
gc
o
g
i
ã
n
.Đầ
ur
ac

as
ợi
c
h

bu
ộcc
h

tv
à

i

mc
ốđị
n
h
.
Th
ản
h
ẹc
h
oh
ì
n
ht
r
ụl
ă
nx
u

n
gd
ướ
i
(
h
ì
n
h3
.
1
0
)

n
hg
i
at
ốct

n
ht
i
ế
nc

ah
ì
n
ht
r

,bỏqu
al
ựcc

nk
h
ô
n
gkh
í
,l

yg=1
0m/
s
2
.
a
)a=10m/
s
2b)a=5m/
s
2c
)a=4m/
s
2d)a=6,
6m/
s
2
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

13/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

3.
7
1.
Đền
h
ưc
â
u3
.
70
.Tí
n
hl
ựcc
ă
n
gd
â
y
,
bỏqu
al
ựcc

nk
h
ô
n
gkh
í
,l

yg=1
0
m/
s
2
.
a
)T=2
0N.b)T=40N.c
)T=3
3N.d)T=0N
3.
7
2.
Mộtc
á
i
t
h
a
n
gdựav
à
ot
ườ
n
g
,
n
g
h
i
ê
n
gmộtg
ócαs
ov
ới
mặ
t
s
à
nn
g
a
n
g
.
Hệs
ốmas
á
t
g
i
ữat
h
a
n
gv
à
t
ườ
n
gl
àµ
1=0,
4;g
i
ữat
h
a
n
gv
àmặ
ts
à
nl
àµ
2=0
,
5.
Kh
ối
t
â
mc

at
h
a
n
gởt
r
u
n

i

mc
h
i

ud
à
i
t
h
a
n
g
.

mg
i
át
r

n
h
ỏn
h

t
c

aαđểt
h
a
n
gk
h
ô
n
gb

t
r
ượt
.
a
)2
2o
.b)27
o.c
)45o
.d)60
o
Ch
ươ
n
g5:
CÔNGVÀCÔNGSUẤT
5.
1
.Vậ
tc
h
u
y

nđộn
gt
r
ê
nđườn
gn
g
a
n
gv

i
v

nt

cv,b
i
ế
t
l
ựcFc
óđ
ộl

nF=
10
Nk
h
ôn

ổi
v
àl
u
ônt

ov

i
p
h
ươ
n
gn
g
a
n
gmột
g
ó
cα=3
0n
h
ưh
ì
n
h5
.
1
.
Côn
gc

al
ựcFt
r
ê
nđo

nđườn
gs=5ml
à
:
a
)A=0J
.b)A=43,
3J
.
c
)A=-43,
3J
.
d)A=-2
5J
5.
2
.Vậ
tkh
ối
l
ượn
gm=1
0kg
,t
r
ượ
tt
r
ê

ườn
gn
g
a
n
gv
ới
v

nt
ốcvn
h
ưh
ì
n
hHì
n
h5
.
1
13
.
1.
Bi
ế
tl
ựcF=20Nkh
ôn

ổi
,l
u
ônt

ov

i
ph
ươ
n
gn
g
a
n
gmột
g
ó
cα=3
0
0
,
h
ệs
ốmas
á
t
t
r
ượtg
i
ữav

tv
àmặ

ườ
n
gl
àk=0
,
2.

n
gc

al
ựcmas
á
t
t
r
ê

o


ườ
n
gs=1
0
ml
à
:
a
)Ams=.
-2
00N.
b)Ams=-1
73N.
c
)Ams=-2
20N.
d)Ams=.
-1
8
0N
5.
3
.Ng
h
i
ê
nc
ứuv
ềc
ô
n
gc

al
ựcFt
r
ê
nđoạ

ườ
n
gs
,n
h

nx
é
tn
à
os
a

â
yl
àđ
ú
n
g
?
.
a
)Nế
ul
ựcFl
u
ô
nv
u
ôn
gg
ócv
ới
v

nt

cvt
h
ìc
ôn
gb

n
gkh
ôn
g
.
b)Nế
ul
ựcFl
u
ônt

ov
ới
v

nt

cvmộ
tg
ó
cn
h
ọnt
h
ì
c
ôn
gc
óg
i
át
r

d
ươn
g
.
c
)Nế
ul
ựcFl
u
ô
nt

ov
ới
v

nt
ốcvmộ
tg
óct
ùt
h
ì
c
ô
n
gc
óg
i
át
r

â
m.
d)Cá
cn
h

nx
é
t
t
r
êún
g
.
5.
4
.Cô
n
gc

at
r
ọn
gl
ựck
h
ôn
gc
óđ

cđi

mn
à
os
a
uđâ
y
?
a
)Ph
ụt
h
u
ộcv
à
ođộc
a
ob
a
nđầ
uc

av

tk
h
i
v

t
r
í
l
úcs
a
ul
àx
á


n
h
.
b)Ph
ụt
h
u
ộcv
à
ođộc
a
ol
úcs
a
uc

av

tkh
i
v

t
r
í
l
úcđầ
ul
àx
á
cđị
n
h
.
c
)Ph
ụt
h
u
ộcv
à
oh
ì
n
hdạ
n

ườn

i
.
d)Ph
ụt
h
u
ộcv
à
okh
ối
l
ượ
n
gc

av

t
.
5.
5
.Mộ
tv

t
n
h
ỏ,k
h
ối
l
ượ
n
gm=2kgt
r
ượ


ut
ừđ

n
hdố
cx
u
ốn
gc
h
â
nd

c
.

n
hc
ô
n
gc

at
r

n
gl
ựcđ
ã
t
h
ựch
i

nt
r
on
gqu
át
r
ì
n

ó.
Bi
ế
tdố
cd
à
i
1
00mv
àn
g
h
i
ê
n
g300s
ov

i
ph
ươ
n
gn
g
a
n
g
.
Lấ
yg=1
0
m/
s
2
.
.
a
)2k
J
.b)1kJ
.c
)–2kJ
.d
)–1k
J
.
5.
6
.Mộ
tv

t
n
h
ỏ,k
h
ối
l
ượ
n
gm=2
kgn
é
mđứn
gl
ê
nc
a
ot
ừmặ
tđấ
tv
ới
v

ntu2
0m/
s
,
r

i
r
ơ
i
x
u

n
g
đấ
t
.

n
hc
ôn
gc

at
r
ọn
gl
ựct
h
ựch
i

nt
r
on
gqu
át
r
ì
n
hv

tc
h
u
y


ộn
g
.
a
)4
00J
.b)–400J
.c
)20
0J
.d
)0J
5.
7
.Cô
n
gs
u

tl
àđạ
i
l
ượn
g
:
a


ct
r
ưn
gc
h
okh
ản
ă
n
gt
h
ựch
i

nc
ô
n
g
.
b)đ
ob

n
gc
ô
n
gs
i
n
hr
at
r
o
n
gmộ
t
g
i
â
y
.
c
)b

n
gt
í
c
hv
ôh
ướ
n
gc

al
ựcv
àv

nt

c
.d
)a
,b,


uđún
g
.
5.
8
.Tí
n
hc
ôn
gc

nt
h
i
ế
tđển
é
nl
òx
ot
ừt
r

n
gt
h
á
i
t
ựn
h
i
ê
nv
à
omộ
tđo

nx=1
0
c
m,
b
i
ế
t
r

n

ển
é

ượ
c
1c


ut
i
ê
nc

nt

nmột
c
ôn
gl
à0,
1J
.
a
)1
J
.
b
)100
J
.c
)10J
.d)5J
5.
9
.Mộ
tc
onn
g
ựaké
omộtc
á
i
x
ek
h

i
l
ượ
n
g400kgl
ê
nmộtc
á
i
d
ốcn
g
h
i
ê
n
g1
5
0s
ov

i
p
h
ươ
n
gn
g
a
n
g
.
Bi
ế
th
ệs
ốmas
á
tg
i
ữax
ev
àmặ
t
đườn
gl
àμ=0,
0
2.

n
hc
ô
n
gdoc
o
nn
g
ựas
i
n
hr
at
r
ê

o


ườ
n
gd

c

i
20
0
m,n
ế
ux
ec
h
u
y


ộn
gt
h

n
gđề
u
.Lấ
yg=10
m/
s
2.
a
)5
1,
8kJ
.b)15,
5kJ
.
c
)222kJ
.d
)20
7k
J
5.
1
0.
Xemá
yc
h

yt
r
ê
nmặ

ườ
n
gn

mn
g
a
n
gv

i
v

nt

c6
0k
m.
Đế
nqu
ã
n

ườ
n
gd

c
,
l
ựcc

nt
ă
n
gg

p
3l

n
,
mở“
g
a
”t
ối
đac
ũ
n
gc
h

t
ă
n
gc
ôn
gs
u


ộn
gc
ơl
ê
n1,
5l

n
.Tí
n
hv

nt

cc

ax
et
r
ê

o


ườ
n
g
dố
c
.
a
)3
0k
m/
h
.b)3
6k
m/
h
.c
)40km/
h
.d)50km/
h
5.
1
1.
Kh
i
n
ói
v
ềđộ
n
gn
ă
n
gc

amột
c
h

tđi

m,ph
á
tb
i

un
à
os
a

â
yl
às
a
i
?
a
)Tỉ
l
ệt
h
u

nv
ới
v

nt

cc

ac
h


i

m.b)Ph
ụt
h
u
ộcv
à
oh
ệq
u
i
c
h
i
ế
u
.
c
)Tỉ
l
ệt
h
u

nv
ới
kh
ối
l
ượn
gc

ac
h


i

m.
d)Đơ
nv

đo(
t
r
on
gh
ệSI
)l
àj
u
n(
J
)
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m15


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
5.
1
2.
Kh
i
n
ói
v
ềđộ
n
gn
ă
n
gq
u
a
yc

av

tr

n
,p
h
á
t
bi

un
à
os
a
uđâ
yl
às
a
i
?
a
)Tỉ
l
ệt
h
u

nv
ới
môme
nq
u
á
nt
í
n
hc

av

t
r

nđối
v

i
t
r

cq
u
a
y
.c
)Tỉ
l
ệt
h
u

nv

i
v

nt

cg
ó
c
.
b)Ph
ụt
h
u
ộcv
à
ov

t
r
í
,
ph
ươn
gc

at
r

cqu
a
y
.
d)Ph
ụt
h
u
ộcv
à
ok
h
ối
l
ượ
n
gc

av

t
r

n
.
5.
1
3.
Th
a
n
hđồn
gc
h

t

i
60
c
m,kh
ối
l
ượn
g4
kg
,
qu
a


uv

i
v

nt

c5
v
ò
n
g
/
sq
u
a
n
ht
r

cc
ốđ

n

i
q
u
a
một
đ

ut
h
a
n
hv
àv
u
ôn
gg
ó
cv
ới
t
h
a
n
h
.
Độn
gn
ă
n
gqu
a
yc

at
h
a
n
hl
à
:
a
)1
20J
.b)480J
.c
)6
0J
.d
)24
0J
5.
1
4.
Mộtc
á
i
đĩ
av
àmộtq
u
ảc

uđặ
c
,
đồn
gc
h

t
,

nkí
n
hkh
á
cn
h
a
u
,n
h
ưn
gc
ù
n
gk
h

i
l
ượ
n
gmv
àc
ù
n
g
l
ă
nkh
ô
n
gt
r
ượtt
r
ê
nđườn
gv

i
c
ùn
gv

nt

ct

n
ht
i
ế
nv
.Độn
gn
ă
n
gEc

av

t
n
à
ol

nh
ơ
n
?
a
)Eđ
ĩ
a=Eqc

u
.b)Eđ
ĩ
a
u
.c
)Eđĩ
a>Eqc

u
.
d)Ch
ưak
h

n


n

ượ
c
.
5.
1
5.
Mộtc
á
i
v
òn
g
,mộtc
á
i
đ
ĩ
av
àmột
qu
ảcc
,
đồn
gc
h

t
,bá
nk
í
n
hk
h
á
cn
h
a
u
,
n
h
ưn
gc
ù
n
gk
h

i
l
ượ
n
gmv
àc
ùn
gl
ă
nkh
ôn
gt
r
ượt
t
r
ê

ườn
gv

i
c
ùn
gv

nt

ct

n
ht
i
ế
nv
.
Độ
n
gn
ă
n
gEc

av

t
n
à
ol

n
h
ơ
n
?
a
)Ev
ò
n
g=Eđĩ
a=Eqc

ub)Ev
ò
n
ga
u
.
c
)Ev
ò
n
g>Eđĩ
a>Eq
c

ud
)Ev
ò
n
g>Eq
c

u>Eđ
ĩ
a
.
5.
1
6.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
yl
às
a
i
k
h
i
n
ói
v
ềt
h
ến
ă
n
gc

amộtc
h

t
đi

mt
r
o
n
gt
r
ườ
n
gl
ực
?
a
)Làd

n
gn
ă
n
gl
ượn
gđặ
ct
r
ưn
gc
h
on
ă
n
gl
ượ
n
gt
ươ
n
gt
á
cc

ac
h


i

mv

i
t
r
ườ
n
gl
ựcđ
ó
.
b)Ch

c
ót
r
ườn
gl
ựct
h
ếmới
c
ót
h
ến
ă
n
g
.
c
)Th
ến
ă
n
gl
àđạ
i
l
ượn
gv
ôh
ướn
g
,
đơnv

đ
o(
t
r
on
gh
ệSI
)l
àj
u
n(
J
)
d)Gi
át
r

c

at
h
ến
ă
n
gt

i
một
đi

ml
àd
u
yn
h

t
,kh
ôn
gp
h
ụt
h
u

cv
à
ov

t
r
í
g

ct
h
ến
ă
n
g
.
5.
1
7.
Kh
i
c
h


i

mc
h
u
y


ộn
gc
h

dưới
t
á
cdụ
n
gc

at
r
ườ
n
gl
ựct
h
ế
,p
h
á
t
b
i

un
à
os
a

â
yl
àđ
ú
n
g
?
.
a
)Th
ến
ă
n
gkh
ô
n
gđổi
.b)Độ
n
gn
ă
n
gk
h
ôn

ổi
.
c
)Cơn
ă
n
gk
h
ôn

ổi
.
d)Côn
gc

al
ựct
h
ếl
u
ônbằ
n
gkh
ô
n
g
.
5.
1
8.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
yl
àđ
ún
g
?
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

14/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

a
)Ch

tđi

mc
h
u
y


ộn
gt
r
ò


ut
h
ì
c
ôn
gc

an
g
oạ
i
l
ựcb

n
gkh
ôn
g
.
b)Độbi
ế
nt
h
i
ê
nđộn
gn
ă
n
gc

ac
h

t
đi

mb

n
gt

n
gc
ôn
gc

ac
á
cl
ựct
h
ết
á
cd

n
gv
à
on
ó
.
c
)Đột
ă
n
gt
h
ến
ă
n
gbằ
n
gc
ôn
gc

ac
á
cl
ựct
h
ết
á
cdụ
n
gv
à
oc
h


i

m.
d)Tr
on
gt
r
ườn
gl
ựct
h
ế

ộg
i

mt
h
ến
ă
n
gl
u
ônbằ
n
gđột
ă
n
gđộ
n
gn
ă
n
g
.
5.
1
9.
Mộtt
oax
ec
ókh
ối
l
ượ
n
gt
ổn
gc

n
gl
à1t

n
.Đa
n
gc
h
u
y


ộn
gv

i
v

nt

c7
2k
m/
h
.
To
ax
ec
ó6

n
hx
e(
c
oi
n
h
ưh
ì
n
ht
r
ụđ

c
)
,k
h
ối
l
ượ
n
gmỗi

n
hl
à2
0kg
.Tí
n
hđộ
n
gn
ă
n
gt
o
à
np
h

nc

at
o
ax
e
.
.
a
)
2
00kJ
.b)20
4k
J
.c
)2
00kJ
.
d)212kJ
5.
2
0.
Mộtđĩ
at
r
ònđồn
gc
h

t
kh
ối
l
ượn
gm,l
ă
nkh
ôn
gt
r
ượt
t
r
ê
ns
à
nn
g
a
n
gv

i
v

nt

cv
.
Độ
n
gn
ă
n
gc

a
đĩ
al
à
:
133
a
)Ed=mv2b)Ed=mv2c
)Ed=mv2d
)Ed=mv2
224
5.
2
1.

n

àc
ódạ
n
gh
ì
n
ht
r
ụđ

cđồn
gc
h

t
,

n
gđểdựt
r
ữn
ă
n
gl
ượn
gc
h


n
gc
ơđ

t
t
r
o
n
g
.

n

à
c
ók
h
ối
l
ượn
gl
à50kg
,bá
nk
í
n
h40
c
m,qu
a
yv
ới
v

nt
ốc30
0v
òn
g
/
ph
út
.

n
hp
h

nc
ơn
ă
n
gd
ữt
r
ữởb
á
n
h
đà
.
a
)2
00
0J
.b)10
00J
.c
)5
00J
.d
)4
000J
5.
2
2.
Mộtc
á
i
đĩ
at
r
ònđồn
gc
h

t
đa
n
gl
ă
nk
h
ôn
gt
r
ượ
tt
h
ìđộ
n
gn
ă
n
gt

n
ht
i
ế
nc
h
i
ế
mb
a
on
h
i
ê
up
h

nt
r
ă
m
độ
n
gn
ă
n
gt

nph

nc


ĩ
a
?
a
)4
7%.
b)50%.c
)67
%.
d)77%
5.
2
3.
Mộtv

tkh
ối
l
ượ
n
gm1đa
n
gc
h
u
y

nđộn
gt
h

n
gh
ướn
gt
ừt
r
á
i
s
a
n
gp
h

i
v

i
v

nt

cvt
h
ì
v
ac
h

m
mề
mv
ới
mộtv

tkh
á
ckh

i
l
ượn
gmđa
n

ứn
gy
ê
n
.
Sa
uv
ac
h

m,
h
a
i
v

t
s
ẽc
ù
n
gc
h
u
yn
g
:
m2vm2v
a
)s
a
n
gph

i
v
ới
v

nt

cv'
=b)s
a
n
gt
r
á
i
v

i
v

nt
ốcv'
=
m1+m2m1+m2
m1vm1v
c
)s
a
n
gph

i
v
ới
v

nt

cv'
=.d)s
a
n
gt
r
á
i
v
ới
v

nt
ốcv'
=
m1+m2m1+m2
5.
2
4.
Từkế
t
qu
ản
g
h
i
ê
nc
ứubà
i
t

nv
ac
h

m,đi

un
à
os
a
uđâ

ượ
cứn
gd

n
gv
à
ot
h
ựct
ế
?
a
)Kh
i
đ
ón
gđi
n
h
,dùn
gbú
an

n
gh
i

uq
u
ảh
ơndù
n
gb
úan
h

.
b)Kh
i
t
á
nmộtđ
i
n
hốc
,c

nk
êđ
i
n
hốcl
ê

en

n
gv
àdù
n
gbú
an
h
ẹđ
ểt
á
n
.
c
)Kh
i
r
è
nmộtv

t
,
c

nkêv

tl
ê
nđen

n
gv
àd
ùn
gbú
an
h
ẹđểr
è
ns
ẽh
i

uq
u

.
d)a
,b
,cđề
uđún
g
.

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m16


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
5.
2
5.
Đĩ
ac
â
nl
òx
oc
ókh

i
l
ượn
gm=25g
.Mộtv

t
kh

i
l
ượn
gm’=75gr
ơ
i
t
ựd
ox
u

n

ĩ
ac
â
nt
ừđ

c
a
oh=20c
ms
ov
ới
mặ

ĩ
ac
â
n
.Coi
v
ac
h

ml
àh

nt
o
à
nkh
ôn
gđà
nh

i
v
àả
n
hh
ưở
n
gc

al
ựcđ
à
nh

i
t
r
o
n
gq
u
át
r
ì
n
hv
ac
h

ml
àkh
ôn
gđa
n
gkể
,l

yg=10
m/
s
2.Tí
n
hv

nt

cc


ĩ
ac
â
nn
g
a
ys
a
uv
ac
h

m.
a
)2
m/
s
.
b)1,
5m/
s
.c
)1m/
s
.
d)0,
5m/
s
5.
2
6.
Đền
h
ưc
â
u5
.
25
.Tí
n
hph

nc
ơn
ă
n
gmấ
tmá
tt
r
on
gv
ac
h

mđó
.
a
)
0
,
37
5J
.b)
1,
3
75J
.c
)
1,
5J
.d)0,
5J
.
5.
2
7.
Ng
ười
t
adùn
gmột
búamá
yc
ót
r
ọn
gl
ượ
n
g90
0Nđểđó
n
gmột
c
á
i
c

cc
ót
r

n
gl
ượ
n
g3
0
0
Nv
à


t
.
Mỗi
l

nđón
g
,c
ọcl
úns
â
ut
h
ê
mmột
đo

n2
0c
m.Tí
n
hl
ựcc

nt
r
u
n
gb
ì
n
hct
,
b
i
ế
t
b
ú
ar
ơ
i
t
ừđ
ộc
a
o
5ms
ov
ới
đầ
uc
ọc
.
Co
i
v
ac
h

mg
i
ữab
úav
àc
ọcl
àh

nt
o
à
nkh
ô
n
gđà
nh

i
.
a
)4
20
0N.b)12600N.c
)16
800
N.
d)840
0N
5.
2
8.
Mộtqu
ảc

uc
h
u
y

nđộ
n
gv
ới
v

nt
ốcv=4m/
sđế
nv
ac
h

mx
u
y
ê
nt
â
mv

i
mộ
t
q
u
ảc

uk
h
á
cc
ù
n
g
kh
ối
l
ượ
n
g

a
n
gđứn
gy
ê
n
.Bi
ế
t
s
a
uv
ac
h

m2qu
ảc

udí
n
hv
à
on
h
a
uv
àp
h

nc
ơn
ă
n
gmấ
t

t
l
à1
2
J
.

n
hkh
ối
l
ượ
n
gc
á
cqu
ảc

u
.
a
)3k
g
.b
)2,
5k
g
.c
)2kg
.d)1,
5k
g
5.
2
9.
Ba
oc
á
tđượct
r
e
ob

n
gmộts
ợi
d
â
ydà
i
,
n
h

.Một
v
i
ê


nba
yv

i
v

nt

cv=5
0
0m/
st
h
e
op
h
ươ
n
g
n
g
a
n

ế
nc

mv
à
oba
oc
á
t
.Bi
ế
t
kh
ối
l
ượn
gba
oc
á
t
l
à2
0k
g
,v
i
ê
nđạ
nl
à1
0
0g
.

n

ộc
a
ol

nn
h

t

ba
oc
á
tđượcn
â
n
gl
ê
n
.
Lấ
yg=1
0m/
s
2.
a
)3
1c
m.b)36c
m.c
)40c
m.d
)50
c
m
5.
3
0.
Mộth

tc
ókh
ối
l
ượn
gm1=1

a
n
gc
h
u
y

nđộ
n
gv
ới
v

nt

cv
1=i
−3j
t
h
ì
b

mộ
t
h

t
k
h
á
ck
h

i
l
ượ
n
gm2=2gđa
n
gc
h
u
y


ộn
gv

i
v

nt

cv
2=4i
−6jđ
ế
nv
ac
h

mv
à
o
.
Vac
h

mh
o
à
nt
o
à
nmề
m.n
hv
e
c
t
ơv

nt
ốcc

a2h

ts
a
uv
ac
h

m.
a
)v=3i
−5jb)v=9
i
−15jc
)v=10
i
−10jd)v=5
i
−9j
5.
3
1.
Mộtđầ
umá
yx
el
ửac
ókh
ối
l
ượn
gmbắ
tđầ
uc
h
u
y

nđộn
gv
ới
t
ốcđ
ộb
i
ế


i
t
h
e
oq
u
i
l
u

t
v=ks
v

i
kl
àh

n
gs
ốv
àsl
àqu
ã
n
gđườn
gn
óđi
đ
ượ
c
.Tí
n
ht

n
gc
ôn
gc

ac
á
cn
g
o

i
l
ựct
á
cd

n
gl
ê


umá
y
x
el
ửat
r
on
gt
r
on
gt
h
ời
g
i
a
nt
.
g
i
â
ykểt
ừkh
i
n
óbắ
t
đầ
uc
h
u
y


ộn
g
.
mk2smk4t2mk2t
2mk4
t2
a
)A=b)A=c
)A=d
)A=
2842
5.
3
2.
Mộtv

tn
h
ỏkh

i
l
ượn
gm=2kgc
h
u
y

nđộ
n
gv

nt

cv
o=5m/
st
r
ê

ườ
n
gn
g
a
n
g
.
Doc
ómas
á
t
n
ê
nmộ
tl
úcs
a
un
ódừn
gl

i
.Bi
ế
t
h
ệs
ốmas
á
t
l
à0
,
2.

n
hc
ôn
gs
u

tt
r
u
n
gb
ì
n
hc

al
ựcmas
á
t
.
t
r
o
n
gs
u

t
t
h
ời
g
i
a
nv

tc
h
u
y

nđộ
n
g
.
Lấ
yg=1
0m/
s
2.
a
)–1
0
W.b)10
W.c
)–2
0W.d
)2
0W
5.
3
3.
Mộtôt
ôbắ
tđầ
uc
h
u
y


ộn
gn
h
a
n
hdầ
nđề
ut
r
ê
nđườn
gn
g
a
n
g
,s
a
uk
h
i
đ
i
đ
ượ
c
.
1
0
0
mt
h
ì
v

nt

c
đạ
t7
2km/
h
.

n
hc
ôn
gc

al
ựcp
h
á
tđộ
n
gt
r
on
gt
h
ời
g
i
a
nđó
.Bi
ế
t
kh

i
l
ượ
n

t
ôl
à1
8
0
0
k
gv
àh
ệs
ốma
s
á
t
g
i
ữaô
t
ôv
àmặ
t
đườn
gl
à0,
0
5.
a
)2
70kJ
.b)45
0k
J
.c
)9
0k
J
.d
)3
60kJ
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

15/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

5.
3
4.
Th
ảv

tn
h
ỏk
h
ối
l
ượ
n
gm=2
00g
,t
r
ượt
kh
ô
n
gmas
á
t
t
h
e
omá
n
gn
g
h
i
ê
n
gg
ó
cα=3
0
os
ov

i
ph
ươn
gn
g
a
n
g
.Tí
n
hđộbi
ế
nt
h
i
ê
nđộ
n
gn
ă
n
gc

av

t
kh
i
n
ót
r
ượtx
u
ốn

ượ
cmộ
t
đ
o

ns=2m.
Lấ
yg=
10
m/
s
2
.
a
)2
00J
.b)0J
.c
)2J
.d)4J
5.
3
5.
Dùn
gmột
s
ợi

yn
h

,
kh
ô
n
gc
og
i
ã
n
,dà
i
l
0,đ
ểt
r
e
omộ
th
ò
nb
i
s

t
n
h

.uh
ò
nb
i
đ
ứn
gy
ê
n
t

i
v

t
r
íc
â
nbằ
n
g
.Hỏi
ph

i
t
r
u
y

nc
h
oh
ònbi
một
v

ntut
ối
t
h
i

uba
on
h
i
ê
ut
h
e
op
h
ươ
n
gn
g
a
n


n
óc
ót
h
ểc
h
u
y

nđộn
gt
r
ò
nt
r
on
gmặ
tp
h

n
gt
h

n
gđứn
g
?(
gl
àg
i
at
ốcr
ơi
t
ựd
o
)
a
)v
omi
n=4g
l
b)v
omi
n=5g
l
c
)v
omi
n=2g
l
d)v
omi
n=g
l
5.
3
6.
Mộtc
o
nl

cđơnc
ókh

i
l
ượn
g2kgđượ
ck
é
ol

c
hk
h
ỏi
ph
ươn
gt
h

n

ứn
gmộ
t
g
ó
c9
0
or

i
t
h
ản
h

c
h
od
a
ođộn
g
.Tí
n
hl
ựcc
ă
n
gdâ
ykh
i
n
óđi
qu
av

t
r
íc
â
nbằ
n
g
.
Lấ
yg=1
0m/
s
2
.
a
)2
0N.b)4
0N.c
)6
0N.d
)0N
5.
3
7.
Ba
oc
á
tđượct
r
e
ob

n
gmộts
ợi
d
â
ydà
i
,
n
h

,k
h
ôn
gc
og
i
ã
n
.Mộtv
i
ê


nb
a
yv

i
v

nt

c5
0
0m/
s
t
h
e
op
h
ươn
gn
g
a
n
gđế
nc

mv
à
oba
oc
á
t
.Bi
ế
t
kh

i
l
ượn
gb
a
oc
á
t
l
à2
0k
g
,
v
i
ê


nl
à1
0
0g
.

n

ộc
a
o
l

nn
h

tmàb
a
oc
á
tđượcn
â
n
gl
ê
n
.
Lấ
yg=10m/
s
2.
a
)3
1c
m.b)36c
m.c
)40c
m.d
)50
c
m
Ch
ươ
n
g6:
DAOĐỘNGCƠHỌC
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m17


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
6.
1
.Tr
o
n
gda
ođộn

i

uh
oàc

ac
onl

cl
òx
o:
A.Bi
ê
nđộkh
ôn
gả
n
hh
ưở
n
gđế
nt

ns
ốda

ộn
g
.
B.Bi
ê
nđộl

nt
h
ìc
h
ukìd
a
ođộ
n
gl
ớn
.
C.Bi
ê
nđộn
h
ỏt
h
ìt

ns
ốn
h

.
D.Bi
ê
nđộc
h


n
hh
ưở
n
gt
ới
c
h
ukì
da
ođộ
n
g
.
6.
2
.Tr
o
n
gda
ođộn

i

uh
oàl
i
độ,
v

nt
ốc
,g
i
at

cb
i
ế
nt
h
i
ê
n
:
A.Cù
n
gph
aba
nđầ
u
.
B.

n
gt

ns
ố.
C.Cùn
gb
i
ê
nđộ
.D.Cùn
gph
a
.
6.
3
.Ha
i
da
ođộn
gđi

uh
o
àc
ùn
gt

ns
ốv
àn
g
ượcph
an
h
a
ut
h
ì
l
i
đ
ộc

ac
h
ú
n
g:
A.Lu
ô
nc
ùn
gdấ
u
.B.
Đối
n
h
a
un
ế
uc
ùn
gb
i
ê
nđộ.
C.Lu
ô
nt
r
á
i
dấ
u
.D.Tr
á
i
d

ukh
i
bi
ê

ộb

n
gn
h
a
u
,
c
ùn
gd

ukh
i
bi
ê

ộk
h
á
cn
h
a
u
.
6.
4
.Ch
ọnc
â

ún
g
.Da
ođộn

i

uh
o
àl
àda
ođộ
n
gc
ó
:
A.Li
đ
ộđượ
cmôt
ảb

n
gđị
n
hl
u

t
dạ
n
gs
i
n(
h
a
yc
os
i
n
)t
h
e
ot
h
ời
g
i
a
n
.
B.Vậ
nt

cc

av

tbi
ế
nt
h
i
ê
nt
h
e
oh
à
mbậ
cn
h


ối
v
ới
t
h
ời
g
i
a
n
.
C.Sực
h
u
y

nh
oáqu
al

i
g
i
ữat
h
ến
ă
n
gv
àđộn
gn
ă
n
gn
h
ưn
gc
ơn
ă
n
gl
u
ônl
u
ô
nb

ot
o
à
n
.
D.Av
àCđún
g
.
6.
5
.Ch
ọnc
â

ún
g
.Ch
ukỳc

ada

ộn
gt
u

nh

nl
à
A.k
h
oả
n
gt
h
ời
g
i
a
nmàt
r

n
gt
h
á
i
da

ộn
gđượcl

pl

i
n
h
ưc
ũ
.
B.k
h
oả
n
gt
h
ời
g
i
a
nn
g

nn
h

t
màt
r

n
gt
h
á
i
da
ođộ
n
gđượcl

pl

i
n
h
ưc
ũ
.
C.k
h
oả
n
gt
h
ời
g
i
a
nv

tt
h
ựch
i

nda

ộn
g
.
D.Bv
àCđề

ún
g
6.
6
.Ch
ọnc
â

ún
g
.Ch
ukỳda
ođộ
n
gc

ac
onl

cl
òx
ol
à
:
k1mm1k
A.T=2
πB.T=C.T=2
πD.T=
m2πkk2πm
6.
7
.Ch
ọnc
â

ún
g
.Một
v

t
t
h
ựch
i

nđồn
gt
h
ời
h
a
i
da
ođộ
n
gđi

uh
oàc
óp
h
ươ
n
gt
r
ì
n
hd
a


n
g
:
x
1=A1s
i
n
(
ωt+ϕ1)v
à
.
x
2=A2s
i
n
(
ωt+ϕ2)t
h
ì
bi
ê
nđộd
a

ộn
gt

n
gh

pl
à
:
A.A=A1+A2.
n
ế
uh
a
i
d
a
ođộ
n
gc
ùn
gph
aB.A=A1−A2.n
ế
uh
a
i
d
a


n
gn
g
ượ
cp
h
a
C.A1−A2n
ế
uh
a
i
d
a

ộn
gc
óđộl

c
hp
h
abấ
tkỳ
.D.
A,
B,ú
n
g
.
6.
8
.Ch
ọnc
â

ún
g
.Da
ođộn
gt
ựd
ol
àda

ộn
gc
ó
:
A.Tầ
ns
ốkh
ôn
gđổi
.B.Bi
ê
nđộkh
ôn
gđổ
i
.
C.Tầ
ns
ốv
àbi
ê

ộk
h
ôn

ổi
.
D.Tầ
ns
ốc
h

ph
ụt
h
u

cv
à
oc
á
cđặ
ct
í
n
hc

ah
ệv
àk
h
ôn
gp
h
ụt
h
u
ộcc
á
cy
ế
ut
ốb
ê
nn
g
o
à
i
.
6.
9
.Ch
ọnc
â

ún
g
.Tr
on
gd
a
ođộn

i

uh
oàg
i
át
r

g
i
at
ốcc

av

t
:
A.Tă
n
gkh
i
g
i
át
r

v

nt
ốcc

av

tt
ă
n
g
.
B.
Gi

mk
h
i
g
i
át
r

v

nt
ốcc

av

t
t
ă
n
g
.
C.Kh
ô
n
gt
h
a
yđổi
.
D.

n
gh
a
yg
i

mt
u
ỳt
h
u

cv
à
og
i
át
r

v

nt
ốcđầ
uc

av

t
l

nh
a
yn
h

.
6.
1
0.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Tr
o
n
gph
ươn
gt
r
ì
n
hd
a
ođộ
n
gđi

uh
o
àx=As
i
n
(
ωt

),
c
á


i
l
ượ
n
g
ω,ϕ
,
ωt+ϕl
àn
h
ữn


i
l
ượ
n
gt
r
u
n
gg
i
a
nc
h
oph
é
px
á
cđị
n
h
:
A.Lyđ
ộv
àph
aba


uB.Bi
ê
nđộv
àt
r

n
gt
h
á
i
da
ođộ
n
g
.
C.Tầ
ns
ốv
àph
ada
ođộn
g
.D.Tầ
ns
ốv
àt
r

n
gt
h
á
i
d
a
ođộ
n
g
.
6.
1
1.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Tr
o
n
gqu
át
r
ì
n
hd
a
ođộn
g
,
n
ă
n
gl
ượn
gc

ah
ệd
a


n

i

uh
o
à
.
b
i
ế


i
n
h
ưs
a
u
:
A.Th
ến
ă
n
gc

ah
ệda

ộn
gg
i

mkh
i
độn
gn
ă
n
gt
ă
n
gv
àn
g
ượ
cl

i
.
B.Cơn
ă
n
gc

ah
ệda
ođộ
n
gl
àh

n
gs
ốv
àt
ỷl
ệv

i
b
i
ê
nđộda
ođộ
n
g
.
C.Nă
n
gl
ượn
gc

ah
ệđượ
cb

ot

n
.
Cơn
ă
n
gc

ah
ệg
i

mba
on
h
i
ê
ut
h
ì
n

i
n
ă
n
gt
ă
n
gb

yn
h
i
ê
u
.
D.Nă
n
gl
ượn
gc

ah
ệda
ođộ
n
gn
h


ượct
ừbê
nn
g

i
t
r
o
n
gmỗ
i
c
h
uk
ỳđ
ú
n
gb

n
gp
h

nc
ơn
ă
n
g
c

ah
ệbị
g
i

md
os
i
n
hc
ôn

ểt
h

n
gl
ựcc

n
.
6.
1
2.
Ch
oda
ođộn

i

uh
oàc
óph
ươn
gt
r
ì
n
hda

ộn
g
:
x=As
i
n
(
ωt+ϕ
)t
r
o
n

óA,
ω,
ϕl
àc
á
ch

n
g
s

.Ch
ọnc
â
uđú
n
gt
r
o
n
gc
á
cc
â
us
a
u
:
A.Đạ
i
l
ượn
gϕg
ọi
l
àp
h
ada
ođộ
n
g
.
B.Bi
ê
nđộAkh
ôn
gph
ụt
h
u

cv
à
oωv
àϕ,n
óc
h

ph
ụt
h
u

cv
à
ot
á
cdụ
n
gc

an
g
o

i
l
ựck
í
c
ht
h
í
c
h
ba


ul
ê
nh
ệd
a
ođộn
g
.
C.Đạ
i
l
ượn
gωg
ọi
l
àt

ns
ốd
a
ođộ
n
g
,
ωk
h
ôn
gp
h
ụt
h
u
ộcv
à
oc
ái

mc

ah
ệd
a


n
g
.
D.Ch
ukỳda
ođộn

ượct
í
n
hb
ởi
T=2πω.
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m18
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

16/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

​â
C
uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
6.
1
3.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Ph
á
tb
i

un
à
os
a
uđâ
yl
àđú
n
gkh
i
n
ó
i
v
ềda

ộn
gc

ac
o
nl

cl
òx
o
:
A.Ch
ukỳda
ođộn
gc

ac
onl

cl
òx
ot

l
ệt
h
u

nv
ới
kh

i
l
ượn
gv

tn

n
gv
àt
ỷl
ện
g
h

c
hv

i
đ

c
ứn
gc

al
òx
o.
B.Ch
ukỳda
ođộn
gc

ac
onl

cl
òx
ot

l
ệt
h
u

nv
ới
đ
ộc
ứn
gc

al
òx
ov
àt
ỷl
ện
g
h

c
hv

i
k
h

i
l
ượ
n
gv

t
n

n
g
.
C.Da
ođộn
gc

ac
onl

cl
òx
ol
àda

ộn
gt
ựdo.
D.Da
ođộn
gc

ac
onl

cl
òx
ol
àh
ì
n
hc
h
i
ế
uc

ac
h
u
y

nđộn
gt
r
ònđề
u
.
6.
1
4.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tv

tt
h
ựch
i

nđồ
n
gt
h

i
h
a
i
da

ộn

i

uh
oàc
óp
h
ươ
n
gt
r
ì
n
hd
a


n
g
:
x
1=A1s
i
n
(
ωt+ϕ1)v
à
.
x
2=A2s
i
n
(
ωt+ϕ2).
A.Kh
i
ϕ
2−ϕ1=2
n
πt
h
ì
h
a
i
da
ođộ
n
gc
ùn
gp
h
a
.
π
B.Kh
i
ϕ2−ϕ1=(
2n+1
)t
h
ìh
a
i
da

ộn
gn
g
ượcph
a
.
2
C.Kh
i
ϕ
2−ϕ1=(
2n+1
)
πt
h
ìh
a
i
d
a
ođộn
gv
u
ôn
gp
h
a
.
D.A,
B,Cđ

uđún
g
.
6.
1
5.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Da
ođộ
n
gt

t
dầ
nl
à
:
A.d
a
ođộn
gc

amộtv

tc
ól

ộp
h
ụt
h
u

cv
à
ot
h
ời
g
i
a
nt
h
e
odạ
n
gs
i
n
.
B.d
a

ộn
gc

ah
ệc
h

c
h

uả
n
hh
ưở
n
gc

an

i
l
ực
.
C.d
a
ođộn
gc
óbi
ê

ộg
i

mdầ
nt
h
e
ot
h
ời
g
i
a
n
.
D.d
a
ođộn
gc
óc
h
ukỳl
u
ô
nl
u
ônkh
ôn
gđổ
i
.
6.
1
6.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Da
ođộ
n
gc
ưỡn
gbứcl
à
:
A.d
a
odộn
gdưới
t
á
cd

n
gc

an
g
o

i
l
ực
.
B.
da
odộn
gdướ
i
t
á
cd

n
gc

an
g
oạ
i
l
ựcv
àn

i
l
ực
.
C.d
a
ođộn
gc
óbi
ê

ộp
h
ụt
h
u

cv
à
oqu
a
nh
ệg
i
ữat

ns
ốc

an
g
oạ
i
l
ựcv
àt

ns
ốd
a


n
gr
i
ê
n
g
c

ah

.
D.d
a
ođộn
gc
óbi
ê

ộl

nn
h

t
kh
i
t

ns
ốc

an
g
oạ
i
l
ựcl
ớnn
h

t
v
àt

ns
ốd
a


n
gr
i
ê
n
gc

ah

bằ
n
gkh
ôn
g
.
6.
1
7.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tv

tt
h
ựch
i

nđồ
n
gt
h

i
h
a
i
da

ộn

i

uh
oàc
óp
h
ươ
n
gt
r
ì
n
hd
a


n
g
:
x
1=A1s
i
n
(
ωt+ϕ1)v
à
.
x
2=A2s
i
n
(
ωt+ϕ2).Bi
ê
nđộc

ada

ộn
gt

n
gh


ượ
cx
á


n
h
:
A.A=A12+A2+2A1A2c
o
s
(
ϕ
1−ϕ2)
2
B.A=A12+A2−2A1A2c
o
s
(
ϕ
1−ϕ2)
2

ϕ1+ϕ2ϕ1+ϕ2
C.A=A12+A2+2A1A2c
o
s
(
2
)D.A=A12+A2−2A1A2c
os
(
2
)
22
6.
1
8.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tv

tt
h
ựch
i

nđồ
n
gt
h

i
h
a
i
da

ộn

i

uh
oàc
óp
h
ươ
n
gt
r
ì
n
hd
a


n
g
:
x
1=A1s
i
n
(
ωt+ϕ1)v
à
.
x
2=A2s
i
n
(
ωt+ϕ2).Ph
ab
a
nđầ
uc

ad
a


n
gt

n
gh


ượ
cx
á


n
h
:
As
i

1−A2s
i

2As
i
nϕ1+A2s
i
nϕ2
A.t
g
ϕ=1B.t
g
ϕ=1
A1c
o
s
ϕ1−A2c
os
ϕ2A1
c
os
ϕ1+A2c
os
ϕ2
Ac
os
ϕ
1−A2c
os
ϕ2Ac
os
ϕ
1+A2c
o
s
ϕ2
C.t
g
ϕ=1D.t
g
ϕ=1.
A1s
i
nϕ1−A2s
i
nϕ2A1s
i
nϕ1+A2s
i
nϕ2
6.
1
9.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tc
o
nl

cl
òx
oda

ộn
gđi

uh
oàc
óc
ơn
ă
n
gt
o
à
np
h

nE.
A.Tạ
i
v

t
r
íb
i
ê
nda

ộn
g

ộn
gn
ă
n
gb

n
gE.
B.
Tạ
i
v

t
r
íc
â
nbằ
n
g
:
Độn
gn
ă
n
gb

n
gE.
C.Tạ
i
v

t
r
íb

tkỳ
:
Th
ến
ă
n
gl
ớnh
ơ
nE.D.
Tạ
i
v

t
r
íb

t
kỳ
:
Độ
n
gn
ă
n
gl

nh
ơ
nE.
6.
2
0.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
yl
àđ
ún
g
?
A.Tr
on
gdầ
un
h
ờnt
h

i
g
i
a
nd
a
ođộ
n
gc

amột
v

tdà
i
h
ơ
ns
ov
ới
t
h
ời
g
i
a
nv

t

yd
a


n
gt
r
o
n
g
kh
ôn
gkh
í
.
B.Sực
ộn
gh
ưởn
gt
h
ểh
i

nc
à
n
gr
õn
é
t
kh
i
mas
á
t
c

amôi
t
r
ườ
n
gc
à
n
gn
h

.
C.Tr
on
gda
ođộn
gđi

uh
oàt
í
c
hs
ốg
i
ữav

nt
ốcv
àg
i
at
ốcc

av

tt

i
mọ
i
t
h

i
đ
i

ml
u
ô
nl
u
ô
n
dươ
n
g
.
D.Ch
ukỳc

ah
ệd
a
ođộn

i

uh
o
àp
h
ụt
h
u

cv
à
ob
i
ê
nđộda

ộn
g
.
6.
2
1.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Ha
i
da

ộn
gđi

uh
oàc
ùn
gt

ns
ố.Li
đ
ộh
a
i
d
a


n
gb

n
gn
h
a
uởmọ
i
t
h

i
đ
i

m
kh
i
:
A.Ha
i
da

ộn
gc
ù
n
gph
a
.B.Ha
i
d
a
ođộn
gn
g
ượ
cp
h
a
.
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m19


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
C.Ha
i
da

ộn
gc
ù
n
gbi
ê

ộ.D.Ha
i
da
ođộ
n
gc
ùn
gb
i
ê
nđộv
àc
ùn
gp
h
a
.
6.
2
2.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Ph
ươn
gt
r
ì
n
hda
ođộ
n
gc

amộ
tc
h

t
đi

mc
ód

n
gx=Ac
o
s
ωt
.
Gố
ct
h

i
g
i
a

ã
đượ
cc
h
ọnv
à
ol
úc
:
A.Ch


i

mc
ól
yđộx=+AC.Ch

t
đi

mq
u
av

t
r
íc
â
nb

n
gt
h
e
oc
h
i

ud
ươ
n
g
B.Ch


i

mc
ól
yđộx=AD.
Ch

t
đi

mqu
av

t
r
í
c
â
nb

n
gt
h
e
oc
h
i


m
π
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

17/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

6.
2
3.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Ph
ươn
gt
r
ì
n
hda
ođộ
n
gc

amộ
tc
h

t
đi

mc
ód

n
gx=Ac
o
s
(
ωt
-).
Gố
ct
h

i
2
g
i
a

ãđượcc
h
ọnv
à
ol
úc
:
A.Ch


i

mc
ól
yđộx=+AC.Ch

t
đi

mq
u
av

t
r
íc
â
nb

n
gt
h
e
oc
h
i

ud
ươ
n
g
.
B.Ch


i

mc
ól
yđộx=AD.
Ch

t
đi

mqu
av

t
r
í
c
â
nb

n
gt
h
e
oc
h
i


m.
π
6.
2
4.
Mộtv

tda
ođộn

i

uh
oàc
óph
ươn
gt
r
ì
n
hda

ộn
g
.x=As
i
n
(
ωt
+).
Kế
t
l
u

nn
à
os
a

â
yl
à
2
đú
n
g
?
A.Ph
ươn
gt
r
ì
n
hv

nt

cc

av

t
v=−Aωs
i
n
ωt.

B.Độ
n
gn
ă
n
gc

av

tEd=mω2A2c
os2(
ωt+).
22

C.Th
ến
ă
n
gc

av

tEt
=mω2A2s
i
n2(
ωt+).
22
D.A,
B,Cđ

uđún
g
.
6.
2
5.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Ph
ươn
gt
r
ì
n
hda
ođộ
n
gc

amộ
tv

td
a
ođộ
n

i

uh
o
àc
ód

n
gx=6
c
o
s
(
1
0
πt
+π).


ơ
nv

s
ửdụ
n
gl
àc
e
n
t
i
me
tv
àg
i
â
y
.
Tầ
ns
ốg
ó
cv
àc
h
uk
ỳd
a
ođộ
n
gl
à
:
A.1
0
π(
r
a
d/
s
)
;0,
032s
.B.5(
r
a
d/
s
)
;0
,
2s
.
C.5(
r
a
d/
s
)
;
1,
2
57s
.D.1
0π(
r
a
d/
s
)
;0
,
2s
.
6.
2
6.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Ph
ươn
gt
r
ì
n
hda
ođộ
n
gc

amộ
tv

td
a
ođộ
n

i

uh
o
àc
ód

n
gx=6
s
i
n
(
1
0
πt
+π).


ơ
nv

s
ửdụ
n
gl
àc
e
n
t
i
me
tv
àg
i
â
y
.
Lyđộc

av

tkh
i
p
h
ad
a
ođộ
n
gb

n
g3
0
0l
à
:
A.3
c
mB.3
c
mC.4,
2
4c
mD.4,
2
4c
m
6.
2
7.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tv

td
a
ođộn
gđi

uh
oàv

i
bi
ê

ộ8
c
m,c
h
uk
ỳ2
s
.
Ch

ng

ct
h

i
g
i
a
nl
àl
ú
c
v

tđạ
t
l
yđộc
ựcđạ
i
.Ph
ươn
gt
r
ì
n
hda
ođộn
gc

av

t
l
à
:
π
A.x=8s
i
n
(
πt+)(
c
m)B.x=8
s
i
n4πt(
c
m)
2
π
C.x=8s
i
nπt(
c
m)D.
x=8s
i
n
(
πt
−)(
c
m)
2
6.
2
8.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tv

td
a
ođộn
gđi

uh

,c
óqu
ỹđ

ol
àmột
đo

nt
h

n
gd
à
i
1
0
c
m.
Bi
ê

ộd
a
o
độ
n
gc

av

t
l
à
:
A.2
,
5c
m.B.5c
m.C.
10c
m.
D.
Kế
tqu
ảk
h
á
c
.
6.
2
9.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tv

td
a
ođộn
gđi

uh

,c
óqu
ã
n
gđườn

i
đượ
ct
r
o
n
gmộ
t
c
h
uk
ỳl
à1
6
c
m.
Bi
ê
nđộd
a
ođộn
gc

av

t
l
à
:
A.4
c
m.
B.8
c
m.C.16
c
m.D.2c
m.
6.
3
0.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tv

td
a
ođộn
gđi

uh
oàc
óph
ươn
gt
r
ì
n
hda


n
gl
à
:
π
x=5c
o
s
(
2πt+)
,(xt
í
n
hb

n
gc
m;t
t
í
n
hbằ
n
gs
;Lấ
yπ2≈1
0,
π≈3,
1
4)Gi
at

cc

av

t
k
h
i
c
ól

ộx=
3
3c
ml
à
:
A.1
2(
m/
s
2)B.120(
c
m/
s
2)C.
1,
2
0(
m/
s
2
)D.-60
(
c
m/
s
2
)
6.
3
1.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tc
o
nl

cl
òx
ot
r
e
ot
h

n

ứn
gda

ộn
gv

i
b
i
ê

ộ4
c
m,
c
h
uk
ỳ0
,
5
s
.
Kh

i
l
ượ
n
gq
u
ản

n
g400
g
.
Lấ
yπ2≈10,
c
h
og=10
m/
s
2.
Độc
ứn
gc

al
òx
ol
à
:
A.
64
0N/
mB.25N/
mC.6
4N/
mD.
32
N/
m
6.
3
2.
Ch
ọnc
â
uđún
g
.
Mộ
tc
o
nl

cl
òx
ot
r
e
ot
h

n

ứn
gda

ộn
gv

i
b
i
ê

ộ4
c
m,
c
h
uk
ỳ0
,
5
s
.
Kh

i
l
ượ
n
gq
u
ản

n
g400
g
.
Lấ
yπ2≈10,
c
h
og=10
m/
s
2.
Gi
át
r

c
ựcđ

i
c

al
ựcđ
à
nh

i
t
á
cd

n
gv
à
oq
u

n

n
gl
à
:
A.6
,
56
NB.
2,
56NC.25
6ND.65
6N
6.
3
3.
Mộtc
o
nl

cl
òx
o,
.
n
ế
ut

ns
ốt
ă
n
gbố
nl

nv
àb
i
ê
nđộg
i

mh
a
i
l

nt
h
ì
n
ă
n
gl
ượ
n
gc

an
ó
:
A.Kh
ô
n
gđổ
i
B.Gi

m2l

nC.Gi

m4l

nD.

n
gb
ốnl

n
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m20


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
6.
3
4.
Mộtv

tn
ă
n
g50
0gda
ođộ
n
gđi

uh
o
àt
r
ê
nqu
ỹđạ
od
à
i
2
0c
mv
àt
r
o
n
gk
h
o

n
gt
h

i
g
i
a
n3p
h
ú
t
v

t
t
h
ựch
i

n540da
ođộn
g
.Ch
oπ2≈10.
Cơn
ă
n
gc

av

t
l
à
:
A.2
0
2
5JB.
0,
9
JC.9
00JD.
2,
0
25
J
6.
3
5.
Mộtc
o
nl

cl
òx


tn

mn
g
a
n
gg
ồmv

tn

n
gkh
ối
l
ượn
g1
kgv
àl
òx
ok
h

i
l
ượ
n
gk
h
ô
n

á
n
gk

c
óđ
ộc
ứn
g1
00N/
m,d
a
ođộ
n

i

uh
o
à
.Tr
on
gq
u
át
r
ì
n
hd
a
ođộn
gc
h
i

ud
à
i
c

al
òx
ob
i
ế
nt
h
i
ê
nt

20
c

ế
n32
c
m.Cơn
ă
n
gc

av

tl
à
:
A.1
,
5JB.0,
36JC.3JD.
0,
1
8J
6.
3
6.
Mộtc
o
nl

cl
òx


tn

mn
g
a
n
gg
ồmv

tn

n
gkh
ối
l
ượn
g1
kgv
àl
òx
ok
h

i
l
ượ
n
gk
h
ô
n

á
n
gk

c
óđ
ộc
ứn
g1
00N/
m,d
a
ođộ
n

i

uh
o
à
.Tr
on
gq
u
át
r
ì
n
hd
a
ođộn
gc
h
i

ud
à
i
c

al
òx
ob
i
ế
nt
h
i
ê
nt

20
c

ế
n32
c
m.Vậ
nt
ốcc

av

tởv

t
r
íc
â
nb

n
gl
à
:
A.±0
,
6m/
sB.0
,
6m/
sC.
±2,
45m/
sD.
1,
73
m/
s
6.
3
7.
Kh
i
g

nqu
ảc

um1v
à
ol
òx
o
,t
h
ìn
óda

ộn
gv

i
c
h
uk
ỳT1=0,
3
s
.
Kh
i
g

nq
u
ảc

um2v
à
ol
òx
o
đó
,
t
h
ì
n
óda
ođộn
gv

i
c
h
uk
ỳT2=0,
4s
.Kh
i
g

nđồ
n
gt
h

i
c
ảm1v
àm2v
à
ol
òx

ót
h
ì
c
h
uk

da


n
gl
à
:
A.0
,
7sB.0,
5sC.0,
2
5sD.1
,
58
s
6.
3
8.
Mộtl
òx
oc
ókh

i
l
ượn
gn
h
ỏk
h
ô
n

á
n
gkể
,c
h
i

udà
i
t
ựn
h
i
ê
nl
0,
đ
ộc
ứn
gkt
r
e
ot
h

n

ứn
g
.
Lầ
n
l
ượ
t
:
t
r
e
ov

t
m1=100
gv
à
ol
òx
ot
h
ìc
h
i

udà
i
c

an
ól
à31
c
m;t
r
e
ot
h
ê
mv

t
m2=1
0
0
gv
à
ol
òx
o
t
h
ìc
h
i

udà
i
c

al
òx
ol
à3
2c
m.Ch
og=10
m/
s
2.
Độc
ứn
gc

al
òx
ol
à
:
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

18/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

A.1
0
0
N/
mB.1
000N/
mC.
1
0N/
mD.
105
N/
m
6.
3
9.
Mộtv

tt
r
e
ov
à
ol
òx
ol
à
mn
ódã
nr
a4c
m.Ch
og=1
0m/
s
2≈π
2.
Ch
uk
ỳd
a


n
gc

av

t
l
à
:
A.4
sB.0,
4sC.0,
04sD.
1,
2
7s
6.
4
0.
Mộtn
g
ười
đè
oh
a
i
t
h
ùn
gn
ướcởph
í
as
a
ux
eđạ
pv
àđ

pt
r
ê
nmộtc
o

ườ
n
gl
á
t
b
ê
t
ô
n
g
.
Cức
á
c
h3
m
t
r
ê

ườn
gl

i
c
ómộtr
ã
n
hn
h
ỏ.Ch
ukỳda
ođộ
n
gr
i
ê
n
gc

an
ướct
r
on
gt
h
ù
n
gl
à0
,
9
s
.
.
Nướ
ct
r
o
n
g
t
h
ùn
gd
a
ođộ
n
gmạ
n
hn
h

tkh
i
x
eđạ

i
v

i
v

nt

c
:
A.3
,
3m/
sB.0,
3m/
sC.2,
7m/
sD.3
m/
s
ππ
6.
4
1.
Mộtv

tt
h
a
mg
i
ađồ
n
gt
h

i
h
a
i
độ
n

i

uh
o
àx
1=2s
i
n
(
2t+)
(
c
m)v
àx
1=2s
i
n
(
2
t
−)
(
c
m).
36
Ph
ươ
n
gt
r
ì
n
hda
ođộn
gt

n
gh
ợpl
à
:
ππ
A.x=2s
i
n
(
2t+)
(
c
m)B.
x=23s
i
n
(
2
t+)
(
c
m)
63
ππ
C.x=2s
i
n
(
2
t+)
(
c
m)D.
x=2s
i
n
(
2
t−)
(
c
m)
126
6.
4
2.
Mộtv

tđồn
gt
h

i
t
h
a
mg
i
ah
a
i
da

ộn
gđi

uh
oàc
ùn
gp
h
ươn
gc
ù
n
gt

ns
ốt
h
e
oc
á
cp
h
ươ
n
gt
r
ì
n
h:
x
1=4
s
i
n(
πt
+ϕ)(
c
m)v
àx
2=43c
o
s

t)(
c
m)Bi
ê
nđộda
ođộ
n
gt
ổn
ght
g
i
át
r

c
ựcđ

i
k
h
i
.
ππ
A.ϕ=0.
B.ϕ=π.C.
ϕ=.
D.
ϕ=−.
22
6.
4
3.
Mộtv

tđồn
gt
h

i
t
h
a
mg
i
ah
a
i
da

ộn
gđi

uh
oàc
ùn
gp
h
ươn
gc
ù
n
gt

ns
ốt
h
e
oc
á
cp
h
ươ
n
gt
r
ì
n
h:
x
1=4
s
i
n(
πt
+ϕ)(
c
m)v
àx
2=43c
o
s

t)(
c
m)Bi
ê
nđộda
ođộ
n
gt
ổn
ght
g
i
át
r

c
ựct
i

uk
h
i
.
ππ
A.ϕ=0.
B.ϕ=π.C.
ϕ=.
D.
ϕ=−.
22
Ch
ươ
n
g7:
CƠHỌCCHẤTLƯU
7.
1
.Tí
n
hc
h

tn
à
os
a
uđâ
ykh
ôn
gph

i
c

ac
h

tl
ưu
:
A.Kh
ô
n
gc
óh
ì
n
hd

n
gn
hn
h
.
B.Ba
og
ồmc
h

tl
ưud
ễn
é
nv
àc
h

t
l
ưukh
ón
é
n
.
C.Cá
cl

pc
h

t
l
ưuc
h
u
y


ộn
gv

i
v

nt

ck
h
á
cn
h
a
u
.
D.Cómậ
tđộkh
ối
l
ượ
n
gx
á
cđị
n
h
,
kh
ô
n
gp
h
ụt
h
u
ộcv
à
oc
á
ct
á
cn
h
â
nbê
nn
g
o
à
i
.
7.
2
.Đơ
nv

c

amậ
tđộkh
ối
l
ượn
g(
kh

i
l
ượn
gr
i
ê
n
g
)c

ac
h

t
l
ưul
à
:
A.N/
m2B.kg/m2C.
kg/m3D.k
g/m
7.
3
.Tí
n
hc
h

tn
à
os
a
uđâ
ykh
ôn
gph

i
c


ps
u

tc
h

tl
ưut

i
một
đi

m:
A.Đob

n
gđơnv

Pa
.
B.Kh
ô
n
gph
ụt
h
u
ộcv
à
op
h
ươn
gc

al
ựct
á
cd

n
gl
ê
nđi

mđó.
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m21


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
C.Ph
ụt
h
u
ộcv
à
ođộs
â
uc

ađips
u

t
.
D.Kh
ô
n
gđođượcbằ
n
gd

n
gc
ụđoá
ps
u

t
.
7.
4
.Mộ
tđi

mn

mdưới
mặ
t
t
h
o
á
n
gc

ac
h

tl
ỏn
gc
ókh
ối
l
ượn
gr
i
ê
n
gl
àρ,
c
á
c
hmặ
t
t
h
o
á
n
gmộ
t
đ
o

nh
,
á
ps
u

t
t

i
mặ
tt
h

n
gbằ
n
gp
0,
g
i
at
ốct
r
ọn
gt
r
ườ
n
gbằ
n
gg
.Áps
u

t
t

i
đ
i


ób

n
g
:
A.p=p0+ρg
hB.p=p
0−ρg
h
C.p=p0+ρhD.
Kh
ôn
gt
h
ểx
á


n
hđượ
c
.
7.
5
.Th
e
on
g
u
y
ê
nl
ýPa
s
c
a
l
:
A.Áps
utl
ê
nc
h

tl

n

ượ
ct
r
u
y


i
t
r
o
n
gl
òn
gc
h

t
l
ỏn
gmộtn
ửa
,
mộ
t
n
ửac
ò
nl

i
t
r
u
y


ế
n
t
h
à
n
hb
ì
n
hc
h
ứac
h

tl

n
g
.
B.Má
yn
â
n
gdù
n
gt
h

yl
ựcc
h
ot
al

i
n
h
i

ul

nv
ềl
ựcn
ê
nl

i
v
ềc
ô
n
g
.
C.Áps
utl
ê
nc
h

tl

n

ượ
ct
r
u
y

nh
o
à
nt


ế
nt
h
à
n
hb
ì
n
hc
h
ứac
h

t
l

n
g
.
D.Áps
utl
ê
nc
h

tl

n
gc
à
n
gg
i

mn
ế
ut
r
u
y

nđi
c
à
n
gx
at
r
on
gl
òn
gc
h

t
l

n
g
.
7.
6
.Lựcđẩ
yAr
c
h
i
me
d
ed
oc
h

tl
ỏn
gt
á
cd

n
gl
ê
nmộtv

tr

nđặ
t
t
r
o
n
gl
ò
n
gc
h

t
l

n
gk
h
ô
ni

m
n
à
os
a
uđâ
y
:
A.Cóđ
ộl
ớnbằ
n
gt
r
ọn
gl
ượn
gc

av

t
.
B.Cóđộl
ớnt
ỷl
ệv
ới
t
h
ểt
í
c
hc

ak
h
ối
c
h

tl
ưubị
v

tc
h
i
ế
mc
h
ỗ.
C.Cóp
h
ươn
gt
h

n

ứn
gv
àh
ướn
gv
ềmặ
tt
h

n
gc
h

t
l
ỏn
g
.
D.Kh
ô
n
gph
ụt
h
u
ộcv
à
ok
h

i
l
ượn
gr
i
ê
n
gc

av

t
.
7.
7
.Ch
ọnph
á
tbi

us
a
i
.Tr
on
gb
i

ut
h
ứcc

al
ựcđ

yAr
c
h
i
me
d
et
á
cd

n
gl
ê
nmộ
t
v

t
rt
t
r
o
n
gc
h

t
l

n
gR=−ρVgt
h
ì
:
A.Dấ
u"
−"đểc
h

l
ựcđẩ
yAr
c
h
i
me
del
u
ônn
g
ượcc
h
i

uv
ới
g
i
at
ốct
r

n
gt
r
ườ
n
g
.
B.ρl
àkh
ối
l
ượn
gr
i
ê
n
gc

ac
h

t
l
ưu
.
C.Vl
àt
h
ểt
í
c
hc

av

t
.
D.gl
àg
i
at
ốct
r
ọn
gt
r
ườn
g
.
7.
8
.Ch
ọnph
á
tbi

us
a
i
.Kh
i
t
h
ảmộ
tv

tr

nv
à
ot
r
on
gc
h

t
l
ỏn
gt
h
ì
:
A.Vậ
t
s
ẽc
h
ì
mt
r
on
gc
h

t
l
ỏn
gn
ế
uk
h

i
l
ượ
n
gr
i
ê
n
gc

av

t
l
ớnh
ơ
nk
h
ối
l
ượ
n
gr
i
ê
n
gc

ac
h

t
l

n
g
.
B.Kh
i
v

tn

i
t
r
ê
nmặ
t
c
h

tl

n
g
,l
ựcđ

yAr
c
h
i
me
del
ớnh
ơ
nt
r
ọn
gl
ượn
gc

av

t
.
C.Hợ
pl
ựcc

at
r
ọn
gl
ượn
gc

av

t
v
àl
ựcđẩ
yAr
c
h
i
me
d
ec
óc
h
i

ut
ừt
r
ê
nh
ướ
n
gx
u

n
gn
ế
uk
h

i
l
ượ
n
g
r
i
ê
n
gc
h

tl
ỏn
gn
h
ỏh
ơnkh
ối
l
ượn
gr
i
ê
n
gc

av

t
.
D.Kh
i
k
h
ối
l
ượn
gr
i
ê
n
gc

av

tn
h
ỏh
ơ
nkh
ối
l
ượn
gr
i
ê
n
gc

ac
h

t
l
ỏn
gt
h
ì
v

t
c
h

c
h
ì
mmộ
t
p
h

nt
r
o
n
g
c
h

tl

n
g
.
7.
9
.Tí
n
hc
h

tn
à
os
a
uđâ
ykh
ôn
gph

i
c
h

t
l
ưul
ýt
ưở
n
g
:
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

19/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

A.Ch

tl
ỏn
gl
àkh
ô
n
gn
h

t
,t
ứcl
àb
ỏq
u
amas
á
tg
i
ữac
á
cl

pc
h

tl
ỏn
gv

i
n
h
a
u
.
B.Ch

tl
ỏn
gkh
ôn
gn
é
nđược
,t
ứcl
àmậ

ộc
h

t
l
ỏn
gkh
ôn
gb
i
ế
nđổi
.
C.Dò
n
gc
h

ykh
ôn
gc
óx

y
.
D.Lựct
ươn
gt
á
cg
i
ữac
á
cph
â
nt
ửc
h

tl
ỏn
gl
àr

tn
h
ỏv
ìt
h
ếc
ót
h
ểb
ỏq
u
a
.
7.
1
0.
Đối
v
ới
c
h

tl
ưul
ýt
ưởn
g
:
A.Nh
ữn
gđi

mc
ót
i
ế
t
di

nố
n
gdòn
gc
à
n
gl
ớnt
h
ì
v

nt

cc

ac
h

t
l
ưuc
à
n
gn
h

.
B.Nh
ữn
gđi

mc
ót
i
ế
t
di

nố
n
gc
à
n
gn
h
ỏt
h
ìv

nt
ốcc

ac
h

tl
ưuc
à
n
gn
h

.
C.Vậ
nt

cc

ac
h

tl
ưut
r
on
gốn
gd
òn
gkh
ôn
gph
ụt
h
u
ộcv
à
ot
i
ế
td
i

nốn
gd
ò
n
g
.
D.Ởn
h
ữn
gđi

mc
à
n
gx
at
h
à
n
hốn
g
,c
h

tl
ưus
ẽc
óv

nt
ốcc
à
n
gl
ớn
.
7.
1
1.
Lưul
ượn
gc

ac
h

t
l
ưuqu
amộtố
n
gdòn
gl
à
:
A.Th
ểt
í
c
hc
h

tl
ưuc
h

yqu
amộ

ơnv

t
i
ế
td
i

nốn
gt
r
o
n
gmộ

ơnv

t
h

i
g
i
a
n
.
B.Th
ểt
í
c
hc
h

t
l
ưuc
h

yqu
at
i
ế
tdi

nc

aố
n
gdò
n
gt
r
on
gmột
đơnv

t
h

i
g
i
a
n
.
C.Đượ
ct
í
n
hbằ
n
gt
í
c
ht
i
ế
tdi

nốn
gv

i
t
h

i
g
i
a
nc
h

tl
ưuc
h

yqu
a
.
D.Đượ
ct
í
n
hbằ
n
gt
ỷs
ốg
i
ữat
h
ểt
í
c
hc
h

tl
ưuc
h

yq
u
at
r
on
gmột
đơ
nv

t
h

i
g
i
a
nv
àt
i
ế
t
d
i

nc

aố
n
g

n
g
.
7.
1
2.
Lưul
ượn
gc

ac
h

t
l
ưuc
h

yq
u
amột
ốn
gd
òn
gc
óđơ
nv

l
à
:
A.k
gB.m3C.
m3/sD.
m2/s
7.
1
3.
Tr
on
gmộtdò
n
gc
h

yổ


n
hc

ac
h

tl
ưul
ýt
ưởn
gt
r
on
gmộ
tố
n
gd
ò
n
gn

mn
g
a
n
g
:
A.Áps
u

tt
ĩ
n
hl
àđ

i
l
ượn
gk
h
ôn

ổi
t
r
on
gs
u
ốt
ốn
gdò
n
g
.
B.Áps
u

tđộn
gc

ad
òn
gc
h

yt
ỷl
ệv

i
v

nt

cc

ac
h

tl

n
g
.
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m22


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
C.Áps
u


ộn
gt
ỷl
ệv
ới

n
hp
h
ươ
n
gv

nt
ốcc

ad
òn
gc
h

yv
àk
h
ô
n
gp
h
ụt
h
u

cv
à
ob

nc
h

t
c

ak
h

i
c
h

tl

n
g
.
D.Ởn
h
ữn
gđi

mốn
gdòn
gc
ót
i
ế
td
i

nn
h
ỏs
ẽc
óá
ps
u

tt
ĩ
n
hn
h
ỏ.
7.
1
4.
Đơnv

n
à
os
a

â
ykh
ô
n
gph

i
đ
ơnv

c


ps
u

t
:
A.PaB.N/
mC.mmH2
OD.
a
t
7.
1
5.
Mộtốn
gt
i
ê
mc
óx
i
l
a
n
hc
óđườn
gkí
n
h2
,
2c
m.Tá
cdụ
n
gl
ê
npi
t
t
onc

aố
n
gk
i
mmộ
t
l
ực4
2
N.
Độ
t
ă
n

ps
u

tl
ê
nc
h

tl

n
gt
r
on
gx
i
l
a
n
hc
óg
i
át
r

:
A.1
,
1.
10
5PaB.2,
8.
1
04PaC.
11
0PaD.
2,
8
Pa
7.
1
6.
Mộtbểbơi
h
ì
n
hh
ộpc
h
ữn
h

t

i
10
m,r
ộn
g5m,c
h
ứan
ướcs
â
u2
m.
Áps
u

t
t
á
cd

n
gl
ê
nd
á
yb

bằ
n
g
:
A.5
.
10
4PaB.2.
104PaC.
105PaD.Kh
ôn
gt
í
n

ượ
c
7.
1
7Mộtốn
gc
h
ữUc


pk
ếđ
ựn
g
t
h

yn
g
â
nn
h
ưh
ì
n
hv

.
Bi
ế

ps
u

t
kh
íq
u
y

nl
à760mmHg
,h=2
0c
m.
Áps
u

tc

ac
h

tkh
ít
r
on
gn
h
á
n
hbê
n
t
r
á
i
l
à
:


n
h7.
1
A.7
6
0
mmHgB.960mmHgC.5
60
mmHgD.
Kh
ôn
gt
í
n

ược
7.
1
8.
Mộtkh
ối
g
ỗh
ì
n
hl

pph
ươ
n
gc
óc

n
hdà
i
20
c
m,k
h
ối
l
ượ
n
gr
i
ê
n
g0
,
6
5
.
1
0
3k
g/
m3n

i
t
r
ê
nmặ
t
n
ướ
c
.Kh
oả
n
gc
á
c
ht
ừđá
ykh
ối
g
ỗđế
nmặ
tn
ướcl
à
:
A.5
c
mB.13c
mC.7c
mD.1
5c
m
7.
1
9Mộtkh
úcg
ỗh
ì
n
ht
r
ụn

mc
â
nbằ
n
gt
r
ê
nmặ
t
n
ước
.
Bi
ế
tr

n
gph

nn
g

pt
r
o
n
gn
ướ
cc

ak
h
ú
cg

c
h
i
ế
mmộtn
ửac
h
i

uc
a
ok
h
ú
cg
ỗ.Gọi
ρ1l
àk
h
ối
l
ượ
n
gr
i
ê
n
gc

akh
ú
cg

,
ρ2l
àk
h

i
l
ượ
n
gr
i
ê
n
gc

a
n
ướ
c
.Kế
tl
u

nn
à
os
a
uđâ
yl
àđú
n
g
?
1
A.ρ
1=ρ2B.ρ1=2ρ2C.
ρ1=ρ2D.
Đá

nkh
á
c
.
2
7.
2
0.
Đểđov

nt
ốcdò
n
gc
h

yc

amộ
tc
o
ns
ô
n
g
,B
n
g
ườ
i
t
adùn
gmộtốn
gt
h

yt
i
n
hh
a
i
đầ
uh
ở,
mộ
th
đầ
uu
ốnc
on
g
.Ốn
gđượcđặ
t
s
a
oc
h
ot
i
ế
td
i

n
đầ
uAv
u
ôn
gg
ócv
ới
d
òn
gc
h

y(
h
ì
n
hv

)Đạ
i
l
ượ
n
gρg
hbằ
n
g(ρkh
ối
l
ượn
gr
i
ê
n
gc

ac
h

t
A
l

n
g
)

n
h7.
2
A.Áps
u

tk
h
íqu
y

n
.
B.
Áps
u

tt
ĩ
n
ht

i
đ
i

mBt
r
on
gố
n
g
.
C.Áps
u


ộn
gt

i
AD.
Áps
u

tt
o
à
nph

nc

ad
òn
gc
h

y
.
7.
2
1.
Ốn
gpi
t
odùn

ểđov

nt
ốcc

adòn
gv
kh
ôn
gkh
íbằ
n
gc
á
c


ộc
h
ê
n
hl

c
hg
i
ữaá
p
s
u

tt
o
à
nph

nv
àá
ps
u

t
t
ĩ
n
h(
h
ì
n
hv

)Nế
u
t
r
o
n
gố
n
gc
h
ữUc
h
ứat
h

yn
g
â
n(
kh
ối
l
ượn
g
r
i
ê
n
g13,6.
103kg/m3.
Bi
ế
t∆h=5c
m,k
h
ối
l
ượ
n
gr
i
ê
n
gc

akh
ô
n
gkh
í
l
à1
,2
5k
g/m3,
l

yv
g=10
m/s2.Vậ
nt
ốcc

ad
òn
gkh
ôn
gkh
íl
à
:
∆h

tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

20/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN


n
h7.
3
A.1
0
3
m/
sB.1060
6m/
sC.8
6.
6
m/
sD.10
30m/
s

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m23


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
7.
2
2.
Tr
on
gmộtốn
gd

nkí
nc
ómộ
tl
ưul
ượn
gn
ướckh
ô
n
gđổ
i
.Tạ
i
một
đ
i

mc

aố
n
gc
óđ
ườ
n
gk
í
n
ht
i
ế
t
di

nn
g
a
n
gl
à8c
m,á
ps
u

tl
à2,
5
.
10
4Pa.Tạ
i
mộ
tđi

mkh
á
cc
a
oh
ơnđi

mn
à
y0
,
5
m,

n
gc
óđ
ườ
n
gk
í
n
h
t
i
ế
tdi

n4
c
m,á
ps
u

tl
à1,
5.
1
04Pa.Lấ
yg=1
0m/s2.Vậ
nt
ốcc

an
ướ
ct
r
o
n
gố
n
gt

i
h
a
i
v

t
r
í
t
r
ê
nl
à
:
A.v
1=0
,
81
6m/s
;v
2=3,2
64
m/
sB.v
1=3,2
64
m/
s
;v
2=0
,
81
6m/
s
C.v
1=1
,
15
5m/s
;v
2=4,6
19
m/
sD.v
1=4,6
19
m/
s
;
v
2=1
,
15
5m/
s
7.
2
3.
Ti
ế
tdi

np
i
t
onn
h
ỏc

amộ
tmá
yn
â
n
gdù
n
gt
h

yl
ựcb

n
g3c
m2,c

ap
i
t
t
o
nl

nb

n
g2
0
0
c
m2.
Hỏ
i
c

nt
á
cdụ
n
gmộ
tl
ựcb

n
gba
on
h
i
ê
ut
á
cdụ
n
gl
ê
npi
t
t
onn
h
ỏđểc
ót
h
ển
â
n
gmộ
t
o
t
on

n
g1
,
5t

n
.
A.2
2
,
5
NB.
225NC.
22
50ND.2
250
0N
7.
2
4.
Ti
ế
tdi

nn
g
a
n
gt

i
một
v

t
r
íc

amột
ốn
gn
ướcn

mn
g
a
n
gb

n
g10
c
m2,
t

i
mộ
t
v

t
r
í
t
h
ứh
a
i
b

n
g
5c
m2.
Vậ
nt
ốcn
ướct

i
v

t
r
íđ

ub

n
g5m/
s
,
á
ps
u

tt

i
v

t
r
í
s
a
ubằ
n
g2
.
1
0
5Pa.
Áps
u

t
n
ướ
ct

i
v

t
r
í
đầ
ub

n
g
:
A.2
.
10
5PaB.4.
105PaC.
2,
3
75.
105PaD.
10
5Pa
7.
2
5.
Vậ
tn
à
os
a

â
yg
â
yr

ps
u

tl

nn
h

tl
ê
nmặ
t
s
à
nn

mn
g
a
n
gkh
i
đ

t
n

my
ê
nt
r
ê
ns
à
n
?
A.Hì
n
hh
ộpv
u
ôn
gn

n
g2
5N,c
óc

n
h15c
m.
B.

n
ht
r
ụn

n
g25
N,
c
ób
á
nk
í
n

á
y1
0
c
m
C.Hì
n
hh
ộpv
u
ôn
gn

n
g2
5N,c
óc

n
h10c
m.
D.

n
ht
r
ụn

n
g25
N,
c
ób
á
nk
í
n

á
y1
5
c
m
7.
2
6.
Mộtmá
yba
yc
ókh
ối
l
ượn
g1
6t

n
,mỗi
c
á
n
hc
ód
i

nt
í
c
h40
m2
.Kh
i

yb
a
yb
a
yt
h
e
op
h
ươ
n
gn

m
n
g
a
n
g
,
á
ps
u

tt
á
cd

n
gl
ê
nph
í
at
r
ê
nc
á
n
hmá
yba
yb

n
g7.
1
04Pa.Lấ
yg=1
0
m/
s2.
Áps
u

t
t
á
cd

n
g
l
ê
nph
í
ad
ưới
c
á
n
hbằ
n
g
:
A.2
.
10
3PaB.68.
103PaC.74
.
10
3PaD.7
2.
1
03Pa
7.
2
7.

n
hl
ưul
ượn
gLc

adò
n
gn
ước(
t
h
ểt
í
c
hn
ướcc
h

yq
u
ađườn
gốn
gt
r
o
n
g
mỗi
g
i
â
y
)t
h
e
ođộc
h
ê
n
hl

c
h∆h
,
t
i
ế
tdi

n
gn
g
a
n
gSAv
àSBc

ađườn
gố
n
gt

i
n
ơ
i
c

mc
á
cốn

pkết
r
o
n
gh
ì
n
h7.
4.
2g.
∆h
.
SB2g.
∆h
.
SA
a
)L=b
)L=
SA−SB
22
SA−SB
22

2g.
∆h2g.
∆h
c
)L=d
)L=
S−S
2
A
2
B
SA−SB
22

n
h7.
4
7.
2
8.
Đểđov

nt
ốcc

amột

n
gs
ôn
g
,n
g
ườ
i
t
adù
n
gmột
ốn
gPi
t
ôn
h
ưh
ì
n
h1
7
.
5
.
Nế
umựcn
ướ
cd
â
n
g
l
ê
nđế
nđộc
a
oh=20c
mt
h
ìv

nt
ốcc

adò
n
gn
u

cl
àba
on
h
i
ê
u
?
a
)2m/
s
.b)1m/
s
.c
)1
,
4m/
s
.d)0,
4
5m/
s
7.
2
9.
Ph
ùkếl
àmộtdụ
n
gc
ụđon
ồn

ộr
ượu
,
n

n
gđộdu
n
gd

c
ha
c
i
d,n

n


ph
ùx
a
,….Ng
u
y
ê
nl
ýh
oạ

ộn
gc

an
ódựat
r
ê
nđị
n
hl
u

tAr
c
h
i

de
.Cấ
ut

o
g

mmộtốn
gt
h

yt
i
n
h
,
h
ì
n
ht
r

,
t
i
ế
t
di

nS,
c
h
i

ud
à
i
l
,b
ê
nt
r
o
n
gs
á
t
v
ới
đ
á
y
,
c
óđ
ổmộtl
ớpki
ml
oạ
i
mỏ
n
g(
c
h
ì

ểk
h
i
n
h
ún
gp
h
ùkếv
à
oc
h

tl

n
g
,n
ól
u
ô
n
dựn

ứn
g
.Tr
ê
nt
h
à
n
hc

ap
h
ùkếc
óc
á
cv

c
hc
h
i
ađộ,
bi

ut
h

n

n
gđộd
u
n
g
dị
c
hc

nđo.Gi
ảs
ửkh
i
n
h
ún
gph
ùk
ếv
à
on
ướ
cc

t
,
n
óc
h
ì
mmột
n
ửac
h
i

ud
à
i

n
h7
.
5
c

ap
h
ùk
ế
.Nh
ún
gph
ùk
ến
à
yv
à
omộ
tc
h

tl

n
gkh
á
c
,
n
ón
g

pv
ừah
ế
t
5
/
8
c
h
i

ud
à
i
ph
ùkế
.Kh
ối
l
ượ
n
gr
i
ê
n
gc

ac
h

tl
ỏn

ól
àb
a
on
h
i
ê
u
?Bi
ế
tkh

i
l
ượ
n
gr
i
ê
n
gc

an
ướ
cl
àρ=1
t

n
/
m3.
a
)8
00kg
/
m3.b
)
66
6k
g
/
m3.
c
)6
25kg
/
m3
.d)12
50kg
/
m3
Ch
ươ
n
g8:
NHI
ỆTĐỘNGLỰCHỌC
8.
1
.Th
ôn
gs
ốn
à
os
a
uđâ
yđặ
ct
r
ưn
gc
h
ot
r

n
gt
h
á
i
c

amột
kh
ối
k
h
í
x
á


n
h
?
a
)Áps
u

tp,t
h
ểt
í
c
hVv
àn
h
i

t
độT.
b)Áps
u

t
p,
t
h
ểt
í
c
hV,n
h
i

t
độTv
às
ốmo
l
n
.
c
)Áps
u

tp,t
h
ểt
í
c
hVv
às
ốmol
n
.d)Áps
u

tp
,s
ốmol
nv
àn
h
i


ộT.
8.
2
.Th
ôn
gs
ốn
à
os
a
uđâ
yđặ
ct
r
ưn
gc
h
ot
r

n
gt
h
á
i
c

amột
kh
ối
k
h
í
bấ
t
k
ì
?
a
)Áps
u

tp,t
h
ểt
í
c
hVv
àn
h
i

t
độT.
b)Áps
u

t
p,
t
h
ểt
í
c
hV,n
h
i

t
độTv
às
ốmo
l
n
.
c
)Áps
u

tp,t
h
ểt
í
c
hVv
às
ốmol
n
.d)Áps
u

tp
,s
ốmol
nv
àn
h
i


ộT.
8.
3
.Ph
ươn
gt
r
ì
n
hn
à
os
a
uđâ
yl
àph
ươn
gt
r
ì
n
hc
ơbả
nc

at
h
u
y
ế

ộn
gh

cp
h
â
nt
ử?(
n
:
s
ốmo
l
;
n
0
:
n

n
g
độph
â
nt
ử;w:
độn
gn
ă
n
gt
r
u
n
gbì
n
hc

ac
á
cp
h
â
nt
ử;k:
h

n
gs
ốBo
l
t
z
ma
n
n
;
R:
h

n
gs
ốk
h
í
l
í
t
ưở
n
g
)

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m24
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

21/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

​â
C
uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
pV2
a
)p
V=n
RTb)=c
on
s
tc
)p=n
0wd)p=n
0
kT
T3
8.
4
.Hì
n
h8.
1bi

udi

nh
a
i
đườn
g
:
a


n

p,v
ới
p12.b


n

p
,v

i
p1>p2
c


n
gt
í
c
h
,
v
ới
V1>V2d)đẳ
n
gn
h
i

t
,T1>T2
8.
5
.

n
h8.
2bi

ud
i

nh
a
i
đườn
g
:
a


n

p,v
ới
p12.b


n

p
,v

i
p1>p2
c


n
gt
í
c
h
,
v
ới
V1>V2
.d)đẳ
n
gt
í
c
h
,v

i
V1

n
h8.
1Hì
n
h8
.
2Hì
n
h8
.
3
8.
6
.Có1
0gkh
íH2đựn
gt
r
o
n
gbì
n
hkí
n
,n
h
i

t
độv
àá
ps
u

tc

ak
h
í
t
r
on
gb
ì
n
hl
à1
1
7
0
Cv
à8
,
0
a
t
m.
Du
n
g
t
í
c
hc

ab
ì
n
hl
à
:
a
)2
0l
í
t
.b)1
5l
í
t
.c
)1
0l
í
t
.d)6l
í
t
8.
7
.Có1
0k
gk
h
íđựn
gt
r
on
gbì
n
hk
í
nởá
ps
u

t1
07Pa
.Ng
ườ
i
t
al

yr
amộ
t
l
ượ
n
gk
h
í
c
h
ot

i
k
h
i
á
ps
u

t
c
ò
n2
,
5
.
106Pa
.Tí
n
hl
ượn
gk
h
í
đãl

yr
a
.Coi
n
h
i


ộk
h
ôn

ổi
.
a
)4
,
5kg
.b)2,
5kg
.c
)6,
5k
g
.d
)7
,
5k
g
8.
8
.Cóh
a
i
b
ì
n
hđựn
gc
ùn
gmột
c
h

tk
h
í

ượ
cn

i
v
ới
n
h
a
ubằ
n
gmộ
tốn
gc
ók
h
ó
a
.
Áps
u

t
ởb
ì
n
hIl
à
2.
1
05Pa
,bì
n
hI
Il
à10
6Pa
.Mởkh
oán
h
ẹn
h
à
n
gđểh
a
i

n
ht
h
ôn
gn
h
a
us
a
oc
h
on
h
i

t
đ
ộk
h
ô
n


i
.
Kh
i
đ
ã
c
â
nb

n
g

ps
u

tở.
h
a
i

n
hl
à4
.
10
5Pa
.Tí
n
hdu
n
gt
í
c
hc

abì
n
hI
I
,b
i
ế
t
d
u
n
gt
í
c
hb
ì
n
hIl
à1
5l
í
t
.
a
)1
0l
í
t
.b)5l
í
t
.c
)3l
í
t
.d
)2
9l
í
t
8.
9
.Cóh
a
i
b
ì
n
hc
h
ứah
a
i
c
h

tk
h
ík
h
á
cn
h
a
u
,
đượ
cn
ối
v
ới
n
h
a
ub

n
gmộ
t

n
gc
ók
h
ó
a
.
Áps
u

t
v
àt
h

t
í
c
hởb
ì
n
hIl
à1a
t
v
à2l
í
t
;ởbì
n
hI
Il
à3a
t
v
à3l
í
t
.Mởkh
o
án
h
ẹn
h
à
n

ể2b
ì
n
h
.
t
h
ô
n
gn
h
a
us
a
oc
h
o
n
h
i


ộk
h
ôn
gđổi
.

n

ps
u

t
t
r
o
n
gh
a
i
b
ì
n
hkh
i
đãc
â
nb

n
g
.
a
)1
,
5a
t
.
b)2a
t
.c
)2,
2a
t
.d)2,
5a
t
8.
1
0.
Mộtl
ượn
gkh
ít
h
ựch
i

nc
h
ut
r
ì
n
hbi
ế

ổi
n
h
ưđồt
h

h
ì
n
h8
.
3.
Bi
ế
t
t
1=2
7
o
C;
V1=5l
í
t
;
t
3=
12
7
oC;V3=6l
í
t
.
Ởđ
i

uki

nc
h
u

n
,
kh

i
kh
íc
ót
h
ểt
í
c
hVo=8
,
19l
í
t
.

n

ps
u

t
k
h
í
ởt
r

n
gt
h
á
i
(
1
)
a
)1
,
5a
t
.
b)1,
8a
t
.
c
)2,
0a
t
.
d)2,
5a
t
8.
1
1.
Đền
h
ưc
â
u8
.
10
.Tí
n
hn
h
i


ộT2
a
)6
00
C.
b)3
330C.c
)36
00Cd
)87
0C
8.
1
2.
Đền
h
ưc
â
u8
.
10
.Tí
n
hn
h
i


ộT4.
a
)6
00
C.
b)870
C.
c
)900
C.
d)100
0C
8.
1
3.
Côn
gc

anmol
kh
í
l
ít
ưởn
gt
r
on
gqu
át
r
ì
n
hbi
ế

ổi
t
ừt
r

n
gt
h
á
i
(
1

ế
nt
r

n
gt
h
á
i
(
2

ượ
ct
í
n
h
t
h
e
oc
ô
n
gt
h
ứcn
à
os
a
uđâ
y
?
(2
)
33
a
)A1
2=p.
∆Vb)A1
2=−∫pd
Vc
)A12=k∆Td
)A12=n
R.
∆T
(
1)22
8.
1
3.
Độbi
ế
nt
h
i
ê
nn

i
n
ă
n
gc

anmol
kh
í
l
ít
ưởn

ơnn
g
u
y
ê
nt
ửbi
ế


i
t
ừt
r

n
gt
h
á
i
(
1
)s
a
n
gt
r
a
n
g
t
h
á
i
(
2
)l
à
:
135i
a
)∆U=n
R.
∆Tb)∆U=n
R.
∆Tc
)∆U=n
R.
∆Td)∆U=n
R.
∆T
2222
8.
1
4.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
yl
às
a
i
?
a
)Nộ
i
n
ă
n
gc

amộ
th
ện
h
i

t
độn
gg
ồmc
ôn
gv
àn
h
i

t
màh
ệđót
r
a

ổi
v

i
b
ê
nn
g
o
à
i
.
b)Nh
i

tl
ượn
gQl
àph

nn
ă
n
gl
ượn
gmàc
á
cp
h
â
nt
ửc

ah
ện
h
i

t
độn
gt
r
a


i
t
r
ựct
i
ế
pv

i
c
á
cp
h
â
nt

c

amô
i
t
r
ườn
gn
g

i
.
c
)Qu
i
ướ
c
:
Côn
gAv
àn
h
i

t
l
ượ
n
gQc
ódấ
ud
ươ
n
gkh
i
h
ện
h

nt
ừbê
nn
g
o
à
i
.
BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m25


uh

i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
c
ươn
gA1
d)Cô
n
gAv
àn
h
i

t
l
ượ
n
gQp
h
ụt
h
u
ộcv
à
oqu
át
r
ì
n
hbi
ế
nđổ
i
,n
ội
n
ă
n
gUt
h
ì
k
h
ô
n
gp
h
ụt
h
u

cv
à
oq
u
á
t
r
ì
n
hbi
ế
nđổi
,c
h

ph
ụt
h
u

cv
à
ot
r

n
gt
h
á
i
đ

uv
àc
u

i
c

aq
u
át
r
ì
n
h
.
8.
1
5.
Ph
á
tbi

un
à
os
a
uđâ
yl
às
a
i
?
a
)Nh
i

t
du
n
gc

amột
h
ệl
àn
h
i

tl
ượn
gc

nt
h
i
ế

ểt
ă
n
gn
h
i


ộc

an
ót
ă
n
gt
h
ê
mmộ
t
đ

.
b)Nh
i

tdu
n
gr
i
ê
n
gc

amộtc
h

t
l
àn
h
i

tl
ượn
gc

nt
h
i
ế
t
đển
h
i


ộc

amộ
t
đ
ơ
nv

k
h

i
l
ượ
n
gc
h

t
đ
ó
t
ă
n
gt
h
ê
mmộ
tđộ.
c
)Nh
i

t
du
n
gmol
c

amộ
tc
h

tl
àn
h
i

t
l
ượ
n
gc

nt
h
i
ế

ển
h
i

t
độc

amộ
t
mo
l
c
h

t
đ
ót
ă
n
gt
h
ê
mmộ
t
độ
.
d)Kh
i
đu
nn
ón
gđẳ
n

pv
àđ
u
n
gn
ó
n
gđẳ
n
gt
í
c
hc
ùn
gmột
kh

i
l
ượn
gkh
í
đ
ển
h
i

t
đ
ột
ă
n
gt
h
ê
mmộ
t
đ

t
h
ìt

nc
ùn
gmộtn
h
i

tl
ượn
g
.
8.
1
6.
Nh
i

td
u
n
gr
i
ê
n
gđẳ
n

pv
àn
h
i

t
du
n
gr
i
ê
n
gđẳ
n
gt
í
c
hc
óqu
a
nh
ện
à
os
a

â
y
?
CC
a
)CP–CV=Rb)CV–CP=Rc
)P=Rd)V=R
CVCP
8.
1
7.
Côn
gt
h
ứcn
à
os
a

â
ykh
ôn
gdù
n
gt
í
n
hn
h
i

tl
ượn
gt
r
on
gqu
át
r
ì
n
hb
i
ế


i
đ

n
gt
í
c
hc

anmo
l
kh
í
?
i
a
)Q=CV.
n
.
∆Tb)Q=n
R.
∆Tc
)Q=∆Ud)Q=p.
∆V
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

22/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

2
8.
1
8.
Côn
gt
h
ứcn
à
os
a

â
ydù
n
gđểt
í
n
hc
ôn
gt
r
on
gqu
át
r
ì
n
hbi
ế

ổi
đ

n
gn
h
i

t
c

anmo
l
k
h
í
t
ừt
r

n
g
t
h
á
i
(
1
)đế
nt
r

n
gt
h
á
i
(
2)
?
a
)A=-p.
∆V.b)A=n
RT.
l
n
(
V2/
V1)c
)A=∆U.d
)A=n
R.
∆T
8.
1
9.
Côn
gt
h
ứcn
à
os
a

â
ydù
n
gđểt
í
n
hc
ôn
gt
r
on
gqu
át
r
ì
n
hbi
ế

ổi
đ

n

pc

anmo
l
k
h
í
t
ừt
r

n
g
t
h
á
i
(
1
)đế
nt
r

n
gt
h
á
i
(
2)
?
a
)A=-p.
∆V.b)A=n
RT.
l
n
(
V2/
V1)c
)A=∆U.d
)A=n
R.
∆T
8.
2
0.
Mộtmol
k
h
íOx
y(
c
oi
l
àk
h
íl
í
t
ưở
n
g
)g
i
ã


n
gn
h
i

t
ởn
h
i

t
độ37
0
Ct
ừt
h
ểt
í
c
hV1=1
2l
í
t
đ
ế
nV2
=1
9l
í
t
.Tí
n
hc
ô
n
gc

akh
í
.
s
i
n
hr
at
r
on
gqu
át
r
ì
n
hđó.
a
)1
18
4J
.b)13
8J
.c
)18
4J
.d)14
8J
8.
2
1.
Có8g
a
mkh
íHy
dr
o(
c
oi
l
àk
h
íl
í
t
ưở
n
g
)ở2
7o
C,
g
i
ã
nn
ởđẳ
n

p,
t
h
ểt
í
c
ht
ă
n
gg

p2l

n
.

n
hc
ô
n
g
c

ak
h
ís
i
n
hr
at
r
on
gqu
át
r
ì
n
hđó
.
.
a
)17
9
5J
.b)897J
.c
)19
94
4J
.d)99
72J
.
8.
2
2.
Mộtl
ượn
gkh
íl
í
t
ưở
n
gt
h
ựch
i

nc
h
ut
r
ì
n
hb
i
ế
nđổ
i
n
h
ưđ
ồt
h

h
ì
n
h8
.
3
.
Bi
ế
t
t
1=2
7
o
C;
V1=5l
í
t
;
t
3
=1
27
o
C;V3=6l
í
t
;ởđi

uk
i

nc
h
u

n
,kh
ối
k
h
íc
ót
h
ểt
í
c
hVo=8,
1
9l
í
t
.
Sa
umỗ
i
c
h
ut
r
ì
n
hb
i
ế


i
,
k
h
í
s
i
n
hr
aba
on
h
i
ê
uc
ô
n
g
?
a
)0
,
2J
.b)2J
.c
)20J
.d
)20
0J
8.
2
3.
Đền
h
ưc
â
u8
.
22
.Tr
on
gq
u
át
r
ì
n
hbi
ế

ổi
t
ừ(
2)đ
ế
n
.
(
3)
,kh
ín
h

nh
a
ys
i
n
hb
a
on
h
i
ê
uc
ô
n
g
?
a
)Nh

n180J
.b
)Si
n
h180
J
.
c
)Nh

n2
00Jd)Si
n
h2
00J
8.
2
4.
Đền
h
ưc
â
u8
.
22
.Tr
on
gq
u
át
r
ì
n
hbi
ế

ổi
t
ừ(
4)đ
ế
n(
1)
,kh
ín
h

nh
a
ys
i
n
hb
a
on
h
i
ê
un
h
i

t
?
a
)Nh

n304J
.b
)Si
n
h304
J
.
c
)Nh

n4
56J
.d)s
i
n
h4
56J

BộmônVậ
tl
ý–Kh
oaSưph

m26

Thể loại:
Ônt
h
i
ĐHCĐ

Chủ đề liên quan:
g
i
á
odụ
c

đà
ot

o

ônt
h
i
t
ốt
n
g
h
i

p

ô
nt
h
i
đ

i
h
ọc


uh

i
t
r

cn
g
h
i

m

Vậ
t
l
ýđ

i
c
ươ
n
gA1

Top Download

i
t

pđạ
i
c
ươ
n
gv
àki
ml
o

i
-Ônt
h
i

nHóakh

i
B2
101
Hướn
gdẫ
nônt
h
i
đạ
i
h

c
,c
a


n
gmônTi
ế
n
gAn
h1
019
Hướn
gdẫ
nônl
u
y

nt
h
i
đ

i
h
ọcmô
nVă
n 68
7
Bộđ
ềt
h
i
mônNGỮVĂN200
8-201
2 21
06
Ðềt
h
i
t
u
y

ns
i
n
hCĐkh

i
Bn
ă
m2
011mônHóah

c-Mãđề3
7
58
0
4
Ônt

pt
ómt

t
c
h
ươn
gt
r
ì
n
ht
h
i
đạ
i
h
ọcmônt

n1
34
8
Đềt
h
i
t
h
ửĐạ
i
h
ọcmônToá
nkh
ối
Bc

at
r
ườ
n
gTHPTCh
u
y
ê
nLêQu
ýĐô
n1
0
8
5
Đềt
h
i
t
u
y

ns
i
n
hĐạ
i
h
ọcn
ă
m2
011mônToá
nk
h
ối
B-BộGD&ĐT 2
9
3
0
Đềt
h
i
t
u
y

ns
i
n
hĐạ
i
h
ọckh
ối
Dn
ă
m2
01
1mônTi
ế
n
gTr
u
n
g-Mãđ
ề1
8
27
9
0

c
hh

cv
i
ế
t
r
ag
i

ykh
i
ônbà
i
t
h
i

nLị
c
hs
ử 56
0
HDg
i

i
đềt
h
i
t
u
y

ns
i
n
hĐạ
i
h

cn
ă
m201
3mônHÓAkh
ối
B-Mãđ

:
5
3
71
5
6
1
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

23/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

BST Nổi Bật
Chủ đề nổi bật
Đềt
u
y

ns
i
n
hTo
á
nkh
ối
D
Đềt
u
y

ns
i
n
hkh
ối
D
Đềônt
h
i

nk
h
ối
D
Đềônt
h
i
Toá
nk
h

i
D
Đềônt
h
i
kh
ối
D
Đềt
h
i
t
h
ửVă
nk
h

i
D
Đềt
h
i
t
h
ửToá
nkh

i
D
Đềt
h
i
t
h
ửkh
ối
D
Đềt
h
i
t
i
ế
n
gTr
u
n
gk
h
ối
D4
Đềt
h
i
Ti
ế
n
gPh
á
pk
h

i
D3
Đềt
u
y

ns
i
n
hVă
nk
h

i
C
Đềt
u
y

ns
i
n
hkh
ối
C
Đềônt
h
i
Đị
akh
ối
C
Đềônt
h
i
Sửkh
ối
C
Đềônt
h
i

nk
h
ối
C

Bộ sưu tập liên quan
Xe
mt
h
ê


10đềt
h
i
t
h
ửmô
nVậ
t
l
ý-kì
t
h
i
Đạ
i
h

cn
ă
m2
01
3h
a
yn
h

t

10ĐềTh
i
Th
ửĐạ
i
Họ
cMônHó
aHọc20
13

10đềt
h
i
t
h
ửđạ
i
h

cmônt

nk
h
ối
Bn
ă
m20
12-20
13

Nh
ữn
gđi

uc

nbi
ế
tv
ềt
u
y

ns
i
n


i
h
ọcc
a
ođẳ
n
gn
ă
m20
13(
BộGD&ĐT)

12đềt
h
i
t
h
ửđạ
i
h

cmônt
i
ế
n
ga
n
hh
a
yn
ă
m2
013

Tài liệu liên quan
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

24/27


04/01/2014

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương A1 - TaiLieu.VN

Xe
mt
h
ê


250c
â
uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mv
àđ
á

nSi
n
hh
ọckh
ối
B
33p 3422 2
45
6

1000c
â
uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mVậ
tl
ýđạ
i
h
ọc
83p 662 45
9

637c
â
uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mVậ
t
l
í
41p 575 39
9

500c
â
ut
r

cn
g
h
i

mv

tl
ýt
h
i
t
ốt
n
g
h
i

pĐạ
i
h

c
28p 567 39
7


uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mv

tl
í
6p 552 317


uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mônt
h
i

nv

tl
ý
29p 558 30
0


uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mv

tl
í
l
u
y

nt
h
i
đ

i
h
ọc
13p 362 22
1

Tr

cn
g
h
i

mv

t
l
ýl
ớp11c
h
ươn
gt
ĩ
n

i

nh
ọc
71p 491 22
1

500c
â
uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mv

tl
ýônt
h
i
đạ
i
h

c
48p 271 19
7

Đềt
h
i
t
r

cn
g
h
i

mVậ
t
l
ý-l

nt
h
ứ15
10p 139 10
4

400c
â
uh
ỏi
t
r

cn
g
h
i

mmônv

t
l
ý
36p 127 71

Tr

cn
g
h
i

mv

t
l
ýônt
h
i
đ

i
h
ọc
tailieu.vn/doc/cau-hoi-trac-nghiem-vat-ly-dai-cuong-a1-209335.html

25/27


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×